Pátek 21. června 1991

Začátek schůze 21. 6. v 9.20 hod.

Přítomni:

předsedkyně ČNR Dagmar Burešová, místopředsedové Jan Kalvoda, Zdeněk Macík, Jiří Vlach a 168 poslanců. Za vládu České republiky byli přítomni předseda vlády Petr Pithart, místopředseda Milan Lukeš, ministr financí Karel Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr průmyslu Jan Vrba, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek, ministr zdravotnictví Martin Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážená sněmovno, zahajuji čtvrtý den našeho zasedaní a všechny vás tady srdečně vítám. Zejména mezi námi vítám torzo vlády České republiky v čele s jejím místopředsedou panem Milanem Lukešem. Dovolte mi, abych vás nejdřív informovala o výsledcích včerejšího jednání předsednictva ČNR. Předsednictvo jmenovalo ministrem státní kontroly pana Igora Němce, jak už patrně víte ze sdělovacích prostředků. Mínila jsem jej tady přivítat, ale nikde ho nevidím. Dále se předsednictvo ČNR zabývalo vládním návrhem zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o fondu národního majetku ČR. Jde o ten zákon, který tady způsobil tolik vzruchu hned první den jednání a který byl dokonce komentován rozhlasem tak, že se Česká národní rada brání privatizaci. My jsme se snažili v mezidobí udělat pro přijetí tohoto zákona maximum, výsledek byl, že zasedaly ještě večer výbory, ještě některé teď zasedají. Byla bych velice ráda (a tady apeluji na přítomné ministry), aby se tento postup už neopakoval. Ministři přece vědí, jaká je legislativní procedura a jakým způsobem musí být zákon tady projednáván.

Tedy snažili jsme se přece jen vzhledem ke skutečné potřebě zmocňovacího usnesení maximálně situaci ovlivnit ve prospěch přijetí tohoto stručného zákona, a proto předsednictvo projednalo některé potřebné kroky a především vyhovělo žádosti o upuštění od projednávání zásad tohoto zákona, což, jak víte, je nezbytný předpoklad k dalšímu kroku, kterým je předložení návrhu České národní radě na zkrácení zákonné 60denní lhůty projednání tohoto vládního návrhu zákona v ČNR. Zároveň tento návrh přikázalo předsednictvo k projednání ústavně právnímu výboru a národohospodářskému výboru. Pokud jsou tu zástupci tisk u, byla bych docela ráda, kdyby se v novinách objevil také způsob, jakým se má postupovat, abychom uvedli věci na pravou míru.

Navrhuji proto, rozšířit nyní pořad naší schůze o tento bod: Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o fondu národního majetku České republiky s tím, že bychom jej ihned projednali (včera jsme lhůtu zkrátili tak, že může být nejdříve projednán dnešního dne, tedy je to zkrácení na necelý den). Protože o doplnění pořadu se rozhoduje bez rozpravy, dávám hlasovat. 123 je zapsaných v prezenci, ale vím, že kvůli tomuto zákonu zasedá národohospodářský výbor. Nechci proto riskovat, že kvůli tomu, že nás tu málo, tento návrh neprojde a opět budeme zcela nespravedlivě osočováni. Prosila bych, aby na tu chvilku národohospodářský výbor, který má mimořádný zájem na projednání této věci, se dostavil do sněmovny. Pak jej opět uvolníme, aby věc projednal.

/Kancléř ČNR jde pro členy národohospodářského výboru, kteří vzápětí přicházejí do sněmovny.

Zdá se mi, že se naše řady rozrostly. Proto vám navrhuji rozšířit pořad naší schůze o bod: Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a fondu národního majetku ČR s tím, že bychom jej ihned projednali. Protože o doplnění pořadu se rozhoduje bez rozpravy, budeme nyní hlasovat.

Kdo souhlasí s doplněním pořadu, ať zvedne ruku. 86. Kdo je proti? 15.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Děkuji. Návrh byl přijat.

XV.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: O návrhu na zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty se hlasuje bez rozpravy, proto vám nyní předkládám tento návrh usnesení: ČNR souhlasí, aby vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/91 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, tisk 332, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů, ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR s tím, že může být projednán nejdříve 21. 6. 1991.

Rozhodovali jsme o tom včera v předsednictvu. Než budeme hlasovat ještě pro úplnost chci podotknout, že návrh zákona byl poslancům předán prostřednictvím výborů jako sněmovní tisk 332 včera během polední přestávky.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem jej tady četla, ať zvedne ruku. 88. Děkuji. Kdo je proti? 19.

Zdržel se hlasování? 25.

Děkuji. I tento návrh byl tedy přijat.

Nyní prosím, abyste věnovali chvilku pozornost, než zahájíme další jednání, chtěla bych vám ve stručnosti navrhnout postup projednání všech bodů, které nám zbývají. Jde o to, abychom skutečně jednali co nejefektivněji, a abychom dnes schůzi ukončili. Kdybychom totiž museli svolávat mimořádné plénum na příští týden, ubrali bychom výborům mnoho času z přípravy na červencovou schůzi a byla by tak ohrožena tato červencová schůze.

Musíme tedy kombinovat vhodně jednotlivé body programu tak, abychom čas maximálně využili. Navrhuji proto změnu schváleného programu zbývající části této schůze. Jako první bychom začali projednávat volbu členů některých orgánů Fondu národního majetku české republiky. Záměrně říkám začali, protože podle dosavadních informací budou pravděpodobně o návrhu kandidátů chtít jednat poslanecké kluby a není vyloučeno, že dojde ke změně navrhované kandidátky. To si potom vyžádá určitý čas na technickou přípravu hlasovacích lístků. A tento čas budeme muset využít zase k projednávání dalších bodů.

Dalším bodem by mělo být dokončení projednávání návrhu vládního zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, kde už byla ukončena rozprava a zbývá nám pouze hlasovat. Předpokládám, že výbor národohospodářský, pro ochranu životního prostředí a urbanismus zaujme do té doby své stanovisko hned jak odhlasujeme tyto důležité body, tak budou propuštěni do práce.

Pro schválení tohoto zákona bychom přistoupili k druhé části volby členů orgánu Fondu národního majetku, touto častí by byla vlastní tajná volba. Potom necháme čas našim ověřovatelům k sečtení výsledků a zpracování konečné zprávy, a mezitím bychom se věnovali vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby -a o Fondu národního majetku české republiky o kterém jsme se teď rozhodli, že zkrátíme zákonnou šedesátidenní lhůtu. Po projednání tohoto návrhu zákona nám potom ověřovatelé sdělí výsledky tajných voleb, čímž uzavřeme bod - volba některých orgánů Fondu národního majetku ČR.

Pak už se budeme moci normálně věnovat interpelacím a odpovědím na interpelace a posledním bodem zůstane zpráva o činnosti předsednictva. Pokud by nám mezitím ještě vybyl čas, nebyli jsme s něčím hotovi, tak bychom zprávu o činnosti předsednictva mohli vložit mezi tyto jednotlivé body.

Pokud tedy souhlasíte s takto navrženou úpravou, já uznávám, že je to velice komplikované, ale jiným způsobem postupovat nemůžeme, protože jinak prostě nemůžeme být hotovi. Kdo je pro takto navrženou změnu programu, ať zvedne ruku? 109.

Kdo je proti? 1.

Zdržel se hlasování? 15. Děkuji. Pořad byl schválen a můžeme přikročit k 15 bodu pořadu, který je prvním bodem naší dnešní schůze. Pokud poslanci budou jednat ve výborech, prosím abychom věděli kde jsou, protože se budou samozřejmě volby zúčastňovat, takže budeme tam pro ně posílat.

Tímto bodem, kterým se budeme nyní zabývat

XVI.

Volba členů některých orgánů Fondu národního majetku české republiky.

Podle zákona č. 171 z r. 1991 o působnosti orgánů české republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, který jsme schválili na naší 18. schůzi, volí ČNR tajným hlasováním místopředsedu a dalších 7 členů prezidia Fondu a 5 členů dozorčí Rady Fondu a to na návrh vlády ČR.

Předseda vlády pan Petr Pithart mně příslušné návrhy, které vláda české republiky schválila svým usnesením číslo 201 ze 14. června tohoto roku, zaslal k projednání ve schůzi ČNR. Návrh máte na lavici před sebou jako písemný podklad, předpokládám, že jste se s ním seznámili. Protože, jak ze zákona vyplývá, jde o tajnou volbu uvedených funkcionářů, byl vám zároveň rozdán návrh volebního řádu, pro tajné hlasování k volbě prezidia a dozorčí Rady Fondu národního majetku ČR, kterou předkládají ověřovatelé ČNR, poslanci Balcárek, Karas, Popovič a paní Stiborová.

Dříve než přistoupíme k tajné volbě, otevírám rozpravu na kandidáty místopředsedy a dalších členů prezidia a k návrhu na kandidáty členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky, tak jak byly předloženy vládou ČR. Zároveň myslím, že bychom s tím mohli spojit i debatu k návrhu volebního řádu. Prosím o přihlášky do diskuse. Přihlásil se pan poslanec Šedivý - zatím jediný.

Poslanec Josef Šedivý: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, k předloženému návrhu na složení prezidia Fondu národního majetku mám dvě zásadní připomínky. Za prvé k obsazení funkce místopředsedy. Případné použití prostředků z Fondu je spojeno vždy s určitým inflačním rizikem. Zde je nezastupitelná úloha státní, tedy emisní banky, která je odpovědná za měnu a kontroluje množství peněz v oběhu. Proto je postavení Hlavního ústavu SBČS v tomto grémiu naprosto mimořádné a mělo by to být i vyjádřeno. Je naprosto nelogické, aby byl jen členem prezidia a nikoli místopředsedou. Navíc je diskutabilní, že místopředsedou by měl být generální ředitel Komerční banky. V prvních návrzích.transformačního zákona bylo dokonce už přímo v paragrafu postulováno, že ředitel Hlavní správy SBČS je místopředsedou. Tak proč nyní dochází k této změně?

Za druhé ostatní členové prezidia. Schváleným zákonem je Fond národního jmění odstátněným právním subjektem. S tímto pojetím už koliduje fakt, že v čele tohoto Fondu je ministr. Toto jsme však v České národní radě už schválili a nedá se nic dělat. Právě proto by měli být ostatní členové prezidia z řad nezávislých odborníků a nikoli z řad státních úředníků a vedoucích činitelů finančních ústavů. Domnívám se, že účast náměstků ministra či vůbec kohokoli, kdo je podřízen ministrovi, by měla být v tomto grémiu vyloučena. V opačném případě je to instituce státního centralismu a nikoli odstátněný fond. Přítomnost vedoucích pracovníků finančních ústavů pak z tohoto grémia činí státně kapitalistickou finanční oligarchii. Navíc v případě ředitelů bank může dojít i ke konfliktům zájmů. Podle § 18 zákona 171 z letošního roku, který jsme před nedávnem schválili, lze použít Fond národního jmění mimo jiné k posílení zdrojů bank a spořitelen určených k posilování úvěrů. To znamená, že ředitelé bank a spořitelen, eventuelně jejich náměstci v prezidiu si budou rozhodovat o použití Fondu pro své instituce.

Z uvedených důvodů je složení prezidia Fondu národního majetku dle předloženého návrhu nepřijatelné, pochopitelně mimo zástupce SBČS a zástupce ČNR. Členové prezidia musí být nezávislí. Proti navrženým osobám nic nenamítám. Mohou to být navržení pánové. Ale měli by se vzdát svých pracovních funkcí. Navíc by mě zajímalo, proč v návrhu není ani jeden odborník z výrobní nebo podnikatelské sféry.

Uvedené připomínky jsem přednesl jako stanovisko klubu poslanců KDU. Děkuji za pozornost.

(Potlesk v části sálu).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Mám dotaz na pana poslance Šedivého, zda má nějaké konkrétní návrhy? Hlásí se pan ministr Ježek.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, já jsem se možná přihlásil předčasně, měl bych zřejmě vystoupit až na závěr diskuse a připomínky shrnout. Pokud budou ještě nějaké připomínky, odpověděl bych na ně potom. K návrhu složení prezidia Fondu národního majetku bych chtěl říci toto: Za prvé vláda schválila ještě dva náhradníky pro případ, že by proti některým navrhovaným členům Fondu národního majetku byly námitky. Jsou to oba pracovníci SBČS, tedy cedulové banky, jejich návrhy snad dostanete. K myšlenkám, které byly za tímto návrhem, bych chtěl říci toto: Záleželo mně velice na tom, aby to byli lidé, kteří rozumějí penězům. V žádném případě jsme tam nedali nikoho, kdo by byl ze soukromopodnikatelské sféry. Jsou tam tři reprezentanti našich tří největších komerčních bank, s kterými budeme muset velice úzce spolupracovat na provádění privatizace. Pan dr. Salcmann je doyenem komerčního bankovnictví. Pan předseda Kohoutek je osvědčený znalec, finančník, předseda státní spořitelny a pan Tesař je velmi agilní bankovník z Investiční banky, která je už angažovaná v řadě privatizačních činností. Myslím si, že názor, který tady padnul na zástupce podnikatelské sféry je zcela nepřijatelný. Jestliže jsou námitky proti pracovníkům komerčního bankovnictví, o to víc, desetkrát víc, by tato námitka musela platit vůči kterémukoli pracovníku výrobní sféry, protože tam je konflikt zájmů naprosto zřetelný a naprosto nepřijatelný. Všimněte si, že v dozorčí radě jsou poslanci ČNR a proto si myslím, že veškeré obavy z konfliktů zájmů nebo nedobrého rozhodování předsednictva prezidia Fondu národního majetku by měly být eliminovány touto důraznou funkcí dozorčí rady, která celá se skládá z členů ČNR. Znovu říkám, záleží na tom, aby lidé v prezídiu Fondu byli lidé, kteří rozumějí penězům a kteří budou schopni rozhodovat o mimořádně složitých finančních operacích, které Fond národního majetku bude dělat, a to nemohou být lidé, kteří mají jen nějaký vnějškový vztah k finanční sféře, to musí být lidé, kteří v ní působí každodenně a mají za sebou veliké zkušenosti.

Poslední věta - ty obavy, které by snad mohly vzniknout, jsou dostatečně eliminovány složením dozorčí rady, která má dostatek pravomocí na to, aby eventuální nesprávná hospodářskopolitická rozhodnutí zvrátila. Děkuji za pozornost.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministrovi. Nyní se do diskuse přihlásila paní poslankyně Vorlová.

Poslankyně Milada Vorlová: Vážení poslanci, než se začneme zabývat volbou těchto dvou orgánů, chtěla bych se přimluvit v takové obecnější rovině za to, aby v každém případě byl počet kandidátů rozšířen. Myslím v obecnější rovině v tom smyslu, že slovo volba znamená výběr z něčeho a i když mohu říci, že nemám proti žádnému z kandidátů nějaké námitky, ať už s nimi souhlasím, nebo proto, že je neznám, tak myslím, že bychom měli vždycky mít možnost volby, ať se týká výběru ministra nebo člena dozorčí rady nebo člena do Rady Evropy.

Když si vzpomenete na naše poslední volení do Rady Evropy, tak myslím, že tam zbytečně došlo k takovým komplikacím, že jsme třeba trvali striktně na stranickém zastoupení. Když se tady podívám na dozorčí radu z toho hlediska tak vidím, jako by ten výběr byl dělán z tohoto hlediska. Přimlouvám se, jestliže budeme vybírat z většího počtu účastníků, abychom toto stranické hledisko potlačili.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Vorlové. Do diskuse se hlásí pan poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Paní předsedkyně, dámy a pánové, budu velice stručný. Byl jsem pověřen klubem Občanské demokratické strany, abychom podali návrh na to, aby předem tito kandidáti byli lustrováni. Až potom abychom se vyjadřovali volbou. Čili zavázat vyšetřující komisi ČNR, aby nejdříve tyto kandidáty lustrovala. (Potlesk).

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já bych jenom na toto vystoupení pana poslance Syky chtěla reagovat, i když se vystavuji opět nebezpečí, že jsem proti lustracím. Nemáme žádný zákon, který by umožňoval lustraci těchto úředníků. Čili to bychom museli skutečně dát podnět k tomu, aby i na tyto funkce se rozšířil okruh pracovníků, kteří mají být lustrováni předtím než jsou zvoleni do funkcí. Takže mám chápat tento návrh pana poslance Syky i s tímto dodatkem? (Poslanec Syka: Ano). Pan poslanec Fendrych.

Poslanec Luděk Fendrych: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, domnívám se, že by v charakteristikách měla být uvedená minulá a současna politická příslušnost. A rovněž se připojuji k tomu, co kolega poslanec Syka řekl, že by měli být lustrováni. Budou rozhodovat o velikých finančních částkách a jejich směrování.

(Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, zatím se nehlásí nikdo další do rozpravy. V tom případě bych poprosila pana poslance Šedivého, zdá má nějaký konkrétní návrh, a nebo v případě, že nemá, pak by bylo nejrozumnější, kdybychom se rozešli po klubech, případně by Občanská demokratická strana učinila potom nějaký konkrétní návrh a zase bychom se sešli a znovu pokračovali v diskusi.

Poslanec Josef Šedivý: Já jsem uváděl pouze funkce, které by neměly být zastoupeny v prezidiu. Vůbec nic nemám proti osobám, které jsou tam navrženy a ani žádný jiný návrh nemám. Mně se jedná pouze o to funkční začlenění členů prezidia.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Potom bychom ovšem museli poprosit vládu, resp. pana ministra Ježka, aby doplnil kandidátku způsobem, který požaduje pan poslanec Šedivý. Chce se k tomu pan ministr Ježek vyjádřit, jestli má nějakou možnost doplnit to ve smyslu návrhu pana poslance Šedivého? Pan poslanec Šedivý má zato, že je vlastně inkompatibilní, aby zaměstnanci ministerstva financí byli současně členy prezidia. Což je tedy zásadní námitka. Nemá námitky proti konkrétním osobám, ale má zato, že to je inkompatibilní.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáš Ježek: Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já jsem si byl od samého začátku vědom toho, že tato námitka tady může padnout, ale ze zkušeností vím, a opravdu mi věřte, že lidí, kteří rozumí penězům a finančníků je jako šafránu. Ti lidé prostě nejsou. A finanční operace, které nás čekají, jsou nesmírně složité a já tam potřebuji lidi, kteří tomu rozumějí. Znovu říkám, jenom bych se opakoval, že ty obavy, které máte a které právem máte, kterým rozumím a které jsou, ta vaše námitka není banální, není triviální, já ji uznávám, ale tyto obavy se dají eliminovat tím, že Česká národní rada má stoprocentní kontrolu prostřednictvím dozorčí rady. Dozorčí rada prostě může zasáhnout způsobem, který opraví nebo event. zkoriguje nebo eliminuje ty obavy, které máte. Nic víc k tomu nedodám.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP