Pondělí 8. července 1991

Začátek schůze České národní rady

8. července v 18.00 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík a 168 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Stráský, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vlády J. Šabata

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji 21. schůzi ČNR. Pořad dnešní schůze, jak vám jej navrhlo předsednictvo ČNR, jste obdrželi na pozvánce. V návrhu pořadu nejsou interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády. Jednání naší schůze nechceme zbytečně protahovat a chtěl bych vás požádat, abychom jednali pokud možno racionálně, abychom do konce týdne mohli skončit. Ještě jedna informace: Vláda ČR se potřebuje v tomto týdnu naléhavě sejít. Proto předpokládáme, že bychom jí to umožnili ve středu. V tento den bychom se mohli pokusit projednat zprávu ČR o úkolech justice a zproštění a volby soudců. Zůstal by mezi námi ministr spravedlnosti pan Richter a v nezbytném případě bychom si mohli přizvat z jednání vlády operativně i jiného jejího člena. Tolik k návrhu pořadu. Má někdo z vás nějaký dotaz, připomínku či návrh na doplnění programu? Hlásí se pan poslanec Chromý. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Heřman Chromý: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, dámy a pánové, dovoluji si v souladu s paragrafem 13 odstavec 3 zákona ČNR o jednacím řádu ČNR navrhnout doplnění pořadu naší schůze.

Navrhuji, aby jako bod 7, případně jako bod 11, pokud by si příprava projednání vyžádala delší čas, byl zařazen na pořad schůze vládní návrh zákona o předškolních a školských zařízeních.

Do lavic jste, vážené kolegyně a kolegové, dostali stručné, ale věcně závažné zdůvodnění ministerstva školství, proč je třeba tento návrh zákona projednat a přijmout ještě na této schůzi. Nelze také přehlédnout hlasy pedagogů a hlasy rodičů, kteří po tomto zákoně už delší dobu volají. Nelze také přehlédnout, že se na tento zákon váže řada předpisů, které mění postavení předškolních a školských zařízení ve prospěch její větší samostatnosti. Odložíme-li projednávání tohoto věcně potřebného a politicky nediskutabilního zákona, vytváříme z něj zbytečně politikum. Svým způsobem tak poškodíme práci ministerstva školství a jeho postavení v očích učitelské veřejnosti. Možná opět utrpí naše postavení před veřejností.

Vím, že tento způsob parlamentního léta po vyčerpávajícím celoročním shonu není zrovna nejšťastnější. Také bych se nechal unášet vančurovskou idylkou, ale bohužel do idylky má tato společnost daleko.

Odložit tento zákon znamená zase na podzim sklidit další zbytečné problémy, které si sebou oddálení přijetí tohoto zákona přinese.

Protože však, jak jsem se právě dočetl ve zprávě o činnosti předsednictva ČNR, předsednictvo ČNR nesouhlasilo se zkrácením zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o předškolních a školských zařízeních, navrhuji tento postup: doporučit předsednictvu ČNR, aby se sešlo a posoudilo znovu celou situaci okolo tohoto zákona ve prospěch zkrácení této zákonné lhůty. Proto bych nejdříve nechal hlasovat plénum o přerušení jednání o programu této schůze, aby se tento bod mohl případně dostat na pořad schůze.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Chromému. Myslím, že se to dá pochopit jako dva návrhy. Jeden návrh nato, aby se sešlo předsednictvo ČNR a záležitostí se zabývalo znovu. Druhý návrh, aby se tento bod, to je projednání vládního návrhu zákona o předškolních a školských zařízeních, zařadil na program 21. schůze ČNR. Nedomnívám se však, že by bylo nezbytně nutné přerušit přímo v tomto okamžiku projednávání tohoto bodu, který se týká programu našeho jednání.

Já to zaznamenávám jako dva návrhy. Je naprosto logické, že budeme hlasovat o tom, aby se předsednictvo sešlo v průběhu této schůze, pokud nám to sněmovna jako předsednictvu bude hodlat uložit. Ale v tomto okamžiku bych rád dal slovo dalším, kteří se přihlásili do diskuse, respektive do rozpravy o návrhu programu. Paní poslankyně Krejčová se hlásila s faktickou poznámkou.

Poslankyně Zdenka Krejčová: Vážení kolegové a kolegyně, já se domnívám, že nezneužiji zcela této technické poznámky. Jsem si vědoma toho, že podle jednacího řádu má každý poslanec právo navrhnout změnu pořadu a ČNR bez rozpravy o tom rozhodne hlasováním. Já bych k tomu jako technickou poznámku dodala, že po projednávání tohoto problému zařadit tento návrh na toto plénum... Nejenom, že předsednictvo tak rozhodlo, ale i předsedové klubů. A jako hlavní argument uvádím, že předsedkyně garančního výboru paní dr. Moserová uvedla důvody, proč nelze zákon projednávat na tomto plénu. Paní dr. Moserová není přítomna, a tak prosím někoho z garančního výboru, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já se domnívám, že to není možno kvalifikovat jako rozpravu. To je věcná informace. Nyní nepadla žádná informace o tom, je-li potřeba, nebo není-li potřeba. Nyní se bavíme o tom, je-li to možné technicky. Já bych to tedy nekvalifikoval jako zahájení rozpravy k tomuto návrhu.

Hlásí se pan poslanec Chromý s faktickou poznámkou. Má slovo.

Poslanec Heřman Chromý: V tom případě to musím také doplnit. Já jsem jednal se zpravodajem tohoto výboru a on s tím vyjádřil souhlas. Pouze vyjádřil přání, aby tento návrh zákona byl zařazen jako sedmý nebo jedenáctý bod. Jinak jsou v podstatě připraveni tento návrh zákona projednat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Musím se připojit k tomu, co zde zaznělo. Skutečně jsme dostali informaci od garančního výboru, že podporuje návrh zákona jako takový, ale nedoporučuje ho projednávat na této schůzi z toho důvodu, že bez materiálů, které jsou potřebné k projednání ve výboru, to není možné. Takto jsme obdrželi informaci. To byl klíčový bod jednání, když jsme se tím zabývali.

Poslankyně Eva Kantůrková: Mám faktickou poznámku, která spočívá v tomto: Projednávali jsme to dvakrát. Poprvé návrh neprošel ze zásadních důvodů, podruhé prošel s tím, že jsme se dohodli se zástupci ministerstva školství, že se to projedná tak, aby ministerstvo bylo schopno do září udělat všechna opatření, aby se novela zákona uvedla v život, to znamená hned po prázdninách.

Faktický důvod je v tom: Protože jde o novelu, paní předsedkyně požádala ministerstvo, což do dnešního dne to nebylo schopno stačit, abychom dostali původní znění zákona a text, kterým se to novelizuje, aby byla lepší představa poslanců o tom, co se mění a proč je zákon potřeba novelizovat. Bylo to ve prospěch projednávání zákona. Zákon nemáme k dispozici a nemáme možnost porovnání. Kdyby to poslancům nevadilo, je možno to projednávat hned.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, mám pocit, jako by byla rozprava, která není přípustná. Nerad se do toho připojuji. V žádném případě nelze, aby tato sněmovna přijala za odpovídající argument, který jsem vyslechl, totiž že ministerstvo by mělo být povinno předložit poslancům původní text zákona, k němuž zpracovalo novelu. To je povinností každého z nás, abychom si původní text zákona před projednáváním novely obstarali, vzali si ho k ruce a zjistí-li co se novelizuje. Nerad to říkám, ale máme na to dostatečné finanční prostředky.

Poslanec Heřman Chromý: Uspokojím jak paní poslankyni Kantůrkovou, tak pana poslance Výborného. Nedovolí-li jsme si přílohy, které tady byly požadovány, dát rovnou do lavic, protože jsme tím nechtěli předjímat vaše hlasování. Jsou k dispozici a během dvou dnů se s nimi můžete seznámit, pokud odhlasujete přijetí projednávání tohoto zákona.

Poslanec Karel Kříž: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tíživé situací v zemědělství navrhuji jménem klubu poslanců Občanského hnutí, aby byl program schůze doplněn o bod, v němž by se ČNR usnesla, že žádá vládu o písemné podání zprávy o tom, jak je plněno usnesení vlády o její zemědělské politice z 30. ledna t. r.

Poslanec Stanislav Klimeš: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby byl rozšířen program této schůze - aby za bod 10. byl zasunut bod programu: Informace vlády o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů 92/91 Sb. a 171/91 Sb., resp. velké privatizace. Mám na mysli plnění určitých časových úkolů, protože velká privatizace znamená nesmírně velký úkol v nesmírně krátkém čase. Například do 15. července má být uveden seznam podniků, které budou zahrnuty do kupónové metody, do 30. srpna má být k těmto podnikům uveden majetek a objem pro kupónovou metodu. Do 30ti dnů po přijetí zákona 171 by měl být zveřejněn seznam podniků, které nebudou zařazeny do privatizace. Jak je tento velice časově náročný harmonogram plněn? Jak chce vláda zajistit jednotný postup velké privatizace? Prosakují informace, že různá resortní ministerstva si privatizaci představují podle svého.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji doplnit program 21. schůze ČNR o bod dílčí zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací.. Doporučuji zařadit tento bod před zprávu o činnosti předsednictva. Bude se jednat o velice stručnou průběžnou informaci o činnosti vyšetřovací komise za poslední období.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji poslanci Nedbálkovi. Dále se hlásí poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: Jsem zde ještě jednou z pověření komise pro vězeňství při ČNR, kde opět ve shodě s jednacím řádem navrhujeme rozšířit program schůze o projednání návrhu usnesení k jedné z neodkladných otázek v oblasti vězeňství. Činíme tak proto, že projednání návrhu usnesení není složité ani věcně, ani politicky a celá záležitost se v podstatě týká provozu zdravotnického zařízení sloužícího odsouzeným. Tato otázka vyvstala před námi v posledních dnech a nesnese dalšího odkladu. Bližší stručné vysvětlení podám, pokud tento bod bude na pořadu schůze schválen.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásil pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, již při odpovědi na interpelaci jsem vyjádřil názor, že by bylo dobré zařadit na program 21. schůze ČNR projednání stavu řešení problematiky místních objektů z Rynholeckého škvárobetonu. Jde o majitele řádově tisíce domků, které byly postaveny z radioaktivních panelů Prefa Hýskov. Tento závod vyráběl panely třicet let a po celou dobu trval zákaz hygienické služby. I přesto tato továrna panely chrlila a stavělo se z nich. Dosud navrhované způsoby odškodnění majitelům těchto domků jsou neustále měněny právě tak. jako odpovědnost různých ministerstev. Jsem přesvědčen, že je třeba ukončit letité přehazování kompetencí a odpovědností a je třeba stanovit jasný a závazný termín pro předložení návrhu řešení.

Proto si dovoluji navrhnout zařadit za bod 10. bod, který by se nazýval "Usnesení ke stavu řešení problematiky obytných domků z Rynholeckého škvárobetonu".

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Dávám slovo panu místopředsedovi Kasalovi.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, na rozdíl od většiny mých předřečníků nechci pořad schůze rozšířit o další bod, ale jen o další půlbod. Chtěl bych vás požádat, abyste, až budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Nedbálka, tedy o tom, zda dáme na pořad jednání či nedáme zprávu vyšetřovací komise pléna ČNR pro otázky lustrací, souhlasili s tím, abych mohl vystoupit s krátkou informací o "činnosti" lustrační komise předsednictva ČNR a podat zároveň návrh na usnesení pléna ČNR, které, jak si jistě vzpomínáte na mnoha svých minulých zasedáních neustále rozšiřovalo okruh lidí, kteří mají být lustraci podrobeni.

Můj návrh bude směřovat k tomu, aby ČNR sňala z beder lustrační komise tuto povinnost, aby se omezila pouze na pracovníky Úřadu vlády ČNR a ještě jednoho dalšího orgánu a abychom ty ostatní věci, které jsme vždycky hekticky zabudovali do svých usnesení, svým usnesením zase zrušili. Tolik můj návrh na doplnění programu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Dále se hlásí pan poslanec Nedbálek. Dáme mu slovo.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu se vyjadřovat k lustraci, ale dovolím si navrhnout ještě jeden krátký bod - návrh změny části usnesení ČNR, týkající se usnesení ČNR ke zprávě ministra vnitra České republiky o bezpečnostní situaci. Je to velice nutné z hlediska možnosti ministerstva vnitra provést určité personální charakteristiky. Potom tento návrh změny zdůvodním.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Dál se hlásí pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, neusiluji o rozšíření programu naší schůze, pouze o úpravu programu, a sice v bodu 5, kdy je nutné z procesních důvodů rozdělit státní závěrečný rozpočet republiky. Potom jde o čtvrtletní hodnocení státního rozpočtu. Protože k státnímu závěrečnému účtu České republiky z minulého roku musíme přijmout usnesení a druhá látka je pak čtvrtletní hodnocení státního rozpočtu České republiky za rok 1991. Čili tyto dva body se musí rozdělit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozánkovi. Nyní přistoupíme k projednání jednotlivých návrhů na doplnění. Nejprve bychom měli dát hlasovat o návrhu pana poslance Chromého, který se týká zařazení návrhu zákona o předškolských a školských zařízeních.

Pokud bychom přijali rozšíření programu o tento bod, dám potom hlasovat o tom, že sněmovna ukládá předsednictvu, aby se v průběhu zasedání sešlo k projednání této záležitosti vzhledem k tomu, že nebyla zkrácena lhůta. Logicky to na sebe váže.

Nejprve dám tedy hlasovat o tom, kdo je pro, abychom projednali na této 21. schůzi také návrh zákona o předškolských a školských zařízeních, ať zvedne ruku. 62.

Kdo je proti? 40.

Kdo se zdržel hlasování? 35.

Tento návrh nebyl přijat. Není tedy nutno hlasovat ani o návrhu, aby se sešlo předsednictvo ČNR.

Jako druhý zazněl návrh pana poslance Kříže jménem Klubu Občanského hnutí, aby bylo do programu zaneseno usnesení o projednání zprávy vlády o tom, jak je plněno usnesení vlády ČR z 30.12.1991 k situaci v zemědělství. Prosím pana poslance Kříže, aby upřesnil tento návrh.

Poslanec Karel Kříž: Navrhuji, aby program schůze byl doplněn o bod, v němž by se Česká národní rada usnesla, že žádá vládu o písemné podání zprávy o tom, jak je plněno usnesení vlády o zemědělské politice z 30. ledna tohoto roku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je zde návrh, aby se Česká národní rada v programu zabývala návrhem usnesení,. aby Česká vláda podala písemnou zprávu o tom, jak je plněno usnesení vlády z 30.1.1991.

Poslanec Karel Ledvinka: Národohospodářský výbor požádal písemně pana premiéra o tuto záležitost. Mám už odpověď takovou, že na zářijové schůzi bude podána tato písemná zpráva všem poslancům. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Po této doplňující informaci se ptám pana poslance Kříže, zda trvá na tom, abychom hlasovali o jeho návrhu. (Jistě.)

Kdo je tedy pro návrh pana poslance Kříže tak, jak jej upřesnil, ať zvedne ruku. 78. Děkuji.

Kdo je proti? 26. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 37. Děkuji.

Tento návrh tedy byl přijat.

Nepostřehl jsem, zda pan poslanec Kříž upřesňoval také místo pořadí. (Ne, nechám to na vás.) Chtěl bych požádat pana poslance Kříže, aby připravil návrh usnesení. Děkuji.

Navrhuji tedy, abychom návrh tohoto usnesení zařadili před zprávu o činnosti předsednictva, to znamená před závěr programu.

Dále zde zazněl návrh pana poslance Klimeše, aby Česká národní rada požádala vládu ČR o to, aby podala informaci o plnění zákona č. 91, který se týká velké privatizace, ve které by zejména byl upřesněn časový harmonogram připravenosti této záležitosti, a to jak je zajištěn jednotný postup pro velkou privatizaci v jednotlivých resortech.

Kdo je tedy pro zařazení tohoto bodu na program této schůze, ať zvedne ruku. 109. Děkuji.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že návrh byl přijat a na 21. schůzi bude projednán tento bod.

Další doplňující návrh přednesl pan poslanec Nedbálek s tím, aby před zprávou o činnosti předsednictva bylo možno přednést dílčí zprávu o činnosti vyšetřovací komise s tím, že tento návrh byl potom doplněn panem místopředsedou Kasalem, aby mu bylo v rámci tohoto bodu umožněno vystoupit se stručnou informací o činnosti lustrační komise ČNR, kde by přednesl návrh na usnesení, který by se týkal výčtu funkcí, kde by naše vyšetřovací komise musela provádět lustrace.

Kdo je tedy pro zařazení tohoto bodu na program 21. schůze, ať zvedne ruku. 115. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dále zazněl z úst pana poslance Chromého návrh na další rozšíření, abychom projednali návrh usnesení k situaci ve vězeňství ČR.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 80. Děkuji.

Kdo je proti? Jeden. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 61. Děkuji.

I tento návrh byl přijat a program bude o tento bod rozšířen.

Dále zazněl návrh pana poslance Kozla, aby se ČNR zabývala návrhem usnesení ke stavu řešení situace rodinných domků ze škvárobetonu rynholeckého.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 50. Děkuji.

Kdo je proti? 18. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 75. Děkuji.

Tento návrh na rozšíření programu nebyl přijat.

Dále navrhoval pan poslanec Nedbálek, abychom se zabývali návrhem usnesení ke zprávě ministerstva vnitra k bezpečnostní situaci v ČR.

Kdo je pro toto rozšíření programu, ať zvedne ruku. 102. Děkuji.

Kdo je proti? 2. Děkuji.

Tento návrh byl přijat. Je to pátý bod, o který jsme se rozhodli rozšířit náš program.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP