Středa 10. července 1991

Začátek schůze České národní rady 10. července v 9.25 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík, J. Malík a 179 poslanců.

Vláda České republiky byla omluvena.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás všechny a zahajuji přerušené jednání 21. schůze České národní rady. V pondělí při zahájení naší schůze jsme neměli námitky proti tomu, aby se ve středu sešla vláda České republiky na své schůzi, proto dnes ji omlouvám, dostaví se jedině pan ministr spravedlnosti Richter.

Nyní přistoupíme k novému doplnění programu, protože máme další dva body. Je to jednak slib nové paní poslankyně a její zařazení do výboru. Z dalších bodů, jak je vám známo, je to podle původního seznamu zpráva vlády České republiky o stavu a úkolech české justice. Přednese ji pan ministr spravedlnosti Richter. Potom návrh na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce, návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice, pak zpráva dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky, dále odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR, dále návrh poslance Karla Kříže na vydání usnesení ČNR k žádosti, aby vláda předložila písemnou zprávu o plnění svého usnesení z 30. ledna 1991 k zemědělské politice, dále návrh poslance Stanislava Klimeše se žádostí, aby vláda předložila zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb. a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace, dále je to návrh poslance Heřmana Chromého na vydání usnesení ČNR k odstranění nouzového stavu pavilónu č. 17 v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, týkající se oblasti vězeňství. Konečně je to zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací.

Ptám se, má-li ještě někdo doplněk. Prosím, pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, včera když jsme schválili novelu zákona o státním rozpočtu na rok 1991, tak z diskuse ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991 vyplynuly určité. závěry a já bych chtěl sněmovně navrhnout, aby pořad byl rozšířen o návrh usnesení rozpočtového a kontrolního výboru a ostatních zpravodajů, kteří by se sešli s našim výborem o přestávce a připravili bychom usnesení, ve kterém by byly shrnuty všechny připomínky poslanců tak, aby se to dostalo do zápisu. Takže prosím o toto rozšíření o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991. Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Kozánkovi, je nás podle podpisů 134 poslanců, jsme usnášeníschopni, dávám tedy hlasovat o doplnění programu o tento bod, který jste teď slyšeli z úst poslance Kozánka.

Kdo je pro? 110. Děkuji.

Je někdo proti? 1.

Zdržel se hlasování? 10.

Děkuji, rozšíření našeho programu tedy bylo schváleno. Nyní se na vás obracím s jednou prosbou. Jelikož bodů programu je hodně, a jelikož bychom rádi skončili naše plenární zasedání tento týden, prosím vás o souhlas předem, v případě, kdyby se pan ministr nedostavil podle programu v době, kdy by měl vystoupit, zda můžeme přehodit některé body programu. Např. bychom přehodili dopředu body návrh poslance Kříže a návrh poslance Chromého, které byly původně zařazeny na konec, a tím bychom neztratili čas. Pan ministr je totiž ve vládě, kde se projednává zákon o soudcích. Kdyby se zdržel jeho příchod, prosím o souhlas, změnit pořadí bodů programu, abychom neztráceli čas.

Kdo je pro, prosím, ať zvedne ruku! Děkuji. Vidím. že je to většina, můžeme tedy přikročit k programu, který jsme si odsouhlasili.

Prvním bodem našeho programu je

X.

Slib poslankyně

Úmrtím poslance Karla Biňovce zanikl jeho poslanecký mandát a předsednictvo České národní rady ve své schůzi dne 9. července 1991 prohlásilo poslankyní České národní rady paní Jarmilu Rečkovou, a to od 1. července 1991. Dovolte, abych paní poslankyni Rečkovou mezi námi uvítal a současně vám ji představil. (Potlesk.)

Podle ústavního zákona o československé federaci skládá každý poslanec slib na schůzi národní rady, které se poprvé zúčastnil. Odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Röschovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsány slib a paní poslankyni Rečkovou prosím, aby přistoupila ke složení slibu do rukou předsedkyně České národní rady paní Burešové.

Poslankyně Anna Röschová: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a České a Slovenské Federativní Republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslankyně Jarmila Rečková: Slibuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dalším bodem je

XI.

Návrh na změnu ve složení výboru České národní rady

Paní poslankyně Rečková kandidovala za Občanské fórům a je členkou ODS. Klub ODS navrhuje její zařazení do výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus a zároveň přeřazení pana poslance Jančáryho z tohoto výboru do rozpočtového a kontrolního výboru. Prosím pana poslance Voláka, aby nám tento návrh poslaneckého klubu odůvodnil.

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, dámy a pánové, důvod na přechod pana poslance Jančáryho do rozpočtového a kontrolního výboru je naprosto jednoduchý. Jde o to, aby se v tomto výboru poněkud vylepšilo nebo vyrovnalo rozložení politických sil. Doposud má ODS v tomto výboru jen jednoho zástupce.

Děkuji vám za pochopení.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji za zdůvodnění pana poslance Voláka a navrhuji vám přijmout následující usnesení:

Česká národní rada

1. odvolává poslance Julia Jančáryho z výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus

2. volí poslankyni Jarmilu Rečkovou do výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus a poslance Julia Jančáryho do rozpočtového a kontrolního výboru.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 26. Děkuji.

Toto usnesení bylo přijato. A nyní bych se obrátil, tak jak jste mne pověřili tou možností, s požadavkem na pana poslance Kříže, zda by mohl vystoupit s návrhem usnesení.

Poslanec Karel Kříž: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si vám navrhnout jménem poslanců Klubu OH text následujícího usnesení:

"ČNR žádá vládu o písemné podání zprávy do 15. srpna t. r. o tom, jak je plněno jejich usnesení o zemědělské politice z 30. ledna t. r."

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Otevírám rozpravu. Má někdo k tomuto usnesení... Prosím pana kolegu Stibice.

Poslanec Jaromír Stibic: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, napětí mezi zemědělci dostoupilo jakési hranice únosnosti, kdy se někteří patrně v zoufalství dopustí činů, které se pak označí jako nepředložené a obrátí se proti nim. Zemědělství je v krizi, což říkám těm, kteří tomu nechtějí věřit. Ostatně to říká i agrární program nedávno předložený ministerstvem zemědělství ČR.

Dále se dovídáme, že nadějnou zprávu o bártru předběžně dojednaného při příležitosti návštěvy prezidenta Jelcina v položce 10 000 t hovězího masa se nepodařilo zkonkretizovat a podepsat v důsledku částečně i nekalé konkurence našich podnikatelů, kteří tam už vyvážejí pod cenou. Chtěl jsem pouze navázat na interpelaci podanou panem poslancem Procházkou. Dal bych ještě k ilustraci, že tomu, aby zemědělci mohli svou produkci podávat a ne ji dávat na dluh, můžeme vděčit našemu kolegovi poslanci Procházkovi, z jehož iniciativy a v důsledku ochoty Agrobanky došlo k záchrannému opatření v podobě směnečných obchodů. Na základě vážnosti této situace bych si dovolil podat návrh na malé pozměnění navrženého usnesení. Druhou polovinu znění změnit takto: "Zprávu o postupu ekonomické reformy a o plnění opatření vlády v oblasti zemědělskopotravinářského průmyslu."

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Stibicovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Janeček.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno. Z poslaneckého průzkumu v této oblasti je mi známo, že je velmi těžké dostat se k objektivním informacím přes politickou bariéru. Je proto nezbytně nutné znát finanční stav, to je aktiva či pasíva jednotlivých zemědělských podniků. Myslím, že zpráva by měla být o tuto položku doplněna, abychom znali konkrétní údaje.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Janečkovi. Dál se hlásí do rozpravy poslanec Ladislav Krčma.

Poslanec Ladislav Krčma: Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové, připojuji se k předchozím řečníkům v tom smyslu, že je třeba v zemědělství něco podniknout. Minulý týden jsem měl diskusi se zemědělci v severní Moravě, kolem Šumperka. Jejich slova nebudu opakovat, protože by to některý pan ministr mohl považovat za výhrůžku, ale stěžují si, že za kilogram hovězího masa dostávají pouze 9 Kčs. Kolik musíme platit my v obchodech? Z tohoto titulu jsou určité přebytky. Určité kategorie lidí musí živočišnou stravu podstatně omezovat. Týká se to hlavně důchodců a mladých manželství. Za vepřové maso dostávají 20 Kčs za 1 kg. Kolik musíme platit my? Tito zemědělci se obávají, že budou mít přebytek miliónů tun obilí. Říkají, že obilí sít nebudou, že mají omezovací kontingenty. Obávají se, že v příštím roce vznikne hlad. Bude následovat další zvýšení cen, zejména v oblasti mléka a mléčných výrobků. Uvažte, že jestliže vybijeme podstatnou část dobytka, a regenerační doba je tři roky, v tržním hospodářství se projeví nedostatek a zvýší se ceny. Prosím, abychom se tímto problémem intenzivně zabývali.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Krčmovi. Prosím pana poslance Ledvinku.

Poslanec Karel Ledvinka: Paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést dva pozměňovací návrhy. Jednak prosím o úpravu slov usnesení, kterou uváděl kolega Stibic - nahrazení slova opatření, protože je takový termín tohoto dokumentu.

Dále bych poprosil sněmovnu o souhlas se změnou termínu. V návrhu usnesení je navrženo 15. 8. Doporučuji převést na 31. 8. 1991. Zdůvodnění: Termín byl stanoven dohodou místopředsedů tří vlád, zástupců ministerstva zemědělství a hospodářství v Židlochovicích minulý týden.

Závěrem mi dovolte říci jedno osobní vyjádření. Prosím vás, abychom se nevyjadřovali dnes k materiálu, který ještě není zpracován. Prosím, abychom se soustředili spíše jen na to, aby usnesení bylo přijato, předáno vládě, vláda materiál zpracuje a my se k němu vyjádříme.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Ledvinkovi. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Jiří Dušek.

Poslanec Jiří Dušek: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, vážená sněmovno, nebudu vznášet žádný pozměňovací návrh. Souhlasím s předřečníkem. Termín je nejlépe do konce srpna, nikoliv do 15. 8., aby byl čas materiály řádně projít a dát jim faktickou podobu v číslech.

Chtěl bych reagovat na projev pana poslance Stibice. Říká, že je v současné době zemědělství v krizi. Ono je v krizi od loňského roku. Předobraz nastal v době, kdy se lámalo zemědělství v bývalé NDR. Nikdo si z toho nevzal ponaučení, naopak se toho ujali takoví lidé, jako představitelé Českomoravské agrární unie zemědělské strany rolnického svazu a loni touto dobou vyvolali první projev, že trvali na tom, aby stát zaplatil schodek, který vzniká zemědělcům při prodeji hovězího masa. V té době byla možnost se začít chovat tržně. Bohužel, stát se této možnosti nechopil a povolil nátlakové skupině, která si to vynutila. Do stejné situace se dnes staví Občanské hnutí. Loni hrozil pan Trnka, že bude hlad, a to ještě říkal na začátku tohoto roku. Dnes říkají, že toho mají nadbytek, co s tím budou dělat. Zemědělce popouzejí k tomu, aby říkali: zacpeme dálnice, budeme sypat před ministra Dlouhého zrní, aby se nedostal do kanceláře, atd.

Nezbývá nic jiného než nutit k urychlení transformačního zákona, transformace družstev. V tom vidím jedinou možnost.

Dále vidím možnost jednat na základě současné situace na úrovni vlád o zahraničních obchodech, ale konkrétních zahraničních obchodech, nikoliv bártrech. To co se dnes odvíjí se Sovětským svazem, to je na vodě. Je to vidět z toho, že dnes nejsme schopni se dohodnout o ceně za maso. Jestliže je dnes dohodnut směnečným způsobem výkup obilí, je to zásluhou nikoliv pana Procházky, ale toho, že se spojily Agrobanka a zároveň i Státní banka, která pokrývá celou výrobu obilovin.

Já bych chtěl na závěr říci, že celá ta krize vyplývá z neochoty vedení družstev. A vlastně celá transformace družstev je transformací funkcionářů. To není transformace hospodářství, to je transformace funkcionářů a ti nejsou ochotni snižovat svoje náklady, režijní náklady podniků a to vlastně uvádí dneska zemědělství do krize, že nejsou schopni snížit svoje vlastní náklady, v tom je celý problém. Já to říkám proto, aby tato sněmovna byla trochu informována o tom - já vím, že máte svoje informace, že si dokážete udělat obrázek, ale toto je potřeba zdůraznit. Děkuji. /Potlesk./

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Duškovi. Chce se ještě někdo zapojit do rozpravy? Zdá se, že tomu tak není. Brzo se obracím na pana poslance Kříže, zda již může včetně pozměňovacích návrhů přednést konečné usnesení.

Poslanec Karel Kříž: Jestli mohu reagovat na kolegu poslance Duška, jako člověk, který žije na venkově obklopen poli a žije v kontaktu s lidmi, kteří pracují v nejbližším JZD, které je jedno z nejúspěšnějších na Příbramsku. Není to rozhodně družstvo maffiánů, takže si nemyslím, že by šlo pouze o transformaci pokud jde o kádry, kteří v družstvu pracují.

Myslím, že problém je daleko hlubší, bylo by to nepřípustné zjednodušování to takto vidět. Ale vraťme se k návrhu usnesení, které jsem přednesl jménem našeho klubu Občanského hnutí, do kterého jsem nyní zapracoval i připomínky, které je nutné akceptovat. Usnesení by mělo znít:

"Česká národní rada žádá vládu o podání písemné zprávy do 31. srpna o postupu ekonomické reformy a o plnění opatření vlády v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu. Žádáme, aby zpráva obsahovala i rozbor finanční situace podniků."

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Slyšeli jste návrh usnesení. Nikdo k němu už nic nemá. Prosím, faktickou poznámku pan Procházka.

Poslanec Kamil Procházka: /z pléna/ Jestli jsem se nepřeslechl, domnívám se, že tam není datum opatření.

Poslanec Karel Kříž: Původně jsem uváděl 30. ledna 1991, to tam doplňujeme - opatření vlády v oblasti zemědělství a potravinářského průmyslu z 31. ledna 1991.

Poslanec Kamil Procházka: /z pléna/ To je důležité doplnění, protože usnesení vlády bylo několik.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Dávám hlasovat. Souhlasíte s tímto usnesením? Ještě technickou poznámku. Pan poslanec Kapusta.

Poslanec Jaromír Kapusta: Dávám protinávrh, aby vláda podala zprávu o tom, co bylo hovořeno do 3. 9. 91, ne do 31. 8. Dávám protinávrh.

Poslanec Zdeněk Malík: To není faktická poznámka, pane poslanče.

Poslanec Karel Kříž: Původně to v našem návrhu bylo, ale kolega poslanec Ledvinka hovořil o tom, že to není možné do té doby provést, proto jsme přijali to posunutí termínu do 31. 8.

Poslanec Zdeněk Malík: Rozpravu jsem ukončil, dávám hlasovat o tomto usnesení.

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku. 105.

Kdo je proti? 1.

Zdržel se hlasování? 11.

Děkuji, usnesení bylo přijato. Protože pana ministra zde dosud nemáme, obracím se na pana poslance Heřmana Chromého, aby přednesl návrh usnesení k otázce nouzového stavu pavilónu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP