Úterý 10. září 1991

10. září 1991

(začátek schůze České národní rady v 9.30 hodin)

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 171 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr spravedlnosti L. Richter, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, generální prokurátor L. Brunner, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, dovolte, abych zahájila 22. schůzi ČNR a všechny vás srdečně přivítala. Vítám mezi námi i vládu České republiky.

Předsednictvo České národní rady vám původně navrhlo pořad, jak je uveden na pozvánce. Po jejím rozeslání se předsednictvo ČNR usneslo na několika změnách v návrhu pořadu, a to

- na žádost navrhovatelů, pánů poslanců Kryčera a Vaňáka vyřadit návrh na vydání zákona ČNR o zemských úřadech - tisk 306,

- na žádost poslaneckého klubu Občanské demokratické strany zařadit "Návrh Klubu poslanců ODS na usnesení ČNR tisk 365" a to jako 10. bod před interpelace,

- na žádost výboru pro územní správu a národnosti zařadit "Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev" a to jako předposlední bod před zprávou o činnosti předsednictva ČNR.

Celý návrh pořadu 22. schůze nyní přednesu, abyste si mohli udělat příslušné opravy v pozvánce:

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů ČNR podle tisku 363, 364, 372, 373, 374, 375.

II. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle tisku 360.

III.Vládní návrh zákona ČNR o státní správě ochrany ovzduší podle tisku 272 a 367.

IV.Vládní návrh zákona ČNR o státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky podle tisků 303 a 368.

V. Vládní návrh zákona ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízení podle tisků 319 a 366.

VI.Návrh poslanců ČNR R. Němečka a dalších na vydání zákona ČNR o Komoře veterinárních lékařů ČR podle tisků 339 a 377.

VII. Vládní návrh zákona ČNR o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle tisků 351 a 369.

VIII. Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle tisků 316 a 370.

IX.Zpráva generálního prokurátora ČR o stavu prokuratury v ČR podle tisků 354 a 371.

X. Návrh klubu poslanců ODS na usnesení ČNR podle tisku 365.

XI. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR.

XII. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

XIII. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle tisků 378 a 379.

XIV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 9. července do 10. září 1991 podle tisku 359.

Má k tomuto bodu pořadu 22. schůze ČNR někdo nějaké připomínky, dotazy nebo jiné návrhy? Hlásí se pan poslance Payne, Tollner, Procházka a Guži.

Prosím pana poslance Payna.

Poslanec Jiří Payne: Vážená paní předsedkyně, vážené předsednictvo, vážená vládo, vážení poslanci a vážené poslankyně. Možná, že jste se dočetli, že dva z našich poslanců navštívili v minulém týdnu Chorvatsko, aby se zabývali postavením našich krajanů v tamější rozbouřené zemi. Domnívám se, že by bylo vhodné zařadit na pořad tohoto pléna také bod, v němž by podali krátkou zprávu o své cestě. Vzhledem k tomu, že zahraniční výbor zároveň zve poslance chorvatského parlamentu k návštěvě České národní rady - pravděpodobně by měli přijet ještě během tohoto pléna - mohli by případně vystoupit k této věci v rámci bodu, který bychom navrhovali, jako zahraniční výbor k zařazení do programu dnešního jednání.

Druhý bod by se týkal navrženého pořadu, a sice II. bodu, kde máme schvalovat zákonné opatření předsednictva ČNR týkajícího se služebního poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Jistě jste si všimli, že k tomuto zákonnému opatření nemáme žádnou společnou zprávu. Nicméně Jednací řád umožňuje, schvalovat zákonné opatření na nejbližším zasedání, tzn. nejdéle do vánoc musíme zákonné opatření schválit. Zákonné opatření zůstává v platnosti až do doby, dokud neskončí toto podzimní zasedání. Mne by osobně zajímalo stanovisko bezpečnostního výboru, případně ústavně právního k tomuto zákonnému opatření.

Navrhuji tedy, abychom z dnešního pořadu vyřadili bod II., ve výborech by se projednal text tohoto zákonného opatření a výbory by nám potom doporučily přijetí nebo nepřijetí tohoto zákonného opatření na schůzi, která by se měla konat nejdéle do prosince nebo do konce tohoto zasedání.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Promiňte, pane poslanče, ale na mne mluvil pan místopředseda Baudyš, když jste navrhoval první bod a prosím tedy kdybyste návrh zopakoval.

Poslanec Jiří Payne: Zpráva o návštěvě chorvatského parlamentu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám slovo panu poslanci Tollnerovi.

Poslanec Pavel Tollner: Vážená paní předsedkyně, vážená česká vládo, vážená Česká národní rado, z pověření vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací podávám návrh, aby jako předposlední bod jednání této schůze - tedy před bod "Zpráva o činnosti předsednictva" - byla zařazena zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací a dále návrh usnesení, které tato komise připravila.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Tollnerovi a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Procházka.

Poslanec Antonín Procházka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, z pověření našeho výboru dovoluji si navrhnout rozšířit pořad o schválení rozšíření názvu církevního a humanitárního výboru, aby to lépe vystihovalo vlastní činnost výboru a jeho vztahy jak k federálním vládním i orgánům Slovenské národní rady. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, návrh zní přesně?

Poslanec Antonín Procházka: Návrh zní, aby byl rozšířen o lidská práva. Byl by to výbor ČNR pro lidská práva, církevní a humanitární otázky.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan poslanec Guži, připraví se pan poslanec Balcárek.

Poslanec Zdeněk Guži: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych jménem komise předsednictva ČNR podal návrh na rozšíření programu schůze ČNR ve smyslu § 4, písm. 1) zákona ČNR, a to o bod "Zrušení členství poslance Dr. Milana Tatára ve výboru ústavně právním a provedení volby členství do výboru petičního a branně bezpečnostního". Zdůvodnění: V období po revoluci vzrostla trestná činnost, na které se ve značné míře podílejí také Romové. Dost závažným negativním společenským jevem jsou v posledním období také střety mezi hnutím skinhead a Romy, kde výsledkem jsou ztráty na životech a těžká ublížení na zdraví. Komise považuje za důležité mít členství ve výboru petičním a branně bezpečnostním, aby z důvodu nejen řešení vzniklé negativní situace, ale také z důvodů hledání možností její eliminace a hlavně formou prevence. Tento požadavek vlastně vyplývá z usnesení komise předsednictva ČNR, politického klubu Romské občanské iniciativy a politické strany ROI.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, děkuji, doufám, že nám návrh potom ještě přednesete. Prosím pana poslance Balcárka.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolil bych si navrhnout rozšířit program naší schůze o následující dva body: o zprávu pana premiéra o vyšetřování causa Mošnov, akce neadekvátní, která rozšířila veřejné mínění v tomto státě, aby nám o tom podal zprávu. Jako druhý bod bych navrhl na základě informací, které mám od Úřadu vlády ČR Dr. Vlasáka, vzhledem k tomu, že Všeobecná výstava jubilejní v Praze bude končit deficitem 1.547 000,- Kčs, nikoli oněch 900 milionů na základě nichž např. ministr Klaus navrhoval, že by se daly zvýšit platy učitelů o 200,- Kčs. Tato cifra 1.547 tis. Kčs není konečná podle této zprávy, je pravděpodobné, že bude ještě daleko vyšší. Navrhl bych, abychom k tomu zaujali stanovisko, aby tato výstava byla co nejrychleji zrušena, a tím byly ušetřeny peníze. Abychom si zametli před vlastním prahem a udělali si pořádek i v této záležitosti.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Balcárkovi a prosila bych další pány poslance, pokud budou navrhovat další body na pořad dnešní schůze, aby se omezili pouze na návrh dalšího bodu. Prosím pana poslance Vácu, připraví se pan poslanec Pavela.

Poslanec Oldřich Váca: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Velice jsem uvítal návrh kolegy Payna na to, aby poslanci, kteří vykonali zahraniční cestu, pod li plénu zprávu. Domnívám se, že by se to mělo stát pravidlem. Postrádám v dnešním programu ještě jeden bod, a to je podání zprávy předsednictva ČNR o průběhu jednání s předsednictvem Slovenské národní rady. Dovolil bych si proto požádat o zařazení do programu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan poslanec Pavela, prosím.

Poslanec Josef Pavela: Paní předsedkyně, dámy a pánové, navrhuji vyjmout z programu této schůze dosavadní bod č. 13, tj. zrušení vyhlášek některých městských zastupitelstev. Těchto vyhlášek je totiž daleko více a domnívám se, že je nutné projednat otázku těchto vyhlášek nejdříve v ústavně právním výboru. Proto navrhuji, aby tento bod byl vyňat a otázka vyhlášek byla projednávána na příští schůzi.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Pavelovi. Teď už se nikdo nehlásí s návrhem na doplnění pořadu. Když dovolíte, také já bych použila svého práva poslankyně a navrhla bych rozšíření pořadu naší schůze o jeden bod, a to o informaci místopředsedkyně Výboru vlády České republiky pro mezinárodní vztahy paní Viktorie Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany. Navazuji tedy na pana poslance Payna pouze s tím, že by zprávu podala paní Hradská, která je tady přítomna. Protože paní Hradská není poslankyně, napřed by sněmovna měla odhlasovat souhlas s vystoupením paní Hradské na této schůzi. Byl by to poslední doplňující bod našeho programu. Dám teď hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak byly jeden po druhém navrženy. Pan poslanec Payne navrhl, aby byla podána zpráva o návštěvě chorvatského parlamentu. Domnívám se, že by tento bod, který navrhl pan poslanec Payne a bod, který jsem navrhla já teď v závěru, měly být spojeny.

Poslanec Jiří Payne: V případě, že by přijeli poslanci z chorvatského parlamentu bylo by vhodné zařadit právě tento společný bod.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pane poslanče, úplně s Vámi souhlasím, jen mám na mysli účast paní Hradské a nevím, zda právě v okamžiku, kdy poslanci chorvatského parlamentu přijedou, bude paní Hradská tady ve sněmovně. Pokud byste s tím souhlasil, paní Hradská by podala zprávu teď, vy byste ji případně doplnil, a kdykoliv se chorvatští poslanci dostaví, domnívám se, že sněmovna nebude mít nic proti tomu, že bychom zařadili jejich vystoupení. Pokud s tím takto souhlasíte, mohla bych dát hlasovat o těchto dvou návrzích, tedy o návrhu pana poslance Payna a vzhledem k tomu, že to věcně souvisí, dala bych hlasovat i o návrhu svém. Současně musíte jako sněmovna odhlasovat napřed, zda souhlasíte s vystoupením paní Hradské ve sněmu. Kdo je proto, abychom umožnili paní Hradské vystoupit na dnešním zasedání? 131. Děkuji. Protože je nás 137, je jednoznačně patrné, že tento návrh byl přijat. Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Payna a návrhu svém, aby paní Hradská mohla podat zprávu o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice a o návštěvě chorvatského parlamentu. Navrhovala bych, aby tento bod byl zařazen jako bod číslo I, vzhledem k aktuálnosti tohoto bodu.

Prosím, kdo je pro zařazení tohoto bodu., 139. Děkuji.

Je někdo proti?

Nikdo.

Je tedy zřejmé, že tento návrh byl tedy přijat.

Pan poslanec Payne potom navrhl, abychom bod původně označený jako II. - Návrh na schválení zákonného opatření našeho předsednictva, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb. o služebním poměru příslušníků SNB podle tisku 360, byl vyřazen pro nedostatky v důvodové zprávě a byl projednán na některé z pozdějších schůzí. Dávám hlasovat o tomto návrhu, kdo je pro vyřazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 83. Kdo je proti vyřazení tohoto bodu. 10. Zdržel se hlasování? 38. Děkuji. I tento návrh pana poslance Payna byl přijat 83 hlasy proti 48. Budeme tedy projednávat tento bod na některé z pozdějších schůzích. Pan poslanec Tollner navrhl, aby jako předposlední bod před zprávou o činnosti předsednictva byla zařazena zpráva o činnosti vyšetřovací komise k otázkám lustraci. Dávám hlasovat o zařazení tohoto bodu na program dnešní schůze. Kdo je pro toto zařazení, ať zvedne ruku. 115. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 20. Děkuji. Tento bod bude zařazen na pořad dnešní schůze. Pan poslanec Procházka navrhl, aby napříště nesl výbor, jehož je předsedou - technickou poznámku má pan poslanec

Tollner.

Poslanec Pavel Tollner: (Hovořil z místa.) Paní předsedkyně, já jsem ještě požadoval, aby po té zprávě zazněl ještě návrh našeho usnesení.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Promiňte, domnívám se ovšem, že to je součást té zprávy. Každá zpráva by měla mít nějaké stanovisko. Pan poslanec Procházka navrhl, aby výbor, jehož je předsedou, nadále nesl název výbor pro lidská práva, otázky církevní a humanitární. Dávám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Procházky, aby tato otázka byla zařazena jako zvláštní bod do našeho programu. Pan poslanec Procházka neřekl přesně, na které místo, mohu ho požádat, aby to upřesnil.

Poslanec Antonín Procházka: (Hovořil z místa.) Na závěr našeho plenárního zasedání.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Tedy před zprávu o jednání předsednictva. Děkuji. Dávám hlasovat o návrhu tohoto bodu. Kdo je pro zařazení tohoto bodu na místo před zprávu o činnosti předsednictva?

118. Kdo je proti?

Nikdo. Zdržel se hlasování?

11. Návrh pana poslance Procházky byl přijat. Pan poslanec Guži navrhl, aby pan poslanec Tatár byl odvolán z výboru ústavně právního a naopak, aby byl přeřazen do výboru braně bezpečnostního. Prosím, abyste hlasovali o tomto návrhu, zda má být tento bod zařazen na tuto schůzi a to opět jako bod 16.

Dávám hlasovat o tomto návrhu.

124. Děkuji.

Návrh byl zřetelným počtem hlasů přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP