Středa 11. září 1991

Začátek schůze České národní rady

11. září v 9.25 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, J. Vlach a 164 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, generální prokurátor L. Brunner.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, dobré jitro, omlouvám se všem těm, které zvuk zvonku vyrušil od kávy a od příjemného popovídání v kuloáru, ale jsem rozhodnut tak činit kdykoli, kdy dojde k podobné situaci, že při začátku schůze v 9.00 bude přítomno ve sněmovní síni 17 poslanců. Nechci dělat nějaké kázání při této příležitosti, ale domnívám se, že bychom měli lépe nakládat s časem svým a s časem těch, kteří se snaží program dodržovat.

Jestli dovolíte, rád bych vás seznámil s tím, co nás ještě na této schůzi čeká, začali bychom projednáváním bodu VIII, to znamená vládní návrh o státní bytové politice, pokračovali bychom projednáváním návrhu poslanců ČNR Němečka a dalších na vydání zákona o Komoře veterinárních lékařů, následovala by zpráva generálního prokurátora a pak bychom se zabývali návrhem Klubu ODS na usnesení ČNR, jako bod XI jsou uvedeny interpelace, otázky a podněty poslanců, bod XII odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, bod XIII Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev, bod XIV zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací, jako XV. bod je návrh poslance Antonína Procházky na změnu názvu výboru ČNR, bodem XVI. je návrh poslance Gužiho na změny ve výborech ČNR a schůzi bychom tradičně zakončili projednáním a schválením zprávy o činnosti předsednictva ČNR.

VIII.

Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle

sněmovního tisku 326 a 370

odůvodní z pověření vlády ČR ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj Karel Dyba: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnes projednávaný text o státní bytové politice se zabývá tématikou, která se v té či oné míře dotýká prakticky každého občana České republiky a která má zcela zřetelné a významné souvislosti s procesem zásadní transformace ekonomiky.

Jak je známo, materiál byl projednán na zasedání vlády a i vy jste měli možnost ve výborech se s navrženou koncepcí bytové politiky seznámit, podrobně ji prodiskutovat. Já sám jsem se některých sezení zúčastnil a myslím si, že pro mne bylo silným poučením, jak jsou věci chápány.

Dovolím si proto ve svém úvodním exposé uvést jen několik základních faktů.

Za prvé jsou v předloženém textu o bytové politice stanoveny konečné cíle reformy bydlení. Myslím, že to už bylo řečeno mnohokrát a chci to ještě zde jednou opakovat. Jde o přechod od přídělového hospodaření s byty, (a víte všichni, že tento systém produkuje, permanentně, zdánlivý nedostatek bytů, vezmete-li si však poslední údaje ze sčítání lidu, domů a bytů, uvidíte, že ten nedostatek je fiktivní. Dále jsou zde známé problémy s hospodárností, s kvalitou udržování bytů a samozřejmě také ty známé morální souvislosti, čili přechod od přídělového hospodaření k tržnímu systému hospodaření s byty. To je základní cíl, který je konzistentní také s transformací, s celkovou hospodářskou reformou.

K tomu samozřejmě je nutné provést i v této sféře zásadní změny v oblasti vlastnických vztahů. V textu, který je vám předložen, se preferuje systém, který v maximální míře, abych tak řekl, ztotožní uživatele a vlastníka bytu ať již ve formě vlastnických družstev, kondominii, majetkové spoluúčasti obcí a podobně. Tyto formy, jsou známé ze světa, racionálně stimulují hospodaření s byty, a jsou nejčastěji ve světě uplatňovány.

Je ovšem samozřejmé, že k tomuto dlouhodobému cíli nelze přejít okamžitě, že kroky tímto směrem musí být postupné vzhledem k tomu, jaké zde máme právní dědictví, vzhledem k tomu, jaká je materiální situace v bytové sféře, ale kromě toho také z toho evidentního důvodu, že byt je zbožím zvláštního druhu, že je to něco, co je netransformovatelné, nepřenosné, není to prostě houska na krámě. Nelze s ním podle lokálních výkyv ů nabídky a poptávky disponovat, převážet jej a podobně. Kromě toho to má velmi silné sociální souvislosti, sociální důsledky. Proto v předložené koncepci máme nejen obecné cíle, zásady a nástroje státní bytové politiky, ale jsou tam specifikovány i určité postupné, realizační kroky, a to v oblasti bytové legislativy, finančních nástrojů, změny vlastnických vztahů, zlepšení správy bytového fondu, podpory výstavby, státní výstavby a také v oblasti sociální a různých garančních opatření.

Dále bych chtěl zdůraznit, že tento dokument byl zpracován v určité době a i k vám se možná dostal už ve fázi, kdy realita a život se posunul. Od začátku jsme jej chápali jako něco otevřeného, co musí reagovat na každou změnu v právních a ekonomických předpokladech.

Tak jak se některá opatření navrhovaná v bytové politice realizují, podle toho je také třeba dokument dopracovávat a měnit.

Byli jsme informováni ve výborech, že nejaktuálnější změny v nejbližší době se dotýkají zavedení změn v novele

občanského zákoníku. V české bytové politice jsou navrhovány dokonce radikálnější změny, než o čem uvažuje občanský zákoník. Ale i v této oblasti dochází podle mých informací k vývoji a posouvá se to trochu tím směrem, který jsme zvažovali v našem textu bytové politiky.

Velmi aktuálním krokem, který jsem sám několikrát zdůrazňoval při různých příležitostech, je realizace tzv. nultého kroku reformy bydlení, to jest úprava ceny nájemného. Jde jednoznačně o složitý problém s celou řadou souvislostí a v usnesení vlády se zdůrazňuje nutnost poměrně urychleného zavedení změny v nájemném a navrhovalo se zvýšení také o určitou částku, konkrétně o 180 % To, jak vy jistě víte, je kompetence federální vlády, federálního ministerstva financí a mám pochopení pro určité váhání v této oblasti, protože sociální souvislosti, o kterých jsem hovořil, jsou evidentní. Čili není možné bez důkladného posouzení, promyšlení a zejména dobrého kompenzačního mechanizmu pro ty, kteří by byli nezaslouženě postiženi, toto provést. Finanční rada diskutuje tyto věci, resp. i mezi tzv. vládními ekonomy - chcete-li - se tyto věci několikrát probíraly, neustále se k tomu vracíme, abychom ze všech souvislostí navrhli to, co by bylo relativně nejúnosnější. V každém případě k tomu musí dojít, není možné, aby se to odkládalo dlouhou dobu, ale musí být připraveny souvislosti, zejména řešení sociálních věcí atd. Myslím, že je třeba, aby česká vláda měla vaši podporu v této oblasti, tzn. v praktickém tlaku na co nejlepší a co nejrychlejší řešení této otázky.

Dále - a to se objevilo ve výborech velmi často - je zde problém kompetenční, problém koncentrace kompetencí do jedné nové instituce nebo staronové instituce, která by se mohla vytvořit. Myslím si, že to je relevantní otázka, ale zahrnuje též změny kompetenčního zákona, vytvoření instituce, která by se zabývala čistě bytovou problematikou ve všech souvislostech bez toho. že by došlo ke změně v kompetenčním zákoně. To je rovněž třeba zvážit, je třeba vidět, že bez konkrétního vyřešení převodu agend a pravomocí na úrovni české vlády by tato nová instituce zřejmě neměla žádné výkonné pravomoci v dané oblasti, tak jako moje ministerstvo má v této oblasti prakticky jen jakousi koncepční úlohu. Výkonné pravomocí leží jinde.

Tato otázka ovšem nebyla jediným velmi podnětným návrhem, který zazněl ve výborech. Rád bych také tady stručně zareagoval na otázku stanovení, koho se má proponovaná úprava nájemného týkat. Chtěl bych říci něco k otázce vztahu bytové politiky k bytovým družstvům a k soukromým majitelům domů a obcím. Co se týče nájemného a změn v nájemném, chceme mít k dispozici určitou představu o tom, jaké je složení lidí, kteří ve státních bytech bydlí, pracujeme se statistickým úřadem na této věci, abychom mohli navrhnout dobře cílený systém podpor k úhradě nákladů na bydlení pro ty, kterých by se toto zvýšení nájemného sociálně neúnosně dotklo. Ale to také se musí dělat ve spolupráci s příslušnými federálními orgány.

Další věc, která je podstatná, je vztah k řešení problematiky bytových družstev. Tady je klíčový připravovaný transformační zákon o družstvech, který je navrhován na federální úrovni, opět samozřejmě s naší účastí v této záležitosti. Možná, že tady by prospělo vydání určitého metodického postupu pro pomoc stavebním bytovým družstvům, v některých případech trvalého zastavení staveb, družstevních bytových domů apod.

Co se týká problematiky majitelů domů, mám pochopení pro to, že majitelé si stěžují na to, že návrhy v bytové politice nedostatečně přihlížejí k zanedbanému stavu bytového fondu, ke kterému došlo v předchozím období. Samozřejmě řešení této otázky souvisí také s úpravou nájemného.

Kromě toho bych rád řekl, že to co se nashromáždilo za předchozích 40 let v zanedbanosti bytové výstavby, nelze i z hlediska majitelů domů uspokojivě vyřešit okamžitě, jednorázově ale bude to muset být určitý postupný proces. Přístup k určité možnosti v případě, že by bylo limitované nebo držené nájemné, samozřejmě by mohl být v oblasti daňových úlev, a to je zase otázka celkové souvislosti s daňovou reformou apod.

Je třeba v řešení této otázky jednoznačně vyvážit vztah mezi právy vlastníků a nájemníků. Sám se stále domnívám, že je třeba posílit v této situaci jednoznačně práva vlastníků. To se promítá také do tohoto zákona, do občanského zákona.

Konečně přijetím zákona o majetku obcí byla převedena na obce též značná odpovědnost s hospodařením bytovým fondem a s tím související otázky privatizace bytového fondu výstavby a vy užití bezbariérových bytů, komunální výstavby, vojenských bytů atd. - správcem řady těchto bytů byly organizace bytového hospodářství. Čili jde o určitou konkrétní bytovou politiku v místech, v jednotlivých obcích a městech.

Doufáme, že se tak vytvoří rozdílné podmínky v jednotlivých místech podle toho, jak to obecné předpisy dovolí a jak to bude odpovídat konkrétní situaci, aby každému občanu bylo nakonec umožněno zvolit si způsob bydlení podle svých přání a potřeb s ohledem na své možnosti. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministru Dybovi za odůvodnění materiálu. Nyní prosím pana poslance Klimeše, aby odůvodnil společnou zprávu výborů. Připomínám, že po skončení řeči pana zpravodaje otevřu rozpravu, do které se zatím nikdo písemně nepřihlásil. Pokud máte zájem vystoupit, přihlašte se, prosím.

Poslanec Stanislav Klimeš: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, pan ministr vás podrobně seznámil s dokumentem "Státní bytová politika České republiky", tisk 316, který vláda projednala v květnu tohoto roku a schválila k němu usnesení číslo 171 z 29. května 1991. Tento materiál je projednáván v České národní radě pro svou důležitost a aktuálnost, o který jsme vládu požádali usnesením ČNR č. 158/1991, kde jsme požadovali předložení tohoto materiálu do 30. 6. 1991 České národní radě, což vláda splnila.

Přesto, že se může uvedený dokument jevit jako neaktuální, resp. časově překonaný, domnívám se, že tomu tak není, a to proto, že jsou v něm obsaženy zásadní kroky, kterými chce vláda dospět v bytové politice k trhu s byty. I když některé úkoly a návrhy nebyly v původních termínech realizovány, např. úprava nájemného ve státních bytech, neznamená to, že celý materiál popř. jeho části pozbývají platnosti. Rychlejšímu a koordinovanějšímu postupu v řešení bytové politiky brání současné rozdělení kompetencí v této oblasti, jak mezi federálními a republikovými orgány, tak rozdělení kompetencí v rámci české vlády. Rovněž v tripartitních jednáních nebylo zatím dosaženo shody a to zejména v krátkodobých opatřeních, tj. již ve zmíněné úpravě nájemného.

Celá řada problémů je tedy doposud otevřena a já bych chtěl zdůraznit, že většina rozhodujících zákonů, týkajících se této problematiky, není v kompetenci české vlády ani ČNR, ale je v kompetenci federálních orgánů.

Uvedený dokument projednávaly všechny výbory. Všechny připomínky obsažené v usnesení jednotlivých výborů, jsou shrnuty ve společné zprávě, sněmovní tisk 370. Většina výborů doporučuje schválit resp. vzít na vědomí uvedený dokument s tím, že žádá, popř. doporučuje vládě České republiky, aby některé úkoly nebo problémy dořešila v určitém čase, a to buď ve spolupráci s federální vládou nebo v rámci české vlády. Pouze církevní a humanitární výbor doporučil materiál neschválit z důvodu: 1. předložený materiál nedodržuje dotaci navrhovaných zákonných opatření, např. úprava nájemného k 1. 7., čímž jsou ohroženy další úkoly s termínem k 1. 1. 1992, 2. nesplňuje požadavky kladené na koncepci státní bytové politiky, zvláště z pohledu na humanitní potřeby sociálně slabších vrstev obyvatel. K tomuto stanovisku tohoto výboru bych chtěl říci, že úprava nájemného není v kompetencích české vlády a že vláda své řešení, tj. první etapu zvýšení o 180 procent k 1. 7. vůči federální vládě uplatnila - nic víc vláda učinit nemohla.

Druhá námitka se mi jeví jako nepochopení předkládaného materiálu, neboť právě opuštění plošných dotací do státních bytů a jejich nahrazení přímými cílenými dotacemi sociálně slabším rodinám ve všech formách bydlení řeší požadavek tohoto výboru. Proto bych chtěl apelovat na poslance tohoto výboru, aby zvážili své stanovisko k tomuto dokumentu. Národohospodářský výbor jako garanční výbor vám předkládá návrh usnesení České národní rady ke státní bytové politice České republiky, který jste obdrželi ve společné zprávě na straně 6. Já vás v závěru upozorním na změnu. V tomto návrhu jsou obsaženy pouze zásadní problémy, jejichž řešení by mělo přispět k rychlejšímu a současně komplexnímu řešení bytové politiky.

Závěrem bych chtěl doporučit České národní radě, aby po rozpravě návrh tohoto usnesení přijala.

Seznámil bych vás s návrhem usnesení, kde došlo k některým změnám. V bodě III se vypouští odrážka, odst. 2, kde se hovoří o tom, aby vláda urychlila novelizaci vyhlášky ministerstva financi o oceňování nemovitostí. Tento bod se navrhuje vypustit, neboť se již tak stalo. Vyhláška ohledně oceňování nemovitostí je již v platnosti.

Ve třetím odstavci v bodě III doporučujeme změnit text takto: "Předložila aktualizované zásady státní bytové politiky a to neprodleně po schválení novely občanského zákoníku ve FS, včetně řešení situace soukromých bytových domů. Zároveň s tímto materiálem předložit návrhy souvisejících právních předpisů, které jsou v působnosti České republiky." To jsou tedy dvě změny, které odsouhlasil národohospodářský výbor a dává je do usnesení.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji. Dále je přihlášena paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Daniela Kolářová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěla bych k Zásadám bytové politiky vznést zcela konkrétní dotaz: Jaké mechanismy, mimo daňových odpisů, mohou zvrátit transformaci bytové politiky? Do této doby totiž každý občan, který v této zemi něco vlastnil, byl potrestaný. Stát inkasoval strašlivé daně a zatěžoval je povinnostmi. V Zásadách není příliš čitelné, jakou politiku zvolí stát nebo vláda vůči buďto původním majitelům nebo majitelům, kteří po restitucích zdevastovaný bytový fond nabyli.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kolářové a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Klimeš.

Poslanec Stanislav Klimeš: Mám další změny pro jasnější a lepší dikci tohoto usnesení.

V bodě II. v první odrážce "urychlení liberalizace cen nájemného". Nové znění by znělo: "urychlení první etapy regulace zvýšení nájemného".

V další odrážce "zrušení nepřímých dotací" by nové znění bylo "zrušení nepřímých dotací nájemného a jejich nahrazení cílenými přímými dotacemi".

V bodě III. první odrážka - místo "urychleně vytvořila orgán vybavený výkonnými pravomocemi" - nové znění "aby navrhla kompetenční a institucionální úpravu v oblasti bydlení v zájmu komplexního řešení těchto otázek."

Ve třetí odrážce "v průběhu prvního čtvrtletí informovala ČNR o průběžném plnění" vypustit "schválené", neboť my v bodě I. bereme pouze na vědomí, a "státní bytové politiky" doplnit "ČR" - České republiky.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Klimešovi. Prosím, aby se ujal slova pan poslanec Frkal, připraví se pan místopředseda Kalvoda.

Poslanec Jiří Frkal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s názorem svým i kolegů z klubu poslanců KSČM na projednávanou problematiku. Vládní návrh státní bytové politiky podle našeho názoru vcelku komplexně specifikuje nezbytné kroky v přechodu bytového hospodářství z administrativně přídělového na tržní hospodářství. Za celkově pozitivní považujeme možnost obcí ovlivňovat bytovou politiku včetně výše nájemného a dalších finančních normativů spojených s bydlením podle skutečné nabídky a poptávky v místě a podle polohy bytů v místě.

Přivítali jsme i návrhy na řešení sociálních souvislostí spojených s bytovou politikou. Ve shodě s vládou považujeme navržený způsob sociálních příspěvků na bydlení - i když není v materiálu vyspecifikovaná technika poskytování těchto příspěvků - za vhodnější než dosavadní tzv. sociální slevy. I přes sociální aspekty uvedené v předloženém materiálu a v předloženém návrhu musíme však konstatovat, že jednorázové zvýšení cen nájemného, které je samo o sobě spravedlivé, neboť vyrovnává neopodstatněné rozdíly mezi státním, resp. komunálním bytem a družstevním bytem, v celkovém kontextu prudkého růstu životních nákladů nepříznivě ovlivní především vícečlenné rodiny, mladá manželství a starší občany.

Také postavení obcí v bytovém hospodářství - jak už tady bylo zmíněno v úvodním slově - může v přechodném období znamenat zhoršení služeb spojených s bydlením. Státní bytová politika by proto měla obsahovat i opatření jak tyto problémy alespoň v prvním období překlenout. V souladu s naším volebním programem podporujeme transformaci bytového hospodářství a zavedení tržního systému hospodaření s byty s těmito připomínkami:

- pravidelně každoročně by měla být upřesňována sociální opatření, která budou reagovat na průběh ekonomické reformy a budou reagovat na konkrétní situaci na trhu, růst životních nákladů a konkrétní podmínky sociální politiky státu,

- zvyšování nájemného a cen služeb souvisejících s bydlením by se mělo provádět tak, aby nedošlo k tomu, že jedna třetina rodin bude na hranici nebo pod hranicí bídy. K tomu je možno například prodloužit možnost státních příspěvků, doplnit opatření k mladým manželstvím, důchodcům, rodinám s více dětmi atd. ,

- v daňové a úvěrové politice navrhujeme výrazně upřednostnit ty majitele, kteří věnují péči snižování nákladů na spotřebu tepla a energií, snižování nákladů na vodu, zlepšování a modernizaci bytového fondu pravidelnými opravami bytového fondu apod.,

- doporučujeme urychleně dopracovat všechny právní normy související s bydlením, cenami, úsporami energií, aby nebylo možno zneužívat monopolu dodavatelů, jak je tomu zatím podle našeho názoru u dodávaných energií,

- tam, kde nebude ještě dlouho převyšovat nabídka nad poptávkou - předpokládá se to, především ve velkých městech volit další doplňující opatření k tomu, aby vznik trhu bytů nebyl pouze na úkor životních nákladů občanů,

- dále doporučujeme k opětnému zvážení, aby roční hranice růstu nájemného byla snížena z navržených 25 % a doporučujeme vytvářet ekonomické podmínky pro ty obce, které chtějí, nebo mají ve svých plánech řešení bytové výstavby výstavbou sociálních bytů, komunálních bytů apod.

V souvislosti s tímto se zdá, že navržené usnesení řadu těchto námětů obsahuje. Velmi bych se osobně přimlouval za to, aby do usnesení byla vláda vyzvána k urychlení předložení návrhu na změnu kompetencí v celé této oblasti, protože jsem toho názoru, že bytová politika se postupně stane záležitostí republikovou a v mnohých oblastech i regionální a záležitostí komunální. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP