Úterý 8. října 1991

Začátek schůze České národní rady

8. října v 9.40 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředsedové vlády J. Stráský a M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter, ministr průmyslu J. Vrba, ministr státní kontroly. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, generální prokurátor L. Brunner, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zahajuji 23. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zejména mezi námi vítám vládu České republiky.

Než budeme pokračovat projednáváním návrhu pořadu, chci vám sdělit, že paní poslankyně Jaroslava Moserová byla minulý týden jmenována velvyslankyní České a Slovenské Federativní Republiky v Austrálii. Jistě ji mohu - ale ona tu není, pokud vidím - jménem vás všech k této funkci poblahopřát, učiním tak dodatečně.

Pořad 23. schůze České národní rady tak, jak jste jej obdrželi na pozvánce, navrhuje předsednictvo České národní rady v několika bodech změnit. K první změně dochází v bodech a pořadu. Slib a zařazení do výboru se bude týkat pouze jediného poslance. K další změně dochází v bodě V. Zahraniční výbor České národní rady požádal, aby jím předložený návrh na vydání ústavního zákona České národní rady o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy nebyl zařazen na pořad naší dnešní schůze.

Dále vám předsednictvo České národní rady navrhuje rozšířit pořad 23. schůze o tři body:

1. Návrh na odvolání poslankyně Jaroslavy Moserové z funkce předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu na její žádost.

2. Návrh na volbu předsedy výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu a konečně

3. Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky.

Poslední dva body, které jsem právě jmenovala, jsou spojeny s tajným hlasováním. Navrhuji proto, abychom projednáváním těchto tří bodů zahájili zítřejší - středeční jednání. Dáme tak možnost ověřovatelům připravit návrhy volebních řádů pro tajné hlasování a případně klubům možnost pro projednání těchto bodů. V době, kdy se volby budou připravovat a následně zjišťovat výsledky voleb, můžeme projednávat další body pořadu. Doporučovala bych proto zařadit tyto tři body před bod X, kterým je návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek.

Dále vám chci sdělit, že v souladu s diskusí na minulé schůzi České národní rady o zlepšení situace v podávání interpelací a odpovědí na ně jsem požádala pana premiéra, aby na této části schůze byli přítomni všichni členové vlády. Navrhuji proto, abychom otázkám podnětů, interpelací a odpovědím na ně věnovali čtvrtek. Tolik k návrhům pořadu ze strany předsednictva České národní rady a nyní se táži, zda si přeje někdo z vás navrhnout změnu či doplnění pořadu? Prosím o případné přihlášky. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Wolf.

Poslanec Miroslav Wolf: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení a milí kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych navrhl rozšíření dnešního programu o bod "Ekonomická reforma v lesním hospodářství". Vedou mě k tomu následující skutečnosti lesní hospodářství je zařazeno do první privatizační vlny a přitom není splněn základní předpoklad k uskutečnění tohoto procesu. Není předložen zákon o lesích. Prakticky nebylo započato s restitucí a vypořádáním majetku obcí. Z jednotlivých kompetentních ministerstev dostávají poslanci, zabývající se touto problematikou, rozdílné informace. Sněmovna není informována o privatizaci v lesním hospodářství, není informována ani o jednotlivých závažných skutečnostech s tímto procesem spojených. Věřím, že závažnost situace pochopíte a že můj návrh podpoříte zvednutím ruky.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím ještě pana poslance Wolfa, aby mi sdělil, kam navrhuje zařadit tento bod programu.

Poslanec Miroslav Wolf: Navrhuji ho zařadit za bod X.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím pana poslance Ratiborského, který se přihlásil. Připraví se pan poslanec Payne, který podal písemnou přihlášku.

Poslanec Tomáš Ratiborský: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, navrhuji rozšíření pořadu dnešní schůze, a to o bod: "Kontrola usnesení České národní rady ze dne 19. června, týkající se bezpečnosti v České republice". Pokud tento bod bude odsouhlasen, dále navrhuji, aby nám byla tato zpráva podána písemně na lavice, abychom mohli tuto závažnou situaci projednat v poslaneckých klubech.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím také pana poslance Ratiborského, aby nám řekl, na které místo navrhuje zařadit tento bod programu.

Poslanec Tomáš Ratiborský: Já se omlouvám, navrhuji tento bod zařadit za původní bod XV, nyní teda bod X.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím pana poslance Payna.

Poslanec Jiří Payne: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, poslankyně a poslanci, dovolil bych si navrhnout vypustit bod XV v návrhu pořadu, který jsme dostali domů. To je projednávání tisku č. 394 o zákonu o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu a odložit tento bod na příští schůzi ČNR, protože lhůta pro projednání tohoto zákona byla zkrácena skutečně na nejmenší míru, jak je vůbec možné, a výbory, které se tímto návrhem zabývaly doporučily podrobnější projednání, případně možná ještě některé další výbory, kterým nebyl tento tisk přikázán, by také měly tento tisk projednat. Proto se domnívám, že vlastně i na doporučení výborů, které tento tisk projednávaly, by bylo vhodné o tomto tisku nejednat dnes, ale až na příští schůzi. Kromě toho bych rád doplnil do bodu, kdy budeme jednat o personálních změnách ve výborech České národní rady, abychom v rámci toho také provedli změnu v zahraničním výboru. Na minulé schůzi jsem nedopatřením navrhl pouze doplnění tohoto výboru o nového člena, ale zapomněl jsem navrhnout odvolání člena, který vlastně měl být nahražen tím novým členem, takže doporučuji pro vyvážení poměru sil tak, jak jsme zahraniční výbor konstruovali, provést odvolání poslance Kryčera ze zahraničního výboru. Je to formalita, vlastně nejde o zásadní změnu, jde jen o zavedení stavu takového, na jakém jsme byli dohodnuti a jaký jsme měli minule na mysli, když jsme o tom hlasovali, ale díky mému opomenutí, že nestačí pouze demise poslance z výboru, odstoupení z funkce, ale že je potřeba, aby to prošlo plénem, díky tomu, že jsem si to neuvědomil, je potřeba o tom hlasovat.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Paynovi. Nyní pan poslanec Gjurič.

Poslanec Andrej Gjurič: (z místa) Mám jen dotaz, zda to znamená, nebo neznamená, že zůstává platná.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To jsou všechny návrhy na doplnění pořadu. Ještě pan poslanec Kraus.

Poslanec Petr Kraus: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážená sněmovno, v souvislosti s rozšířením programu, podle návrhu poslance Wolfa, prosím, aby byl k účasti na projednávání tohoto bodu, pokud bude přijat, zavázán usnesením ČNR pan ministr Kubát a pan ministr Ježek v souladu s §15 jednacího řádu. Pokud návrh pana poslance Wolfa nebude přijat, žádám o hlasování na zavázání účasti těchže ministrů při projednávání bodů 12 a 14 původně navrženého programu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan ministr Sokol by se rád vyjádřil k návrhu pana poslance Ratiborského.

Ministr vnitra ČR Tomáš Sokol: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jestli jsem dobře rozuměl, bylo navrženo, aby byla podána zpráva o bezpečnostní situaci v České republice. Nic proti tomu, chtěl bych pouze upozornit, že červnové usnesení ČNR ukládá vládě, respektive ministerstvu vnitra předložit tuto zprávu na prosincovém zasedání. Tak jsou také orientovány všechny práce. Předložit zprávu o bezpečnostní situaci ve státě není otázka jedné - dvou statistik a je to věc na měsíc, na měsíc a půl. Pokud tento čas zkrátíte, - a je to samozřejmě vaše právo, - pak to zřejmě nebude zcela a úplně vyčerpávající práce, protože, jak jsem řekl, připravujeme se na zprávu, která zhodnotí celý rok a ten půl roku od podání prvé zprávy, která byla v květnu a ta práce by měla být hotova skutečně až v prosinci. Takže prosím, abyste tuto situaci eventuálně zohlednili. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Sice o pořadu se hlasuje bez rozpravy, ale pan poslanec Ratiborský patrně chce doplnit ještě svůj návrh.

Poslanec Tomáš Ratiborský: Myslím, že mě pan ministr špatně pochopil. Nežádal jsem zprávu o bezpečnostní situaci, ale aby nám byla předložena zpráva o kontrole usnesení ČNR, kde jsou termíny povětšinou do 30. 9. a pouze jeden termín je tam do listopadu t. r. Tak si myslím, že ministerstvu vnitra nebude dělat problémy, aby nám tuto zprávu předložilo písemně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Chce se pan ministr Sokol k tomu ještě vyjádřit? Nejde o přednesení zprávy, nýbrž pouze o kontrolu usnesení z 19. června.

Ministr vnitra ČR Tomáš Sokol: Já, paní předsedkyně a vážená sněmovno, to přesně nechápu, protože pokud vím, tak práci ministerstva vnitra, respektive vlády, kontroluje petiční výbor, kterému jsme odpovědni. Samozřejmě můžeme my sami zprávu předložit, to není žádný problém, pouze v tom případě žádám o lhůtu asi dvou, tří dnů, aby to mohlo být vypracováno. Ale jinak to pochopitelně není problém.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Souhlasí pan poslanec Ratiborský, aby tato zpráva byla předložena při čtvrtečním zasedání?

Poslanec Tomáš Ratiborský: (z místa) Myslím, že jsem navrhoval zařazení bodu za bod X., což může odpovídat časovému plánu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem na doplnění pořadu či jeho změnu? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o jednotlivých návrzích.

Pan poslanec Wolf navrhl rozšíření programu o zprávu o ekonomické reformě v lesním hospodářství a navrhl zařazení tohoto bodu za bod X. Dávám hlasovat o tomto návrhu pana poslance Wolfa.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 118.

Kdo je proti? 2.

Zdržel se hlasování? 14.

Děkuji. Proti původnímu stavu je nás tedy přítomno 134 poslanců, jsme schopni usnášet se. Tento návrh na doplnění byl přijat.

Pan poslanec Ratiborský navrhl, aby za bod X. byla zařazena zpráva o kontrole ČNR týkající se bezpečnostní situace v České republice. Už jsme si objasnili v čem spočívá tento bod.

Dávám tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu na pořad této schůze ČNR.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu? 96.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 33.

Děkuji i tento návrh na doplnění programu byl přijat.

Pan poslanec Payne navrhl, abychom vypustili bod XV. To je návrh poslanců ČNR Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev obcí a místním referendu, tisk 394. Dávám hlasovat o tomto jeho prvém návrhu.

Kdo je pro? 115.

Kdo je proti? 4.

Zdržel se hlasování? 12.

Děkuji, návrh na vypuštění bodu XV. byl přijat. Děkuji.

Pan poslanec Payne dále navrhl, aby jedním z bodů této schůze byly personální změny v zahraničním výboru, aby původní návrh byl doplněn o odvolání člena zahraničního výboru posl. Kryčera a byl místo něho zvolen jiný, abychom situaci v zahraničním výboru vykompenzovali.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu do programu, ať zvedne ruku. 131.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Nikdo.

Děkuji. Pan poslanec Gjurič učinil dotaz na bod 15., dotaz byl zodpovězen na místě panem posl. Paynem.

Pan posl. Kraus navrhl, aby při projednávání zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství byli přítomni ministři Kubát a Ježek. Dávám hlasovat o tomto návrhu jako takovém. Zeptala bych se pana poslance, jestli ten jeho dotaz byl míněn takto, jak jsem to tlumočila.

Poslanec Petr Kraus: Ano, je to skutečně tak, je to v souladu s §15 jednacího řádu, kdy člen vlády je povinen dostavit se na schůzi ČNR, jestliže se na tom usnese ČNR bez rozpravy.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, dávám tedy hlasovat o tomto návrhu tohoto usnesení.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Krause, který má oporu v jednacím řádu? 135.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 3.

Návrh usnesení byl přijat.

Tím byly vyčerpány všechny návrhy na doplnění programu a nyní bych vám pro úplnost přečetla celý návrh pořadu a budeme o něm hlasovat jako o celku.

Prvním bodem pořadu je tedy

I. Slib poslance České národní rady.

II. Zařazení poslance do výboru ČNR.

III. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, tisk 360, Sbírka zákonů částka 71/1991.

IV. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů ČNR.

V. Návrh ústavně právního výboru ČNR na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do ČNR podle sněmovního tisku 391.

VI. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního jmění České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb., tisk 388.

VII. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb., tisk 357.

VIII. Návrh skupiny poslanců ČNR. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, tisk 362.

IX. Vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, tisk 384.

X. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev tisku 378 a 379.

XI. Návrh pana posl. Wolfa - ekonomická reforma v lesním hospodářství.

XII. Otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky.

XIII. Interpelace poslanců na členy vlády České republiky.

XIV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

XV. Návrh pana posl. Ratiborského, aby byla podána zpráva o kontrole usnesení ČNR z 19. 6. letošního roku o bezpečnostní situaci v České republice.

XVI. Návrh poslanců ČNR J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, tisk 393.

XVII. Návrh pana poslance Payna, který navrhl, abychom zařadili jako další bod personální změny v zahraničním výboru.

A konečně tři body, které navrhlo předsednictvo, a které by měly následovat a budou zařazeny tak, jak je budu číst, je to

XVIII. Návrh předsednictva na odvolání posl. Jaroslavy Moserové z funkce předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu.

Dále návrh na volbu předsedy VVVK a konečně návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení ČNR ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky. Poslední dva body, jak už jsem předtím uvedla, jsou spojeny s tajným hlasováním

Konečně jako poslední bod je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku č. 395. Protože už nejsou další návrhy, můžeme přistoupit k hlasování o návrhu pořadu.

Technická poznámka.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP