Středa 9. října 1991

Začátek schůze České národní rady

9. října v 9.35 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 164 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, vláda byla omluvena.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji přerušené jednání 23. schůze České národní rady. Naše jednání zahájím určitou rekapitulací toho, co se vám včera podařilo. Začali jsme projednávat, nebo jsme projednali celkem 10 bodů pořadu, 8 bodů je skončeno a 2 body jsme pře rušili. Přitom jak jsem informoval ty z vás, kteří zde byli před chvílí, národohospodářský výbor a ústavně právní výbor se stále ještě zabývají právě tím přerušeným bodem č. 6, takže přistoupit k jeho projednávání v tomto okamžiku ještě nelze. Dovolil bych si přistoupit k projednávání dalších bodů schváleného pořadu Nejprve by to byl bod

XI.

Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

Slovo bych nejprve předal pověřenému zástupci výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu, který by předložil návrh na předsedu tohoto výboru. Domnívám se, že je to paní poslankyně Moserová a dovoluji si ji předat slovo.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovoluji si jménem výboru navrhnout za předsedu výboru pro vědu, vzdělání a kulturu České národní rady poslance Vondráčka. Poslanec Vondráček byl místopředsedou výboru a byl velice dobrým místopředsedou výboru. Mezi kooptacemi a svobodnými volbami působil také v předsednictvu České národní rady a byl rovněž velmi dobrým, členem předsednictva. Dovoluji si jménem výboru navrhnout jako kandidáta jeho. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Moserové za přednesený návrh a nyní bych si dovolil sněmovnu seznámit s návrhem dalšího postupu. Ověřovatelé České národní rady by nás seznámili s volebním řádem a celým postupem volby. Vzhledem k tomu, že i v dalším bodě našeho pořadu se předpokládá provedení tajné volby, doporučil bych potom postupovat následujícím způsobem. Po vystoupení ověřovatelů by se konala rozprava, pak bychom schválili volební řád a před vlastním provedením volby by bylo projednávání tohoto bodu přerušeno. Obdobným způsobem bychom mohli potom zahájit projednávání dalšího bodu, kde pokud, přijmeme usnesení České národní rady, měla by potom následovat také tajná volba. I u tohoto bodu by bylo možno postupovat tímto způsobem, že bychom projednávání těchto dvou bodů přerušili v okamžiku kdy bude nutno aby Kancelář připravila kandidátky a technicky připravila tajnou volbu. Potom bychom projednávali další body a v okamžiku kdy by bylo technicky možno tajnou volbu provést, bychom se k tajné volbě, tedy k projednávání dvou přerušených bodů vrátili. Vzhledem k tomu, že je to procedurální návrh, dovolil bych si o něm dát hlasovat. Ptám se sněmovny, kdo je pro, abychom při projednávání těchto bodů postupovali právě naznačeným způsobem, ať zvedne ruku.

115. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo. Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh na způsob projednávání byl přijat. Já vám děkuji za pochopení. Paní poslankyně Moserová vás už seznámila s návrhem. Nyní bych předal slovo pověřenému ověřovateli s tím, aby nás seznámil s návrhem volebního řádu a postupem volby. Ověřovatelé se mezi sebou dohodli, že nás seznámí s materií pan poslanec Karas.

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedající, dámy a pánové, máte před sebou návrh volebního řádu pro tajné hlasování pro volbu předsedy výboru České národní rady. Já bych vás prosil, abyste si tento návrh, pokud jste tak neučinili, řádně prohlédli a máte-li nějaké připomínky, sdělili je okamžitě, případně do 5 minut skupině ověřovatelů. Já se domnívám, pane předsedající, že bychom měli hlasovat o tomto volebním řádu, zda budeme postupovat podle tohoto volebního řádu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Byli jsme seznámeni s ním to co jste právě přednesl je určité stručné úvodní slovo k návrhu volebního řádu. Nyní otevírám rozpravu k tomuto návrhu volebního řádu a po skončení rozpravy případně po zapracování nebo schválení potom budeme hlasovat o návrhu volebního řádu, který byl již všem poslancům předem rozdán. Děkuji panu poslanci Karasovi a otevírám rozpravu k návrhu volebního řádu pro tajné hlasování k volbě předsedy výboru České národní rady. Písemně se rozpravy k tomuto návrhu volebního řádu zatím nikdo nepřihlásil. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Přikryl.

Poslanec Ivo Přikryl: Pane místopředsedo, vážení navrhovatelé, mám připomínku k bodu 8, který je sice dobře myšlen, ale nepřesně formulován. Rovnost počtu hlasů by mohla nastat na druhém a třetím místě a asi by nebylo možné opakovat volbu právě z těchto dvou míst. Navrhuji, aby se do bodu 8 vložilo slovo "nejvyšší" za slovo "při rovnosti". Tedy bod by zněl: Při rovnosti nejvyššího počtů hlasů se volba opakuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Nebo při rovnosti počtu hlasů na prvním místě, nechť zváží.

Poslanec Ivo Přikryl: Ano i tak.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já tu svoji doplňující větičku stahuji a omlouvám se, že Jsem do toho vstoupil. Ověřovatelé jistě posoudí, která formulace bude nejvhodnější. Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy?

Jestliže se nikdo nehlásí... prosím pana poslance Effenbergra.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, pokud jsem porozuměl správně navrženému systému, pak nezajišťuje, že volby budou řádně dokonány, protože bude-li více kandidátů než dva, pak nastává možnost, že nebude žádný zvolen a poslední bod návrhu se zmiňuje o tom, že volby budou opakovány, takže by se mohly opakovat nekonečněkrát. Domnívám se, že nezbývá, než v takovém případě uspořádat druhé kolo a jako kandidáty do tohoto druhého kola vybrat například dva nejúspěšnější aby byla záruka, že se dostaneme ke kýžené nadpoloviční většině, což tento návrh nezaručuje.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Mohl byste, pane poslanče, konkrétně formulovat tu změnu a případě předat písemně ověřovatelům?

Poslanec Josef Effenberger: Navrhoval bych, aby v případě více kandidátů a nedosažení nadpoloviční většiny v prvním kole byla volba opakována s tím, že na kandidátce budou uvedeni jenom dva nejúspěšnější dosavadní kandidáti, takže se rozhodne volbou mezi nimi a dojde se s jistotou k nadpoloviční většině pro některého z nich.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to návrh na změnu bodu 11 návrhu Volebního řádu, který by pak zhruba zněl: "Pokud nebude zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů z prvního kola." Věřím, že ověřovatelům se to podařilo zachytit.

Ono by ale mělo logiku, - promiňte, já si dovolím teď do toho vstoupit, a požádal bych ověřovatele o chvilku pozornosti, ono by mělo logiku, aby to, co jsem se pokusil na základě Vašeho návrhu formulovat, bylo zařazeno v bodě deset a bod jedenáct byl ponechán, protože i v druhém kole může dojít k tomu, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu a ten bod, který říká, že proběhnou pak nové volby, by tam měl zůstat. Takže, když tak to berte jako můj návrh na doplnění bodu deset, který by se týkal druhého kola voleb. Ověřovatelé zachytili tyto návrhy? Prosím, pan poslanec Rozlivka se hlásí.

Poslanec Vladimír Rozlivka: Myslím, že tato diskuse je v současné době zbytečná, protože jsem slyšel před sněmovnou, že existuje jeden jediný návrh, jeden jediný kandidát. Domnívám se tedy, že systém, podle toho jak je napsán, protože se nesmí doplňovat, dopisovat, vede k tomu, že volba bude spočívat jenom v tom, jestli kandidát dostane nadpoloviční většinu nebo nedostane nadpoloviční většinu a nic jiného.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za tuto připomínku, nicméně samozřejmě v průběhu rozpravy k tomuto bodu může dojít k tomu, že budou navrhováni ještě další kandidáti, takže se domnívám, že Volební řád musí být formulován takto obecněji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, dovolím si uzavřít rozpravu k návrhu Volebního řádu pro tajné hlasování k volbě předsedy výboru ČNR a chtěl bych požádat o závěrečné vystoupení zástupce ověřovatelů.

Poslankyně Marie Stiborová: Dámy a pánové, děkujeme za připomínky, které přišly k návrhu Volebního řádu na volbu předsedy výboru. Byla zde také samozřejmě případná poznámka pana poslance Rozlivky, nicméně, aby bylo povinnosti učiněno zadost, doplníme dle návrhu bod 8 návrhu Volebního řádu o toto znění:

"Při rovnosti počtu hlasů na prvním místě se volba opakuje z těch kandidátů u nichž rovnost počtu hlasů nastala."

Další úprava nastává v bodě 11, který zní:

"Pokud nebude zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Tyto volby proběhnou podle tohoto řádu. Volby se rovněž vyhlásí, usnese-li se na tom ČNR, na základě zjištěné chyby při zjišťování výsledků voleb." Tolik návrh ověřovatelů. Pane místopředsedo, asi by bylo případné, aby se hlasovalo za prvé jak o připomínkách, které přišly a kterými se doplňuje návrh Volebního řádu a potom o Volebním řádu jako celku.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji. Pan poslanec Karych se hlásí s faktickou poznámkou? Rozprava byla již uzavřena.

Poslanec Alexandr Karych: Návrh, který jsme vyslechli, by mohl asi vypadat tím způsobem, že by rovnost hlasů nastala třeba u čísla dvou - 39 a jeden by měl 40. Potom bychom asi nevolili mezi těmi, kteří mají 39, jak zněl návrh.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Návrh bodu osm zněl přesně a tento případ, domnívám se, řeší, pane poslanče. Prosím paní poslankyni Stiborovou, aby odcitovala ještě jednou.

Poslankyně Marie Stiborová: Bod osm je nyní ještě doplněn ještě rozvinutým bodem 11, který právě vylučuje, že by se hlasovalo při druhém kole voleb o rovnosti počtu hlasů na dalších místech, než je první místo. To znamená, toto vylučuje. Proto opakuji ještě jednou:

"Bod 8 " při rovnosti počtu hlasů na prvním místě se volba opakuje z těch kandidátů, u nichž rovnost počtu hlasů nastala." To je na tom prvním místě. Byla zde připomínka pana Karycha v tom, že by mohlo dojít k tomu, že nedostanou nadpoloviční počet hlasů. Ale to je samozřejmě vysvětleno v bodě 11, protože zde je řečeno: "Pokud nebude zvolen žádný z kandidátů", a ".... nebude zvolen žádný z kandidátů" znamená, že nedosáhne nadpoloviční počet hlasů.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Faktická poznámka paní poslankyně Ryšlinková.

Poslankyně Jana Ryšlinková: Omlouvám se, ale pan poslanec Karych měl pravdu, on mluvil o jiném případu, totiž o tom, že na druhém místě budou dva lidé se stejným počtem hlasů. Ten případ tam není zahrnut. Čili je zapotřebí to formulovat ještě trochu jinak, pokud se do toho vůbec chceme pustit, např. tak, že do dalšího kola postupují pokud je jasné, první dva s nejvyšším počtem hlasů anebo tolik lidí... Uvažovat jenom počet hlasů.

Neomezovat počet lidí, ale skupina lidí se dvěma nejvyššími počty hlasů.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Dále se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Rozlivka.

Poslanec Vladimír Rozlivka: Do situací, jaká je zde dnes ve sněmovně za deset minut deset, se dostáváme kolem půl noci. Máme jednoho navrženého kandidáta, takže ty další kombinace - jak jsem postřehl další kandidáti nebudou - jsou zbytečné a diskuse byla uzavřena. Volba snad je naprosto jednoduchá a není kolem toho třeba diskutovat.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji za tuto faktickou poznámku a předávám slovo paní Stiborové.

Poslankyně Marie Stiborová: Jestli mám váš potlesk brát tak, že souhlasíte se slovy pana poslance Rozlivky, přece bych ráda zopakovala paní poslankyni Ryšlinkové a panu poslanci Fendrychovi otázku, kterou měli na mysli. V bodě VIII, po doplnění je řečeno: "Při rovnosti počtu hlasů na prvním místě...".

Pokud nejsou další připomínky, předávám slovo panu místopředsedovi, zda-li rozhodne jestli se bude hlasovat nebo pokračovat v diskusi.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dovolím si jednu poznámku. Jestli to dobře chápu, tak problém, který v tom někteří z nás cítí, spočívá v tom, že by mohlo dojít k tomu, že v prvním kole nebude zvolen nikdo a nastane-li rovnost na jiném než prvním místě, pak nevíme, kteří dva první mají postoupit do druhého kola. Chtělo by to tedy doplnit nějakou formulací, která by vyřešila tento problém.

Chtěl bych se zeptat paní kolegyň a pánů kolegů, zda mají konkrétní pozměňovací návrh k volebnímu řádu. I když bod XI podle mého názoru pokrývá tento případ formulací "nové volby se rovněž vyhlásí, usnese-li se na tom Česká národní rada". Myslím tedy, že bychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Dovolil bych si navrhnout, abychom o dvou změnách hlasovali odděleně. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.)

Dovolím si dát hlasovat o změně bodu VIII, jak ji formulovala paní poslankyně Stiborová.

Kdo je pro tento doplňovací návrh volebního řádu nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) 116.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Tento návrh byl přijat.

Nyní se ptám, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, který se týká bodu XI, jak ho přednesla zástupkyně ověřovatelů, ať zvedne ruku!

(Hlasuje se.) 107.

Kdo je proti? (1)

I tento návrh byl přijat.

Nyní bych si dovolil dát hlasovat o návrhu volebního řádu pro tajné hlasování pro volbu předsedů České národní rady, tak jak vám byl předložen včetně právě schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro, ať zvedne ruku!

(Hlasuje se) 117.

Kdo je proti? (Nikdo).

Konstatuji, že Česká národní rada se usnesla na tom, že volba proběhne podle předloženého volebního řádu včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Jak jsme se dohodli, když jsme se zabývali procedurou projednávání těchto bodů, přerušili bychom nyní projednávání tohoto bodu a přistoupili bychom k projednávání dalšího bodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o určitý zásah do způsobu projednávání, ptám se sněmovny, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a přistoupili k projednávání bodu XII - návrhu výboru petičního.

(Hlasuje se). 103

Kdo je proti? (Nikdo.)

Přerušili jsme tedy projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednávání bodu

XII

Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost ČNR na usnesení České národní rady ke zřízení

kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

Návrh na usnesení České národní rady jste obdrželi. Prosím nyní pana poslance Lubomíra Nedbálka, aby nám předložený návrh odůvodnil a současně přednesl návrh na členy Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, přeji vám příjemný den a aby byl takový, budu velice stručný.

K návrhu usnesení výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost chci říci jenom tolik, že vychází ze zákona České národní rady o Policii ČR č. 283/91 z § 36, kde je stanoveno: "kontrolu použití operativní techniky vykonává Česká národní rada, která k tomuto účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z 5 poslanců příslušného výboru ČNR". Tímto výborem je myšlen výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost. "Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně 2x ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o použití operativní techniky. Členové kontrolního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících předmět státního tajemství, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem této funkce. Tímto ustanovením nejsou dotčeny předpisy o ochraně státního tajemství. Před použitím operativní techniky vůči ústavnímu činiteli je ministr povinen tuto skutečnost oznámit kontrolnímu orgánu".

To je tedy citace zákona o české policii.

Výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost současně předkládá návrh kandidátky do dozorčí komise.

Výběr kandidátů byl proveden na základě principů pro členství a volby členů dozorčí komise. Tyto principy jsou uvedeny v návrhu usnesení. Chtěl bych k nim říci jen několik slov, protože se to týká i případného návrhu dalších kandidátů. Principy jsou čtyři.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP