Středa 6. listopadu 1991

Začátek schůze České národní rady

6. listopadu v 9.20 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády J. Stráský, A. Baudyš, M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, zahajuji 24. schůzi České národní rady a přítomné srdečně vítám. Vítám i vládu České republiky vedenou premiérem panem Petrem Pithartem. S pořadem této schůze ČNR tak, jak jej navrhlo předsednictvo, jste byli seznámeni na pozvánce k této schůzi. Oproti pozvánce však předsednictvo navrhuje ještě následující změny. Prosím, abyste si vzali návrh pořadu k ruce.

Body pořadu I. a II. se budou týkat pouze jednoho poslance. Dále předsednictvo navrhuje, a by byl projednán vládní návrh zákona ČNR, jímž se mění zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na r. 1991 ve znění zákona ČNR č. 313/1991 Sb. podle sněmovních tisků 431 a 438. Tento vládní návrh zákona doporučujeme zařadit jako bod VII. navrženého pořadu s tím, že ostatní body pořadu se přiměřeně posunou.

Ještě než se dotáži na návrhy či doplňky tohoto pořadu, chtěl bych požádat o racionální jednání s tím, že je žádoucí, aby naše jednání skončilo v pátek v 16,00 hodin. Je tomu tak proto, že po skončení schůze se musí sejít předsednictvo ještě před nedělním odjezdem do Bratislavy. Předsednictvo ČNR musí zasedat a připravovat se na jednání s předsednictvem Slovenské národní rady, znamená to, že pokud by schůze České národní rady neskončila v pátek, bylo by nutné ji přerušit a sejít se znovu koncem příštího týdne po návratu předsednictva ČNR z Bratislavy. Šlo by však o narušení plánovaného harmonogramu, bylo by to na úkor práce výbor ů a jejich přípravy na prosincovou schůzi ČNR. Teď prosím o návrhy či doplňky ke vztahu k navrženému pořadu jednání této schůze.

V tomto směru se prozatím přihlásili s návrhem pan poslanec Nerad a pan poslanec Nedbálek. Prosím pány poslance, aby v tomto pořadí svůj návrh přednesli. Pak se ještě hlásil pan poslanec Laštůvka.

Poslanec František Nerad: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl návrh na usnesení České národ. ní rady, kde bych žádal o vaši podporu.

Usnesení: Česká národní rada doporučuje vládě České republiky zahájit jednání s vládou České a Slovenské Federativní Republiky ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů a způsobů využívání pozemků ve Vojenských újezdech na území České republiky, a to jak újezdů stávajících, tak nově vznikajících.

Zdůvodnění: Předkládám tento návrh usnesení z toho důvodu, že je nutné vyřešit práva historických majitelů pozemků ve Vojenských újezdech, jak obcí tak fyzických osob. Dle signálů občanů, jichž se tento problém dotýká, byla jejich práva poruše. na zejména po druhé světové válce, neboť, kde byly újezdy zřízeny dříve, existovala pravidla pro využívání těchto území mezi uživateli a jejich původními vlastníky. V 50. letech byla všechna tato pravidla zrušena jednostrannými zásahy...

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pane kolego, nechci Vás přerušovat, ale Váš návrh na doplnění pořadu zazněl v prvních třech větách. A není třeba číst nyní celý materiál. Čili navrhujete rozšíření pořadu o další bod.

Poslanec František Nerad: Navrhuji to, jako bod XV. původního pořadu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, dále se o slovo hlásil pan poslanec Nedbálek.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji, aby jako třetí bod dnešní ho pořadu nebo programu plenární schůze České národní rady, byla zařazena zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací z období mezi 22. a 24. schůzí ČNR, tj. od 13. září do dnešního dne. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Přeje si kolega Laštůvka přednést svůj návrh? (Poslanec Laštůvka souhlasně ký ve hlavou.) Kolega Laštůvka navrhuje rozšířit pořad dnešní schůze o krátké prohlášení. Dále se o slovo přihlásil pan poslanec Müller, připraví se poslanec Zubek.

Poslanec Jiří Müller: Pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové. Chtěl bych se vyjádřit k X. bodu navrženého programu - k vládnímu návrhu zákona České národní rady o obecní policii. Vládní návrh zásad zákona o obecní policii byl projednáván v červnu ve výborech ČNR. Společná zpráva všech výborů byla datována 1. července. Vládní návrh zákona o obecní policií obdržel garanční výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost 21. října. Od té doby projednával výbor vládní návrh zákona na třech svých zasedáních. Dvakrát za účasti zástupců obecních úřadů měst, kde již obecní policie částečně působí.

Výsledkem je žádost výboru, kterou předkládám, žádost, aby projednání vládního návrhu zákona o obecní policii bylo odloženo na další zasedání sněmovny.

Pokusím se stručně naznačit důvody: Obecní policie má mít řadu stejných oprávnění jako policie státní. Přitom obecní policie není státním orgánem, nýbrž orgánem samosprávy. A zatím co odpovědnost i sankce státního policisty jsou zřejmé a ověřené zkušeností, odpovědnost i sankce pro policii zřízenou samosprávou jsou zcela novým tématem, které musí být jako nové téma prozkoumáno.

Je skutečností, že pro státní policii existuje stanovený a vy zkoušený postup, který občan získá kvalifikací policisty. U obecního policisty je naopak značná nejistota u způsobu, kterým získá kvalifikaci, i nejistota o tom, kdo má být toho garantem.

Další zcela novou otázkou jsou vztahy mezi kompetencemi obecní policie a státní policie. Tyto kompetence se někde doplňují, jinde překrývají. Relativní harmonie bohužel není automatická.

Náš výbor nemá zájem zdržet projednání vládního návrhu zákona o obecní policii. Na druhé straně jsme garančním výborem a cítíme odpovědnost za to, aby naše vlastní nejistoty byly ještě prozkoumány.

Dámy a pánové, pokud by bylo třeba naši žádost odůvodnit podrobněji, zpravodaj našeho výboru, pan poslanec Kužílek, je k tomu připraven. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Pane předsedo, je to návrh na stažení tohoto bodu z programu, nebo na přerušení jeho projednávání? (Odpověď zní "stažení").

Děkuji. Prosím dále pana poslance Zubka.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážená ČNR, čelné světové ekologické organizace zpracovaly novelu Strategie trvale udržitelného žití. Dne 21. října navštívily delegace ekologů vlády a parlamenty svých zemí a seznámily je s touto strategií. Také náš parlament, respektive paní předsedkyni Burešovou, navštívila delegace vedená panem ministrem Dejmalem. Bylo dojednáno, že paní předsedkyně umožní vystoupení pana ministra dnešního dne.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Prosím formulovat jasně návrh na rozšíření pořadu.

Poslanec Leopold Zubek: Žádám rozšíření programu o vy stoupení pana ministra Dejmala jako bod III.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji a konstatuji, že ministr může slovo dostat kdykoli.

Prosím paní poslankyni Marvanovou.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové poslanci, navrhuji z pořadu vypustit bod VI programu, to je návrh poslanců ČNR Payna a Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev a o místním referendu. (Tisky 394 a 409.) Domnívám se, že nedopatřením předsednictvo navrhlo projednat tyto tisky na tomto plénu, protože zatím tento návrh zákona neprojednaly výbory.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Prosím pana poslance Hejska.

Poslanec Josef Hejsek: Vážený pane předsedající, vládo, dá my a pánové, dovoluji si navrhnout nový bod programu této schůze. Jde o bod, k jehož projednání by bylo třeba minimum času, přesto je to bod velice důležitý. Jedná se o návrh usnesení, které - pokud by bylo přijato - by zamezilo zneužívání zaměstnaneckého poměru při soukromém podnikání. Tento bod návrhu ji zařadit před bod interpelace poslanců.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Prosím pana poslance Kozánka, místo něhož jsem omylem vyzval pana poslance Adámka. Omlouvám se za to. Dále prosím méně kaligrafie a více čitelnosti při písemných přihláškách.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane místopředsedo, vážení páni poslanci, mám návrh na doplnění resp. přesun bodu VII, to je projednání novelizace zákona o státním rozpočtu, a to tak, aby navazoval na zprávu vlády o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření. Navrhuji tedy zařadit bod VII až za projednání této zprávy, to je za bod XIV. Dále prosím, aby to bylo zařazeno na zítřek, protože dnes zasedá vláda a při tomto projednání musí být v každém případě přítomen pan ministr Špaček.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Poslední přihláška na vystoupení k pořadu dnešní schůze je od pana poslance Čecha. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Čech: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k vážné situaci, ve které se nachází naše federace, navrhuji zařadit jako bod číslo III programu rozpravu k problematice možného rozpadu ČSFR. Myslím, že by ČNR k té to problematice také měla co říci.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Tedy jako bod III máme zařadit rozpravu o možném rozpadu ČSFR.

S dalšími návrhy k předloženému návrhu pořadu dnešní schůze se nikdo nepřihlásil. Budeme tedy hlasovat o každém z předložených návrhů zvlášť.

První návrh přednesl pan poslanec Nerad, a to na rozšíření programu dnešní schůze o bod jednání vlády o vy užití území ve vojenských újezdech. Zhruba tímto způsobem bych to pojmenoval. Navrhuje se, aby tento bod byl projednán jako bod XV.

Kdo je pro návrh pana poslance Nerada, nechť zvedne ruku. 111.

Kdo je proti? 0.

Kdo se zdržel? 29. Děkuji. tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Nedbálek navrhuje, aby jako bod III byla pro jednána zpráva o činnosti Lustrační komise mezi 22. a 23. schůzí ČNR.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť zvedne ruku. 115.

Kdo je proti? 0.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Laštůvka navrhl rozšířit program o své krátké prohlášení a to jako bod III ve vztahu k původnímu programu. Zjevně to bude jako bod III i ve vztahu k tomuto upravenému programu.

Kdo je pro tento návrh na rozšíření programu dnešní schůze, nechť zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 28.

Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Návrh pana poslance Müllera se vztahoval k bodu X k pro. jednání vládního návrhu zákona o obecní polici, tisk 416. Návrh spočívá v tom, aby tento návrh nebyl projednán, aby byl vypuštěn z programu.

Kdo je pro návrh pana poslance Müllera, nechť zvedne ruku. 112. Děkuji.

Kdo je proti? 1. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 18. Děkuji, tento návrh byl přijat. Bod X nebude předmětem programu této schůze.

Než dám hlasovat o návrhu pana poslance Zubka, chtěl bych se znovu zeptat, chtěl bych jen zopakovat, že podle jednacího řádu má ministr vlády České republiky právo vystoupit kdykoliv požádá o udělení slova. V této souvislosti bych se rád ze. ptal pánů Zubka a Dejmala, jestli by nechtěli využít této cesty a učinit to operativnější, než aby se zařazoval teď jako bod programu přednes pana ministra Dejmala. Souhlasí pan ministr Dejmal? Pan kolega Zubek - souhlasí rovněž. Děkuji. Nedám hlasovat o návrhu na rozšíření pořadu pana kolegy Zubka ani o tom, že se o tom hlasovat nebude. Předpokládám, že nebude námitek.

Paní poslankyně Marvanová navrhla vypustit z navrženého pořadu této schůze bod VI, tedy pokud se týká sněmovních tisků týkajících se návrhů zákona o místním referendu. Jen o místním referendu, ano? Rozumím tomu správně?

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku. 134. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 4. Děkuji. Návrh paní poslankyně Marvanové byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Hejsek, rozšíření pořadu této schůze o návrh usnesení, které stručně odůvodnil. Navrhl zařadit tento bod programu před bod interpelace poslanců České národ ní rady na členy vlády České republiky, tedy jako nový bod XV, respektive bod XV ve vztahu k původnímu návrhu pořadu.

Kdo je pro návrh pana poslance Hejska, nechť zvedne ruku. 109. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 33. Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Další návrh pana poslance Kozánka, směřoval k přesunu bodu VII. Pane kolego, já se jen ptám na upřesnění - jde o návrh zákona o novele zákona o státním rozpočtu - ano. Váš návrh spočívá zařadit jej za...

Poslanec Petr Kozánek (z místa): Tento bod bude zařazen za projednání zprávy vlády České republiky o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření České republiky - za bod XIV.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, za bod XIV podle pozvánky.

Kdo je pro tento návrh pana poslance Kozánka, nechť zvedne ruku. 130. Děkuji.

Kdo je proti? 2. Děkuji. Zdržel se hlasování? 3. Děkuji. Návrh pana poslance Kozánka byl přijat.

Poslední byl návrh pana poslance Čecha, který navrhl zařadit jako bod III dnes, po předchozích návrzích, by to bylo posunuto - bod, který označil jako rozpravu o možném rozpadu ČSFR. Tak jsem to asi parafrázoval, nebudu to přesně citovat.

Kdo je prosím pro tento návrh, nechť zvedne ruku. 15. Děkuji.

Kdo je proti? 77. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 41. Děkuji tento návrh pana poslance Čecha nebyl přijat.

To jsou všechny návrhy, které byly v rámci zahájení této schůze předneseny a dovolte mi, abych se pokusil přednést celý návrh pořadu schůze, což nebude tak zcela bez problémů. Prosím o krátké poshovění a případné opravy z pléna.

První bod by byl slib poslance ČNR.

Druhý bod návrh na zařazení poslance do výboru ČNR, třetím bodem krátké prohlášení poslance Laštůvky (projevy nesouhlasu).

Mám zde na třetí bod tři návrhy: jednak návrh poslance Laštůvky, jednak návrh poslance Nedbálka, jednak byl navržen, nikoliv schválen, návrh pana poslance Čecha.

Rozuměl jsem tomu tak, že návrh krátkého prohlášení pana poslance Laštůvky bude předcházet a patrně jsem proti své vůli způsobil nedorozumění. Prosí si sněmovna hlasovat o pořadí těchto dvou bodů?

Poslanec Lubomír Nedbálek: (z místa, mimo mikrofon): Samozřejmě jsem navrhoval, aby zpráva vyšetřovací komise byla zařazena na třetí místo.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Rozumím a potvrzuji váš návrh, nicméně pan poslanec Laštůvka učinil tento návrh rov něž, takže považuji za spravedlivé, aby se rozhodlo o tom hlasováním. Faktickou poznámku má pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: (z místa, mimo mikrofon, para frázováno místopředsedou Kalvodou): Žádám, aby bylo ověřeno v těsnopisném zápise, že poslanec Laštůvka tento návrh na třetí bod neučinil.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Promiňte mi tuto situaci, ale zdá se, že pan poslanec Nedbálek má zásadní námitku proti tomu, aby poslanec Laštůvka předešel jeho zprávu.

Poslanec Lubomír Nedbálek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, byl jsem pověřen vyšetřovací komisí ČNR pro otázky lustrací, abych navrhl, aby zpráva o činnosti vyšetřovací komise byla zařazena na začátku schůze, a to na třetí bod, znovu to opakuji: za slib poslance ČNR a za druhý bod, tzn. návrh na zařazení poslance do výboru. Čili plním jenom to, čím jsem byl pověřen a domnívám se, že to i tak bylo odhlasováno.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Souhlasí sněmovna s tím, aby o návrhu pana poslance Laštůvky bylo hlasováno, pokud jde o jeho umístění, nebo jsou proti tomu námitky? Zřejmě se zdá, že to je mojí vinou, když jsem nepřednesl písemný návrh pana poslance Laštůvky na místění jeho bodu. Jsou námitky, aby se tak stalo nyní?

Poslanec Ján Kadlec: Pane místopředsedo, mám za to, že sněmovna hlasovala o návrhu pana poslance Nedbálka jako o bodu 3 a o návrhu poslance Laštůvky rovněž jako o bodu 3. To znamená, že nyní musíme rozsoudit, který z nich bude první.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, měl jsem tentýž návrh na východisko ze situace, kterou jsem zřejmě zavinil já tím, že jsem nepřednesl návrh pana poslance Laštůvky. Pokusím se formulovat jednoduchou otázku, pokud nebudou námitky, prosím, abyste o ní hlasovali.

Kdo je tedy pro, aby krátké prohlášení pana poslance Laštůvky bylo bodem č. 3 a zpráva komise bodem 4, tedy až po té, nechť zvedne ruku. 53.

Kdo je proti? 57.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Děkuji, bylo tedy rozhodnuto, že jako bod 3 po slibu poslance a návrhu na zařazení poslance do výboru ČNR bude přednesena zpráva navržená panem poslancem Nedbálkem a jako další bod prohlášení pana poslance Laštůvky.

Jako další bod je pak návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovních tisků 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 a 463 s tím, že jsem z toho vyjmul tisky, u nichž byl návrh vypuštěn.

Dalším bodem je návrh skupiny poslanců ČNR Ivo Svobody a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, podle sněmovních tisků 362 a 406 (pokračování přerušeného jednání).

Dalším bodem pak návrh poslance ČNR J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku, rovněž pokračování neukončeného jednání.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP