Čtvrtek 14. listopadu 1991

Začátek schůze České národní rady

14. listopadu v 9.30 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 165 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády M. Lukeš, J. Stráský, A. Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, generální prokurátor L. Brunner.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, podle poslední zprávy z prezence je přítomno 125 poslanců a jsme tedy usnášeníschopní. Dovolte, abych zahájil jednání a kolegy, kteří ještě nejsou na svých místech, požádal, aby je zaujali.

Zahajuji přerušené jednání 24. schůze České národní rady a všechny přítomné vítám včetně vlády České republiky vedené premiérem Petrem Pithartem.

Konstatuji, že do této doby jsme projednali 17 bodů schváleného pořadu. Zbývající body pořadu připomenu, ale hned přednesu návrh na doplnění zbytku pořadu této schůze o body: slib poslance ČNR, návrh na zařazení nového poslance do výboru ČNR, zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 5. do 13. listopadu 1991. Současně navrhuji, abychom tyto tři body pořadu projednali hned zpočátku.

Zpráva o činnosti předsednictva bude doplněna o přílohy, jež se budou týkat jednání předsednictva ČNR na Slovensku. Dostal jsem zprávu, že ony přílohy budou kompletně připraveny pro všechny poslance kolem 10.00 h. Předpokládám, že v tuto dobu budou přílohy relevantní a že teprve v tuto dobu zhruba dojde o k tomuto bodu pořadu.

Dovolte, abych přečetl návrh pořadu dnešní schůze:

XVIII. (první bod dnešního jednání) Slib poslance České národní rady

XIX. Návrh na zařazení poslance do výboru ČNR

XX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 5. do 13. listopadu 1991

XXI. Zpráva vlády České republiky o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství podle sněmovních tisků 386 a 452

XXII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb., podle sněmovních tisků 431 a 438

XXIII. Návrh poslance Františka Nerada na jednání vlády České republiky o využití vojenských újezdů

XXIV. Návrh na schválení statutu a jednacího řádu Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

XXV. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na usnesení České národní rady k problému konfliktu zájmů

XXVI. Otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

XXVII. Návrh poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady

XXVIII. Interpelace poslanců ČNR na členy vlády České republiky

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Právě jsem byl informován panem ministrem Špačkem, že bod pořadu XXII., tj. vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu byl dopisem, který jsem ještě neměl k dispozici, navržen ke zpětvzetí. Návrh pořadu, který jsem předložil, tedy teď redukuji o bod XXII., čtený jako pátý v pořadí, o vládní návrh zákona ČNR, jímž se mění zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, který z návrhu pořadu vyjímám.

Ptám se, zda má někdo další návrhy na doplnění nebo změnu pořadu. Pan poslanec Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážená česká vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické aliance navrhl rozšířit program plenárního zasedání o bod, který nazvu "Stanovisko k vystoupení pana premiéra České vlády v televizi". Tento bod bych navrhoval zařadit na místo čísla XX., tj. před zprávu o činnosti předsednictva, tzn. jako třetí bod dnešního programu. Zdůvodním to nejen tím, že tento projev vyvolal velký ohlas české veřejnosti, ale domnívám se také, že je nutno se zamyslet nad jeho obsahem. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Je další návrh na změnu nebo doplnění návrhu pořadu této schůze? (Není.) Navrhuji, abychom tedy hlasovali o zařazení všech navržených bodů, myslím tím body, které znamenají změnu, to jsou prvé tři body, které jsem četl, a návrh pana poslance Dobala současně. Jsou jiné návrhy na způsob hlasování? (Nejsou.)

Pokud nikoliv, navrhuji, abychom hlasovali o doplnění pořadu této schůze o body: slib poslance ČNR, návrh na zařazení poslance do výboru ČNR, zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 5. do 13. listopadu 1991 a bod navržený právě panem poslancem Dobalem, který jsem zachytil jako stanovisko k vystoupení premiéra vlády České republiky v televizním vysíláním s tím, že by měl tento bod zaujmout místo mezi návrhem na zařazení poslance do výboru ČNR a zprávu o činnosti předsednictva.

Kdo je pro doplnění navrženého pořadu schůze o tyto čtyři body, nechť zvedne ruku. Technická poznámka.

Poslanec Zdeněk Bárta: O každém bodu bychom snad měli hlasovat zvlášť, ne?

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Já jsem se pane poslanče tázal, jestli jsou nějaké jiné návrhy na hlasování o těchto bodech - nezaregistroval jsem žádnou připomínku. Máte tedy připomínku teď?

Poslanec Zdeněk Bárta: Samozřejmě.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Samozřejmé to je, ale samozřejmé není, že ji vznášíte teď.

Děkuji.

(Potlesk.)

Kdo je pro rozšíření bodu pořadu o slib poslance ČNR, nechť zvedne ruku! 129.

Kdo je proti? 0

Kdo se zdržel hlasování? 2.

Děkuji. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Kdo je pro návrh na zařazení poslance Jiřího Hrbka do výboru České národní rady - tedy o zařazení tohoto bodu na program naší schůze, nechť zvedne ruku? 129 Děkuji. Pokud souhlasíte, nenechám hlasovat o tom, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, protože návrh byl zjevně přijat. Nejsou proti tomu námitky? - Nevidím, že by byly. Děkuji.

Kdo je pro doplnění pořadu této schůze o bod Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. do 13. listopadu 1991, nechť zvedne ruku? 140

Děkuji.

Pokud nejsou námitky, opět nenechám hlasovat o tom, kdo je proti nebo kdo se zdržel hlasování, protože i tento bod pořadu byl zjevně přijat.

Zbývá poslední návrh na rozšíření pořadu této schůze, to je návrh pana poslance Dobala, který navrhuje zařadit jako bod 20, před bod Zpráva o činnosti předsednictva ČNR, který nazval Stanovisko k vystoupení premiéra české vlády v televizi, - pokud jsem to přesně zachytil.

Kdo je tedy pro rozšíření o tento bod pořadu? - Hlásí se pan poslanec Kolmistr. Prosím.

Poslanec Vladimír Kolmistr: Pokud vím, v televizi vystupoval občan Pithart a nevystupoval jako předseda české vlády (projevy nesouhlasu).

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Pane poslanče, vyúsťuje to v nějaký návrh, nebo jenom připomínáte a upřesňujete svůj názor k tomuto problému? (Kolmistr z lavice: Upřesňuji).

Můžeme tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu? (posl. Kolmistr: ano)

Kdo je pro zařazení tohoto bodu s číslem 20, nechť zvedne ruku? 75

Kdo je proti? 30

Kdo se zdržel hlasování? 39 Tento návrh na doplnění pořadu byl tedy přijat.

(potlesk)

Tím byl schválen pořad pokračování 24. schůze České národní rady.

Prvním bodem, který byl pro dnešní pořad schůze schválen je slib poslance České národní rady.

Minulý týden jsme byli informováni o rezignaci poslance Milana Studeného. 8. listopadu prohlásilo předsednictvo ČNR nastoupení pana Jiřího Hrbka jako náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a to od 30. října 1991. Pana Jiřího Hrbka dnes mezi námi vítám a konstatuji, že podle ústavního zákona o čs. federaci skládá každý poslanec slib na schůzi České národní rady, které se poprvé zúčastní.

Pro nového poslance bych chtěl ještě připomenout, že podle uvedeného ústavního zákona odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní členku mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Kolářovou, aby přečetla ústavním zákonem předepsaný slib a pana poslance Hrbka, aby slib složil do mých rukou. (Posl. Daniela Kolářová čte slib, který posl. Jiří Hrbek stvrzuje do rukou mpř. Kalvody.)

Dalším bodem pořadu naší schůze je návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady. Předkládám vám návrh na zařazení posl. Jiřího Hrbka do národohospodářského výboru ČNR na místo pana poslance Švece, za něž se mandát uprázdnil.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (nebyly)

Pokud nejsou, můžeme přistoupit k hlasování.

Navrhuji přijmout následující usnesení: Česká národní rada volí poslance Jiřího Hrbka členem národohospodářského výboru České národní rady.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku? 133

Kdo je proti? Nikdo

Kdo se zdržel hlasování? 1

Děkuji, tento návrh byl rovněž přijat.

Dalším bodem pořadu je bod navržený panem poslancem Dobalem. Navrhuji, aby se ujal slova.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená česká vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi přednést návrh klubu Občanské demokratické aliance na usnesení České národní rady:

V sobotu 9. listopadu přednesl v Československé televizi Petr Pithart, premiér České republiky, osobní poselství k občanům Slovenské republiky. Poselství, které vyvolalo v české veřejnosti výrazný negativní ohlas.

Petr Pithart v úvodní, historizující části svého vystoupení zcela pominul základní myšlenky, z nichž vznikla Československá republika, i to, jak dalece se tyto myšlenky podařilo realizovat. Ve snaze zalíbit se občanům Slovenska zvolil podbízivý a sebemrskačský tón i argumenty. Československo charakterizoval jako stát, jehož, cituji "vedení se provinilo na slovenském národě", jako stát, ve kterém "česká strana zahrála nečistou hru" a kde dodnes panuje "zlozvyk české přezíravosti vůči Slovensku", vyúsťující "v domýšlivost tzv. staršího bratra" atd.

Politika, kterou Petr Pithart jako premiér české vlády, prosazoval vůči slovenské straně od Trenčianských Teplic, svědčí o tom, kdo vlastně byl přezíravý a považoval slovenskou politickou stranu za nedospělou. Kdo neustále prosazoval vstřícnost k takzvaným specifickým podmínkám slovenské politické reprezentace a kdo odmítal jasně a jednoznačně formulovaný postoj české strany. Tato ústupová politika vedla ke stavu, ve kterém dnes při jednání o státoprávním uspořádání jsme.

Každý obor má svoji platnou terminologii. Doktor práv a premiér republiky Petr Pithart v kritické chvíli státoprávního jednání opustil zavedenou ústavně právní terminologii a použil metaforu z oboru stavitelství - dvojdomek. Tuto metaforu však lze v právním smyslu interpretovat jen jediným způsobem, a sice jako konfederaci. Každá část dvojdomku má totiž svůj vchod, svůj elektroměr, své modré i červené číslo, svůj zápis v knihách. Premiér Petr Pithart, který oslovil občany Slovenské republiky a navrhl jednat o konfederaci.

K tak závažnému projevu premiéra, jakkoli je prohlašován za osobní, se Česká národní rada nemůže nevyjádřit. Navrhujeme proto, aby Česká národní rada přijala toto usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s jednostranným hodnocením vývoje Československého státu a role české strany v něm, které přednesl předseda vlády České republiky Petr Pithart v televizním projevu dne 9. listopadu 1991, považuje za neoprávněné jakékoli návrhy na jednání mezi částmi federace o ustavení konfederace."

Na závěr mi dovolte procedurální návrh, abychom projednávání tohoto bodu v tomto místě přerušili a pokračovali v něm po přednesení zprávy o činnosti předsednictva.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Je nutno hlasovat o návrhu pana poslance Dobala - mám tím na mysli procedurální návrh o přerušení projednávání tohoto bodu a opětovné projednávání po bodu, který vzápětí následuje, to jest zpráva o činnosti předsednictva.

Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku (hlasuje se - 89 pro, 14 proti, 30 se zdrželo hlasování).

Návrh na přerušení projednávání tohoto bodu byl přijat. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, jímž je

XX.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 5. do 13. listopadu 1991.

Já bych se nyní dotázal, zda již byly rozdány přílohy ke sněmovnímu tisku 474 - dotaz platí aparátu. (Hlasy, nikoli.)

Konstatuji, že tento bod byl navržen proto, aby byla sněmovna informována o jednání předsednictva České národní rady, a to při nejbližší možné příležitosti. K tomuto bodu, jak jsem se již zmínil, budou rozdány přílohy k sněmovnímu tisku 474, které budou obsahovat všechny zásadní informace o předmětu jednání předsednictva ČNR s předsednictvem Slovenské národní rady o tom, jakých výsledků bylo dosaženo, a to jak pozitivně, tak i negativně.

Navrhl bych tedy vyčkat několik minut, až budou rozdány tyto tisky a potom - vzhledem k závažnosti obsahu tohoto jednání - přerušit tuto schůzi k projednání klubů, které by se k těmto materiálům měly vyjádřit.

Hlásí se pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, navrhoval bych, abychom nyní nedělali přestávku, ale pokračovali v dalším jednání. Museli bychom se ale dohodnout na tom, že některé body přehodíme. Pravděpodobně by nemělo být problémem projednání návrhu na zpětvzetí a potom bychom se mohli zabývat například původně navrhovaným bodem 26, to jest návrhem pana poslance Hejska na usnesení České národní rady a zareagovat na situaci, pokud budeme mít k dispozici ty závažné texty.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Je to návrh na přehození bodu pořadu. Pan premiér se tázal na to, zda je v intencích programu schůze, aby vystoupil. (Předseda vlády Pithart. Chtěl bych vystoupit, ale to se netýká mého projevu). Domnívám se, že můžete mluvit o čemkoliv, to nepodléhá cenzuře sněmovny. Prosím, abyste se ujal slova.

Předseda vlády Petr Pithart: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená Česká národní rado, soudím, že na takové podobě federace, která by odpovídala našim současným představám se se slovenskou stranou nedohodneme. Vyčerpávající patová situace, která je po mnoho týdnů, však nemůže trvat neomezeně dlouho. Existují dvě možnosti. Za prvé: patová situace najde své vyústění nezávisle na nás, samovolně, způsobem živelným, tedy i neústavním, řečeno naplno - takovým rozpadem společného státu, jehož důsledky zatím nejspíše nepředvídáme, ale budou nás mrzet.

Za druhé existuje možnost, že budeme při tom, že ovlivníme způsob toho, jak to dopadne a zejména jeho důsledky. Neurčíme, ale ovlivníme. Možných scénářů té první eventuality je víc. Spouštěčem může být deklarace suverenity Slovenské republiky anebo parlamentní rozpravy o rozpočtech. Anebo vyhlášení ústavy Slovenské republiky atd. Tvrdošíjné setrvávání obou stran nebo třeba i jedné na dosavadních představách znamená udržování patové situace. Co to znamená, jsem už řekl. Rozum tu tedy velí především připustit možnost změny dosavadního status quo, tedy rozšířit naši politickou představivost. Mimochodem cílem mého televizního projevu bylo dát podnět právě k tomuto. Pokud tak neučiníme, nemáme potřebnou volnost výběru. Pak není z čeho vybírat. Pokud tak neučiníme my, neučiní tak ani druhá strana. Všichni přece vidíme, že se k tomu nemá. Řekl bych, že vskutku není s to se rozhodnout, to je vzít na sebe odpovědnost s takovým rozhodnutím spojenou.

Včerejší zasedání Slovenské národní rady opět jasně ukázalo, jak konfliktní je toto téma pro slovenskou reprezentaci samotnou. Nepropadejme v této dnešní tísni zjednodušujícím představám jako například, že za všechno může vždycky jedna jediná okolnost, událost či jeden politik. Například Trenčianské Teplice nebo Vikárky, Hrádečky, Papierničky, StB či slovenský exil. To všechno jsou jen částečky, jen příznaky, jen okolnosti. Nehledejme proto také viníka či viníky ač je to svůdné a leckdo pomalu už v předvolební atmosféře tomu neodolá. Ve hře jsou důležitější věci než jednotlivé, byť nedomyšlené politické kroky či chybné představy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP