Čtvrtek 21. listopadu 1991

Začátek schůze České národní rady

21. listopadu v 13.30 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 155 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Stráský, ministr životního prostředí

I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr financí K. Špaček,

ministr zdravotnictví M. Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr

státní kontroly I. Němec.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání 24. schůze ČNR a všechny vás přivítal.

V pátek 15 listopadu jsme se rozešli při projednávání XXVI. bodu pořadu - "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců". Předtím jsem přerušili do příští schůze ČNR projednávání části zprávy o činnosti předsednictva ČNR týkající se jednání s předsednictvem SNR. Protože přerušením této schůze jsme získali čas k prostudování příloh, které jsme k tomu obdrželi, doporučuji pokračovat ještě na této schůzi v projednávání výsledků společného jednání předsednictev obou národních rad. Přitom tento bod navrhuji projednat jako první.

Dále bych si dovolil navrhnout několik dalších doplnění programu.

Za prvé to bude jeden velice stručný bod: Vzhledem k tomu, že jsme při některém z minulých jednání uvolnili paní kolegyni Moserovou z funkce předsedkyně výboru, ale neuvolnili jsme ji jako členku výboru, což výboru poněkud komplikuje situaci, ale domníváme se, že je to stručná formalita. Berte to jako návrh na doplnění programu.

Pak bych vám chtěl vysvětlit, k čemu jsme došli a co souvisí s tím, jak budou za sebou následovat další schůze. Jak si jistě vzpomínáte, máme v Jednacím řádu nové ustanovení o tom, že společná zpráva zpravodajů musí být předložena poslancům 24 hodin před zahájením schůze. Jak si asi také uvědomíte, obdrželi jsme od vlády některé závažné návrhy zákonů zoufale pozdě a příslušné výbory, jako např. výbor - zjednodušeně řečeno zdravotnický a sociální bude muset projednat ve velice krátkém časovém termínu tak závažné zdravotní kodexy nebo normy, jako je zákon o zdravotním pojištění nebo návrh zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Pokud bychom chtěli zahájit příští schůzi skutečně v úterý a projednat tyto zákony, a jejich projednání je bohužel nutné vzhledem k tomu, že by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku, tak by se musela společná schůze zpravodajů sejít v neúnosně krátkém termínu.

Proto navrhuji takové technické řešení, abychom nyní akceptovali rozšíření programu ještě této schůze o některé další body s tím, že by to neznamenalo rozšíření dnešního programu jednání. Dnešní jednání by skončilo poté, co zvládneme to, co musíme zvládnout. V úterý 3. prosince bychom zahájili naše jednání projednáváním těch bodů, které byly původně navrženy do programu příští schůze, tuto schůzi bychom skončili v úterý 3. 12. odpoledne a ve středu ráno bychom zahájili jednání další schůze. Tato varianta umožní, abychom získali rozumný čas, který je nutný proto, aby se mohla porada zpravodajů sejít v únosném čase. Neznamená to nic jiného, než tuto formální změnu. V některých klubech toto bylo projednáno a bylo to akceptováno a my jsme se k tomu dnes na předsednictvu jenom v takovém neformálním jednání.

Já improvizuji v nastalé situaci, takže se chci zeptat, je-li mé vysvětlení jasné, protože chci pokračovat tím, že bych navrhl, abychom tak jak bylo původně plánováno, v úterý 3. prosince projednávali volbu kandidátů soudců Ústavního soudu, návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonných lhůt a některé další body, které bude možno v úterý projednat, ale aby to bylo ještě na této schůzi, tzn. na 24., z těchto technických důvodů.

Takže mi dovolte, abych v tomto okamžiku navrhl rozšíření programu této schůze o několik dalších bodů. Další bod, o který navrhuji doplnit program této schůze je volba kandidátů ústavního soudu.

Další bod je návrh předsednictva České národní rady na zkrácení lhůty k projednání návrhů zákonů a pak se domnívám, že by bylo rozumné doplnit ještě zprávu o činnosti předsednictva České národní rady až do toho data, kdy bude pokračovat jednání této schůze. Navrhuji doplnit tyto tři body plus bod, který se týká uvolnění z práce ve výboru paní kolegyně Moserové.

Teď se chci zeptat, zdali jsou z pléna ještě nějaké další návrhy nebo doporučení? Faktická poznámka, pan kolega Ortman, prosím. Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, já se domnívám, že bychom měli učinit postup, který považuji za správný, a to aby se k této otázce vyjádřilo předsednictvo. Pokud vím, na předsednictvu se o této otázce nehovořilo, žádný závěr učiněn nebyl a teď tu formulujeme, které body se zařazovat budou, považoval bych za rozumnější, kdyby se v této věci vyjádřilo předsednictvo a dalo návrh sněmovně. Navíc se obávám, že ve vztahu k volbě soudců ústavního soudu se dostáváme z hlediska materiálů do problémů s jednacím řádem a tímto návrhem nezískáme, domnívám se, téměř nic. Takže bych se přimlouval za to, abychom tuto otázku posoudili na krátké schůzi předsednictva, která může být v kterékoliv přestávce a věnovali se teď normálnímu programu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji, zaznamenávám to jako procedurální návrh, aby se v blíže neurčenou chvíli sešlo předsednictvo, aby projednalo tyto procedurální návrhy.

Je to procedurální návrh, já tedy o něm dávám hlasovat, neprodleně. Ptám se, kdo je pro tento návrh tak, jak ho formuloval pan kolega Ortman. Prosím zvedněte ruku, kdo jste pro tento návrh. 71. Děkuji.

Kdo je proti? 11. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? 38. Děkuji.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Znamená to, že se v přestávce dnešního odpoledního jednání sejde předsednictvo a že se bude zabývat touto technicko-organizační záležitostí.

Nyní vám musím položit dalších několik otázek. Myslím, že se tím nevylučuje to, abychom hlasovali o návrhu na doplnění programu. Zeptám se takto - kdo souhlasí, aby pořad zbývající části 24. schůze byl rozšířen o pokračování přerušeného jednání té části zprávy o činnosti předsednictva ČNR, která se týká jednání předsednictev národních rad ve dnech 11. a 12. listopadu 1991 podle sněmovního tisku 474 včetně příloh a aby tento bod byl zařazen jako první, ať zvedne ruku. 113. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dalším návrhem je, abychom doplnili program o odvolání paní poslankyně Jaroslavy Moserové z členství ve výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu.

Kdo je pro toto doplnění, ať zvedne ruku. 130. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Než začneme projednávat bod pořadu, který se týká jednání předsednictev národních rad, je ještě nutné, abychom revokovali usnesení č. 283 ze 14. listopadu 1991, ve kterém jsme se rozhodli projednat tuto část zprávy na příští schůzi České národní rady. Proto vám navrhuji přijmout toto usnesení:

Česká národní rada revokuje své usnesení č. 283 ze 14. listopadu 1991.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 104. Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento návrh byl přijat.

Než přistoupíme k projednávání daného pořadu, chtěl bych vám ještě sdělit jednu informaci o činnosti předsednictva ČNR.

Dnes odpoledne předsednictvo ČNR vyslechlo informaci premiéra pana Petra Pitharta a ministra financí Karla Špačka o přípravě státního rozpočtu České republiky ve vztahu k přípravě rozpočtů federálního a slovenského. Informace navazovala na jednání, které se uskutečnilo v Bratislavě v úterý 19. 11. t.r. O tom pravděpodobně všichni víte ze sdělovacích prostředků.

Předsednictvo ČNR přerušilo dopoledne projednávání rozpočtu, protože zanedlouho měla začít tato schůze ČNR. Pokračovat v jednání bude předsednictvo ČNR po skončení dnešního jednání projednáváním tohoto bodu a předpokládá se, že pan ministr financí by pravděpodobně příští týden navštívil schůze poslaneckých klubů, aby tam podal příslušnou informaci. Potom by se tím měla zabývat Česká národní rada na některé z příštích schůzí. Nyní přistoupíme k projednávání schváleného pořadu.

Odsouhlasili jsme doplnění jednotlivých bodů. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že jde o pokračování schůze, není třeba schvalovat program jako celek a můžeme přistoupit k projednávání bodu programu, jehož projednávání bylo přerušeno, a to je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 5. do 13. listopadu 1991 podle sněmovního tisku č. 474.

Projednávání tohoto bodu pořadu, jak už jsem konstatoval, jsme ve čtvrtek 14. listopadu přerušili v průběhu rozpravy na návrh poslanců, aby všechny podkladové materiály projednaly nejprve poslanecké kluby. Připomínám, že první část zprávy týkající se pravidelných bodů jednání předsednictva ČNR jsme již schválili. Doporučuji proto pokračovat v rozpravě s tím, že by slovo dostali nejprve zástupci poslaneckých klubů.

Současně doporučuji, aby přípravou návrhu usnesení k této části bylo pověřeno politické grémium, tzn. představitelé poslaneckých klubů.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Ne.) Má někdo jiný návrh na způsob pokračování v jednání? (Ne.) Není tomu tak.

Můžeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Prosím nejprve zástupce poslaneckých klubů. Písemně zde není přihlášen nikdo. Prosím tedy, aby vystoupili zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Kdo se hlásí jako první? Pan poslanec Volák, předseda poslaneckého klubu ODS.

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se stanoviskem klubu Občanské demokratické strany k návrhům předloženým předsednictvem Slovenské národní rady při jednání předsednictev ČNR a SNR v Papírničkách ve dnech 11. - 12. listopadu 1991: Klub Občanské demokratické strany nedoporučuje novelizaci článku 142 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. Připravovaná dohoda o společné zákonodárné iniciativě národních rad vůči Federálnímu shromáždění vychází z platného ústavního stavu a tudíž novelizaci uvedeného článku nevyžaduje. Z návrhu článku 142 lze jednoznačně odvodit, že obsahově by šlo o uzavření státní smlouvy, tedy smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, což klub Občanské demokratické strany nepovažuje za přípustné, má-li být zachována federace jako jeden subjekt mezinárodního práva.

Klub ODS zároveň upozorňuje na to, co z návrhu článku 142 vyplývá, tedy, že by poslanci Federálního shromáždění byli při přijímání ústavy vázáni obsahem smlouvy mezi oběma republikami o zásadách ústavy. Tento postup považuje klub ODS za zcela nepřijatelný, neboť tím je de fakto popřena legitimita nejvyššího zákonodárného orgánu federace při přijímání federální ústavy.

2) Klub Občanské demokratické strany má za to, že účinnost ústavy přijaté Federálním shromážděním může být podmíněna souhlasem obou národních rad.

Za třetí klub ODS považuje na přijatelné, aby v nové ústavě společného státu byla přijata varianta dvoukomorového Federálního shromáždění, jehož druhá komora by byla složena paritně ze zástupců zvolených v České republice a ve Slovenské republice v přímých volbách a ve které by při přijímání ústavních zákonů platil zákaz majorizace.

Za čtvrté klub ODS je ochoten i nadále jednat o podobě ústavních orgánů, která by zaručila fungování společného státu.

Děkuji za pozornost.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Volákovi a vyzývám zástupce dalšího klubu, aby vystoupil v rozpravě. Pro vaší informaci mám zde dvě přihlášky do rozpravy poslanců, ale ne jako vystoupení jménem klubů. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Kalvoda, prosím. Dávám mu slovo.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se stručně vyjádřím jménem klubu ODA k tomu, k čemu se kluby zavázaly se vyjádřit při dnešním pokračování přerušené rozpravy, k bodu zpráva o činnosti předsednictva.

Pokud jde o návrh postupu, spočívající v novelizaci článku 142 odst. 1 ústavního zákona 143 z roku 1968 Sb., v úplném znění, pak klub ODA odmítá tento návrh tak, jak byl podán předsednictvem Slovenské národní rady.

Pokud jde o projekt druhé komory federálního parlamentu, spočívající ve federální radě, klub ODA konstatuje, že tento projekt byl součástí komplexního řešení společného návrhu obou národních rad tak, jak byl uvažován, z iniciativního legislativního návrhu a byl uvažován dalšími procedurálními i věcnými komponenty. A proto pokud jednání nedošlo dál, než tam, kam došlo, pak se klub ODA k tomuto návrhu věcně nevyjadřuje, avšak podotýká, že věcně se kloní k přímo volené druhé komoře federálního parlamentu. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi, kdo se dál hlásí do rozpravy? Jménem poslaneckého klubu - prosím, pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Chtěl bych se vyjádřit jménem našeho poslaneckého klubu, tedy klubu KSČM. Náš klub vychází ze základní premisy, že všechny kroky národních rad musí být činěny v mezích ústavnosti. Konstatujeme, že návrh předložený předsednictvem Slovenské národní rady vybočuje z rámce platného ústavního stavu, neboť Federální shromáždění se vzdalo své základní ústavodárné funkce.

Dále bychom se chtěli vyslovit k druhé věci, to znamená k otázce struktury parlamentu. Domníváme se, že nelze tuto otázku posuzovat jen podle názvu, ale podle způsobu tvorby kompetencí. Z tohoto pohledu se vyslovujeme, aby byla otázka struktury parlamentu federálně řešena dvoukomorově, to znamená s variantou senátu, kterou jednoznačně upřednostňujeme před variantou nepřímých voleb, tedy variantou federální rady. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Ortmanovi, prosím, kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Výborný, jménem klubu KDU.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové. Především bych chtěl připomenout, že jménem klubu KDU dokonce i s návrhem usnesení vystoupil při minulém jednání tohoto pléna předseda klubu a místopředseda České národní rady poslanec Jan Kasal. Opakuji, že klub poslanců Křesťanské a demokratické unie nesouhlasí s tím, aby smlouva - dohoda mezi národními radami měla charakter státní smlouvy. Proto také nesouhlasím s tím, aby byla inkorporována do ústavy, neboť by to znamenalo, že by se stala trvalým zdrojem práva. Věcně se zatím nevyjadřujeme k případné novele článku 142, ústavního zákona č. 143 z r. 1968 Sb., neboť zastáváme názor, že novelizace tohoto federálního ústavního zákona je především a výlučně záležitostí Federálního shromáždění.

V každém případě trváme na tom, že by bylo užitečné, správné a pro společný stát jedině možné, aby se tvorba ústavy vrátila na půdu Federálního shromáždění. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Žák, jménem klubu Občanského hnutí.

Poslanec Václav Žák: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, předtím než se zmíním o návrhu usnesení klubu Občanského hnutí, tak bych rád zrekapitulovat proces, na jehož konci, zdá se, dnes stojíme.

Při prvním setkání předsednictev České a Slovenské národní rady ve Žďáru nad Sázavou byl dohodnut postup tvorby federální ústavy pomocí takzvané komise deset - deset - čtrnáct, to znamená komise, která obsahovala deset členů ze Slovenská rodní rady, deset z České národní rady a čtrnáct poslanců Federálního shromáždění. Tato komise začala pracovat, ale neváhám říci, že byla naprosto impotentní. Ta komise byla týmem paralelně mluvících členů, kteří nenašli v podstatě ani v jednom bodě souhlasné stanovisko. Zaznívaly tam naprosto paralelní informace, takže zformulovat politické zadání pro tvorbu ústavy tato komise nebyla schopna.

Na základě reflexe stavu činnosti komise předložil pan prezident Havel komisi návrh ústavy, ačkoliv mohl pomocí své zákonodárné iniciativy to učinit rovnou Federálnímu shromáždění, tak ho předložil této komisi. Avšak situace v práci komise se nezlepšila ani potom, co měla k dispozici text, nad kterým by mohla pracovat. Na základě toho se rozběhla politická jednání, upozorňuji politická jednání mezi představiteli stran a mezi ústavními činiteli, jejichž výsledkem posléze bylo prosazení konceptu smlouvy nebo dohody mezi národními radami o zásadách budoucí ústavy federace s tím, že se vlastně máme soustředit na problém kompetencí a všechny ostatní části už jsou vyřešeny v návrhu federální ústavy, který byl připraven experty.

K tomuto kroku byly národní rady vyzvány samotným Federálním shromážděním a Federální shromáždění se ještě nedávno, myslím 9. října ve svém usnesení obrátilo na národní rady, aby urychlily proces tvorby dohody, a tím otevřely cestu přijetí ústavy společného státu. Jednání předsednictev byla tři.

Jednání v Bratislavě bylo čistě informativní jednání, ve kterém neexistoval v podstatě žádný písemný dokument, který by sloužil jako podklad pro jednání.

Jednání ve Štiříně se odehrálo na podkladě dvou rozdílných textů, které vypracovaly separátně česká a slovenská strana. Česká strana vycházela z návrhu expertů, který obsahoval systemizovanou úpravu dnešního ústavního stavu a slovenská strana předložila variantní návrh, který obsahoval návrhy jednotlivých politických stran, protože na jednotném textu předsednictvo slovenské strany se nebylo v daném čase schopné dohodnout.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP