Středa 4. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady 4. prosince 1991 v 9.15 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr vnitra T. Sokol, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, zahajuji 26. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám také oba ministry České vlády a při této příležitosti mně dovolte, abych vás seznámil s dopisem, který nám, poslancům ČNR, poslal pan předseda vlády dr. Petr Pithart:

"Vážená paní předsedkyně, ve středu dne 4. prosince 1991 se uskuteční v Brně jednání předsedů federální a republikových vlád za účasti místopředsedy vlády ČR pana Stráského a ministra financí pana Špačka o návrzích státních rozpočtů na rok 1992. Prosím Vás proto v této souvislosti o omluvu mé neúčasti, jakož i dalších dvou členů vlády na 26. schůzi ČNR.

V tomto termínu je rovněž svoláno pravidelné zasedání vlády České republiky od 10 hodin a proto prosím, aby účast členů vlády na schůzi ČNR byla vyžadována jen v omezeném rozsahu.

Zároveň omluvte laskavě mou nepřítomnost na schůzi ČNR v pátek dne 6. prosince, v době, kdy se uskuteční plánovaná 8. schůze Rady obrany České republiky, které předsedám. Spolu se mnou se této schůze účastní i její členové, místopředsedové vlády Stráský, Baudyš a ministr vnitra Sokol. Na dílčí část dopoledního jednání je zde rovněž nezbytná účast dalších 6 ministrů.

Prosím, aby ČNR akceptovala neúčast uvedených členů vlády, a to na nezbytně nutnou dobu. Lituji, vážená paní předsedkyně, že mi zmíněná jednání v uvedené době zabraňují osobně se účastnit projednávání důležitého programu schůze ČNR.

Chtěl bych Vás ubezpečit, že v této významné době dělá vláda České republiky veškeré kroky k tomu, aby urychleně a s nejvyšší odpovědností připravila všechny podklady pro závažná rozhodnutí ČNR. Vláda proto nemůže v tomto týdnu zajistit účast všech svých členů na jednání ČNR.

Věřím, že přijmete tuto omluvu s pochopením. S pozdravem Petr Pithart."

Tolik tedy na vysvětlení.

Návrh pořadu tak, jak vám jej navrhlo předsednictvo České národní rady, jste obdrželi na pozvánce. Proti návrhu uvedenému na pozvánce doporučuji provést následující změny.

Pan ministr Dyba požádal, aby s ohledem na jeho zahraniční služební cestu byly tři vládní návrhy zákonů, které je pověřen odůvodňovat, projednávány jako první body pořadu. Jedná se o vládní návrhy zákonů, které máte uvedeny na pozvánce jako body dva, tři a čtyři.

Vládní návrh zákona ČNR o obecní policii, který je na pozvánce uveden jako první bod, bych doporučoval zařadit před Zprávu vlády České republiky o bezpečnostní situaci, protože odůvodněním obou materiálů je pověřen pan ministr Sokol.

Na žádost společného zpravodaje ke zdravotním zákonům doporučuji zařadit projednání vládních návrhů zákonů uvedených pod body šest, sedm a osm na čtvrtek, což by odpovídalo zhruba podle základních předpokladů tomu, že by tyto materiály byly projednány po Zprávě vlády České republiky o bezpečnostní situaci.

Předsednictvo ČNR, které se sešlo včera, doporučuje neprojednávat na této schůzi ČNR vládní návrh zákona ČNR o živnostenských úřadech, ale zařadit jej na pořad další schůze ČNR společně s návrhem zákona ČNR o hospodářské komoře.

Dále ještě předsednictvo ČNR navrhuje rozšířit pořad této schůze o bod - Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize.

A konečně včera večer jsme přesunuli projednání Zprávy o činnosti předsednictva ČNR za období od 14. listopadu do 2. prosince 1991 - sněmovní tisk 485 - také na tuto schůzi. Tento bod navrhuji zařadit na závěr schůze. Dámy a pánové, ptám se, zdali někdo další má nějaký návrh na doplnění programu této schůze? Pan poslanec Kalfus.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby naše schůze byla doplněna o bod Usnesení ČNR, kterým vyvineme zákonodárnou iniciativu k Federálnímu shromáždění ohledně novelizace zákona č. 92/91 Sb. Jedná se o to, že novela bude tento týden projednána ve Federálním shromáždění, týká se to zákona o velké privatizaci a pasáž o zneužívání kupónových knížek, o které jsem již dvakrát hovořil, by bylo, podle mého názoru, nutno začlenit do této novely.

Jde o to, že jsou kupónové knížky skupovány od penzistů a vojáků a i politických stran na Slovensku, jak jsme se dozvěděli z televizního vysílání, ke zneužití tohoto by bylo třeba zákon novelizovat o rozšíření jednoho paragrafu. Proto toto znění mám tady, pokud to schválíte, tak bych doporučoval, aby ČNR tuto zákonnou iniciativu vyvinula.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalfusovi, kam navrhujete zařadit projednávání tohoto bodu?

Poslanec Jiří Kalfus: Navrhuji tento bod zařadit po polední přestávce, aby to Federální shromáždění mohlo obdržet ještě odpoledne.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dobře, děkuji za toto poněkud zvláštní upřesnění. Dále se přihlásil pan poslanec Bereza, toho bych chtěl upozornit, že zákon o obecní policii bude projednáván jako bod číslo čtyři, a to dnes. Pan poslanec Balcárek se hlásí.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, vzhledem k závažnosti projednávání česko-německé smlouvy a k negativním reakcím veřejnosti k obsahu této smlouvy a i vzhledem k usnesení našeho sobotního sjezdu HSD - SMS, které má obavy z určitých termínů v této smlouvě, například je to otázka vyhnání a odsunu Němců, stávající hranice, nulity, tak bych doporučoval, i přes to, že se tato smlouva projednává ve Federálním shromáždění, abychom jako poslanci nárokovali text této smlouvy do pléna a projednali jej také v tomto týdnu ještě v plénu. To znamená buď na této schůzi, resp. na schůzi další. Přál bych si, aby o tomto mém návrhu bylo hlasováno. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Balcárkovi. Kdo další se hlásí? Paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, navrhuji vypustit z navrženého programu této schůze ČNR bod Volba prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Myslím si, že bude dostačující, když tento bod projednáme na následující schůzi, která začne dne 17. prosince a myslím si, že není třeba na tuto otázku tak spěchat a neprojednat ji například v poslaneckých klubech.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Marvanové za tento návrh, pan poslanec Kozánek se hlásí.

Poslanec Petr Kozánek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, navrhuji, aby v návrhu pořadu byl přesunut bod číslo deset - vládní návrh zákona ČNR o státní kontrole na projednávání až na příští schůzi, a to proto, protože k dispozici sněmovně je již návrh zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, včera došlo ke zkrácení lhůty a vzhledem k tomu, že rozpočtový a kontrolní výbor doporučil přerušit projednávání tohoto zákona, domníváme se, že bude vhodné, aby obě předlohy byly projednávány současně.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kozánkovi. Pan poslanec Benda se hlásí.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, vím, že se o programu nemá polemizovat, ale tento způsob vystřelování a stahování návrhů se mi příliš nelíbí. Měli bychom se učit, že program se dohodne na politickém grémiu a potom se nechodí s návrhy stáhnout nestáhnout. My potřebujeme státní kontrolu, aby od 1. 1. 92 fungovala. Příští schůzi máme již tak dost nacpanou, a tak přesun tohoto bodu nedoporučuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Benda se v podstatě napomenul sám, že se o návrzích tohoto druhu nevede rozprava.

Pan poslanec Kozánek se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Kozánek: My jako rozpočtový a kontrolní výbor doporučujeme přerušit projednávání. Ústavně právní výbor to také doporučil.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Jančáry.

Poslanec Julius Jančáry: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych v této souvislosti, přestože se o návrhu pořadu bude hlasovat bez rozpravy, slyšel stanovisko vlády k tomuto bodu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan ministr Němec. Člen vlády se může o slovo přihlásit kdykoliv. Já mu je uděluji.

Ministr státní kontroly ČR Igor Němec: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, dámy a pánové, já považuji za velmi důležité, aby zákon o státní kontrole byl projednán v nejbližší době, protože se jedná o zákon, který by nám měl umožňovat činnost od 1. 1. 1992. Chtěl bych upozornit na to, že jakékoliv odložení znamená v podstatě zastavení státní kontroly od tohoto data, protože stávající předpisy se dostávají do rozporu s Listinou lidských práv a svobod a zanikají koncem tohoto roku.

Chtěl bych ještě upozornit poslance z rozpočtového a kontrolní výboru, že tento zákon stručně řečeno není nic proti ničemu. Prakticky nesouvisí se zákonem o nezávislém kontrolním úřadě, tak se dají vzít v potaz v podstatě dvě koncepce. Mohou zde fungovat dva kontrolní úřady v rámci kontrolního systému. Není to věc ve světě neobvyklá. Jejich kompetence se budou překrývat. Když poslanci uznají za vhodné, mohou se dohodnout na kompetencích a tento zákon novelizovat. Ale prosím vás a apeluji na vaši zodpovědnost, abyste tento zákon projednali na tomto zasedání, protože skutečně v případě, že by zákon nebyl od 1. 1., tak naše ministerstvo - zhruba řečeno - bude mít jen právo na existenci a jeho pracovníci budou moci jen pít kafe. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu ministru Němcovi za upřesnění. A nyní se domnívám, že mohu dát hlasovat. Ještě se však hlásí pan poslanec Kozánek s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Kozánek: Pan ministr otevřel rozpravu.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Rozprava k tomuto bodu se nekoná, takže ji pan ministr nemohl otevřít.

Dámy a pánové, pokusím se sumarizovat návrhy a dát do souladu s tím, co jsem přednesl na začátku.

Pan poslanec Kalfus navrhl iniciativní návrh změny zákona. Já se obávám, že tato záležitost bude velice obtížně schůdná, protože jednací řád ČNR v § 83 hovoří o vypracování a projednání návrhu zákona FS v tom smyslu, že platí obdobné ustanovení jako o návrzích na projednávání zákona ČNR. Čili obávám se, že bezprostředně nemůžeme zákonodárnou iniciativu směrem k FS iniciovat, provést. Nicméně pokud pan poslanec Kalfus tento návrh nestáhne, jsme povinen o tom dát hlasovat. (Chvilka mlčení.) Zdá se, že pan poslanec Kalfus návrh nestáhne. (Pan poslanec se hlásí o slovo.) Prosím.

Poslanec Jiří Kalfus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud je tomu tak, tak já bych svůj návrh nestáhl, ale změnil tak, že bychom udělali usnesení ČNR, aby FS k tomuto názoru přihlédlo.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Toto schůdné samozřejmě je, pokud sněmovna váš návrh přijme. Takže dávám hlasovat o návrhu pana, poslance Kalfuse zařadit zmíněný bod do programu 26. schůze, a to s velice zvláštním časovým určením, dnes po obědě.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu, nechť zvedne ruku. 132.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Balcárek navrhl, abychom se obrátili se žádostí na ministerstvo zahraničních věcí vlády ČSFR se žádostí o umožnění projednání smlouvy mezi ČSFR a SRN. Rozuměl jsem tomu dobře, pane poslanče?

Poslanec Pavel Balcárek: Vážený pane předsedající, takto v tomto smyslu ano. Ale chtěl bych, abychom dostali všichni paragrafované znění, abychom na základě toho mohli konkrétně diskutovat. Napřed to projednat ve výborech a klubech a pak v plénu. Tento týden to asi nevyjde. Znamená to tedy napřed domluvit, aby nám dodali to znění, a potom by to bylo na příští schůzi.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže bych si to dovolil ještě jednou shrnout: zařídili bychom žádost o poskytnutí materiálu ČNR, který se nazývá smlouva mezi SRN a ČSFR, k projednání ve výborech ČNR.

Poslanec Pavel Balcárek: Ano, děkuji, protože to se bude týkat ČR více než SR, takže si myslím, že to plénum je kompetentní k tomu, aby zaujalo stanovisko.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pane poslanče, návrh už jste odůvodnil. Nyní se jednalo o upřesnění formulace. Domnívám se, že bychom návrh mohli zařadit před projednáním zprávy o činnosti předsednictva. Dávám hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Balcárka, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 19.

Kdo se zdržel hlasování? 42.

Takže mohu konstatovat, že návrh na zařazení tohoto bodu byl přijat.

Dále paní poslankyně Marvanová vystoupila s návrhem, aby z pořadu dnešní schůze byl stažen bod Návrh na volbu prozatímního ředitele Českého rozhlasu a České televize. Tento bod byl zařazen pro projednání ve včerejším předsednictvu České národní rady, když byly zváženy všechny časové důsledky odkládání tohoto bodu. Čili dávám o návrhu paní poslankyně Marvanové hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby tento bod nebyl na dnešní schůzi projednáván, ať zvedne ruku. 49

Tento návrh nezískal potřebnou podporu.

A poslední návrh, který zde zazněl, byl návrh z úst pana poslance Kozánka, který navrhuje, aby z programu schůze byl stažen bod zákona, pojednávající o státní kontrole.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kozánka, ať zvedne ruku. 74 poslanců souhlasí.

Kdo je proti? 40

Kdo se zdržel hlasování? 28

Takže v poměru hlasů 74:68 návrh pana poslance Kozánka na stažení tohoto bodu z programu získal podporu sněmovny.

Dámy a pánové, já si z úsporných důvodů teď dovolím přečíst program, tak, jak jsme si ho teď odsouhlasili, dám o něm potom hlasovat jako o celku a chci vyjádřit přesvědčení, že ještě během dnešního dopoledne tento upravený program každý budete mít na své poslanecké lavici, protože změn je tam poněkud více, než bývá obvyklé.

I. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62 z roku 1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, tisky 413 a 486

II. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství, takzvaný horní zákon, tisky 418 a 487

III. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách, a Státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. tisky 419 a 488

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o obecní policii, sněmovní tisky 416 a 436

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, tisky 425 a 489

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích, tisky 467 a 495

VII. Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice s informací o plnění doporučení uvedených v usnesení České národní rady č. 187 z 19. června 1991

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění, tisky 476 a 490

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o Všeobecném zdravotní pojišťovně ČR, tisky 477 a 491

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady. č. 210 z loňského roku a zákona České národní rady č. 425 z loňského roku, tisky 482 a 492

XI. Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize

XII. Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky, interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců České národní rady

XIV. Bod, který navrhl pan poslanec Balcárek

XV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 14. listopadu do 2. prosince 1991, tisk 485.

Bod, který navrhl pan poslanec Kalfus, bude zařazen někde mezi po dnešní polední přestávce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP