Čtvrtek 5. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady 5. prosince 1991 v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády M. Lukeš, ministr vnitra T. Sokol, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil přerušené jednání 26. schůze ČNR, budeme pokračovat ve schváleném pořadu. Prozatím konstatuji to, že po včerejším poněkud improvizovaném pořadu mám na mysli pořadí bodů, zbývá projednat

- Vládní návrh zákona České národní rady, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích tisky 425 a 489

- Vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích

- Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 20/1966 Sb. - promiňte, to není zákon ČNR, to je chyba - o péči o zdraví lidu

- Vládní návrh zákona České národní rady o obecní policii

- Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice s informací o doplnění doporučení uvedených v usnesení České národní rady č. 187

- Vládní návrh zákona ČNR o všeobecném zdravotním pojištění

- Vládní návrh zákona ČNR o všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

- Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize

- Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců ČNR

- Vládní návrh zákona ČNR o státní kontrole.

Přerušen byl bod

- Návrh poslance J. Kalfuse na usnesení ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve Federálním shromáždění.

Následuje tedy projednání

Vládní návrh zákona České národní rady jímž se měni a doplňuje zákon České národní rady č. 231/91 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 425 a 489.

Z pověření vlády České republiky odůvodní tento návrh ministr financí pan Karel Špaček, kterému dávám slovo.

Ministr financí ČR Karel Špaček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci! Předstupuji před vás z pověření vlády České republiky, abych zdůvodnil vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231 z r. 1991 o působnosti orgánů České republiky o mimosoudních rehabilitacích, tak jak jej máte ve sněmovním tisku č. 425.

Jde o novelu zákona, který byl teprve před nedávnou dobou přijat a byl při projednávání označen jako dobře připravený. Přesto však jsme nedomysleli vše do důsledků. Praxe si vyžaduje úpravu, kterou vláda navrhuje. Jde o tyto změny a doplňky:

1) Novela zákona upřesňuje, kdo bude vykonávat funkce státu při uplatňování restitučních požadavků. Jde především o okresní úřady a dále o orgány v hlavním městě Praze. V Praze nejsou okresní úřady. Je proto nutno, aby zákonem byl takovýto úkol uložen obvodním úřadům, i když nemají postavení orgánů státní správy.

2) Je nutno upřesnit, kam poplynou prostředky, které získá stát z restitucí. Doporučujeme, aby výnosy byly zahrnuty mezi příjmy státního rozpočtu České republiky.

Z uvedeného je zřejmé, že nejde o novelu, která by měla zásadní význam z hlediska našich současných problémů. Přesto však je nezbytné, aby v zájmu upřesnění úkolů jednotlivých článků státní správy a z hlediska jednoznačnosti zákonů byla tato novelizace přijata.

Souhlasím s úpravami navrženými ve společné zprávě výborů. Navrhuji, aby zákon upravený podle společné zprávy výborů byl Českou národní radou schválen. Děkuji. Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji, společnou zpravodajkou výborů je paní poslankyně Jana Ryšlinková. Nevidím ji zde a poměrně mě to překvapuje. Některý z jejích pánů kolegů nemá tušení o pobytu paní poslankyně Ryšlinkové? Dámy a pánové nezbývá než z poměrně velkou ostudou tento bod přerušit a pokračovat dalším bodem. Pane ministře, omlouvám se Vám za tuto sněmovnu a budeme pokračovat dalším bodem, jímž je

Vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích podle sněmovních tisků 467 a 495

Prosím pana ministra ještě jednou.

Ministr financí ČR Karel Špaček: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové! Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích. Předložený návrh má nahradit dosavadní zákon ČNR č. 147 z r. 1984 o soudních poplatcích. Dále prováděcí vyhlášku č. 151 z r. 1984 a nařízení ministra financí č. 78 z r. 1958, kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

Dnem 1. září 1991 nabyl účinnosti zákon č. 335 o soudech a soudcích. Podle závěrečných ustanovení tohoto zákona bude od 1. ledna 1992 začleněna hospodářská arbitráž do soustavy soudů. Proto je nezbytné, aby od 1. ledna 1992 nabyl účinnosti nový zákon o soudních poplatcích, podle kterého budou zcela nově vybírány poplatky za řízení ve věcech obchodních a za řízení o žalobách nebo opravných prostředcích proti rozhodnutí správních orgánů. Do návrhu zákona byly dále nově zahrnuty poplatky za řízení podle zákona č. 63 z r. 1991 o ochraně hospodářské soutěže a za řízení podle zákona č. 328 1991 o konkursu a vyrovnání.

V souladu s přijatým obchodním zákoníkem a novelou občanského soudního řádu návrh též obsahuje úpravu poplatků za řízení správních vztahů k obchodnímu jménu, ochranným známkám, označení původu a za další úkony zejména týkající se zápisu v obchodním rejstříku. Předložená právní úprava by měla odpovídajícími sazbami poplatků zabezpečit úhradu nákladů, které vznikají státu výkonem soudnictví a zároveň omezovat podávání některých neuvážených návrhů na zahájení soudních řízení.

Proto u jednotlivých položek, které jsou převzaty ze současné koncepce soudních poplatků dochází k úpravě jejich sazeb. Přitom se vychází zejména ze zvýšených nákladů na materiálové a technické zabezpečení soudnictví, jakož i vyšší náročnosti a složitosti některých úkonů.

Podle našeho propočtu činily příjmy ze soudních a arbitrážních poplatků v r. 1990 cca 330 mil. Kčs. Vzhledem k podstatnému rozšíření agendy u soudu o řízení v obchodních sporech a při přezkoumání správních rozhodnutí a rovněž i k úpravám sazeb lze očekávat nárůst těchto poplatků na cca 500 až 600 mil. Kčs.

Vládní návrh zákona byl projednáván ve výborech ČNR v listopadu - máte před sebou společnou zprávu výborů s návrhy, které jsou v tomto materiálu obsaženy, a to pokud jde o úpravu jednotlivých ustanovení tohoto návrhu zákona. Já s těmito úpravami souhlasím.

Doporučuji vám, abyste návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích po projednání přijali.

Děkuji vám.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji panu ministrovi. Obávám se, abychom se pokud jde o společného zpravodaje nedostali do stejné situace, ale pan poslanec Smělík je přítomen, takže ho prosím, aby přednesl společnou zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj poslanec Zdeněk Smělík: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Předložený návrh zákona je v pořadí druhý v soustavě daní a poplatků, který musíme schválit, aby daňová reforma mohla být od 1. 1.1993 uvedena do života.

Projednávaný vládní návrh zákona podle sněmovního tisku ČNR č. 467 a ve znění společné zprávy č. 495 navazuje na schválený zákon Federálního shromáždění o soudech a má nahradit dosavadní právní úpravu soudních a arbitrážních poplatků.

Ve srovnání se současným stavem je navrhováno zejména zpoplatnit soudní poplatky i úkony za řízení prováděné soudy ve věcech obchodního práva a ve věcech přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů, a to v souvislosti s rozšířením působnosti soudů od 1. 1. 1992.

Za další - zvýšit sazby soudních poplatků úměrně ke zvýšení osobních a věcných výdajů soudů do diferencovaných sazeb.

Nadále promítat nákladnost pokladních úkonů, stejně jako snaha o omezování podávání některých neuvážených návrhů na zahájení soudních řízení.

Úkolem tohoto právního předpisu je i působení na občany, aby povinní dobrovolně plnili své povinnosti vůči občanů m i ostatním subjektům.

Lze říci, že nové principy navrhovaného zákona, který budeme projednávat, jsou odrazem celkových změn, k nimž dochází v oblasti soudní a hospodářskoprávní sféry v současných celospolečenských podmínkách.

Vzhledem k podstatnému rozšíření agend u soudů o řízení v obchodních sporech a při přezkoumávání správních rozhodnutí se předpokládá nárůst příjmů oproti současnému stavu z těchto poplatků o více než dvojnásobek v rozmezí cca 500 až 600 mil. Kčs. Tato částka odpovídá zhruba letošním nákladům soudnictví České republiky bez zahrnutí nákladů na soudní rehabilitaci.

Výbory, které návrh zákona projednávaly, vyslovily s návrhem zákona souhlas.

Ve společné zprávě podle sněmovního tisku 495 jsou uvedeny úpravy, které byly projednány a odsouhlaseny na společné schůzce zpravodajů. Bylo jich dost - téměř třicet.

K jednotlivým změnám proto uvedu alespoň stručné vysvětlení.

Návrh zákona o soudních poplatcích se doplňuje o poplatky za výpis z rejstříku trestů. Upravuje se tím věcnost předmětu novely zákona.

V § 2 odst. 1 se doplňuje písm. d): "oba účastníci v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů". Tato změna je velmi významná, a proto mi dovolte pro upřesnění, než budeme o této změně hlasovat, abych uvedl poněkud širší vysvětlení.

Má v podstatě za následek snížení poplatkové povinnosti, neboť jde v podstatě o jiné rozdělení této povinnosti mezi účastníky. Navrhovaná změna zachovává platný právní stav. Účelem tohoto rozložení poplatkové povinnosti je motivovat oba účastníky časově a obsahově náročného řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, aby řízení skončily mimo soudní dohodou, aniž by došlo k vydání rozhodnutí, respektive, aby návrh nebyl vůbec podán.

V důsledku vládního návrhu by se v podstatě snížila situace bývalého manžela, který není spokojen s faktickým rozdělením společného majetku. Bývalý manžel, jenž by se pokusil společný majetek zatajit, či jinak druhého manžela zkrátit v jeho právech na vypořádání, by nenesl povinnost podílet se na placení soudního poplatku za řízení, které svým faktickým jednáním vlastně vyvolal.

Nezanedbatelným problémem je obtížené určení základny soudního poplatku na počátku řízení, neboť rozsah bezpodílového majetku a ostatních hodnot, které se při řízení vypořádávají, jsou obvykle známy až po vyhlášení rozsudku.

Celkově lze říci, že navrženým opatřením se chrání spíše poškozený manžel.

§ 2, odst. 2 tam se doplňují slova "a ve smírčím řízení při schválení smíru." To dále omezuje případy, kdy odpůrce nemá povinnost placení soudních poplatků v řízení podaném navrhovatelem osvobozeným od soudních poplatků, jemuž soud vyhověl.

V § 3, odst. 2 se do předposlední věty za slova "o opravných prostředcích" doplňují slova "proti rozhodnutí", což logicky do věty patří.

V § 6, odst. 7 se nahrazuje slova "cena" místo slov "polovina ceny", což vyplývá ze vzájemné souvislosti znění odst. 1, § 2 a též ze zákona ČNR o cenách.

§ 7, odst. 3, tam se konec věty doplňuje slovy "nestanoví-li rozhodnutí o schválení smíru splatnost delší". Toto znění zohledňuje pravomoc soudu stanovit při smírčím řízení nový termín plnění. Tečka se pak nahrazuje čárkou.

§ 10, odst. 2, písm. a) zařazuje nové znění: "a) řízení bylo zastaveno na návrh, odvolání či dovolání byly vzaty zpět při prvním jednání".

Zde dochází k velmi důležité a významné změně předloženého znění novely. Obsahově se jedná o sloučení původních písmen a) b), avšak v původní formulaci docházelo ke značné finanční újmě státu v případech zastavení složitých a dlouhodobě vedených řízení.

Nově se zařazuje znění pod písm. b): "b) návrh na vydání platebního rozkazu byl vzat zpět nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu, po podání odporu se poplatek vrátí, došlo-li ke zpětvzetí návrhu před prvním jednáním."

V tomto novém znění se rozlišují podmínky plnění a upřesňuje se cenové určení.

§ 10, odst. 5 slovo "tří se nahrazuje slovem "deseti" v souladu se správním řádem.

§ 11 se týká osvobození od poplatků.

Odst. 1, písm. a) - na konec věty se doplňují slova "a o povolení uzavřít manželství," samozřejmě odděleno čárkou, což je v souladu se zájmy státu.

Písm. c) - na konci odstavce se doplní slova "a s výjimkou odvolání proti rozhodnutí, kterým státní notářství zamítlo návrh na registraci smlouvy." Navržená dikce sleduje zpoplatnění odvolání ve složitých notářských věcech při odvolání proti rozhodnutí.

Písmeno f) se vypouští, obsah je zahrnut v odst. 2 písm. a) téhož paragrafu. Další písmena se upraví.

V § 11 odst. 2 se slovo "dále" vypouští jako nadbytečné.

Písmeno e) konec věty za slovy "civilní služba" se vypouští, protože pouze vysvětluje předchozí znění a nic nového nevysvětluje.

V písmenu f) se zařazuje nové znění: "navrhovatel v řízení o náhradu škody včetně škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví." Toto znění přesně vymezuje, kdo má právo o náhradu škody požádat bez úhrady poplatků.

V písmenu k) se slovo "nezletilý" vypouští v souladu se zájmem státu.

Paragraf 12 - nové znění: "Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí. O vrácení poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal.". Tím je jasně vymezena pravomoc i postup soudu při nesprávném rozhodnutí o poplatkové povinnosti.

V § 14 odst. 1 číslovka "50" se mění na "30" s ohledem na časovou omezenost platnosti výpisu z rejstříku trestů.

Příloha - položka 1 - doplňuje se písmeno d): "Jde-li o odvolání proti rozhodnutí státního notářství, platí se poplatek podle písmene b)."

V dalších změnách společné zprávy je úprava evidentně vyjádřena:

položka 5 se týká poplatku za řízení o rozvodu manželství - původních "1000,- Kčs" se nahrazuje částkou "600,- Kčs".

U poplatku na zahájení řízení na ochranu osobnosti bez majetkové újmy z "2000,- Kčs" na "1000,- Kčs".

Položka 7 - za schválený smír uzavřený ve smírčím řízení se u písm. a) navrhovaná částka "200,- Kčs" mění tak, že se vkládá horní hranice "nejvýše 20 000 Kčs".

U položky 11 - u návrhu na řízení výkonu rozhodnutí se opět vkládá "nejvýše 50 000,- Kčs" jako horní limit tohoto poplatku.

U písmene b) - nejde-li vymáhaný nárok penězi ocenit, se původní částka "300, Kčs" nahrazuje částkou "250,- Kčs", což je v souladu se správními poplatky 500,- Kčs.

U položky 15 písm. b) se původně navržená částka "300,- Kčs" tj. dožadování se v rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku, nahrazuje částkou "1000, Kčs", což je v souladu s tím, že to platí zahraniční poplatníci, tj. je to v relaci zhruba 30 dolarů.

V položce 16 - za sepsání směnečného nebo šekového protestu se zvyšuje částka "300, Kčs" na částku "500,- Kčs".

V položce 17 - písm. f) ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů se původní částka "500,- Kčs" nahrazuje částkou "2000,- Kčs", což je v souladu s náročností agendy advokátní praxe.

Ještě si dovoluji informovat sněmovnu o připomínkách, které nebyly do společné zprávy zahrnuty. Týkají se návrhu rozpočtového a kontrolního výboru.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP