Úterý 10. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

10. prosince v 14.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 165 poslanců

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády J. Stráský a M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr vlády J. Šabata.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, zahajuji 27. schůzi České národní rady a všechny vás vítám. Dovolte mi, abych předtím než přikročíme k vlastnímu programu, připomněla, že dnes je 10. prosinec - Den lidských práv.

V roce 1948 toho dne přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci lidských práv, která shrnovala vše, co lidstvo při jejich pojetí a ochraně již dosáhlo a která se stala i programem jejich dalšího rozvoje. Počátkem letošního roku vstoupila v platnost Listina základních práv a svobod, kterou Federální shromáždění přijalo jako ústavní zákon na základě zákonodárné iniciativy národních rad. Je to základní právní předpis tak pojatý a formulovaný, aby se každý mohl svého práva reálně dovolat.

Od 1. ledna začnou být jednotlivá ustanovení Listiny plně aplikovatelná a zákony, které jí odporují, pozbudou účinnosti. To neznamená, že přijetím Listiny je pro nás v oblasti lidských práv vše vyřešeno. Právě při jejich naplňování začnou vznikat problémy.

Lidská práva jsou nedělitelná. To nás zavazuje k tomu, abychom vystupovali proti jejich porušování nejen v našem okolí, nejen v našem státě, ale všude na světě i zejména dnes v Jugoslávii. Den lidských práv uctíme nejlépe tím, když si budeme stále uvědomovat jejich nesamozřejmost v kontextu našeho úsilí o celkovou humanizaci jedince a světa.

V závěru 26. schůze České národní rady jsme rozhodli o termínu a pořadu této schůze. Na pořadu máme jeden bod, kterým je projednání části zprávy o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 5. do 13. listopadu, týkající se jednání předsednictva ČNR a předsednictva ČNR konaného ve dnech 11. a 12. listopadu 1991 v Časté - Papierničce.

Má někdo z vás další návrhy na rozšíření pořadu? Pan poslanec Klener.

Poslanec Pavel Klener: Paní předsedkyně, vážená sněmovno, rád bych požádal o rozšíření pořadu dnešní schůze o informaci k situaci v nedostatku transfúzních derivátů a krve spojenou s výzvou k poslancům.

Děkuji. Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Klenerovi. Má někdo další námět na doplnění schůze? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o doplnění návrhu pana poslance Klenera, který přednesl hned na počátku.

Kdo je pro, abychom zařadili tento bod na program dnešní schůze? 125. Děkuji.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? 8. Děkuji.

Tím jsme tedy zjistili, že je nás tady 133, pokud někdo nepoužil svého práva a nehlasoval vůbec, což odpovídá naší prezenční listině.

Dávám hlasovat o programu schůze jako celku. Kdo je pro schválení pořadu o uvedených dvou bodech, nechť zvedne ruku! 127.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 3. Děkuji. Konstatuji, že návrh pořadu byl schválen.

Můžeme přikročit k projednávání prvního bodu, kterým je

1.

Část zprávy o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. do 13. listopadu 1991, týkající se jednání předsednictva ČNR s předsednictvem SNR ve dnech 11. a 12. listopadu 1991 v Časté Papierničce, podle sněmovního tisku 474

Projednávání tohoto bodu bylo zařazeno na pořad 24. schůze. 14. listopadu jsme přijali usnesení č. 283, kterým jsme souhlasili se zprávou o činnosti předsednictva ČNR podle sněmovního tisku 474 kromě části týkající se jednání předsednictev obou národních rad ve dnech 11. a 12. listopadu 1991.

V závěru 24. schůze 21. listopadu jsme se znovu vrátili k tomuto bodu pořadu a rovněž se sešly poslanecké kluby. Poté jsme přijali usnesení č. 293, že souhlasíme s tím, že k návrhu na změnu článku 142 ústavního zákona o československé federaci přijmeme usnesení, ale nesouhlasili jsme, aby toto usnesení bylo přijato týž den.

Na 25. schůzi jsem vám doporučila odložit projednávání tohoto bodu pořadu na závěr týdne, kdy o téže problematice bude jednat Slovenská národní rada.

Ke vzájemným kontaktům se slovenskými partnery hovořil již v úvodu této schůze premiér vlády České republiky pan Petr Pithart.

Tolik pro připomenutí celé záležitosti, jak probíhala na schůzích České národní rady.

Dnes bychom se měli znovu vrátit ke sněmovnímu tisku 474 a osmi přílohám, které se celé záležitosti týkaly, a měli bychom si také připomenout všechny nové skutečnosti.

Pro případ, že z rozpravy vyplynou návrhy na usnesení k tomuto bodu, doporučuji, aby poslanecké kluby určily své zástupce, kteří by společně připravili návrh usnesení.

Prosím předsedy poslaneckých klubů, aby sdělili jména zástupců klubů pro přípravu návrhu usnesení. Prosím dále, aby se jednotlivě, podle jednotlivých klubů, hlásili do rozpravy.

Poslanec Stanislav Volák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v klubu ODS jsme se dohodli, že by nás zastupoval Jiří Payne a Stanislav Volák.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Za klub ODA by v této skupiny byli pánové Kužílek a Šuman.

Poslanec Rudolf Němeček: Za klub Občanského fóra - nezávislí, nás budou zastupovat pan poslanec Ledvinka a pan poslanec Hejsek.

Poslanec Martin Bursík: Za klub Občanského hnutí to budou pánové pan Zajíček a Müller.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Klub poslanců Křesťanské a demokratické unie rozhodl, abych jej zastupoval já.

Poslanec Ondřej Giňa: Klub ROI budou zastupovat páni poslanci Tatár a Giňa.

Poslanec Jan Zahradníček: Za poslanecký klub KDS pan poslanec Benda a já.

Poslanec František Kačenka: Za HSD - SMS poslanec Malík a Kryčer.

Poslanec Karel Štindl: Za klub Liberální demokratické strany posl. Effenberger a posl. Štindl.

Poslanec Miroslav Šlouf: Za klub Demokratické levice posl. Raška a Kašuba.

Poslankyně Marie Stiborová: Za klub komunistických poslanců poslanci Řezáč a Ortman.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Můžeme přistoupit k vlastnímu jednání. Navrhovateli pořadu této schůze byl nejdříve pan místopředseda Kalvoda a po něm pan místopředseda Vlach. Ptám se proto nejdříve místopředsedů, zda si přejí vystoupit v rozpravě.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, paní kolegyně a páni kolegové, výzvu k vystoupení v rozpravě využiji k tomu, že stručně uvedu návrh na usnesení, který k tomuto bodu navrhuje klub Občanské demokratické aliance při dnešním jednání.

Tento bod jednání se má zabývat výsledky jednání předsednictva ČNR, při jeho posledním kontaktu s jeho slovenským partnerem.

Chtěl bych říci, že od doby, kdy se toto jednání konalo, došlo k několika politickým aktům z obou stran, zejména však ze strany slovenské, které nás přiměly iniciovat toto zasedání. Aniž se budu zabývat jejich výčtem, chtěl bych konstatovat, že bylo přijato dne 17. 11. 1991 usnesení slovenské vlády, které znamenalo ostrý zásadní obrat v dosavadní vládní politice vlády SR. Toto usnesení bylo potom představiteli vládní slovenské koalice, do konce předsedou slovenské vlády, posléze všelijak bagatelizováno a zpochybněno.

Slovenská ústavní situace se tedy ustálila v nelogickém stavu. Slovenská vláda zaujala toto stanovisko, které znamená, jak jsem již říkal, zcela zásadní obrat v dosavadní vládní politice, aniž reagoval nějak parlament, jemuž je tato vláda odpovědná, tedy Slovenská národní rada. Máme obavy, že tento nelogický nevyvážený stav slovenské koaliční politiky je udržován uměle.

Česká národní rada je tedy v umělém dilematu o tom, jaká je vlastně slovenská politika. Není zřejmé, zda slovenská koaliční politika vystupuje z pozic kontinuity společného státu anebo z pozic zániku společného státu, byť postupného. Nakolik je český parlament povolán projednávat zásadní otázky vnitřní politiky, domnívám se, oproti některým vystoupením, které zazněly na tomto plénu při poslední schůzi, že to udělat musí. Že tedy zásadní stanovisko k této situaci, která se týká zásadních otázek vnitřní politiky ČR, projednat musí a musí toto projednání ukončit svým usnesením.

Aniž budu dále situaci komentovat, dovolte mi, abych vám přednesl návrh klubu Občanské demokratické aliance na takové usnesení, o kterém jsem mluvil:

"Česká národní rada vědoma si toho, že v procesu přípravy rozpočtu se nedořešené otázky státoprávního uspořádání koncentrují v takové míře, že ohrožují jejich přijetí (sestavení rozpočtu na principu vzájemné občanské odpovědnosti je vkladem do pokračování společného státu, a je proto nutné vědět, zda společný stát podporují ústavní orgány obou republik):

1. Považuje za nezbytné, aby zákonodárnými i výkonnými kompetencemi, které zajišťují jednotný ekonomický i sociální prostor, disponovaly federální orgány. Analogické stanovisko SNR by ČNR považovala za jednoznačný projev vůle SNR ke kontinuitě společného státu.

2. Zavazuje předsednictvo ČNR, aby vyzvalo předsednictvo SNR k bezodkladnému dokončení jednání národních rad o principech federální ústavy.

3. Považuje návrh předsednictva SNR z jednání v Častej - Papierničce na novelizaci článku 142 ústavního zákona za nepřijatelný."

Děkuji za pozornost.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Prosím nyní druhého z navrhovatelů, pana místopředsedu Vlacha.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, přiznám se, že jsem trochu na rozpacích, protože jsem byl před několika minutami členy politického gremia požádán o to, abych zde přednesl určitý sumář důvodů, které mě vedly k tomu, abych inicioval v pátek večer toto mimořádné plénum. Vzhledem k tomu, že kolega Kalvoda, jehož motivace byla obdobná, některé věci již zdůvodnil, pokusím se být maximálně stručný.

Žádali jsme slovenské partnery o schůzku, slovenští partneři jsou ochotni se sejít, alespoň pokud mé informace sahají, až počátkem roku 1992 a ze slovenské strany přicházejí neustále velice rozporuplné informace.

Je zde již zmíněné usnesení 12 ku 8 zpochybněné premiérem, nevyjádřilo se k němu ani předsednictvo SNR ani plénum. Pan premiér Čarnogurský ho označil za historický dokument, vzhledem k tomu, že o rozpočtech již bylo jednáno a došli jsme k určité dohodě, vzhledem k tomu, že koaliční partneři na Slovensku projednávali otázku kompetencí znovu a dospěli již k novému stanovisku, není třeba se touto otázkou zabývat vzhledem k tomu, že česká strana nežádá vyjádření.

Pak je zde další podstatný signál, který jen ilustruje rozpory ze slovenské strany, a to je stanovisko části reprezentace KDH, která ve svém vyjádření říká, že KDH se nadále bude zasazovat za přesun kompetencí v rámci státní smlouvy do působnosti republik minimálně v oblasti daní, zahraničně obchodní politiky, státního rozpočtu a emisního systému. Ze stejného prohlášení ještě jednu větu - označují jako nepřijatelný návrh vlády ČSFR na tzv. optimální uspořádání funkční federace.

Ještě bych mohl uvést stanovisko mpř. SNR pana Ivana Čarnogurského, který se na tiskové konferenci vyjádřil k tomu, že KDH je pro samostatné Slovensko, ale dojít k němu chce ústavní cestou a nechápe (necituji přesně), proč SNS odmítá jasnou spolupráci, když vlastně oběma stranám jde o společný cíl.

Toto byly tedy důvody, proč se domnívám, že je nutno, aby se ČNR jednoznačně k celému komplexu těchto problémů vyjádřila. Nyní mi dovolte, abych přednesl stanovisko klubu Občanské demokratické strany.

1. Klub ODS nedoporučuje novelizaci článku 142 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. Připravovaná dohoda o společné zákonodárné iniciativě národních rad vůči Federálnímu shromáždění vychází z platného ústavního stavu a tudíž novelizaci uvedeného článku nevyžaduje. Z návrhu čl. 142 lze jednoznačně dovodit, že obsahově by šlo u uzavření státní smlouvy, tedy smlouvy mezi ČR a SR, což klub ODS nepovažuje za přípustné, má-li být zachována federace jako jeden subjekt mezinárodního práva. Klub ODS zároveň upozorňuje na to, že z článku 142 vyplývá, že by poslanci Federálního shromáždění byli při přijímání ústavy vázáni obsahem smlouvy mezi oběma republikami o zásadách ústavy. Tento postup považuje klub ODS za zcela nepřijatelný, neboť je tím de facto popřena legitimita nejvyššího zákonodárného orgánu federace při přijímání federální ústavy.

2. Klub ODS má za to, že účinnost ústavy přijaté Federálním shromážděním musí být podmíněna souhlasem obou národních rad. V tom případě musí být předem legislativně vyřešeno, jak se bude postupovat, když nejméně jedna z národních rad nevysloví souhlas s ústavou přijatou Federálním shromážděním.

3. Klub ODS považuje za přijatelné, aby v ústavě společného státu byla přijata varianta dvoukomorového Federálního shromáždění, jehož druhá komora by byla složena paritně ze zástupců zvolených v ČR a SR v přímých volbách.

4. Klub ODS navrhuje, aby další jednání o podobě ústavních orgánů, která by zaručovala fungování společného státu, byla vedena za účasti zástupců Federálního shromáždění.

5. Klub ODS nesouhlasí s tím, aby v budoucí ústavě bylo zakotveno právo na vystoupení z federace kteréhokoli jejího subjektu. Česká a Slovenská Federativní Republika by v případě, že by kterýkoli subjekt měl toto právo, nemohla být považována za stabilní stát a za věrohodného hospodářského partnera a bránilo by jí to ve vstupu do Evropských společenství.

Za další, klub ODS požaduje, aby s uplatněním principu občanské solidarity v rozpočtech pro rok 1992 byly učiněny všechny nezbytné legislativní a exekutivní změny, které zabezpečí jednotná pravidla i způsob realizace rozpočtového hospodaření.

A konečně klub ODS přitom očekává, že Slovenská národní rada se v nejbližší době závazným způsobem vyjádří k nedořešeným sporným bodům.

Vzhledem k tomu, že jsme v rozpravě k tomuto bodu, dovolil bych si ještě poznamenat, že v minulém týdnu Česká národní rada přijala usnesení, ve kterém požaduje dostatečné záruky jednotného provádění ekonomické transformace a sociální politiky na území celé federace.

Děkuji vám za pozornost.

/Potlesk./

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu místo předsedovi Vlachovi. Kdo se hlásí další do diskuse? Kdo chce případně přednést - pan místopředseda Kasal.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já se hlásím do rozpravy pouze proto, abych připomněl návrh na usnesení, které jsem přednesl při začátku projednávání tohoto bodu asi před 4 týdny jako stanovisko klubu poslanců Křesťansko demokratické unie. To naše stanovisko jsme přehodnotili a zjistili jsme, že není třeba na něm ničeho měnit. Připomínám, že náš názor tkví v tom, že je třeba konstatovat, že jednání mezi předsednictvy České a Slovenské národní rady, nevedou k cíli. Vzpomeňte si, možná, že jsem toto zdůvodňoval i tím, že přiznat tuto skutečnost není hanba nebo ostuda, ale nepřiznat ji, by bylo neodpovědné. A doporučovali jsme a doporučujeme i nyní, aby se projednávání federální ústa vyvrátilo tam, kam patří, tzn. na půdu Federálního shromáždění a navrhovali jsme rovněž, aby ti poslanci, kteří jsou členy Komise pro přípravu federální ústavy z České národní rady, byli zavázáni při práci této komise využít všech těch pozitivních výsledků, ke kterým se během jednání přece jen dospělo. A při této příležitosti bych toto shromáždění chtěl ubezpečit o tom, že nejen mým názorem, ale i názorem poslanců našeho poslaneckého klubu je, že právě tato komise, které se zvyklo říkat 10 + 10 + 14, má a měla velkou šanci na to, aby připravila takovou ústavu, která by byla schopná být akceptovatelná, jak ve Federálním shromáždění, tak i v národních radách. Bylo to naším názorem tehdy, a je to naším názorem i nyní. Děkuji za pozornost.

/Potlesk./

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP