Pondělí 16. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

16. prosince v 16.15 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, Z. Malík, J. Vlach a 157 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředsedové vlády M. Lukeš, A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr zdravotnictví M. Bojar, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Je nás 120 přítomných, takže mi dovolte, abych vás zde přivítal. Vítám také pana ministra Kubáta, pověřeného zřejmě dnes zastoupením vlády. Dovolte mi nyní několik poznámek k programu.

Oproti údajům na pozvánce, kterou jsme všichni obdrželi, dochází k některým změnám. Z nedávného sdělení paní předsedkyně jsme se dověděli, že tato schůze se označuje číslem 28. nikoli 27.

Vzpomínáte si jistě, že na 26. schůzi jsme rozhodli vyjmout z jejího pořadu bod nazvaný Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize a přesunout jej na příští schůzi ČNR. O návrh na umístění tohoto bodu pořadu bych za chvíli požádal předsedu výboru pro vědu, vzdělání a kulturu pana poslance Vondráčka.

Dále jsme z pořadu minulé schůze vyjmuli odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců. Protože nejdřív bude žádoucí projednat návrhy zákonů, navrhuji tento bod zařadit jako poslední.

Naproti tomu Zprávu vlády ČR o bezpečnostní situaci, kterou jsme vyjmuli rovněž z minulého programu, a to pro nedostatek času na prostudování písemných podkladů, nepředpokládáme ještě projednávat vzhledem k velmi tísnivé časové situaci.

K pořadu této schůze ještě dovolte několik poznámek v souvislosti s další 29. schůzí. Ta, jak víte, začíná již ve středu ráno, a to proto, aby bylo více času na projednání rozpočtů. Federální shromáždění může federální rozpočet projednat potom, co budou projednány rozpočty republikové v obou národních radách. Proto je možné, že jednání této schůze, kterou dnes zahajujeme, bude nutno přerušit a pokračovat v jejím programu až po projednání pořadu 29. schůze ČNR.

Požádám nyní pana poslance Vondráčka, aby přednesl návrh, kde má být umístěn v pořadu schůze bod týkající se volby prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Jen pro úplnost podotýkám, že o zařazení tohoto bodu bylo již rozhodnuto na minulé schůzi. Poslanec Josef Vondráček: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, doporučuji vzhledem k tomu, abyste se mohli seznámit s charakteristikou jednotlivých kandidátů i se stenozáznamem z jejich projednávání ve výboru, aby tento bod byl zařazen až po bodu 7 před živnostenské úřady.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pokud je sněmovně tento návrh srozumitelný, pak navrhuji, abychom o něm hlasovali. Ještě faktická poznámka.

Poslanec Jiří Jirásek: Pane místopředsedo, kolegové a kolegyně, mám určité pochybnosti o tom, zda se nebudeme dopouštět jednání, které není zcela korektní ve vztahu k zákonům, poněvadž jsme účinnost žádného ustanovení nepředsunuli a tento nový subjekt nám vzniká až s účinností zákona, tj. od 1. 1. 1992. Dávám to jen v úvahu, myslím, že nám to zákon neumožňuje.

Bohužel, je to naše chyba, protože zákon jsme přijímali my.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Navrhuji, aby tento nesporný problém byl event. vyřešen v rozpravě k tomuto bodu. Nyní, když už tento bod byl schválen jako bod této schůze, teď se má hlasovat pouze o jeho zařazení, navrhuji, abychom tuto poznámku rozhodli až při jeho projednávání. Zařazení se schvaluje bez rozpravy.

Takže pokud souhlasíte, kdo je pro návrh pana poslance Vondráčka, nechť zvedne ruku. 97.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 25.

Děkuji.

Oproti zápisu v prezenci počet poslanců ve sněmovně vzrostl.

Nyní dám hlasovat o zařazení bodu

Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR, a to jako posledního bodu z pořadu.

Kdo je pro návrh, nechť zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? 6.

Pokud dovolíte, nebudeme hlasovat o tom, kdo se zdržel hlasování, tento návrh byl přijat.

Prosím nyní všechny poslance a poslankyně, kteří mají ně jaké připomínky k návrhu pořadu této schůze, nechť je uplatní teď. Hlásí se pan kolega Payne, potom pan poslanec Procházka, pan poslanec Chromý.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dochází opět k situaci, kterou jsme řešili před nedávnem, že jeden z členů zahraničního výboru - pan poslanec Alexandr Karych - je trvale mimo republiku a nemůže se účast nit práce v zahraničním výboru. Proto bych navrhnul rozšířit program této schůze o velice stručný bod, a sice odvolání pana poslance Alexandra Karycha ze zahraničního výboru a volbu nového zástupce strany ODS, která tam delegovala pana Karycha. Tento bod bych navrhoval projednat nejlépe v souvislosti s případnou volbou ředitele televize (po ní), protože tam by mohla vzniknout krátká pauza, kdy by se tento pětiminutový program mohl velice rychle vyřídit.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Mohu tedy, pane kolego, váš návrh chápat jako návrh na zařazení tohoto bodu do programu?

(Ano.)

Děkuji. Pan poslanec Procházka.

Poslanec Antonín Procházka: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že návrh zákona o hospodářských komorách nebyl ještě řádně projednán ve všech výborech, dávám návrh na stažení tohoto bodu pod bodem 7 z pořadu dnešní schůze.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Prosím pana poslance Chromého.

Poslanec Heřman Chromý: Vážený pane místopředsedo, dá my a pánové, klub občanského hnutí má pouze procedurální návrh, aby pátý a šestý bod navrženého pořadu byly v duchu § 13 jednacího řádu sloučeny tak, aby k nim mohla proběhnout společná rozprava, jde o návrh skupiny poslanců na vydání zákona o pozemkovém fondu a vládní návrh zákona České republiky.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh nebo připomínku? Hlásí se pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Vážený pane místopředsedo, navrhuji za řadit bod "Průběžná zpráva vyšetřovací komise" jako předposlední bod pořadu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo návrh na změnu pořadu nebo jeho doplnění. /Nikdo se nehlásil./ Navrhuji tedy, abychom hlasovali o jednotlivých návrzích, které právě odezněly.

Pan poslanec Payne navrhuje zařadit do programu této schůze bod - Odvolání poslance ze zahraničního výboru a volbu poslance do zahraničního výboru, a to - bude-li projednáván bod osm - Volba ředitelů - jako bod devět.

Kdo je pro návrh pana poslance Payna, nechť zvedne ruku. 108.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat.

Další návrh byl pana poslance Procházky - šlo o vyřazení bodu sedm z pořadu dnešní schůze.

Kdo je pro návrh pana poslance Procházky, nechť zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? Nikdo.

Pokud souhlasíte, návrh byl přijat.

Chtěl bych nyní navrhnout panu poslanci Chromého řešení jeho návrhu spočívající v tom, že by o jeho návrhu bylo hlasováno, jakmile začne být projednáván první z oněch dvou bodů. Souhlasí pan poslanec Chromý?

(Poslanec Chromý: souhlasím.)

(Pokračuje Kalvoda)

Děkuji. Pan poslanec Květ navrhl, aby byl jako předposlední bod této schůze zařazen bod "Průběžná zpráva vyšetřovací komise ČNR".

Kdo je pro návrh pana poslance Květa, nechť zvedne ruku. 68.

Kdo je proti? 12.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Tento návrh byl přijat.

Nezbývá nyní než pro úplnost hlasovat o návrhu jako o celku. Dovolte mi, abych s vaší laskavou kontrolou tento návrh přečetl:

Prvním bodem je

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednávání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a dále 536 a 537

Bod číslo dvě

II. Vládní návrh zákona ČNR o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR podle sněmovních tisků 417 a 528

Bod číslo tři

III. Vládní návrh zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podle sněmovních tisků 465 a 530

Bod číslo čtyři

IV. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., podle sněmovních tisků 478 a 531

Bod číslo 5:

V. Návrh skupiny poslanců ČNR Stibice a dalších na vydání zákona ČNR o pozemkovém fondu ČR podle sněmovního tisku 464 a 534.

Bod číslo 6:

VI. Vládní návrh zákona ČNR o pozemkovém fondu ČR podle sněmovních tisků 496 a 534.

Bod číslo sedm

VII. Volba prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize.

Bod číslo 8 je bod navržený poslancem Paynem, to je:

VIII. Odvolání poslance ze zahraničního výboru ČNR a volba.

Bodem číslo 9 se teď stane dosavadní bod číslo 8, to je:

IX. Vládní návrh zákona ČNR o živnostenských úřadech podle sněmovních tisků 479 a 532.

Bodem číslo 10 je:

X. Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Most, podle sněmovního tisku 535.

Bodem č. 11 je bod navržený panem poslancem Květem, tedy:

XI. Průběžná zpráva vyšetřovací komise ČNR.

Bod číslo 12:

XII. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Kdo je pro tento návrh pořadu této schůze ČNR, nechť zvedne ruku.

Přerušuji hlasování, je zde faktická poznámka.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Borovničky jsou v okrese Trutnov, nikoliv v okrese Most.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: To je faktická poznámka. S touto opravou na okres Trutnov navrhuji opět hlasovat.

Kdo souhlasí s tímto návrhem pořadu 28. schůze ČNR, nechť zvedne ruku. 126.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 10.

Návrh pořadu byl přijat. Proti poslednímu hlasování se o jednoho zvýšil počet poslanců ve sněmovně.

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání

návrhu zákonů podle sněmovního tisku č. 521 - 525 a 536 a 537.

Podle ustanovení § 75 zákona o jednacím řádu ČNR se o tomto návrhu hlasuje bez rozpravy. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Je návrh na jiný způsob hlasování? Pokud nikoliv, táži se:

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 521, nechť zvedne ruku. 78.

Kdo je proti? 12.

Zdržel se hlasování? 38.

Zdá se, že počet poslanců poklesl. Návrh byl přesto přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 522, nechť zvedne ruku. 42.

Kdo je proti? 31.

Zdržel se hlasování? 51.

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 523, nechť zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 16.

Zdržel se hlasování? 22.

Návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 524, nechť zvedne ruku. 69.

Kdo je proti? 16.

Zdržel se hlasování? 32.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 525, nechť zvedne ruku. 76.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP