Úterý 17. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

17. prosince v 15.10 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 176 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády M. Lukeš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr spravedlnosti L. Richter.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem programu 29. schůze, kterou v tomto okamžiku zahajujeme.

V polední přestávce se sešlo politické grémium, potom předsednictvo a pokusili jsme se dohodnout na tom, co jsme schopni udělat ještě dnes a co musí být nezbytně projednáno až v příštích dnech.

Základní otázkou, o které jsme se zmínili před polední přestávkou bylo, zda by nebylo možno začít projednávat rozpočet již dnes. Rozpočtový a kontrolní výbor se sešel a usnesl se, že je nutno začít s projednáváním rozpočtu zítra ráno.

Všechny ostatní body, jako návrh ústavně právního výboru ČNR na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu ČSFR, zprávu o činnosti předsednictva, volbu ředitelů televize a rozhlasu, je možno projednávat až v dalších dnech.

Co však bychom vám doporučovali, abyste akceptovali jako bod programu a dohodli se na jeho zařazení ještě na dnešek, aby nám to ušetřilo velice složitou a komplikovanou rozpravu na zítřejší den, je úprava procedury projednávání státního rozpočtu České republiky na r. 1992. To je věc, kterou bychom se mohli zabývat nyní. K tomuto bodu byl přizván pan ministr Špaček, který je již přítomen v budově.

Pak je zde ještě druhá věc bezkonfliktní, kterou vám navrhnu na program schůze zařadit jako bod 2, což je vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/91 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky. Tento bod programu bude možno projednat, pokud se nám podaří zajistit přítomnost pana ministra Richtera.

Vzhledem k tomu, že nemáte takto doplněný návrh programu před sebou, navrhuji vám následující body programu:

1. Úprava procedury projednávání státního rozpočtu České republiky na r. 1992

2. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/91 Sb. o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

3. Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na r. 1992

4. Návrh ústavně právního výboru ČNR na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu ČSFR

5. Volba ředitelů České televize a Českého rozhlasu

6. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 3. do 19. prosince 1991

Ještě jsem měl uvést jedno upřesnění. Vzhledem k tomu, že je potřeba přizvat kandidáty na funkce soudců Ústavního soudu, domnívám se, že by bylo rozumné, abychom se už teď při schvalování programu usnesli na tom, že budeme souhlasit s tím, abychom tento bod zařadili na program v pátek v dopoledních hodinách. Upřesnění, zda to bude v 9 nebo v 10 hodin, provedeme podle aktuální situace projednávání rozpočtu.

Má někdo nějaký návrh na doplnění programu? Mám přihlášku pana poslance Tollnera. Dávám mu slovo.

Jak čtu z textu, rozuměl jsem tomu - o čem jsme rozhodli hlasováním při minulé schůzi, která skončila dnes v poledne tak, že pan kolega Květ, který navrhoval tento bod a pak akceptoval jeho stažení, chápe stažení tak, že se jím budeme zabývat na lednové schůzi. Prosím, opravte mě, pokud to tak není. Poslanec Pavel Tollner: Z pověření vyšetřovací komise bych dal jiný návrh - aby jako předposlední bod, tedy před zprávou o činnosti předsednictva, byla zařazena průběžná zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je to návrh na doplnění. Hlásí se pan kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená ČNR, jednací řád stanoví, že ČNR vedle programu jednání stanoví také na návrh svého předsednictva způsob projednávání jednotlivých bodů.

Chtěl bych se zeptat, zda předsednictvo podle § 13, odst. 2, předkládá ČNR nějaký návrh na způsob projednání bodu státního rozpočtu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Předsednictvo se touto záležitostí zabývalo. Po náročné rozpravě ve čtvrtek ve večerních hodinách požádalo rozpočtový a kontrolní výbor, aby projednal problém procedury a předložil písemně vypracovaný návrh. To je ten návrh, který obdržely všechny kluby tak, aby se k němu mohly vyjádřit.

Dnes se situace posunula o něco dále. Původní návrh rozpočtového a kontrolní výboru - jeho základem byl návrh pana poslance Ledvinky. Dnes se touto záležitostí zabýval rozpočtový a kontrolní výbor znovu. Pokud jsem dobře pochopil obsah jednání grémia, kde byl pan kolega Kužílek také přítomen, rozpočtový a kontrolní výbor dospěl k novému usnesení, kterým nám hodlá navrhnout poněkud jiný způsob projednávání.

Ještě jsme neotevřeli tento bod. padl dotaz, zda předsednictvo ČNR navrhuje plénu ČNR určitý způsob úpravy projednávání.

Jak už jsem konstatoval, předsednictvo pověřilo rozpočtový a kontrolní výbor. Věřím, že poslanci prostřednictvím klubů byli seznámeni s tímto návrhem.

Má ještě někdo dotaz? Není.

Hlásí se někdo s doplňkem programu? Kolegyně Marvanová:

Poslankyně Hana Marvanová: pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně poslanci, navrhuji jako předposlední bod doplnit bod odpovědi členů vlády na interpelace poslanců, neboť minimálně jedna naléhavá interpelace byla přednesena s dvoudenní lhůtou na minulé schůzi.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Uvědomil jsem si, že je nutno provést toto doplnění. Teď se objevily 2 návrhy na předposlední body. Vyřešili bychom to zřejmě tak, že by odpovědi na interpelace byly jako bod č. 6, zpráva vyšetřovací komise jako bod č. 7 a zpráva o činnosti předsednictva by měla č. 8.

Je ještě nějaký doplněk nebo návrh?

Není.

Dám hlasovat o tomto návrhu programu.

Zjednodušeně program zrekapituluji:

Úprava procedury projednávání rozpočtu, opatření v soudnictví, rozpočet, volba soudců s tím, že by proběhla v pátek v dopoledních hodinách, volba ředitelů rozhlasu a televize, odpovědi členů vlády na interpelace, průběžná zpráva vyšetřovací komise a zpráva o činnosti předsednictva.

Kdo je pro schválení tohoto programu, nechť zvedne ruku. 120.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že jsme schválili program.

Můžeme přejít k bodu číslo

I.

Úprava procedury projednávání vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na r. 1992

Do rozpravy se hlásí pan poslanec Jančáry. Seznámí nás s dnešním stanoviskem rozpočtového a kontrolního výboru.

Poslanec Julius Jančáry: Pane předsedající, dámy a pánové, připadla mi nelehká úloha přesvědčit vás o tom, že je třeba změnit zásadně proceduru, o které uvažuje jednací řád, a to za tím účelem, abychom návrh zákona o rozpočtu schválili a zabránili tím tak rozpočtovému provizoriu.

Rozpočtový a kontrolní výbor navrhuje následující postup:

1. Projednat tisk 516 ve znění tisku 526, to je vládní návrh zákona o státním rozpočtu ve znění společné zprávy a tento návrh schválit po rozpravě.

2. Přílohové části 1 a 2 k tomuto zákonu rozebrat zvlášť v rozpravě a k nim přijmout usnesení.

Dále je možná modifikace tohoto návrhu, kterou ovšem považujeme jako krajní, pokud bychom se na té první nedohodli.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, to znamená, jak jste formuloval ty dva body, to je varianta č. 1? Nejprve projednat tisk 516 a tento návrh schválit. Následně potom jako bod 2 projednat přílohové části 1 a 2, projednat je zvlášť, vést k nim rozpravu a přijmout k nim usnesení - případné změny v nich přijmout ve formě usnesení.

Poslanec Julius Jančáry: Jako náhradní varianta č. 2 by byl způsob projednání ten, že bychom projednali tisk 516 ve znění tisku 526. Po úvodním projevu pana ministra financí a zpravodajské zprávě by byla vedena rozprava. Po ukončení rozpravy by bylo projednání tohoto bodu přerušeno, byla by projednána přílohová část 1 a 2. Dále bychom se vrátili ke schválení rozpočtového zákona a následně přijali usnesení k přílohovým částem.

Je zde určité nebezpečí, že by se nám projednávání značně prodloužilo a že bychom při projednávání jednotlivých kapitol, případně tabulkových částí, mohli značně narušit a již dostatečně by se nám nepodařilo skloubit celkovou koncepci rozpočtu tak jak byla vládou předložena.

Rozpočtový a kontrolní výbor navrhuje variantu 1 a jako záložní variantu 2.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Žádám vás ještě jednou pomalu zopakovat variantu 2, aby si ji všichni stihli označit.

Navrhuji, abychom tomu říkali varianta A a B vzhledem k tomu, že v rámci variant se objevují jednotky a dvojky.

Varianta A je projednat tisk 516 a tento návrh schválit.

Přílohové části 1 a 2 projednat zvlášť a po rozpravě případné změny k nim přijmout formou usnesení.

Poslanec Julius Jančáry: Varianta B předpokládá úvodní projev pana ministra k tisku 516, úvodní projev společného zpravodaje k tisku 526, vedení rozpravy, uzavření rozpravy, přerušení projednávání tohoto bodu, zahájení projednávání přílohových částí 1 a 2, poté návrh k zákonnému tisku a přijetí usnesení k přílohovým částem.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Varianta B by byla: zahájit projednávání tisku 516. Poté co by odezněl projev pana ministra a úvodní slovo zpravodaje k tisku 526, zahájit rozpravu k oběma tiskům. Rozpravu ukončit. Přerušit - a dál mi pomozte.

Poslanec Julius Jančáry: Přerušit projednávání těchto dvou tisků, věnovat se přílohovým částem 1 a 2, to je rozboru jednotlivých kapitol a tabulkových částí, a následně podle výsledků tohoto projednávání se vrátit k tisku 516 ve znění tisku 526.

Upozorňuji, že tato procedura je velice komplikovaná a že nám může ztížit projednávání ad absurdum.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To je návrh, který přednesl kolega Jančáry jménem rozpočtového a kontrolního výboru. Děkuji mu za úvodní slovo. Domnívám se, že alternativní návrhy zazní v rozpravě.

Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Hájek. Další přihlášky do rozpravy zatím nemám. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jiří Hájek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dovolil bych si říci několik poznámek k navržené proceduře, jak zde byla označena variantou A i B.

Za prvé se domnívám, jak jsem vyslechl zdůvodnění, že ani jedna procedura nevylučuje nebezpečí přijetí provizoria nebo nepřijetí rozpočtu nebo přijetí jiného rozpočtu. Z toho, jak to bylo předloženo, vyznívá snaha oddělit hlasování o celkové figuře rozpočtu, čili o jeho vyrovnanosti, schodkovitosti nebo přebytkovosti na určité hodnotové úrovni, a v druhém kroku se bavit o tom, jakým způsobem přestrkávat v rámci již schválené podoby určité výdajové položky.

Výdajové, nikoliv příjmové. Domnívám se, že nelze takto přistupovat k celému rozpočtovému komplexu, že nelze oddělit to, co potom bude jako extrakt dáno paragrafy zákona od toho co je v červených knížkách. To tvoří jeden celek a jako jeden celek to musí být projednáno.

Náš názor je takový, že přesto, že to bude složité a máme v paměti ještě jednání z minulého roku kdy zde padaly různé návrhy, nechat odeznít rozpravu velmi odpovědně, odborně odpovědněji než v minulém roce. Posoudit jak ze strany garančního výboru, tak ze strany navrhovatele, to jest vlády a teprve potom uzavřít hlasováním o rozpočtu a hlasováním o usnesení. Maximálně bych doporučil v proceduře pokud bychom se na tom dohodli, logiku hlasování nepřizpůsobovat pořadí jednotlivých návrhů, ale přizpůsobit to logice stavby rozpočtu, to je kapitol. To znamená, že by oba dva týmy - jak garanční výbor, tak vládní týmy - v time, v mezičase zpracovaly všechny pozměňovací návrhy připomínky v logických okruzích, které by měly charakter kapitol, že by sněmovna neztratila přehled o čem se hlasuje a jaké to bude mít rozpočtové důsledky. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Dále se připravil do rozpravy pan poslanec Kužílek. Předávám mu slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, domnívám se, že návrh, který přednesl rozpočtový výbor - ani jedna z variant není použitelná, protože myslím, že nejen porušuje jednací řád, ale mnohdy se i trochu vymyká logice.

K variantě A bych použil argumentaci, kterou použil pan poslanec Hájek přede mnou. K variantě B bych upozornil, že byl navržen vlastně další bod programu, kterým je jakési samostatné projednání přílohy, což nevím, co to je za bod programu. Ovšem zároveň se současně nenápadných navržením takového bodu programu implicitně navrhuje projednávat tisk 526 jako jiný bod programu, ačkoliv obsahem tisku 526 je příloha.

Zároveň bych chtěl upozornit, že projednávání tisku 516 a 526 znamená projednávání i přílohy, to jest kapitol, neboť v tisku 526 se třeba mluví o kapitolách č. 302, 398 a dále, což jsou termíny, které se v návrhu zákona v tisku 516 vůbec nevyskytují. Tam o žádných kapitolách a rezervách není ani zmínka.

Domnívám se, při vší úctě ke kolegům z rozpočtového výboru, že oba návrhy jsou zmatečné. Vím, že je to těžká věc a chtěl bych - jestli pan předsedající dovolí - asi ve dvou větách zhodnotit situaci obecně. Jde o to, že náš jednací řád v této věci - poprosil bych trochu o pozornost některé kolegy, protože se podle mě velmi brzy dostaneme do velmi vypjatých situací a budeme mít pocit, že někdo za to nějak může. Proto tedy mluvím, abychom věděli, v čem se vlastně nacházíme. Jde jednoduše o problém, že nemáme možnost jednat dvoukolově, tedy jakékoliv usnesení České národní rady je definitivou. Tudíž, když budeme hlasovat o kapitolách postupně, potom se nám ztrácí rozhodnutí o celku, protože celek vyjde z kapitol bez možnosti jakékoliv korekce. Revokace hlasování je v podstatě nemožná a nevhodná věc.

Dovolil bych si navrhnout, abych jen nekritizoval postup, který vychází z jednacího řádu a domnívám se, že je maximem, co můžeme při určitém soustředění a vědomí si potřeby dosáhnout nějakého výsledku, naplnit. Myslím si, že není možné rozdělit věc, která je na programu jednání tak, že se nejdříve debatuje a hlasuje o celku a pak teprve o detailech, jak bylo navrženo ve variantě A. To si myslím, je zcela vyloučená věc. Česká národní rada se může nejdříve usnést, aby se nejdříve projednávaly kapitoly, to je vlastně příloha jako celek. Když říkám jako celek, mám tím na mysli, že by se nemuselo dodržovat to, že se zrovna mluví o určité kapitole, spíš bych doporučoval, aby se po nich nějak postupovalo, ale řečník by se mohl dotknout i jiné kapitoly, říci co kam a podobně. To by byl první bod - kapitoly jako celek, rozprava a návrhy.

Dále bych postupoval podle návrhu, jsou-li podány zásadní pozměňovací návrhy, aby se Česká národní rada usnesla na přerušení projednávání a aby umožnila příslušným výborům, aby tyto pozměňovací návrhy vyhodnotily a sdělily České národní rady, co tyto pozměňovací návrhy znamenají. Poté by pověřený výbor přednesl.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, požádal bych vás, jestli byste to nemohl formulovat ještě jednou a ostatní bych požádal, aby zvážili, jak intenzívně nahlas budou jistě závažnou materii prodebatovávat ve dvojicích, protože chvílemi ztrácím přehled. Jistě i vláda se tím intenzívně zabývá. Promiňte pane kolego, skutečně jsem ztratil schopnost i možnost zaznamenávat si váš návrh, proto žádám o jeho zopakování.

Poslanec Oldřich Kužílek: Děkuji za upozornění i za pomoc.

Za prvé jsem navrhl projednat kapitoly jako celek. Míním tím obsah přílohy. V této části by byla rozprava i pozměňovací návrhy k této části.

Další bod procedury bych navrhl, aby se Česká národní rada usnesla na přerušení projednávání bodu a uložila výborům nebo výboru do určité doby zpracovat stanovisko k předloženým pozměňovacím návrhům.

Za třetí, že by tyto výbory předložily své stanovisko k dosavadním pozměňovacím návrhům.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP