Čtvrtek 19. prosince 1991

Začátek schůze České národní rady

19. prosince v 9.00 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a J. Vlach a 177 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředseda vlády J. Stráský, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti L. Richter, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji třetí jednací den 29. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám i některé členy vlády.

Včera jsme ukončili rozpravu k návrhu zákona o státním rozpočtu a zúčastnili se tajné volby prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Z toho nám tedy zbývá k projednání pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu a hlasováním o celém zákonu a z druhého bodu pak vyhlášení výsledků volby.

Doporučuji, aby nám nejdříve ověřovatelé sdělili výsledek volby a pak bychom se mohli opět cele věnovat návrhu zákona o státním rozpočtu.

Pro úplnost ještě zopakuji, co nám kromě toho zbývá:

jako bod V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovního tisku 538,

jako bod VI. odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců České národní rady,

jako bod VII. Zprávu vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací,

a jako poslední bod VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 3. do 19. prosince 1991 podle sněmovního tisku 540.

Přitom volbu kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu jsme rozhodli uskutečnit až zítra, na kdy jsou kandidáti do České národní rady pozváni.

Dále bych chtěl připomenout, že dnes ukončíme naše jednání kolem 16.30 hod., protože od 17.00 h. je pro nás připraveno v nedalekém chrámu Sv. Mikuláše provedení Rybovy Mše vánoční. O tom jste již ostatně dostali na lavice písemné sdělení.

Další organizační záležitosti vám sdělím až zde budeme zastoupeni početněji. Musíme se samozřejmě potom dohodnout, zda budeme pokračovat dnes, zhruba kolem 19.00 hodin, nebo přerušíme naše jednání v 16.30 hod. a budeme pokračovat zítra.

Dalším bodem je pokračování v přerušeném jednání o

Návrhu na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize

Zahajuji tedy přerušené jednání k volbě ředitelů Českého rozhlasu a České televize a prosím pověřeného poslance ze skupiny ověřovatelů, pana poslance Popoviče, aby nás seznámil výsledkem volby.

Poslanec Pavel Popovič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud se týká volby prozatímního ředitele Českého rozhlasu je výsledek takovýto:

k volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků. Z toho bylo vydáno 157 hlasovacích lístků a tentýž počet byl odevzdán. Žádný hlasovací lístek nebyl neplatný, žádný neodevzdaný, nevydaných bylo 43.

Pro navrženého kandidáta pana Jiřího Mejstříka bylo odevzdáno 142 platných hlasů, proti 15 platných hlasů. Do funkce prozatímního ředitele Českého rozhlasu byl tedy zvolen pan Jiří Mejstřík.

(Potlesk).

Ověřovatelé mu blahopřejí.

Volby prozatímního ředitele České televize probíhaly takto. Opět bylo převzato ověřovateli 200 hlasovacích lístků, vydáno 157 hlasovacích lístků a 1 jako náhradní za chybně vyplněný. Odevzdáno bylo 157 platných lístků, žádný neplatný, neodevzdaný žádný, nevydaných 42.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Petra Marka bylo odevzdáno 58 platných hlasů, pro pana Ivo Mathé bylo odevzdáno 79 platných hlasů, pro pana Jana Rubeše 4 platné hlasy.

Vzhledem k tomu, že nadpoloviční většina je 79 platných hlasů, byl prozatímním ředitelem České televize zvolen pan Ivo Mathé.

(Potlesk).

Jemu též blahopřejeme. Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ověřovateli. Jsou k tomu nějaké dotazy?

(Nikdo se nehlásil).

Mohu tedy konstatovat, že Česká národní rada zvolila prozatímním ředitelem Českého rozhlasu pana Jiřího Mejštříka a prozatímním ředitelem České televize pana Ivo Mathé. Oběma jménem nás všech blahopřeji. Dalším bodem u něhož bylo přerušeno jednání je

Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992

Rozpravu jsme včera ukončili a nyní bychom měli přejít k závěrečným slovům. Nejdříve dávám slovo panu ministru Karlu Špačkovi. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí Karel Špaček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, mé závěrečné slovo k návrhu rozpočtu, jak byl včera projednán, bude vcelku krátké. Vláda se večer sešla, posoudila návrhy, které vzešly z diskuse, byl přítomen také zpravodaj. Domníváme se, že některá navrhovaná řešení, která zazněla z diskuse, umíme v rámci rozpočtu dořešit, což bude také součástí zpravodajské zprávy a o těchto věcech se bude hlasovat.

Vláda z těch velkých věcí se zejména domnívá, že je třeba řešit otázky zejména žákovského jízdného, že bude třeba, aby dotace ČSAD z tohoto titulu byly zvýšeny, dále se domnívá, že by bylo účelné, vzhledem k diskusi, zvýšit kapitolu ministerstva školství o zhruba 330 mil. Kčs na platy učitelů, t.j. tak, že by se zvýšila obecná sazba, t.j. zvýšení u všech zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací, která je v rozpočtu 29% a vychází to tak, že by se to zvedlo na 30%.

Tím se vlastně jiným způsobem řeší problém, který tady zazněl od několika poslanců, že je třeba zvlášť pamatovat na problematiku platové úpravy ve školství.

Dále jsme přihlédli k návrhu pana poslance Dudeška a doporučujeme, aby i vzhledem k přípravě olympijských her byly zvýšeny prostředky na vrcholový sport o 40 miliónů korun.

Dále ještě navrhujeme další drobná zpřesnění, zejména týkající se dotací občanským sdružením. Vláda v souvislosti s tím, jak někteří poslanci navrhovali, doporučuje, aby dotace rómským sdružením byly sněmovnou schváleny v navrhované výši. Dále navrhuje z rezervy posílit o 1 milión korun příspěvek Konfederaci politických vězňů a některé ještě drobnější úpravy, o kterých budete hlasovat v rámci projednávání zpravodajské zprávy.

Považuji za svou povinnost znovu zopakovat, že některé názory, které zpochybňovaly způsob sestavení rozpočtu, nepovažuji za oprávněné. Vláda se snažila rozpočet sestavit tak, aby byl reálný, vychází tedy ze znalostí, které máme v současné době, vychází z ekonomických odhadů - jak se ekonomika v příštím roce bude vyvíjet, čili nemohu souhlasit s tvrzením, že rozpočtové příjmy jsou "na vodě". Souhlasím ovšem s tím, že jsou určitá rizika, rizika v transformačním období, které rok 1992 bude představovat, jsou nesporná, neseme je všichni, nese je i vláda. Myslím, že bude nutno se k rozpočtu ještě během roku několikrát vracet, znovu přehodnocovat naše možnosti, znovu hodnotit, jak se vyvíjejí příjmy i výdaje a příp. přijímat potřebná opatření.

K některým konkrétním věcem tady zaznělo od několika poslanců, (myslím od paní Kolářové a pana Vondráčka), aby se účelově financovaly u okresních úřadů výdaje na zdravotnictví, školství a kulturu. Tento návrh, i když vypadá lákavě, nedá se v praxi realizovat, v tom rozsahu, v jakém byl navrhován, protože je v rozporu se zákonem o obcích a se zákonem o okresních úřadech a fakticky by to anulovalo funkci okresních shromáždění a do značné míry i funkci obecních zastupitelstev. My to ale budeme řešit tak (myslím, že je chyba, že jsem to v expozé neuvedl), že jednotlivým okresním úřadům ministerstvo financí poskytne orientační údaje o tom, jak si představuje, že prostředky mají být rozděleny. Bude to pro ně určité vodítko, ale nemůže to pro ně být závazné rozdělení, protože toto rozdělení se provádí na úrovni okresních shromáždění.

Dále tady zaznělo, že pokud jde o částku určenou na komplexní bytovou výstavbu, že by se tam měly zahrnout také dotace na stavby rozestavěných škol. Rozestavěné školy mimo oblast dofinancování KBV byly zohledněny při přípravě návrhu rozpočtu na rok 1992 (to jsme projednali s okresními úřady) a jsou v položce - dotace na stavby rozestavěné do roku 1990. Je samozřejmě nezbytné, aby okresní shromáždění potom těmto stavbám skutečně dala prioritu. Chci zdůraznit, že dofinancování KBV se realizuje na základě seznamu rozestavěných ucelených částí zahájených do roku 1990, jde tedy o ucelené technickoekonomické celky, legislativně definované, které nelze o jiné stavby rozšiřovat. Kromě toho ani ta částka 8,7 není upřímně řečeno dostatečně vysoká. Potřebovali bychom spíše, aby tam byla částka 10 mld Kčs. Částka 8,7 totiž znamená, že budeme dále, ještě o další rok, nejméně do konce roku 1993 prodlužovat výstavbu v rámci regulační výstavby v rámci KBV. Samozřejmě není to dobrá věc, protože byty bychom potřebovali dokončit pochopitelně co nejdříve.

Jinak tady byl dotaz paní poslankyně Kolářové, jak je zajištěna v návrhu rozpočtu na rok 1992 částka 80 mil. na ochranu našich sbírek a kulturních památek. Chci říct, že už během roku vláda uvolnila zcela mimořádně prostředky na okamžité zabezpečení sbírek. Reagovali jsme tak na to, jak několik kulturních děl např. z Národní galerie bylo ukradeno okamžitě vláda na to reagovala tak, že uvolnila 30 miliónů korun na zabezpečení těchto sbírek. V tom budeme pokračovat, poněvadž to považujeme za skutečně kulturní dědictví zcela nenahraditelné. Je obsaženo v rozpočtu 80 miliónů Kčs na ochranu těchto sbírek na moderní zabezpečovací zařízení, která naše bohatství lépe ochrání než dosud.

Pokud jde o pana poslance Kubiše, který tady kritizoval některé otázky týkající se rozpočtu okresních úřadů. Nikde není řečeno, že nám okresní úřady tyto částky odsouhlasily. Pro vaši informaci musím říct, že všechny okresní úřady by potřebovaly více prostředků a tyto požadavky dokonce označuji za plně oprávněné. Jenže není možné v rozpočtu, kde skutečně je těsno mezi příjmy a výdaji, řešit všechny otázky najednou. Můžeme řešit jenom něco. Je mi to líto, ale je to prostě tak. Pro ilustraci např. u požadavků na investice řešíme u okresních úřadů částku zhruba 10 300 mil., přičemž požadavek ze strany okresních úřadů byl 32 000 mil., takže jen ze třetiny se mohly tyto požadavky řešit. Je tedy zjevné, že je to skutečně problém, který vyplývá z toho, že na všech úsecích se musí hospodařit velmi úsporně a že některé problémy budeme muset odsunout na další léta.

Pokud jde o kritiku vlastních příjmů, nebyla to nějaká libovůle, když jsme jednotlivým okresním úřadům přiřazovali vlastní příjmy. Podle našich znalostí se promítal pokles příjmů od podniků, kde jsou obce a okresy zřizovatelem. Právě v důsledku privatizace nám některé příjmy mizí. Někde se více rozvíjí podnikání, z čehož pak vznikají vyšší příjmy od obyvatelstva.

Takže nelze stanovit jednotné procento vlastních příjmů jak to vypadalo, že by to bylo nejjednodušší, nýbrž je třeba individuálně přihlížet k poměrům v jednotlivých okresech tak, jak je známe. I okresním úřadům jsme řekli, že vlastní příjmy, právě vzhledem k tomu, že některé věci neznáme, např. postup privatizace v jednotlivých okresech a další nejistoty, že tyto částky budou podrobeny nové revizi, a že se k nim vrátíme po uplynutí prvního pololetí podle skutečného vývoje těch příjmů a vlastních příjmů a tam bychom eventuálně tyto věci korigovali. To byly základní věci, o kterých jsem považoval za nutné se zmínit v souvislosti se sestavováním rozpočtu.

Další věci, jak se o nich včera vláda dohodla, vám řekne zpravodaj ve své zprávě. Domníváme se, že většinu požadavků, které tady v diskusi zazněly určitým způsobem umíme řešit, až na požadavky, které se týkají vysloveně jenom některých specifických regionů, např. jak zde bylo řešeno Pardubicko. Tam, když jsme to rozebrali, zjistili jsme, že je řada jiných okresů, kde je dokonce daleko horší ekologická situace a kdybychom takto postupovali, nebylo by to spravedlivé vůči okresům, které v diskusi zde nenašly svého přímého zastánce, ale u nichž je právě tato potřeba v řadě případů daleko naléhavější.

To je všechno, co jsem chtěl říci k projednávání.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Špačkovi a nyní promluví společný zpravodaj pan poslanec Svoboda, kterému předávám slovo. Faktická poznámka pan poslanec Chromý.

Poslanec Heřman Chromý: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení členové vlády, nechci otevírat rozpravu, ale musím znovu upozornit na své včerejší vystoupení. Nebylo odpovězeno na některé mé dotazy, takže bych poprosil buď pana ministra Špačka nebo pana ministra Dybu, aby na ně zareagovali. Jinak bych zase musel rozpravu otevřít.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: To se vám, jako poslanci, nemůže podařit jen tak otevřít rozpravu.

(Potlesk.)

Nechci vám odebírat slovo, ale nechtěl bych skutečně, aby rozprava byla otevřena. Faktická poznámka to samozřejmě nebyla, děkuji vám za slovo. Vláda nemá povinnost se vyjádřit ke všemu, co zaznělo v rozpravě.

To je vše.

Poslanec Ivo Svoboda: Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, kolegyně a kolegové, vážení hosté, jako naprostý úvod svého vystoupení bych chtěl říci to, že v jistém smyslu podle usnesení ČNR deklaruji svůj osobní zájem, jakožto člověka, který je vzděláním matematik, na tom, aby to co dnes zde stvoříme, bylo alespoň numericky a věcně vnitřně konzistentní.

Po přerušení jednání včera, zhruba o půl šesté večer, se na mimořádném zasedání sešla vláda. Na toto zasedání jsem byl pozván. Projednali jsme celý průběh včerejší rozpravy a vláda se vyjádřila ke všem vystoupením, jejichž obsah bylo možno identifikovat jako konkrétní pozměňovací návrhy, buďto k přílohám zákona nebo k vlastnímu textu zákona, paragrafům, a nebo jako návrhu doplňujícího návrh obecného usnesení, tak jak byly tyto součásti prezentovány ve společné zprávě výborů.

Vláda u řady pozměňovacích návrhů tyto návrhy doplnila a zpravidla je doplnila k lepšímu, tzn., že některé navržené částky byly zvýšeny. U některých pozměňovacích návrhů doporučila určité upřesnění. Jinak musím konstatovat, že z celého balíku pozměňovacích návrhu v podstatě dva nebo tři si svým rozsahem a obsahem vyžadují projednání na tomto fóru.

Jedná se o pozměňovací návrh, plynoucí z příspěvku pana poslance Chromého, tj. řešení tarifních problémů hromadné veřejné dopravy osob, a potom mého pozměňovacího návrhu na zvýšení mzdových prostředků pedagogickým pracovníkům. Ostatní návrhy byly ve výši takové, že by je bylo možné řešit rozpočtovým opatřením v pravomoci vlády po eventuálním projednání garančním výborem.

Navrhoval bych tento postup projednání. Rozčlenili bychom celé jednání na dva hlavní bloky. Prvním blokem by bylo projednání návrhu zákona, včetně příloh a druhým blokem projednání návrhu na usnesení České národní rady.

Co se týká zákona, tam by bylo vhodné zvolit následující postup. Úvodem projednat přílohy k zákonu. Vezmete-li si k ruce tisk 516, zjistíte, že přílohy - osvěžíte si v paměti, že přílohy jsou tři, přičemž příloha č. 1, tj. str. 6 vládního návrhu, je celkový přehled státního rozpočtu České republiky seřazený podle určité klasifikace. Tato klasifikace samozřejmě vychází z toho, v jaké konečné formě budou schváleny další přílohy. Příloha č. 2, tj. vztah státního rozpočtu republiky k rozpočtům okresních úřadů a obcí, a příloha č. 3, to jsou základní rozpočtové vztahy, výdajová sféra v jednotlivých kapitolách.

Podle výsledku projednání přílohy 2 a 3 vyplynou eventuální modifikace přílohy 1 a pokud by došlo ke zcela zásadním změnám, které by narušily sumu příjmů nebo výdajů, anebo narušily saldo celého návrhu rozpočtu, musely by se samozřejmě promítnou do § 1 textové části návrhu zákona.

Mám za to, že tento postup sleduje přirozeným způsobem logiku věci, a že bychom ho měli takto dodržet.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Domnívám se, že to ani není v rozporu s tím, o čem jsme se dohodli, když jsme projednávali proceduru. Abychom toto vyřešili, je někdo jiného názoru? Má někdo proti tomu nějakou námitku? Jestliže tomu tak není, můžeme pokračovat dále a považovat to za odsouhlasené.

Poslanec Ivo Svoboda: Dalším postupem by bylo to, že bychom jistým způsobem formalizovali probírání přílohy 3 ještě než se jí budeme věnovat. Tam bych navrhoval, abychom napřed probrali kapitolu "Všeobecná pokladní správa", a to ony pozměňovací návrhy, které se týkají pohybu v rámci této kapitoly.

Budou to převážně či výhradně konkrétní návrhy na změny souboru dotací občanským sdružením. Dále bychom mohli postupovat podle jednotlivých kapitol, jak jsou uvedeny v této příloze, čili navrhoval bych ten postup - bude-li sněmovnou přijat - mohli bychom ... Zeptejte se prosím, jestli je takto přijat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Chci se zeptat, zda-li si někdo myslí, že je takto detailněji formulovaný návrh konkrétního postupování v rozporu s tím co, jsme přijali před dvěma dny odpoledne. Není tomu tak, můžeme pokračovat dále podle navrženého schématu?

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP