Středa 22. ledna 1992

Začátek schůze České národní rady 22. ledna v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 181 poslanců. Za vládu České republiky: místopředsedové vlády M. Lukeš a A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr vlády J. Šabata, generální prokurátor L. Brunner.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milí hosté, zahajuji 30. schůzi ČNR a všechny vás srdečně vítám. Velmi srdečně vítám vládu ČR, vedenou jejím místopředsedou panem Baudyšem. Návrh pořadu jste obdrželi spolu s pozvánkou k této schůzi, prosím, abyste si návrh pořadu vzali k ruce. Na rozdíl od pozvánky vám předsednictvo ČNR navrhuje rozšířit pořad o tento bod: "Návrh na změnu členství poslance Jana Sapáka ve výborech ČNR na jeho vlastní žádost." Současně doporučujeme tento bod zařadit za druhý bod návrhu podle pozvánky s tím, že ostatní body pořadu se posunou.

Na základě výsledků jednání ústavně právního výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví předsednictvo dále rozhodlo vyřadit z pořadu bod č. 8 Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb., sněmovní tisk 550.

A protože naši noví poslanci pan Radoslav Vejmelka a paní Hana Vrchlavská dnes nejsou přítomni, nemohou proběhnout první dva body plánovaného pořadu, které jsou uvedeny bez čísla. Na vysvětlenou uvádím, že pan Radoslav Vejmelka telegraficky oznámil svou rezignaci na poslanecký mandát a nyní očekáváme potvrzení tohoto rozhodnutí jeho podpisem, ten ale zatím nemáme. Paní Vrchlavská se stala poslankyní před několika dny, a proto se z pracovních důvodů této schůze ještě neúčastní.

Chtěla bych se zeptat, zda někdo z vás má k tomuto návrhu pořadu 30. schůze, tak jak je uveden na pozvánce s právě tedy přednesenými změnami, připomínky? Písemně tady mám přihlášeného pana poslance Tomáše Sojku, hlásí se pan poslanec Payne a pan poslanec Hejsek a pan místopředseda vlády Baudyš. Prosím pan poslanec Sojka.

Poslanec Tomáš Sojka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, doporučuji rozšířit program této schůze ČNR o body, které jsem nazval Informace vlády o předběžných výsledcích národního hospodářství a rozpočtu za rok 1991 a jejich případném dopadu na rozpočet 1992, druhý bod, Informace vlády ČR o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a dalšího navrhovaného postupu v kupónové privatizaci.

Tyto body doporučuji zařadit za stávající bod 13.

Zdůvodnění: sdělovací prostředky informovaly o předběžných výsledcích národního hospodářství za r. 1991 včetně výsledků rozpočtu. Kolem příčin schodku jak na úrovni republik, tak federace koluje mnoho dohadů. Voliči se nás na tyto problémy ptají. Před měsícem jsme schválili rozpočet na rok 1992. Podle našeho názoru, který jsme zde tlumočili, vychází rozpočet v příjmové části z nepodloženě optimistických předpokladů vývoje v národním hospodářství. Přesto je výdajová část značně napjatá a evokuje již dnes sociální napětí. Mám na mysli např. stávkovou pohotovost pracovníků ČSAD. Výsledky roku 1991 podle našeho názoru modifikují výchozí předpoklady rozpočtu 1992. Pokud vláda uvažuje o krocích, dotýkajících se rozpočtu na letošní rok, měli by o nich být poslanci informováni.

K druhému bodu bych chtěl dodat, že jsme voliči dotazováni na vstup zahraničního kapitálu do našeho hospodářství. Mnoho dohadů se šíří o jeho podílu na privatizačních projektech, ale i na kupónové privatizaci. Zvláště je upozorňováno na úlohu německého kapitálu. Po zveřejnění informace o požadavku vlády na generálního prokurátora o přešetření legislativních podkladů kupónové privatizace spolu s rozdílnými názory FMF a republikovými resorty na řešení problémů s kupónovými knížkami a termíny registrace, by mohla být důvěra občanů v tento privatizační krok výrazně snížena. Naši podrobnou informovanost považujeme proto za naprosto nezbytnou. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Sojkovi, prosím pana poslance Payneho, dále se pak přihlásil pan poslanec Hejsek a pan místopředseda Baudyš. Přeje si využít svého práva mluvit mimo pořadí? Ne. Děkuji. Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážení poslanci a vážené poslankyně, jak jste jistě informováni, v minulém týdnu proběhlo dvakrát jednání některých představitelů ČNR s některými představiteli SNR. Vzhledem k tomu, že toto jednání nebylo vedeno na úrovni nějakého orgánu ČNR, jak tomu bylo dříve, např. předsednictva a potom jsme projednávali zprávu o činnosti předsednictva, tam jsme se mohli k výsledkům jednání vyjádřit, neboť jsme o nich byli informováni. Domnívám se, že by bylo vhodné, kdybychom všichni měli přesné informace o tom, jak jednání probíhalo, v jakém stavu se nachází, protože to je věc, kterou my sami potřebujeme odůvodňovat. Potom na mítincích jsme na to dotazováni, případně bychom k tomu mohli vést i krátkou rozpravu, abychom se k tomu mohli případně vyjádřit.

Proto bych navrhoval, aby mezi bod 6 a 7, znamená to tedy po skončení voleb, které budeme na této schůzi provádět, před začátkem projednávání sněmovních tisků, abychom vložili bod "Informace o jednání některých představitelů ČNR s některými představiteli SNR". Takto bych tento bod nazval teda trochu komplikovaně, ale nemám lepší slova. Děkuji Vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Paynemu. Navrhuje zařadit tento bod mezi 6. a 7. bod. Pan poslanec Hejsek.

Poslanec Josef Hejsek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, navrhuji, aby program této schůze byl rozšířen o nový bod. Tímto bodem je projednání návrhu usnesení, kterým by plénum pověřilo rozpočtový a kontrolní výbor ČNR prověřit možnosti získání finančních prostředků a způsobu jejich vyplacení bývalým československým letcům a členům leteckého personálu, bojovníkům na západní frontě ve druhé světové válce. Všechny politické kluby návrh tohoto usnesení již obdržely, spolu se stručným odůvodněním. Zevrubně bych svůj návrh odůvodnil až při jeho projednávání. Tento bod navrhuji zařadit mezi bod 13 až 14.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Za bod 13 a 14? (Ano.) Pan místopředseda Baudyš, připraví se pan poslanec Kraus Petr.

Místopředseda vlády Antonín Baudyš: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, dovolil bych si vás požádat, zda by bylo možno bod dnešního programu, kde je návrh členů prezídia Pozemkového fondu, zařadit na zítřejší jednání. Jednak z technických důvodů tisku, ale především proto, aby se netříštilo dnešní zasedání vlády, které i tak je postiženo tím, že zdaleka nebudeme všichni. Potřebujeme být usnášeníschopní v dostatečném počtu. Zařazení tohoto bodu na dnešek by nám práci poněkud zkomplikovalo.

Nevím, jestli je teď vhodná příležitost, ale chtěl bych krátce reagovat na požadavek pana poslance Sojky. Víte, že vláda v pondělním večerním zasedání se zabývala otázkou průběhu kupónové privatizace a přijala usnesení ve smyslu doplnění nařízení federální vlády a současně, že pověří své odborné orgány, aby provedly analýzu veškeré legislativy s tím spojené. Takže se obávám, že nebude možné do konce týdne z naší strany poskytnout to, co pan poslanec požaduje. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu místopředsedovi Baudyšovi, prosím pana poslance Petra Krause.

Poslanec Petr Kraus: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážená sněmovno, navrhuji rozšířit pořad této schůze o bod Kontrola plnění usnesení ČNR č. 259 z 23. schůze ČNR, týkajícího se ekonomické reformy v lesním hospodářství. Objevily se totiž velmi závažné skutečnosti, které jsou v zásadním rozporu s vystoupením ministra Kubáta v rozpravě k uvedenému usnesení. Myslím, že by bylo vhodné tento bod zařadit za stávající bod č. 9.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrhy na doplnění programu nejsou, dám tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Pan poslanec Sojka navrhnul doplnit program o dva body. Jednak o výsledky hospodaření v roce 1991 a ovlivnění rozpočtu v roce 1992, jednak kupónová privatizace. Protože tyto body zcela nesouvisí, dám hlasovat, pokud s tím souhlasíte, o každém bodu zvlášť. Chce se k tomu vyjádřit ještě pan ministr Špaček.

Ministr financí Karel Špaček: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, samozřejmě je možné, abych vám ještě tento týden sdělil předběžné výsledky, zdůrazňuji předběžné, za rok 1991, stejně tak výsledky finanční rady, která jednala o těchto problémech. V žádném případě ovšem nebudeme schopni provést důkladný rozbor těchto čísel s vymezením skutečné solidních závěrů. Informoval jsem předsednictvo ČNR o těchto výsledcích hned, jak jsem se je dověděl, s tím, že chceme na plenárním zasedáním ČNR zhruba v březnu udělat hodnocení ještě před závěrečným účtem. Bylo by to něco podobného jako zpráva o stavu Unie. Zvažte, zda je účelné zabývat se teď těmi úplně předběžnými výsledky. Mohu je samozřejmě oznámit, nikoliv analyzovat. Nebo zda by nebylo vhodnější provést důkladné hodnocení s analýzou na zasedání v březnu, jak na zasedání předsednictva bylo požadováno a jak to samozřejmě vláda splní.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministru Špačkovi, pan místopředseda Baudyš.

Místopředseda vlády Antonín Baudyš: Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, omlouvám se, že znovu vstupuji do vašeho jednání. Byl zde vznesen požadavek panem poslancem Krausem, abychom předložili zprávu o postupu privatizace v lesním hospodářství. Dovolil bych si vás požádat, protože pan ministr Kubát je mimo republiku, není zde přítomen, zda by bylo možné tento bod zařadit (rádi to uděláme) na příští zasedání. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pan poslanec Sojka.

Poslanec Tomáš Sojka: Paní předsedkyně, rád bych upřesnil. Body, které jsem navrhoval do programu, jsou informace o výsledcích národního hospodářství a rozpočtu 1991. Myslím, že dílčí informace, protože zatím je jako poslanci sbíráme pouze ze sdělovacích prostředků, by zde účelná byla. Totéž se domnívám i v otázkách velké privatizace. Nejde pouze o výsledky rozboru, který vláda zadala, ale jde i o informaci, jak probíhá příprava ve Lnářích, tzn. schvalování jednotlivých projektů, i o to, jak se vláda dívá na přístup zahraničního kapitálu. Tak také požadovaná informace zněla.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další poznámky? Pan poslanec Kraus.

Poslanec Petr Kraus: Domnívám se, že mnou navrhovaný bod programu je možné projednat. Je zde totiž nebezpečí z prodlení. Myslím, že by ČNR měla potom odsouhlasit případné vystoupení náměstka ministra lesního hospodářství.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Krausovi. Další náměty na doplnění pořadu nejsou. Dávám tedy hlasovat nejprve o prvém bodu pana poslance Sojky - Výsledky národního hospodářství za rok 1991 a ovlivnění rozpočtu v roce 1992.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku. 86

Kdo je proti? 7

Zdržel se hlasování? 53

Děkuji. Návrh pana poslance Sojky byl 86 proti 60 hlasům přijat.

Druhý námět poslance Sojky se týká kupónové privatizace. Možná by to chtěl pan poslanec Sojka ještě upřesnit.

Poslanec Tomáš Sojka: Omlouvám se, pokusím se to říci ze svých poznámek: jednalo by se o informaci vlády o stavu příprav a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a dalšího navrhovaného postupu v kupónové privatizaci. Tak by měl znít tento bod.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. O tomto návrhu pana poslance Sojky dávám hlasovat:

Kdo je pro zařazení tohoto bodu do našeho pořadu, ať zvedne ruku. 92

Kdo je proti? 4

Kdo se zdržel hlasování? 48. Děkuji.

I tento návrh pana poslance Sojky byl 92 hlasy proti 52 přijat.

Ještě vám chci říci, že je nás zřejmě více, než jsme původně sečetli, že je nás nyní 142 podle hlasování, pokud hlasovali všichni.

Nyní budeme hlasovat o námětu pana poslance Payna, aby na tomto zasedání po bodu 6 a 7 byla podána přesná informace o jednání některých koaličních partnerů s koaličními partnery na Slovensku.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Payna, ať zvedne ruku. 104

Kdo je proti? 4

Zdržel se hlasování? 33

Děkuji, tento návrh pana poslance Payna byl zřetelně přijat. Pan poslanec Hejsek navrhuje přijetí usnesení, kterým byl měl být pověřen rozpočtový výbor ... možná, že by bylo lepší, kdybyste návrh zopakoval. Pamatujete si návrh pana poslance Hejska? (Hlasy: ano.)

Dávám tedy o tomto návrhu hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Hejska, ať zvedne ruku. 104

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh pana poslance Hejska byl přijat.

Nyní pan místopředseda vlády navrhl, aby bod číslo 5, to je Volba členů orgánu Pozemkového fondu, byl zařazen až na zítřek a byl projednán v návaznosti na bod 9, to je Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice. Tento návrh pana místopředsedy Baudyše beru za svůj a navrhuji o něm hlasovat, mělo by to ten význam, že by pan místopředseda Baudyš, který bude podávat zprávu o stavu vězeňství, podal obě zprávy současně. Čili by to ušetřilo jeho čas. Tento návrh podporuji a vydávám ho jako svůj návrh.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana místopředsedy Baudyše? 123

Kdo je proti? Nikdo.

Děkuji, návrh byl přijat.

Pan poslanec Petr Kraus navrhuje, aby byla podána zpráva o ekonomické reformě v lesním hospodářství. K tomu se vyjadřoval pan místopředseda Baudyš s tím, že o privatizaci v lesním hospodářství by bylo lépe jednat při příštím zasedání s ohledem zejména na nepřítomnost pana ministra Kubáta. Nebo mám to ještě o nějaké důvody doplnit?

Je to tak. Pan Kraus potom doplnil tento návrh, aby se zúčastnil náměstek a podal zprávu za ministerstvo. Pan poslanec Wolf.

Poslanec Miroslav Wolf: Vážená paní předsedkyně, myslím, že pan poslanec Kraus dával návrh, který zněl "Kontrola usnesení", neboť my jsme vládě uložili v říjnu určitý úkol nebo jsme jí doporučili, co má udělat. Myslím, že to bylo termínováno něco do konce listopadu, něco do konce roku. Takže ten bod zní "Kontrola usnesení", ne "Ekonomická reforma v lesním hospodářství", jak jste říkala.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dávám tedy hlasovat o námětu pana poslance Krause doplněném o poznámku pana místopředsedy Baudyše a pana poslance Wolfa.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 110

Kdo je proti? 1

Návrh byl přijat.

O návrhu pana ministra financí, který měl protinávrh vůči návrhu pana poslance Sojky, že totiž by měla být podána zpráva o výsledcích národního hospodářství za rok 1991 i s analýzou až v březnu, myslím, nemusíme hlasovat, protože byl odhlasován a přijat návrh pana poslance Sojky. Rovněž tak není třeba hlasovat o námětu pana místopředsedy vlády, pokud jde o privatizaci v lesním hospodářství. Nechám tedy hlasovat o programu jako celku.

Kdo je pro přijetí tohoto pořadu, ať zvedne ruku. 129

Kdo je proti? Nikdo.

Pořad byl schůzí přijat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Přistoupíme k prvnímu bodu dnešního programu, kterým je

Návrh na změnu členství pana poslance Sapáka z výboru pro životní prostředí a urbanismus na jeho vlastní žádost

Pan poslanec Sapák mi poslal dopis, aby na nejbližší schůzi byl zařazen jeho návrh na odvolání z výboru pro životní prostředí a urbanismus a návrh na jeho zařazení do výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost.

Prosím pana poslance Sapáka o odůvodnění jeho záležitosti.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP