Pátek 24. ledna 1992

Začátek schůze České národní rady 24. ledna v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík a 171 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředsedové vlády M. Lukeš a A. Baudyš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji třetí jednací den 30. schůze ČNR. Vítám mezi námi vládu ČR. K sedmi bodům pořadu, které jsme projednávali ve středu, nepřibyl za včerejšek žádný ukončený bod. Připomenu jenom, že jsme včera projednali čtyři body, ale všechny jsem přerušili, takže bilance dosud projednaných bodů je stále sedm.

Zbývají nám tedy ještě následující body, a to v pořadí, jak byly ve středu na začátku schůze schváleny:

Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice.

Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice.

Informace vlády České republiky o předběžných výsledcích národního hospodářství za rok 1991 a jejích případném dopadu na státní rozpočet roku 1992.

Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky.

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992 - sněmovní tisk 552.

Dále následují body pořadu, které jsme rozhodli projednat až ve čtvrtek 30. ledna 1992:

Volba členů Rady České televize, volba členů Rady Českého rozhlasu a volba členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Volba členů orgánů Pozemkového fondu.

Informace vlády České republiky o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kupónové privatizaci.

Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství.

U posledních dvou bodů budeme pokračovat v přerušeném jednání. To je tedy celý zbývající pořad 30. schůze České národní rady.

Můžeme přistoupit k jeho projednávání.

Na pořadu je bod:

Zpráva vlády ČR o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice

Úvodní slovo místopředsedy vlády pana Baudyše k předložené zprávě jsme vyslechli již včera večer. Připomeňme, že v úvodu včerejšího jednání o bezpečnostní situaci v ČR jsme uložili výboru petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost připravit k jednání o stavu vězeňství návrh usnesení a současně jsme rozhodli, že po rozpravě bude projednávání tohoto bodu přerušeno a návrh usnesení pak bude projednán na příští, únorové schůzi.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jako první se přihlásil pan poslanec Vacek, kterému uděluji slovo. Poslanec Eduard Vacek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Socialistický vězeňský systém měl v trestní politice státu své nezastupitelné postavení. Spolu se Sborem národní bezpečnosti, prokuraturou a justicí, řízenou komunistickou stranou, byl využíván pro likvidaci a genocidu politických odpůrců, přestupníků zákona, ale také i osob trvajících na nezávislém duchovním životě. Po celé období vlády komunistické strany byly záměrně uměle kriminalizovány aktivity jednotlivců i skupin a jejich nositelé odsuzováni na dlouhá léta do vězení. Odsouzené osoby vykonávaly své tresty ve třech výchovně nápravných skupinách, podle míry shledané společenské nebezpečnosti. Plánované národní hospodářství vy užívalo levné vězeňské pracovní síly pro zabezpečení chodu hospodářství bez ohledu na bezpečnostní a pracovní předpisy a normy. Vězeňský duch nápravně výchovných ústavů byl prostoupen militantními výchovnými přístupy, které se vedle nucené práce a ideologických koncepcí vnucovaných na tzv. politických školeních měly stát metodami nápravy odsouzených. Vnitřní vězeňský systém byl založen na systému samosprávy, kde byly vedením útvarů záměrně vyzdvihovány a jmenovány do mocenských pozic osoby s progresivními násilnými a manipulačními charakterovými vlastnostmi. Uměle byly rovněž vytvářeny přehrady mezi vězeňským personálem a odsouzenými, které režim charakterizoval jako ideové a společenské odpůrce, jež bylo nutné trestat špatným zacházením. Vězeňský personál byl směrovaný výhradně na represivní trestní politiku, která si kladla za cíl zastrašit a potrestat odsouzené. Výchovný a lidský kontakt mezi příslušníky NVÚ a odsouzenými byl nežádoucím jevem, proto se příslušníci Sboru obávali svých nadřízených, kteří služebním hlášením takových zjištění na oddělení vnitřní ochrany mohli svým kolegům způsobit vážné služební nepříjemnosti. Polistopadový, nově zřízený vězeňský systém zdědil mnoho špatného, co se v uplynulých desetiletích podařilo přivést k negativní dokonalosti. Profesionálně poznamenaný, v podstatě pro nové přístupy málo použitelný personál, zastaralé právní a legislativní normy a předpisy, velké množství odsouzených osob na základě demoralizované politiky. Revoluční vlna přinesla s sebou i své ozvěny ve vězeňských zařízeních, které jsou ve služebních hlášeních charakterizované jako mimořádné události. Hlavním momentem byla demoralizace a obavy vězeňského personálu s důsledky letitého a soustavného porušování lidských práv obviněných a odsouzených a strach ze spravedlivé odplaty, dále pak vzdutá revoluční euforie vězňů, kteří se s použitím násilí domáhali svého propuštění a uvolnění režimu věznic. Vzpoury, doprovázené požáry, násilnosti všeho druhu, uvolnění vnitřní kázně až k prahu anarchie vyvolaly politickou nutnost situaci řešit. Situace se ujala především nově vzniklá Komise ČNR pro právní ochranu, vedená MUDr. Moserovou, která se svými osobními intervencemi podílela na zklidnění situace. Dalším krokem byla rozsáhlá amnestie prezidenta republiky, která dala příležitost velké většině obviněných a potrestaných nově přehodnotit svůj způsob života. Po několik měsíců na počátku roku 1990 se zdálo, že se pro příští období nová demokratická společnost obejde bez většího množství trestaných osob. Počátkem druhého čtvrtletí roku však začalo být zřejmé, že se většina recidivujících osob opět dopustila trestné činnosti a postupně zaplnila svá uprázdněná místa ve věznicích. Nově se však objevila zvýšená trestná činnost u prvotrestaných a zvláště u mladistvých. Nárůst trestné činnosti, převážně násilné a majetkové povahy, se už nezastavil a pokračuje dodnes. Odborníci odhadují, že se zvýší počet obviněných a odsouzených ze současných asi 14 tisíc na 25 tisíc během několika příštích let. Na takový nárůst však současný vězeňský systém není připraven.

Počátkem šestého volebního období v červnu roku 1990 vznikl na půdě ČNR výbor pro právní ochranu a bezpečnost. Tento výbor svým rozhodnutím zřídil komisi pro vězeňství, jenž je jeho poradním a kontrolním orgánem pro svěřenou péči v oblasti vězeňství. Komise pro vězeňství se zabývá aktuálním stavem a perspektivami vězeňství v ČR, navrhuje a zpracovává stanoviska k stávající právní úpravě i k připravovaným zákonům a právním předpisům souvisejícím s problematikou vězeňství, prověřuje, jak jsou zákony a další právní normy v této oblasti dodržovány a vykonávány. Dále tato komise zkoumá podněty a stížnosti orgánů, organizací a občanů, které byly podány ČNR, jejím orgánům a poslancům.

Jednou z hlavních náplní komise je kontrolní činnost v jednotlivých vězeňských zařízeních, jichž je na půdě ČR celkem 28.

Jedním z nejzávažnějších problémů jsou poměry ve vazebních věznicích. Původní humanizační záměry, kdy bylo uvažováno o zajištění cca 3,5 m2 na osobu, jsou postupně překračovány v neprospěch obviněných. Vězeňský systém přijímá do své péče měsíčně 400 - 500 obviněných a odsouzených, z toho je směrován značný nápor právě na vazební věznice. Délka vazebního řízení se neúměrně prodlužuje vlivem zvýšeného dopadu trestné činnosti, kdy jsou orgány činné v trestním řízení přetíženy rozpracovanými a novými trestnými činy. Prodlužuje se i soudní vazba, pro nedostatek soudců. Vážným problémem je nedostatečný zájem obhájců obviněných, jmenovaných EX OFFO, kteří se vlivem lukrativnějších zájmů věnují svým klientům nedostatečně, až nahodile. Nejsou výjimkou případy, kdy mladiství obvinění tráví dlouhé měsíce ve vazbě, aniž by ve věci bylo učiněno opatření. Vazební věznice pociťují nedostatečně propracovanou trestní politiku státu, kdy jsou vazebně stíhány osoby, u nichž to není nezbytně nutné, zatímco na druhé straně jsou propouštěny osoby, které se dopustily závažné trestné činnosti z důvodů délky přípravného řízení, které přesáhlo zákonný limit. Legislativně nejsou zpracovány návrhy na tzv. institut náhradních trestů, institut narovnání, nápravná společenství s výchovnými programy pro mladistvé a prvotrestané. Pro nedostatek ubytovacích kapacit a nedostatek kvalifikovaného, ale i strážního personálu dochází k nedostatečnému diferencování obviněných. Prvotrestaní, mladiství a méně narušení obvinění jsou ve styku s recidivisty a osobami násilné, či psychopatické povahy. Celodenní dlouhoměsíční pobyt v takovém prostředí nepůsobí výchovně, ale dochází paradoxně k demoralizaci a rozkladu osobnosti pozitivně motivovaných osob, které se např. dopustily nedbalostních přečinů nebo trestných činů.

V současné době dochází pod vlivem jednotného přístupu ředitelství SNV k hlubší diferenciaci při rozmisťování odsouzených. Děje se tak na základě nově vydaného Řádu výkonu trestu. Tento proces umožňuje rozčlenění odsouzených do různých kategorií, podle individuálního přístupu k výkonu trestu. Odsouzení mají možnost sami svým chováním a přístupem k výkonu trestu rozhodnout, jak s nimi bude při výkonu trestu zacházeno. Osoby s násilnými rysy, které se podílely na šikanování spoluodsouzených, nebo které byly přistiženy při ničení zařízení, se mohou dostat do uzavřeného oddělení, kde jsou všechny předměty pevně přichyceny a není s nimi možné manipulovat, osoby s kladným přístupem k výkonu trestu mohou být naproti tomu zařazeny na otevřená oddělení s možností kulturního a společenského vyžití. Pravidelná vyhodnocení diagramů dávají možnost každému odsouzenému změnit svým chováním vnitřní režim svého výkonu trestu. Pro trvalé přestupníky kázeňských opatření jsou vybudovány na území ČR dva ústavy se zvláštním režimem, v Plzni - Borech a na Mírově.

Tato opatření považujeme za nezbytná pro neuspokojivé vnitřní poměry v jednotlivých NVÚ, kde v řadě případech docházelo k flagrantnímu porušování lidských práv u odsouzených, kteří vlivem slabé a nedostatečné práce penitenciárních a výchovných pracovníků sboru byli za použití psychického a fyzického násilí svých spoluvězňů vystaveni ponižujícímu a násilnému zacházení.

V některých případech byli např. odsouzení na vlastní žádost uzavřeni v tzv. izolaci, neboť se obávali o svůj život a bezpečí. V této izolaci setrvávali i několik měsíců. Rovněž se ukázalo, že některé způsoby řešení mimořádných událostí nemají racionální jádro. Jedná se o vzpoury, jež byly v několika případech doprovázeny vypalováním cel, pokusy o útěk atd. Řešení spočívalo v přemísťování iniciátorů těchto akcí do jiných útvarů. Průběžně jsme si ověřili, že tito odsouzení ve svém anarchistickém přístupu k výkonu trestu pokračují, když svoji činnost přenesli do jiných útvarů. Jednalo se o tzv. vývoz revoluce. Problematikou zůstává nadále pomalé a málo důrazné šetření orgánů prokuratury, příp. vojenské prokuratury všech mimořádných událostí, které je často zastaveno pro nedostatek důkazů.

Přechodné období od totalitního systému k parlamentní demokracii je poznamenáno jistou pasívní rezistencí příslušníků Sboru nápravné výchovy. Protože vlivem společenských a politických tlaků již nemohou používat metodiky založené výhradně na trestu a represi, ukazují svými postoji, které mnohdy nemají daleko k projevům skrytého odporu, že se nechtějí podřídit nové realitě. Tyto postoje se projevují tím, že nezasahují proti násilníkům, nereagují včas proti nepokojům, jsou nevšímaví vůči jevům, které se tak rozrůstají do těžko zvladatelných rozměrů. Nově jmenovaní ředitelé útvarů SNV musí využít své rozšířené pravomoci také ve vztahu ke služebním povinnostem jednotlivých příslušníků. Považujeme za nezbytné zavést diferenciační pravidla pro výkon služby, která rozliší kvalitní profesionální výkony, která jej budou umět ohodnotit. Příslušníci SNV musí získat vysoký morální kredit, když bude jejich služba odvozena od listiny lidských práv, evropských vězeňských pravidel a služebních předpisů odvozených z legislativních zákonných norem. V tomto smyslu proběhne v útvarech rozsáhlá rekvalifikace.

V současné době probíhá výměna zastaralých právních norem a předpisů v oblasti vězeňství. Tyto legislativní úpravy probíhají postupně v etapách, aby byl zajištěn plynulý přechod od totalitního systému k parlamentní demokracii bez legislativních nejasností a právního zmatku. Někteří příslušníci však tento stav charakterizují jako bezkoncepční a poukazují na právní nedostatky, od nichž odvozují svoji služební nejistotu.

Značná část problémů ve vězeňství ČR se odvíjí od ledabylého výkonu dozorčí a strážní služby. Tyto skutečnosti souvisí s častými pokusy o útěk, pronášením a uchováváním nedovolených předmětů, požíváním alkoholu a zneužíváním léků. Předpisy pro strážní a eskortní službu však byly vydány již v roce 1977 a platí s malými úpravami dodnes. V této oblasti nemůže vládnout žádná nejistota a přesto se odtud odvíjí mnoho problémů. Na konci roku 1991 byl ke schválení na MS předložen nový Řád výkonu vazby a Řád výkonu trestu. V jeho textu jsou již zakomponovány požadavky na uplatňování lidských práv, u obviněných a odsouzených omezených ze zákona. ČNR byl dále předložen návrh zásad zákona o služebním poměru příslušníků SNV, zákon o výkonu vazby a je rozpracován rovněž zákon o výkonu trestu. Je však třeba říci, že současný stav legislativních poměrů v ČR v resortu vězeňství poskytuje předpoklady pro bezproblémový výkon státní správy v oblasti vězeňství.

Existují však bezpochyby oblasti, kde je pociťován všeobecně nedostatečný právní stav. Jedná se o zákon o služebním poměru a zákon o výkonu trestu. Od posledně jmenované právní normy se odvíjí potřeba diferenciace věznic a NVÚ, která v současné třístupňové podobě již nevyhovuje potřebám vězeňství. Podle dohod je však tvorba tohoto zákona svěřena do působnosti SR.

Spory mezi novým pojetím vězeňského systému a přežilými praktikami minulosti vyústily v nedávné minulosti do střetu o tzv. humanizaci výkonu trestu. Porevoluční euforie se vyznačovala liberálním přístupem k obviněným a odsouzeným a dala vzniknout stoupencům pseudofilantropických názorů, kteří by rádi zavedli zcela rozvolněný vnitřní režimní systém věznic. Tyto představy nacházely své stoupence především v řadách obviněných a odsouzených, kteří přijali "vymoženosti revoluce" za své a rozšířili své požadavky až za hranice připouštěné legislativními předpisy. Vězeňská zařízení tak byla přeplněna osobami, jež byly souzeny totalitním i soudy za přispění totalitních vyšetřovatelů a neméně totalitních prokurátorů. Tito horliví stoupenci demokracie se dovolávali své vlastní představy o spravedlnosti, jež měla své kořeny v anarchistickém pojetí práva, které poskytuje neomezený prostor pro silné osobnosti bez omezení. Pasivní rezistence některých příslušníků SNV, jejich nejistota a také malá profesionální připravenost spolu s těmito tlaky přivodily ve vězeňských zařízeních stav blízký anarchii s následnými důsledky, které vyvolaly ve společnosti, ale především uvnitř sboru, tlaky na opětné zavedení starého pořádku za použití výhradně represívních metod.

Oběma těmto krajním tlakům muselo čelit ředitelství SNV za podpory komise pro vězeňství ČNR, kde postupně vznikal projekt humanizovaného vězeňského systému, založeného na spravedlivém pojetí trestu jako výchovného prostředku k dosažení nápravy. Smysl humanizace výkonu trestu znamenal tedy především kvalifikované zacházení s pachatelem, při zachování jeho lidských práv, s použitím moderních penitenciárních metod. Cílem takového zacházení s pachateli bylo umožnit jejich resocializaci. Tento vytčený cíl vyžadoval především důkladnou analýzu současného stavu, její vyhodnocení, změnu koncepce vytvoření legislativních předpokladů, praktické vytvoření podmínek pro nové pojetí výkonu trestu. Tyto strukturální proměny byly uskutečňovány uprostřed politických a sociálních rekonstrukcí celé společnosti. Jedním z nejvážnějších problémů byla nutnost očištění sboru od osob, které se v minulosti podílely na jednání, jež bylo v rozporu s mezinárodními dohodami o lidských právech, nebo osob, které nebyly vhodné pro nově přijatou koncepci vězeňství. Všichni příslušníci SNV byli proto podrobeni prověrkovému řízení.

Součástí humanizace výkonu trestu je profesionální penitenciární působení na pachatele trestné činnosti, které vede k pokání a účinné lítosti. Současný vězeňský systém nemá dostatek odborníků, kteří by se zabývali vytvářením a realizací výchovných programů. V současné době je zaměstnáno asi 50 % všech odsouzených, pro ostatní dosud nebyly nalezeny vhodné pracovní příležitosti. Tato skupina vězeňské populace by však měla být podrobena povinné účasti na některém z výchovných programů nebo vzdělávací činnosti, což by bylo předpokladem pro jejich resocializaci. Protože současný vězeňský systém není schopen zabezpečit tyto sociální služby, je nezbytné jej otevřít organizacím, společnostem a církvím, které si kladou za cíl dosáhnout vyšší vzdělanosti vězeňské populace a především iniciovat změnu vnitřního hodnotového systému u obviněných a odsouzených.

Humanizace výkonu trestu je podmíněna zajištěním kázně u odsouzených tím, že budou stanovena jasná, všeobecně platná pravidla výkonu trestu a že budou tato pravidla realizována profesionálními přístupy příslušníků SNV, kteří budou mít vedle pravomocí i nezbytnou zodpovědnost za svěřený úsek. Zjištěné nedostatky musí být neprodleně odstraňovány a podle míry jejich závažnosti vyvozeny důsledky. Vedle služebních orgánů a dozoru prokuratury, které se zabývají zjišťováním nedostatků a předcházení mimořádným událostem, se na kontrolní činnosti podílí členové komise pro vězeňství ČNR. Tato obast však přesahuje jejich fyzické možnosti. Proto byl předložen návrh zákona ČNR o generálním inspektoru vězeňského sboru. Evoluce zločinu má své kořeny v sociální patologii. Proto by se mělo řešení tohoto problému odvíjet od dobře fungujících sociálních služeb, které však v současné době neplní své společenské poslání. Příčinami jsou organizační, ekonomické a personální problémy jako důsledek trvalého podceňování významu těchto služeb.

Potřebná sociální péče v terénu je prováděna sociálními kurátory. Je poskytována ze strany klienta na principu dobrovolnosti a vyžaduje aktivní účast klienta na řešení jeho problémů. Kurátoři pracují s pachateli trestných činů, ale také s osobami v ohrožení, tj. osobami, jejichž způsob života může vést v budoucnosti k asociálnímu chování. Nové pojetí sociální péče již upouští od tradiční, dnes již nevyhovující péče postpenitenciární, tj. nedostatečné péče poskytované propuštěným vězňům, ale perspektivnímu pojetí, které bychom mohli nazvat jako kontinuální. Péče v tomto případě je poskytována sociálním kurátorem již v počínajícím trestním řízení, za pobytu ve vazbě, během soudního řízení, pobytu ve vězení či výkonu trestu nespojeného s odnětím svobody a poté po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Ingerence kurátora v době před odsouzením má dvě přednosti: Za prvé trestná činnost je ve většině případů projevem odlišnosti klientova životního stylu, jeho osobních či sociálních potíží. Kurátor může pomoci klientovi nalézt řešení, aby mohl vést osobně a společensky přijatelný způsob života. Za druhé je klient motivován ke spolupráci, neboť se jedná o řešení jeho potíží, zvláště v období přípravného řízení, kdy sociální kurátor vypracovává posudek pro soud.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP