Pátek 31. ledna 1992

Začátek schůze České národní rady 31. ledna v 9.30 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 157 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády M. Lukeš a J. Stráský, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr financí K. Špaček, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, generální prokurátor L. Brunner.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, přeji Vám hezký den. Právě jsem dostal velice zajímavou zprávu, že počet poslanců, kteří se podepsali do archů, přesáhlo číslo 100, takže můžeme začít.

Víte, že dnešní den je pátým jednacím dnem 30. schůze České národní rady.

Včera jsme ze schváleného pořadu projednali tři body, u jednoho bodu jsme jednání přerušili s tím, že se v něm bude pokračovat na únorové schůzi. Dnes nám k projednání zbývá:

Volba členů Rady České televize - vyhlášení výsledků druhého kola voleb,

Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny - druhé kolo,

Informace vlády ČR o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kupónové privatizaci,

Návrh na usnesení ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v České republice (podle návrhu poslance Loma),

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců,

Stanovisko ČNR k některým požadavkům pana Miloslava Marečka (podle návrhu poslance Payna),

Návrh na usnesení ČNR k přípravě zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ČR (podle návrhu poslance Kozánka),

Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 20. prosince do 21. ledna 1992.

Než začneme jednat, chci připomenout, že jsme včera rozhodli zahájit dnešní jednací den bodem, který se týká velké privatizace. Doporučuji však, abychom nejdříve vyslechli výsledky druhého kola volby členů Rady České televize a abychom ještě také přistoupili ke druhému kolu volby ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dámy a pánové, dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s touto drobnou úpravou v pořadu jednání.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 79.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 3.

Nemusí být člověk velkým matematikem, aby prostým součtem těchto čísel zjistil, že nejsme usnášeníschopní. Prosím, aby všichni poslanci, kteří se ještě v tuto chvíli nacházejí v předsálí, vstoupili do sněmovní síně.

/Poslanci přicházejí./ Pokusíme se hlasování o této drobné změně programu zopakovat.

Kdo souhlasí s takto uspořádaným programem, ať zvedne ruku. 103

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Budeme pokračovat v přerušeném jednání bodu

Volba členů Rady České televize

Včera jsme v prvním kole zvolili všechny členy Rady Českého rozhlasu, členy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání a pět členů Rady České televize.

Prosím zástupce ověřovatelů ČNR pana poslance Karase, aby nás seznámil s výsledkem druhého kola volby, v němž jsme měli rozhodnout o zbývajících čtyřech členech Rady České televize. Poslanec Jiří Karas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě členů Rady České televize.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 126 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 125 platných lístků, žádný neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 1, počet nevydaných hlasovacích lístků 74.

Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Petra Fleischmanna bylo odevzdáno 84 platných hlasů, pro pana Jiřího Růžičku bylo odevzdáno 58 platných hlasů, pro pana Zdeňka Stráského bylo odevzdáno 36 platných hlasů, pro pana Jana Svačinu bylo odevzdáno 38 platných hlasů, pro pana Jana Trefulku bylo odevzdáno 71 platných hlasů, pro pana Martina Weisse bylo odevzdáno 46 platných hlasů, pro pana Jana Winklera bylo odevzdáno 49 platných hlasů, pro pana Jaromíra Zeminu bylo odevzdáno 42 platných hlasů.

Jako členové Rady České televize byli ve druhé volbě zvoleni pánové: Petr Fleischmann a Jan Trefulka.

Jménem skupiny ověřovatelů těmto pánům srdečně blahopřeji.

Do třetího kola postupují tito kandidáti: pánové Jiří Růžička, Martin Weiss, Jan Winkler a Jaromír Zemina. Z těchto čtyř kandidátů bychom se měli pokusit zvolit dva členy Rady České televize.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Karasovi za sdělení výsledků včerejšího hlasování.

Dámy a pánové, nyní bychom tedy měli přistoupit ke třetímu kolu voleb. Dovolím si navrhnout, abychom spojili hlasování v rámci třetího kola voleb do České televize s hlasováním při volbě ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ptám se ověřovatelů, zda je to technicky možné. /Ano./ Má někdo námitky proti tomu, abychom takto pokračovali? Hlásí se pan poslanec Richard Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Richard Hájek: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane předsedající, považuji za svou povinnost ještě před volbou ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny seznámit sněmovnu s informací, která podle mého názoru může mít zásadní význam pro naše rozhodování. Jinak s návrhem, jak přednesl pan předsedající, souhlasím.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Domnívám se, že o tomto návrhu jsem povinen dát hlasovat.

Ptám se sněmovny, zda si přeje vyslechnout informaci, kterou chce pan poslanec Hájek poslancům předat ještě předtím, než dojde k volbě ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Kdo se domnívá, že tato informace by měla být přednesena, ať zvedne ruku. 92.

Kdo je proti? 1.

Návrh byl přijat, pan poslanec Hájek má slovo.

Poslanec Richard Hájek: Nejprve bych chtěl sněmovně poděkovat. Dovolte stručnou rekapitulaci: Začátkem prosince byl odvolán dr. Pasternak z funkce ředitele Správy Všeobecné zdravotní pojišťovny. Na jeho místo byl jmenován dr. Hejduk.

Po svém jmenování dr. Hejduk odvolal několik ředitelů odborů, aniž měl k dispozici adekvátní náhradníky. Právní podklady pro uvolnění těchto ředitelů vypracoval pro dr. Hejduka jeho právní poradce, který nastoupil na Správu všeobecného zdravotního pojištění společně s novým ředitelem.

A nyní k věci. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví při výběrovém řízení vyslechl 20 kandidátů a navrhnul jediného - dr. Vinše, kterého doporučil pro své nesporné odborné kvality České národní radě. Po zjištění, že dr. Vinš opomenul jak při výběrovém řízení, tak i v poslaneckých klubech, do kterých jsem ho přivedl, uvést fakt, že již 8 týdnů pracuje ve Správě všeobecného zdravotního pojištění, výbor rozšířil svým usnesením kandidátku na volbu ředitele tak, jak jste s ní byli včera seznámeni.

Dr. Vinš při dalším jednání s některými členy našeho výboru totiž potvrdil, že je právním poradcem dr. Hejduka a potvrdil také, že jeho prvním úkolem bylo vypracovat právní podklady pro propuštění výše uvedených vedoucích odborů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Člověk, který v okamžiku, kdy jde o volbu do významné funkce, opomene uvést některá fakta, má na to právo. Ale člověk, který se aktivně podílí na destabilizaci kolektivu, člověk, který se aktivně podílí na kritizovaných nedostatcích v právních normách a podzákonných úpravách pro činnost Pojišťovny, si myslím, že je problematickým kandidátem. A člověk, který jednou opomene uvést taková zásadní fakta, to může opakovat. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hájkovi. Dámy a pánové, domnívám se, že můžeme přistoupit k volbě. Je návrh, aby volební akt trval 30 minut. Je 9.43 min., volby začnou bezprostředně a sejdeme se ve sněmovně v 10.15 h., kdy budeme pokračovat dalším bodem. /Přerušení jednání na volby./

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Paní poslankyně, páni poslanci, budeme pokračovat v našem jednání.

Nyní měl být na pořadu bod "Informace vlády ČR o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a dalšího navrhovaného postupu v kupónové privatizaci". Protože pan premiér Pithart má ještě několik málo minut vážné jednání na federální vládě, týkající se i tohoto předmětného bodu, navrhuji, abychom do té doby, než pan premiér Pithart přijde, pokračovali dalším bodem, kterým je

Návrh na usnesení České národní rady k současné situaci ve zdravotnictví v České republice

Slovo má pan poslanec Lom.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vám vysvětlil důvody, které vedly výbor pro sociální politiku a zdravotnictví k tomu, abych požádal o zařazení tohoto návrhu na usnesení.

Dovolte, abych vám přiblížil současný stav ve zdravotnictví, kde zdravotníci sice přiznávají, že byly přijaty po dvou letech od revoluce určité zákony, ale ve své pracovní činnosti ze svého hlediska oprávněně tvrdí, že se ve zdravotnictví nic nezměnilo. Spouštěcím mechanismem ke vzrůstu nepokojů ve zdravotnictví v současných dnech je neuspokojivá a stále se zhoršující situace v organizaci zavádění nového systému všeobecného zdravotního pojištění. K neklidu významně přispívá, že není v dohledu brzké naplnění zákona o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických organizacích, který je klíčem k privatizaci. Před několika dny jsem tady hovořil o tom, jak neexistence tohoto zákona příčinně znemožňuje např. privatizaci lázeňské léčby. Je třeba učinit vše k brzkému projednání tohoto zákona, který zajistí svobodný výkon povolání ve zdravotnictví.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval všeobecně neuspokojivou situací v přípravě na zavedení pojišťovnického systému již na sklonku roku, kdy Správa všeobecného zdravotního pojištění zřízená ministerstvem zdravotnictví zanikla k 1. 1. 1992 a přecházela ve Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Výbor byl silně znepokojen stavem organizovanosti a na základě konkrétních signálů požádal na sklonku roku, aby předsednictvo ČNR odvolalo pracovníka pověřeného ministrem zdravotnictví řízením Všeobecné zdravotní pojišťovny a ustanovilo do volby definitivního ředitele ředitele prozatímního. K odvolání nedošlo.

Za přítomnosti tohoto pověřeného pracovníka se sešel výbor, aby 8. ledna projednal situaci ve zdravotnictví. K této situaci přijal usnesení, ve kterém doporučuje realizovat určitá opatření. Usnesení však zůstalo nerealizováno a v současné době je v popředí váznoucí potřebné finanční zásobení zdravotnických zařízení, deformace hodnotových vztahů v neúplném Seznamu výkonů a neexistence Zdravotního řádu, na který se odvolává § 2 zákona č. 550/1991 Sb. Výbor je si sice vědom toho, že už byly učiněny určité kroky, ale nepovažuje je za dostatečně přesvědčivé pro řešení hrozící zdravotnické krize. Proto navrhuje České národní radě přijmout následující usnesení. Dovolte, abych vám přečetl návrh na usnesení, který bychom měli mít všichni již na lavicích:

"ČNR je vážně znepokojena současnou situací ve zdravotnictví České republiky. Přechod na systém všeobecného zdravotního pojištění je poznamenán závažnými organizačními a finančními nedostatky. Přitom stále chybí základní legislativní norma, umožňující privatizaci a svobodný výkon povolání ve zdravotnictví, kterou je zákon o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních.

V organizaci zdravotnických zařízení vzniká nepřehledná situace kolem důležitých podzákonných norem, Seznamu výkonů a Zdravotního řádu. Zdravotnická zařízení nemají dostatek informací o svých ekonomických možnostech.

I. ČNR doporučuje vládě ČR:

1. aby návrh zákona o poskytování zdravotní péče ve státních zdravotnických zařízeních byl projednán ve vládě ČR tak, aby mohl být zařazen na pořad nejpozději na březnové schůzi ČNR,

2. aby vydala do 21. února nařízení o Zdravotním řádu dle odst. 3, § 2 zákona č. 550/1991 Sb.

Za tím účelem ČNR předpokládá každodenní práci účastníků dohodovacího řízení při tvorbě a dopracování Zdravotního řádu.

II. ČNR žádá ředitelství Všeobecné zdravotní pojišťovny:

1. aby neprodleně zkontrolovalo stav finančního zásobení a uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními,

2. aby pokyny a informace pro jednotlivá zdravotnická zařízení byly vydány v co nejkratším termínu."

Mimo rámec usnesení navrhuji poslancům, aby podpořili úsilí výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na svolání semináře, na kterém by byli zástupci zdravotnické veřejnosti, pravděpodobně přespříští týden. Děkuji za slovo.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lomovi za přednesený návrh na usnesení. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Prozatím se přihlásili pan poslanec Kříž, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Karel Kříž: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si vám přednést pár myšlenek k rozhodným a tvrdým slovům, která tady pan poslanec Lom pronesl.

Naše společnost je, a to všichni víme, ve velmi náročném procesu transformace. Řekl bych, že projev kolegy poslance Loma je příznačný právě pro naše současné období. Opisuje nervozitu a nespokojenost naší zdravotnické veřejnosti. Vidí tedy dost negací a nevšímá si příliš toho pozitivního, co bylo dosaženo.

Proces hluboké transformace, o kterém hovořím, se přirozeně týká i tak sensitivní oblasti jako je zdravotnictví. Pokud bychom se chtěli uchýlit k jednoduchým zkratkám (a současná situace nás k tomu svádí), tak by se našla řada důvodů k vytloukání oken každého ministerstva a ke kamenování každého ministra, ministrem hospodářství počínaje, ministrem životního prostředí konče.

Před týdnem jsem se zastavil v benešovské poliklinice, kde jsem pracoval 20 let, a slyšel jsem podobné námitky, které tady odezněly. Ano, byl vydán nedokonalý ceník s problematickým bodovým hodnocením a finančním ekvivalentem, zdravotníci si stěžují na nárůst administrativy a na mzdové podhodnocování jejich práce. Vynořila se spousta otázek kolem pojišťovny. To jsou tedy otázky, které si musíme klást i my, poslanci. Co s tím? Šlo to vůbec jinak? A jde to vůbec bez problémů, když měníme celý zdravotnický systém?

Jaká jsou fakta? Přijali jsme nejdůležitější zákony pro transformaci zdravotnictví, jeden zákon, jak se zmínil poslanec Lom, o nestátní zdravotnické péči nás ještě čeká. Ale, vážená sněmovno, ty naše zákony - to je jen kostra, která není sama o sobě schopná života. Aby celý náš zdravotnický systém fungoval, je třeba ověřit naše zákony v praxi, a to spolu s podzákonnými normami, jako je ceník, Zdravotní řád. A to se právě teď děje. Přirozeně, že s problémy, zvláště když ministerstvo zdravotnictví uvádí do života Pojišťovnu o rok dříve, než bylo původně plánováno. S těmito problémy musíme počítat. A jak můžeme sledovat práci ministerstva, pak nezůstává rozhodně uzavřeno vůči informacím, které z terénu dostává, ať už je to od Lékařské komory či od jiných profesních organizací nebo od veřejnosti jako takové. Kdyby to ministerstvo nedělalo, bylo by samo proti sobě.

Pokud jde o financování zdravotnictví, tak sem patří i zdravotnické platy. Zdravotnictví by bezpečně potřebovalo mnohonásobně víc miliard, než jsme mu přidělili, a to nejen na platy, ale na vybavení těch mnohých zanedbaných nemocnic a poliklinik, které jsme zdědili. Je možné na to peníze dát? Na to by nám spíš mohl odpovědět ministr hospodářství a ministr financí. A my, poslanci, kteří víme, že tento rok jsme začali s téměř 5miliardovým schodkem ve státním rozpočtu.

Když dovolíte, ještě pár velmi osobních postojů k osobě ministra Bojara.

Znám ho 25 let. Poznali jsme se na stavbě, kam nás marxistický režim před školou poslal sbírat zkušenosti. Nebudu se šířit o pracovních kvalitách ministra Bojara, ty můžete posoudit sami. Pokud jde o jeho pracovní postup, myslím si, že jsme na stavbě získali jednu velmi dobrou zkušenost. Přestavujeme-li dům, tak si musíme počínat tak obezřetně, aby nám nespadla střecha na hlavu, vážená sněmovno. Pod touto střechou by totiž zůstal ležet člověk, pacient. Pokud jde o navrhované usnesení ČNR, domnívám se, že je natolik závažné, že je potřeba, abychom ho projednali nejdříve v klubech. Děkuji vám za pozornost. /Potlesk./


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP