Úterý 18. února 1992

Začátek schůze České národní rady

18. února v 17.00 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 106 poslanců.Za vládu České republiky: místopředseda vlády M. Lukeš.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ačkoli nás tady není dostatečný počet, dovolte, abych zahájila 31. schůzi ČNR a srdečně vás přivítala.

S návrhem na tuto schůzi jste byli seznámeni na pozvánce na tuto schůzi. Má někdo z vás k pořadu 31. schůze ČNR, tak jak je uveden na pozvánce připomínky, dotazy nebo návrhy na doplnění? Paní poslankyně Šepsová.

Poslankyně Lenka Šepsová: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, domnívám se, že budu muset posečkat, až budeme usnášeníschopní, protože dávám návrh na rozšíření pořadu 31. schůze ČNR.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Paní poslankyně, můžete ho přednést, hlasovat o něm budeme, až budeme usnášeníschopní.

Poslankyně Lenka Šepsová: Navrhuji zařadit na pořad 31. schůze ČNR tento bod: "Sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací dle písmene b usnesení č. 156 ČNR".

Navrhuji tento bod zařadit nebo spíše předřadit před bod "Interpelace".

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrh pan poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout rozšíření pořadu dnešní schůze o bod nazvaný "Doplnění zákona ČNR ze dne 28. března 1989 č. 35 Sb. o Jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/90 Sb. a zákona č. 97/91 Sb. a zákona č. 280/91 Sb. s přihlédnutím k dalším předpisům".

Konkrétně jde o doplnění § 14 Jednacího řádu, tedy zákona a rozšíření o článek 4 v tom smyslu, že do budov, jednacích síní atd. je zákaz vstupu se zbraněmi či výbušninou. Přesné znění s případným odůvodněním bych přednesl až v případě vašeho souhlasu se zařazením do pořadu jednání. Bod doporučuji projednat. Děkuji za pochopení a nejen já považuji změnu jednacího řádu v tomto směru za užitečnou.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Pane poslanče, kam chcete tento bod zařadit. Máme tam 16 bodů, poslední je zpráva předsednictva.

Poslanec Jaroslav Štrait: Domnívám se, že by mohl být zařazen jako bod 5a, pokud možno co nejdříve. Nevím, k jakým dojde změnám v návrhu pořadu, to nedokáži odhadnout, ale někde zkraje.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dobře, děkuji, tedy po bodu 5. Pan poslanec Koháček.

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout rozšíření programu o projednání tisku 550, tj. novela o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění společné zprávy pod tiskem 585, protože tento zákon projednaly všechny výbory ČNR a v podstatě zaujaly k němu shodné stanovisko. Vzhledem k tomu, že předkladatel, kterého bude zastupovat místopředseda ČR pan Baudyš, by si přál, aby tento bod, pokud bude zařazen, byl zařazen na pátek, navrhuji ho zařadit před bod "Interpelace" s tím, že budeme respektovat i ten pátek.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Mohl byste tento bod, pane poslanče, stručně upřesnit?

Poslanec Petr Koháček: Je to projednání návrhu zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce - tisk 550 a společná zpráva, která byla včas rozdána, jako tisk 585.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, pan poslanec Cabal.

Poslanec Jaroslav Cabal: Vážená paní předsedkyně, tak jak jsem předeslal, materiály pro volbu do Pozemkového fondu nejsou úplné. Proto navrhuji přeložení volby za bod 11.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, dovolil bych si navrhnout změnu, žádné doplnění, ale změnu v pořadí jednotlivých bodů. Navrhoval bych, abychom původně plánovaný bod 11 - tedy návrh zákona o ochraně přírody - zjednodušeně řečeno, zařadili za bod 7, za projednávání prvních návrhů zákonů, kromě jiného projednán předtím, než bude přednesena zpráva k ekonomické reformě v lesním hospodářství, resp. dokončeno projednávání tohoto bodu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, paní poslankyně Vorlová.

Poslankyně Milada Vorlová: Navrhuji, aby bod 11, o kterém nyní byla řeč, přišel na pořad ve čtvrtek ráno, protože zde ve středu pravděpodobně nebude vláda a pro tento bod je důležité, aby byl projednán už ve čtvrtek, aby náhodou předchozími body nebyl zatlačen až na pátek, kdyby z něj byly pozměňovací návrhy, aby je bylo možno přes noc zpracovat.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další návrh pan poslanec Frkal.

Poslanec Jiří Frkal: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, klub poslanců Demokratické strany práce, navrhuje 2 změny našeho pořadu. Jako první bod žádám o zařazení bodu programu "Stanovisko vlády ČR ke smlouvě ČSFR a Spolkové republiky Německo". Přednese předseda vlády jako poslední bod našeho jednání. Doporučujeme zařadit. Zdůvodnění: Jednak nás k tomu vede současná situace v České republice, protichůdná stanoviska, která jsou uveřejňována v tisku a jednak nás k tomu vede i vyjádření některých poslanců, konkrétně pana poslance Piverky, který má na věc samozřejmě jiný názor než my, ale který tento názor presentoval veřejně a je tedy potřeba, abychom znali před projednáváním ve Federálním shromáždění stanovisko České vlády. To je tedy první náš návrh. Jako poslední bod našeho jednání.

Druhý návrh je trochu jiný. Doporučujeme vypustit z programu této schůze ČNR vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny. Zdůvodnění: I když si uvědomujeme to, že tento vládní návrh zákona je velice důležitý, a i když si uvědomujeme, že řada výborů ČNR na něm pracovala, jsme toho názoru, že takovýto závažný zákon nelze projednávat ve, znění společné zprávy, která je vlastně novým zákonem, novým návrhem zákona, má 93 paragrafů a dostali jsme ji včera. Podle našeho názoru je třeba se na projednávání tohoto zákona řádně připravit, aby skutečně šlo o věci, které jsou odborné, nikoli jenom politické. Proto navrhujeme tento bod vypustit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další změny pořadu? Zdá se, že už se nehlásí nikdo. Pan poslanec Smělík.

Poslanec Zdeněk Smělík: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, navrhuji zařadit na program 31. schůze bod 6 naléhavou interpelaci poslanců KDÚ na vládu ČR. Vzhledem k tomu, že požadovaný termín odpovědi jsou tři dny, mělo by tak být ještě v průběhu této schůze.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Jako bod 6 - o čem? Pane poslanče mohl byste nám sdělit, čeho se má tato interpelace týkat?

Poslanec Zdeněk Smělík: Ve věci projednání návrhu zásad zákona o akademii.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Další náměty na doplnění pořadu? Zdá se, že už nejsou. Dám tedy hlasovat o jednotlivých návrzích na doplnění programu.

Jako první se přihlásila paní poslankyně Šepsová s tím, aby na pořad jednání před bod 14 bylo zařazeno sdělení vyšetřovací komise.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu programu, ať zvedne ruku. 99.

Děkuji, návrh byl přijat.

Další se přihlásil pan poslanec Štrait, který navrhuje doplnění zákona ČNR o jednacím řádu o článek 14 a rozšíření o článek 4 za bod 5.

Kdo je pro doplnění tohoto bodu na pořad dnešní schůze a tedy pokračujících dnů, ať zvedne ruku. 35. Děkuji.

Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Koháček navrhuje, aby před bod interpelace byl zařazen návrh zákona o státním odborném dozoru. Je to tak?

Poslanec Petr Koháček (z pléna): O odborném dozoru nad bezpečností práce.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Nad bezpečností práce. Dávám hlasovat o tomto bodu programu.

Kdo je pro přijetí tohoto bodu? 64.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 60.

Děkuji. Tento návrh byl přijat.

Pan poslanec Cabal navrhl, abychom přeložili volby členů orgánů Pozemkového fondu ČR na některý z pozdějších dnů. Rozuměla jsem tomu dobře? Za bod 11. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 88. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Pan poslanec Vlach navrhl, abychom bod 11 dali za bod 7. Je to ten vládní návrh zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny. Upozorňuji, že pan poslanec Frkal navrhuje vůbec vypuštění tohoto bodu. Prosím, abyste s tímto vědomím už hlasovali.

Paní poslankyně Vorlová naopak navrhla, aby tento bod byl zařazen teprve podle okolností na program ve čtvrtek, kdy bude přítomna celá vláda. Dávám hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Vlacha, zařadit bod nyní označený jako 11 za bod 7, jako bod osmý.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 70.

Návrh byl přijat.

Tím se stává bezpředmětným návrh paní poslankyně Vorlové a návrh pana poslance Frkala, který přednesl jako svůj druhý návrh. Ale jako první přednesl pan poslanec Frkal zařadit stanovisko vlády ke smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo, a to jako poslední bod.

Kdo je pro tento bod, ať zvedne ruku. 46.

Kdo je proti tomuto návrhu? 31.

Kdo se zdržel hlasování? 47. Děkuji.

Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Smělík posléze vystoupil s návrhem, aby jako naléhavá interpelace byl zařazen bod VI. - připomínky k zásadám zákona o akademii věd. Prosím pana poslance Smělíka o přesnou interpretaci.

Poslanec Zdeněk Smělík: Klub poslanců KDU předkládá naléhavou interpelaci vládě ČR ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan místopředseda Kasal chce ještě doplnit tento návrh.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Protože naléhavost interpelace z krátkého vstupu pana poslance Smělíka nevyplývá, chtěl bych doplnit, že jestliže nebude do konce našeho volebního období projednán zmíněný zákon, který vláda již několikrát odložila, tak hrozí nebezpečí, vzhledem ke kompetenčnímu zákonu, jak jsme ho přijali vloni, že Česká akademie věd v podstatě 31. prosincem bídně zanikne. To jistě nikdo z nás nechce, a proto tato naléhavá interpelace má směřovat k tomu, aby povzbudila vládu k přípravě legislativní úpravy týkající se tohoto návrhu zákona.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Myslím, že nyní tomu již všichni rozumíme a dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Smělíka.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 83.

Tento návrh byl přijat.

Nyní prosím, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abychom hlasovali o návrhu programu jako o celku.

Předpokládám, že návrh pořadu byl vám doručen a že jste s ním seznámeni, pokud nikoliv, prosím, abyste mi to dali najevo, abych ho přečetla. Je to 16 bodů. Víte o tom, jaký učinilo předsednictvo návrh pořadu? (Projevy souhlasu.)

Dávám tedy hlasovat o pořadu jako o celku.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, jak byl navržen předsednictvem a nyní doplněn, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) 112.

Návrh pořadu byl přijat.

Prvním bodem pořadu je

I.

Návrh na zařazení poslanců do výborů České národní rady.

Dnes složili slib naši noví kolegové - poslankyně Hana Vrchlavská, poslanec Antonín Marek a poslanec Václav Exner.

Dnes je třeba rozhodnout o jejich zařazení do výborů. Vzhledem k tomu, že je třeba, aby počet poslanců v jednotlivých výborech byl vyvážený, doporučuje předsednictvo tento návrh, aby pan poslanec Marek byl zvolen do výboru pro územní správu a národnosti, aby paní poslankyně Vrchlavská byla zvolena do výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus, aby pan poslanec Exner byl zvolen do ústavně právního výboru.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky?

Hlásí se pan poslanec Ivo Palkoska.

Poslanec Ivo Palkoska: Vážená paní předsedkyně, přiznám se, že nevím, jestli tato věc byla projednána v klubech. Pokud by nebyla a pokud bych měl rozhodovat na plénu, byl bych rád, kdybych mohl znát historii, vzdělání a obor pánů poslanců a paní poslankyně, abychom mohli posoudit, do kterého výboru mají být zařazeni.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Zdá se, že připomínka pana poslance Palkosky je namístě. Nebyla věc projednána v klubech - předpokládali jsme, že tento bod budeme projednávat zítra. Bylo by možná dobře, kdybyste se v klubech sešli a k této otázce se vyjádřili. Proto bych doporučovala přerušení tohoto bodu a jeho odložení po následujících bodech. Poslanci se mohou mezi volbami sejít a toto projednat.

Je s tím souhlas?

(Projevy souhlasu.)

Přistoupíme tedy k dalšímu bodu, pro který jsme hlasovali, aby schůze začala dnes a ne zítra.

Je to:

II.

Návrh předsednictva na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů - sněmovní tisky 588 až 591 a 593.

Protože podle § 75 Jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť.

Jsou nějaké jiné návrhy o způsobu hlasování? (Nikdo se nehlásil.)

První tisk 588 je návrh zákona o volbách do České národní rady ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozdán poslancům ČNR.

Kdo souhlasí se zkrácením 60 denní lhůty k projednání návrhu zákona podle sněmovního tisku 588, ať zvedne ruku.

(Hlasuje se.) 95.

Tento návrh byl přijat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP