Středa 19. února 1992

Začátek schůze České národní rady

19. února v 9.15 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 163 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

(Přerušená schůze zahájena v 9.10 h.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 31. schůze ČNR a srdečně Vás vítám.

Konstatuji, že včera jsme projednali jeden bod pořadu, a to zkrácení lhůt k projednání návrhů zákonů.

U dvou bodů, tj. u návrhu na zařazení poslanců do výborů ČNR a u voleb předsedy církevního a humanitárního výboru a dalšího člena předsednictva ČNR, jsme jednání přerušili.

Vyplním čas, než se vážené kolegyně a kolegové dostaví z kuloárů do jednací síně tím, že si dovolím zrekapitulovat přehled schválených bodů dnešní schůze.

Jde o volbu předsedy církevního a humanitárního výboru a volbu člena předsednictva ČNR, kde bylo jednání přerušeno.

Návrh na zařazení poslanců do výborů - ČNR - rovněž přerušené jednání.

Dalším bodem je naléhavá interpelace poslanců KDU vůči vládě ČR ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění.

Dalším bodem je návrh skupiny poslanců ČNR Zdeňka Malíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1990 Sb. o volbách do ČNR ve znění zákonů ČNR 221/1990 Sb. a 435/1991 Sb. - sněmovní tisky 572 a 578.

Dále pak vládní návrh zákona ČNR, jímž se upravují některé otázky, související s vydáním zákona 509/1991 Sb., jímž se mění a doplňuje a upravuje občanský zákoník - sněmovní tisky 546 a 583.

Vládní návrh zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny sněmovní tisky 497 a 579.

Osmým bodem je zpráva vlády ČR o bezpečnostní situaci v ČR a informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ČNR č. 187 z 20. 6. 1991. Jde o pokračování přerušeného jednání z 30. schůze ČNR.

Devátým bodem je zpráva vlády ČR o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v ČR rovněž jde o přerušené jednání z 30. schůze ČNR.

Desátým bodem je kontrola plnění usnesení ČNR č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství.

Rovněž pokračování v přerušeném jednání.

Jedenáctým bodem je volba členů orgánů pozemkového fondu ČR.

Dvanáctým bodem je návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání - sněmovní tisky 569 a 584.

Třináctým bodem je vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1992 - sněmovní tisky 559 a 582.

Čtrnáctým bodem je vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. sněmovní tisky 550 a 585.

Patnáctým bodem je sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací podle usnesení ČNR č. 156 písm. b.

Šestnáctým bodem jsou interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády ČR.

Sedmnáctým bodem odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Posledním bodem je zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 30. ledna do 18. února 1992 - sněmovní tisk 580.

To je všechno. Nyní je možné přistoupit k projednávání právě připomenutého pořadu této schůze.

Dalším bodem je Volba předsedy církevního a humanitárního výboru ČNR a volba člena předsednictva ČNR.

Zahajuji tedy přerušené jednání k volbě předsedy církevního a humanitárního výboru ČNR a k volbě dalšího člena předsednictva ČNR.

Požádám nyní pověřeného poslance ze skupiny ověřovatelů ČNR, aby nás seznámil s výsledky volby. Měl by to být pan poslanec Karas. Prosím, pane poslanče! Poslanec Jiří Karas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky tajného hlasování při volbě předsedy církevního a humanitárního výboru ČNR.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 142 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 142 platných lístků, nebyl odevzdán žádný neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula, počet nevydaných hlasovacích lístků 58.

Pro pana Jana Zahradníčka bylo odevzdáno 120 platných hlasů. Předsedou církevního a humanitárního výboru ČNR byl tedy zvolen pan Jan Zahradníček.

Srdečně blahopřejeme.

(Potlesk.)

Dále bych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při volbě dalšího člena předsednictva ČNR.

K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 142 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 140 platných lístků, odevzdány byly 2 neplatné lístky. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula, počet nevydaných hlasovacích lístků 58. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

Pro pana Pavla Klenera bylo odevzdáno 68 platných hlasů, pro pana Ivo Přikryla bylo odevzdáno 65 platných hlasů, pro pana Rudolfa Němečka bylo odevzdáno 5 platných hlasů.

Nebyl tedy zvolen další člen předsednictva ČNR, proto následuje druhé kolo, do něhož postupují pánové Pavel Klener a Ivo Přikryl.

Na volební akt navrhuji 20-ti minutovou pauzu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Je připraveno vše k volbě?

(poslanec Karas: ano, vše je připraveno.)

Pan ověřovatel konstatoval, to co musím pro stenozáznam zopakovat, že do funkce předsedy církevního a humanitárního výboru této sněmovny byl zvolen pan Jan Zahradníček.

Nezbývá než přistoupit k druhému kolu volby, dalšího člena předsednictva ČNR. Znamená to tedy, že uděláme přestávku teď hned, hlasovací lístky se začnou vydávat rovněž okamžitě, podle pana ověřovatele je vše připraveno.

Navrhuji, aby vzhledem ke zkušenostem a počtu poslanců ve sněmovně, jichž se dostavilo v této chvíli 120, byl volební akt oceněn spíše na 30 minut, než na 20 minut. Tedy je 9,20, v 9,50 se opět sejdeme k projednávání dalšího bodu programu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Pokračujeme v našem přerušeném jednání. Vzhledem k tomu, že až kolem 10.15 hodin bude vyhlášen výsledek provedené volby, tak - pokud není námitek z pléna - tento bod přerušuji a pokračovali bychom dalším bodem, jímž je

Zařazení poslanců do výborů České národní rady.

I tento bod byl projednán včera a přerušen. Včera byl přednesen návrh, aby naši noví kolegové byli zařazeni do výborů takto: posl. Marek do výboru pro územní správu a národnosti posl. Vrchlavská do výboru pro životní prostředí a urbanismus posl. Exner do ústavně právního výboru. Jednání bylo přerušeno s tím, že návrhy je třeba projednat v poslaneckých klubech. Táži se proto, zda jsou nějaké připomínky k návrhu na zařazení poslanců do výborů, jak byl přednesen, případně prosím o sdělení stanoviska klubů. Hlásí se pan poslanec Zahradníček.

Poslanec Jan Zahradníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám na srdci několik bodů. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za důvěru a za zvolení doufám, že ji budu moci opětovat. Dále bych vás chtěl poprosit, abychom učinili liteře jednacího řádu zadost, abyste mě zbavili práce v dosavadním výboru pro životní prostředí a urbanismus.

Dále klub KDS navrhuje nového poslance pana Antonína Marka do výboru ústavně právního. Výbor ústavně právní má málo členů a proto navrhujeme tuto změnu.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Jsou další návrhy a připomínky? Hlásí se pan posl. Pospíšil.

Poslanec Petr Pospíšil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, klub občanského hnutí podporuje zařazení nově zvolených poslanců do výborů, jak byli včera navrženi.

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Jsou další připomínky nebo návrhy?

(nikdo se nehlásil)

Pokud nejsou, můžeme přistoupit k hlasování o třech nově nastoupivších poslancích.

Nejdříve bychom hlasovali o navržené změně, aby pan posl. Marek byl zařazen do výboru ústavně právního. Jsme usnášení schopní.

Kdo souhlasí s tím, aby pan posl. Marek byl zařazen do ústavně právního výboru? (hlasuje se) 73

Kdo je proti? 1

Kdo se zdržel hlasování? 43

Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu na zařazení paní posl. Vrchlavské do výboru pro životní prostředí a urbanismus.

Kdo je pro tento návrh? (hlasuje se) 115

Kdo je proti? nikdo

Kdo se zdržel hlasování? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o zařazení pana posl. Exnera do ústavně právního výboru.

Kdo souhlasí s tímto návrhem? (hlasuje se) 66

Kdo je proti? 27

Kdo se zdržel hlasování? 25.

I tento návrh byl přijat.

Shrnuji tedy, že paní poslankyně Vrchlavská byla zvolena členkou výboru pro životní prostředí a urbanismus České národní rady, a pan poslanec Marek a pan poslanec Exner byli zvoleni členy výboru ustavně právního ČNR.

Zbývá ještě návrh pana poslance Zahradníčka, který navrhuje, aby byl odvolán z výboru pro životního prostředí a urbanismus. Můžeme hlasovat o jeho návrhu, nebo jsou nějaké procedurální námitky?

(nikdo se nehlásil).

Budeme tedy hlasovat o usnesení, jímž Česká národní rada odvolává pana poslance Zahradníčka z výboru pro životní prostředí a urbanismus.

Kdo souhlasí s tímto usnesením? (hlasuje se) 122

Kdo je proti? 1

Kdo se zdržel hlasování? 1 Tento návrh usnesení byl přijat.

Dámy a pánové, zdá se, že ověřovatel pan poslanec Karas je připraven podat zprávu o výsledku hlasování druhého kola volby člena předsednictva ČNR, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem tajného hlasování při druhé volbě dalšího člena předsednictva ČNR. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 152 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 152 platných lístků, odevzdáno bylo nula neplatných lístků. Počet nevydaných hlasovacích lístků 48. Pro navržené kandidáty byly odevzdány hlasy takto: pro pana Pavla Klenera bylo odevzdáno 73 platných hlasů, pro pana Ivo Přikryla bylo odevzdáno 77 platných hlasů. Dalším členem předsednictva ČNR byl zvolen pan Ivo Přikryl.

Srdečně blahopřejeme.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda: Děkuji. Není třeba, abych opakoval konstatování pana ověřovatele a blahopřeji nově zvolenému členu předsednictva.

Dalším bodem jednání je

IV.

Naléhavá interpelace poslanců KDU vůči vládě ČR ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění.

O zařazení tohoto bodu požádal poslanec Smělík. Prosím jej, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Smělík: Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, naléhavá interpelace klubu poslanců KDU, k níž se připojili poslanci ČNR Jan Květ, Pavel Klener a Martin Bursík, vládě ČR ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění a zásad zákona o vědě a technologii:

Práce na návrhu zákona České akademii věd a umění byly zahájeny v srpnu 1990 na základě usnesení 59. valného shromáždění ČSAV. Vzorem pro cílovou přestavbu organizace České akademie věd a umění je například struktura MPG Max-Planck-Geselschaft zur Förderung der Wissenschaften v NSR nebo CNRS Centre National de la Recherche Scientifigue ve Francii, vzhledem k flexibilitě jejich organizační struktury a osvědčené spolupráci s ostatními partnery v oblasti vědy a vzdělávání. Na podzim roku 1990 proběhlo interní připomínkové řízení v rámci ČSAV a v upraveném znění byl návrh v únoru 1991 schválen Komorou volených zástupců Akademie věd. V březnu 1991 byl pak ministrem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR Karlem Dybou podle plánu legislativních prací vlády ČR návrh rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Po zapracování připomínek byl předložen do Legislativní rady ČR, která jej v říjnu 1991 projednala a vrátila předkladateli k dopracování s ohledem na nutnost aktualizovat jej podle nově přijímaných zákonů - Obchodní a Občanský zákoník.

Přepracovaný návrh zásad zákona byl dodán ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj 15. 11. minulého roku. Teprve v posledních dnech prosince jej ministr Dyba předložil do Legislativní rady vlády, která jej projednala 21. 1. 1992 a konstatovala, že návrh byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení, přičemž předkladatel neudával, že by připomínkové řízení bylo rozporné, a doporučila vládě ČR schválit návrh zásad zákona po zapracování připomínek Legislativní rady vlády ČR.

Zásady vznikaly v úzké návaznosti na návrh zásad zákona ČNR o vědě a technologii s využitím našich i zahraničních zkušeností. Zásady obou zákonů vycházejí ze současného stavu organizace vědecké činnosti v České republice a umožňují postupnou transformaci institucionálně oddělených oblastí základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vzdělávání ve vzájemně propojenou soustavu, efektivně využívající potenciál Akademie, vysokých škol a resortních ústavů v oblasti vědecké činnosti a vzdělávání. Podotýkáme, že návrh zásad zákona o České akademii věd a umění byl poprvé dán na pořad vlády 21. 1. 1992, ale byl předkladatelem, ministrem Karlem Dybou stažen z programu jednání. Znovu byl na program jednání vlády zařazen 12. 2., ale jeho projednávání bylo opět oddáleno na základě stanoviska ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Petra Vopěnky, které předpokládalo strukturální změnu organizace České akademie věd a umění, a to postupnou integrací do vysokých škol a následně zřízením ministerstva školství a vědy po červnových volbách.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP