Pátek 21. února 1992

Začátek schůze České národní rady

21. února v 9.25 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 152 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr zemědělství B. Kubát, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, vítám vás čtvrtý den na zasedání 31. schůze České národní rady. Vítám rovněž pana místopředsedu Baudyše a členy vlády.

Dosud jsme projednali deset bodů schváleného pořadu. U jednoho bodu jsme jednání přerušili s tím, že v něm budeme pokračovat v příští schůzi České národní rady. Pro úplnost ještě připomenu, že včera večer jsme začali projednávat volbu členů orgánů Pozemkového fondu České republiky.

Zbývají nám tedy k projednání ještě tyto body:

12. Volba členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

13. Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství. Jde o pokračování přerušeného jednání z 30. schůze ČNR.

14. Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání - sněmovní tisk 569 a 584

15. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1992 - sněmovní tisk 559 a 582

16. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. - sněmovní tisk 550 a 585

17. Sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací podle usnesení České národní rady č. 156 písm. B)

18. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

19. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

20. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. ledna do 18. února 1992 - sněmovní tisk 580

Přistoupíme k projednávání našeho pořadu.

Prvním dnešním bodem tedy bude

XII.

Pokračování ve volbě členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

Včera jsme stanovili kandidátní listiny pro volbu členů prezidia Pozemkového fondu, jeho předsedy a místopředsedy a členy dozorčí rady. Národohospodářský výbor vám předložil také návrh volebního řádu pro tajnou volbu členů obou uvedených orgánů, pokud se ovšem pro tento způsob hlasování rozhodnete. Proto nejdříve doporučuji rozhodnout o způsobu hlasování. Prosím pana kolegu Ledvinku, kdyby seznámil sněmovnu s obsahem volebního řádu.

Poslanec Karel Ledvinka: Vážený pane předsedající, vážení zástupci České vlády, dámy a pánové, na základě pověření předsednictva České národní rady zajistil národohospodářský výbor ČNR ve smyslu znění odst. 2 § 10 zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky sumarizaci kandidátů jednotlivých poslaneckých klubů České národní rady na členy dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky. Tento seznam, včetně zásadních charakteristik navržených kandidátů, vám byl rozdán do poslaneckých lavic. Přesto mi dovolte, abych vás ještě jednou s tímto návrhem seznámil.

V úvodu mi dovolte omluvit se za Kancelář, za drobnou chybičku v textu uvozující věty na konci, kde místo "ČNR" má být "ČR". Jedná se tedy o následující poslance: Vladimír Budínský, Jaromír Stibic, Čestmír Hofhanzl, Jaroslav Kelnar, Josef Meier, Josef Kubiš, Jan Litomiský, Luděk Fendrych, Tomáš Sojka a Václav Moskal.

Současně jste obdrželi návrh volebního řádu pro tajné hlasování k volbě prezidia a dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky, který podle názoru vlády České republiky i národohospodářského výboru odpovídá podmínkám daných příslušnými zákony.

Tento návrh volebního řádu se nám zdá opravdu spravedlivý, především proto, že v podstatě o přesném složení těchto orgánů rozhodnou poslanecké kluby, případě dohody mezi těmito kluby.

A tomu bychom snad už konečně mohli začít říkat poslanecká nebo parlamentní demokracie.

K návrhu volebního řádu pro tajné hlasování mi dovolte jenom upozornit na dvě základní věci, které - jak jsem byl upozorněn ověřovateli - je třeba říci. Jsou dvě kandidátky, jedna pro orgán jeden, tj. pro prezidium a do něho zakroužkuje každý poslanec maximálně 9 členů. Druhá kandidátka, druhého orgánu, tj. dozorčí rady - do této kandidátky může každý poslanec zakroužkovat maximálně 5 členů tak, jak je zákonem určeno. Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Ledvinkovi a otevírám diskusi k návrhu volebního řádu. Hlásí se někdo do diskuse? Není tomu tak. Diskusi uzavírám.

Budeme hlasovat o volebním řádu, se kterým vás nyní seznámil pan poslanec Ledvinka.

Podle prezenční listiny je nás 117, ve sněmovně je nás přítomno 104, můžeme tedy hlasovat o volebním řádu, jak jste s ním byli seznámeni.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) 93.

Kdo je proti? Nikdo.

Volební řád byl schválen.

Hlasovací lístky budou připraveny během pěti minut a budou rozdány. Od té doby do třiceti minut budeme hlasovat, pak budeme pokračovat v dalším pořadu, zatímco skrutátoři budou počítat hlasy.

Přerušuji nyní schůzi na 30 minut, pokračovat budeme přesně v 10 hodin.

(Schůze přerušena v 9.32 h)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v přerušeném jednání, volby pomalu končí, takže se budeme zabývat dalším bodem, zatímco skrutátoři budou počítat hlasy.

Dalším bodem je

XIII.

Kontrola plnění usnesení ČNR č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství

I zde pokračujeme v přerušeném jednání. O kontrole plnění tohoto usnesení jsme jednali ve 30. schůzi 23. a 30. ledna 1992. Rozpravu jsme ukončili a jednání přerušili s tím, že návrh usnesení bude projednán v únorové schůzi. Návrh usnesení vám byl rozdán.

Prosím pověřeného člena výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus pana poslance Květa, aby předložený návrh usnesení uvedl.

Poslanec Jan Květ: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní kolegyně, páni kolegové, poslanci. Výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus revokoval své usnesení č. 145 ze 13. 2. 1992 k ekonomické reformě v lesním hospodářství a zmocnil mě k přednesení návrhu nového usnesení zde na tomto plénu. Jde o usnesení, které podle mého názoru je zobrazením konsensu, ke kterému jsme po mnoha diskusích a po dvou seminářích, které jak víte zde na půdě ČNR byly, 13. a 14. února dospěli.

Nyní tedy usnesení našeho výboru, jehož obsahem je také návrh usnesení ČNR:

"Výbor ČNR pro ochranu životního prostředí a urbanismus po zvážení všech skutečností a po zveřejnění zahraničních expertíz koncepce hospodaření v lesním hospodářství ministerstvem zemědělství České republiky došel k následujícím závěrům."

A to je vlastně to, oč jde.

"I. Předložená a již započatá reforma v lesním hospodářství je nedostatečně připravena. Zvláště pociťujeme absenci nového lesního zákona a široké diskuse odborné veřejnosti lesního hospodářství k nové organizaci státních lesů a ekonomické reformě.

Vzhledem k tomu, že oponentní hlasy nabývají na intenzitě, doporučujeme přijmout ČNR toto usnesení:

Česká národní rada žádá vládu ČR

1. Do 6. 3. 1992 vytvořit pracovní komisi složenou z pracovníků ministerstva zemědělství České republiky, ministerstva životního prostředí České republiky, z poslanců výborů ČNR národohospodářského a pro ochranu životního prostředí a urbanismus, zástupců provozu lesního hospodářství a zástupců lesnického vysokého školství, a to tak, aby byly zájmové skupiny zastoupeny rovnoměrně. Komise bude garantovat zapracování osvědčených zkušeností našich lesníků a závěrů zahraničních expertíz do koncepce lesnické politiky České republiky.

2. Urychleně připravit návrh zákona o lesích tak, aby mohl být projednáván v České národní radě do konce tohoto volebního období."

Tolik tedy návrh usnesení ČNR, tak jak ho předkládá výbor ČNR pro ochranu životního prostředí a urbanismus. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Květovi, má někdo k předloženému přednesenému návrhu usnesení připomínky? Prosím pan ministr Kubát.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: Ano, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, dámy a pánové, dovolil bych si přičinit pouze několik drobných poznámek, především k bodu 1. Jsme nesmírně rádi, že se sestavíme tuto komisi a budeme společně řešit stávající problémy. Po dohodě s pány poslanci z prosince jsem ještě neschválil statut lesů České republiky, tj. věc, na které teď urychleně musíme spolupracovat, abychom tento statut vytvořili, abychom si řekli přesně, jak budeme dále postupovat.

Dále mně nesmírně záleží na tom, abychom společně kontrolovali personální obsazení lesů České republiky, aby se tam dostali skuteční odborníci, takže i tím se bude tato komise
zabývat.

Dále se domnívám, že je třeba považovat tuto koncepci stále za otevřenou, čili proto tam budeme akceptovat různé připomínky, protože např. k zásadní změně dochází vlastně tím, že byla přijata ve Federálním shromáždění tento týden novela zákona o půdě, dosáhli jsme toho, co jsme chtěli, že budou restituovány osoby v plném rozsahu, nikoliv pouze 250 hektarů. Tzn., např. k zámečku nebo k velkému statku se budou vracet plný rozsah půdy až několik tisíc hektarů, čili dá se říci, o čem jsem vás informoval na minulé schůzi, že v podstatě státní lesů v tuto chvíli budeme mít něco kolem 45 - 50%, protože zhruba těch 10 - 15% připadne na další restituce, pokud tito lidé uplatní svůj restituční nárok.

Čili je to celá řada věcí, které se budou postupně měnit, a proto jsem rád, že jsme se dohodli na vytvoření této komise a že budeme samozřejmě spolupracovat.

Co se týče návrhu zákona o lesích, tento týden jsme měli schůzku s panem ministrem Dejmalem, návrh zákona je prakticky hotov, doděláváme tam pouze oblast státní správy, protože chceme udržet státní správu při ministerstvu zemědělství a vybavit ministerstvo životního prostředí statutem vrcholného státního dozoru na tuto státní správu. Tyto věci se snažíme legislativně upravit, jinak je prakticky zákon připraven k předložení.

Dovolil bych si poděkovat pánům poslancům a vůbec všem, kteří se těchto jednání zúčastnili. Řekl bych, že naše spory přispěly ke vzájemnému pochopení a doufám, že budeme prosazovat to nejlepší pro naše lesy, toť vše.

Děkuji.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu ministru Kubátovi, má ještě někdo nějakou připomínku k přednesenému usnesení nebo nějaký pozměňovací návrh? Zdá se, že tomu tak není.

Děkuji, uzavírám rozpravu a budeme hlasovat. Je třeba znovu přečíst usnesení nebo si jej pamatujete?

(Hlasy z pléna: Máme je před sebou.)

Hlasujeme tedy. Kdo souhlasí s návrhem usnesení předneseným panem poslancem Květem, ať zvedne ruku. 94.

Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Jak vidím, nejsme usnášeníschopní, prosím vás, pozvěte další poslance ať můžeme znovu hlasovat. Prosím poslance z předsálí, aby se dostavili do sněmovny, abychom byli usnášeníschopní.

Dávám znovu hlasovat o usnesení, které vám bylo rozdáno.

Kdo souhlasí s usnesením týkajícím se kontroly plnění usnesení ČNR k ekonomické reformě lesního hospodářství, ať zvedne ruku - 111.

Je někdo proti? - Nikdo.

Děkuji, tohoto usnesení bylo přijato.

Můžeme přikročit k dalšímu bodu. Dalším bodem našeho jednání je

XIV.

Návrh výboru pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 569 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 584. Za navrhovatele nám předložený návrh odůvodní poslanec Oto Pruša. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Oto Pruša: Vážený předsedající, vážená sněmovno, kolegyně a kolegové, předkladatelem tohoto návrhu zákona o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání je výbor pro vědu, vzdělání a kulturu, který mě pověřil, abych vám tento návrh zákona zde ozřejmil a zdůvodnil. Považuji za nutné, abych tím pádem v tuto chvíli, vzhledem k ozřejmení opravdu fakticky a věcně učinil několik poznámek k tomu, co souvisí s provozováním rozhlasového a televizního vysílání v České republice a tím pádem, abychom si zcela věcně řekli, jaký je vlastně současný stav, který tento zákon by chtěl a měl řešit.

Naprosto podstatná a prvořadá je skutečnost, že v loňském roce byl přijat federální zákon č. 136 o působnosti tisku a jiných sdělovacích prostředků, který vymezil kompetence také mimo jiné v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Do té doby figurovala, - pokud šlo o určité rozjíždění tzv. duálního systému, který už známe, kdy jde v zájmu plurality a demokratického přístupu k informacím o existenci dvou základních subjektů v oblasti vysílání: jednak provozovatele ze zákona a jednak soukromých držitelů licencí, tak právě tento zákon, když toto vymezil tak v podstatě nepřímo, ale vlastně z tohoto zákona i přímo, odebral tyto kompetence, pokud jde o působnost České republiky a území České republiky, - do té doby fungující meziresortní federální komisi pro přidělování rozhlasových a televizních licencí.

Proto vzápětí na to, z důvodu zcela praktického, byla jmenována komise, která měla tuto určitou absenci v rámci České republiky nahradit a vyplnit. Vznikla tedy tato stejná komise po vzoru té federální, meziresortní komise při ministerstvu kultury, republiková komise pro přidělování rozhlasových a televizních licencí.

Tato komise měla práce ne zcela málo, protože zájem byl, aby opravdu se soukromý sektor v této oblasti provozování vysílání - v prvé fázi zejména rozhlasového - v každém případě se co nejvíce uplatňoval a mohlo se realizovat v podmínkách České republiky určité nabourávání dosavadního monopolu v této oblasti.

Tato komise přidělila více než 30 licencí žadatelům o lokální vysílání na území České republiky. Toto je ta první základní fáze od účinnosti zákona 136, tj. kompetenčního federálního zákona a tato fáze v podstatě končí a je uzavřena další federální normou, je to zákon 468, což je zákon, který nabyl účinnosti v listopadu loňského roku, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP