Úterý 17. března 1992

Začátek schůze České národní rady

17. března ve 13.00 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády A. Baudyš, M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji pátý den 31. schůze a všechny vás srdečně vítám. Vítám ministry České vlády, pana ministra Vrbu a pana ministra Šabatu. Chci vás informovat, že dosud jsme projednali čtrnáct bodů pořadu, které jsme schválili. U jednoho bodu jsme jednání přerušili s tím, že v něm budeme pokračovat v příští schůzi ČNR. U dvou bodů jsme jednání přerušili a budeme se k nim vracet dnes. Jde o volbu členů orgánů Pozemkového fondu a o sdělení vyšetřovací komise. Mimo to se musíme ještě vrátit také k bodu Stanovisko ČNR k činnosti prokuratury, protože při něm nebylo dokončeno hlasování.

K projednání nám tedy zbývají tyto body:

11. Stanovisko ČNR k činnosti prokuratury - dokončíme hlasování

12. Volba členů orgánů Pozemkového fondu České republiky - kde bylo jednání přerušeno

17. Sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací podle usnesení ČNR č. 156 písm. B - přerušené jednání

18. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb. sněmovní tisk 550 a 585

19. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

20. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

21. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 30. ledna do 18. února 1992 - sněmovní tisk 580

Než přistoupíme k projednávání našeho pořadu, chci připomenout, že bezprostředně na tuto schůzi časově navazují naše dvě další schůze - to je 32. a 33. Máme tedy bohatý program až do pátku. I když jde o Velký pátek, prosím, abyste vzali na vědomí, že je skoro vyloučeno, abychom ukončili tak, jak si někteří poslanci představují, ve tři hodiny odpoledne. Prosím všechny o maximálně věcný přístup, abychom vůbec předpokládaný pořad mohli do konce tohoto týdne úspěšně absolvovat.

Faktickou poznámku má pan poslanec Štindl.

Poslanec Karel Štindl: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já si nejsem jist, jestli postupuji správně, ale je třeba napravit chybu, kterou jsem udělal já osobně, ale která spočívá v tom, že nebyl dosud vzat zpět návrh zahraničního výboru na zákon o zřízení Úřadu pro mezinárodní vztahy ČR. Já prosím, zda by tento - doufám, že krátký - bod nemohl být zařazen a program této schůze.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Má ještě někdo jiný doplňovací návrh? Pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Nejde o doplňovací návrh. Vážená paní předsedkyně, vy jste četla jako bod č. 17 Sdělení vyšetřovací komise. Tento bod - pokud vím - nebyl přerušen, ale již proběhl. Sdělení bylo předneseno a rozprava k němu se má podle programu konat na 32. schůzi.

Děkuji. Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji pane poslanče. Poprosím Kancelář, aby zjistila přesně, jak se věc udála, ve stenozáznamu.

Děkuji. Další náměty?

Zdá se, že nejsou.

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Štindla.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 108.

Děkuji.

Návrh pana poslance Štindla je přijat. Předpokládám, že nežádáte, abychom dali hlasovat kdo je proti a kdo se zdržel hlasování.

Prvním dnešním bodem bude dokončení jednání o usnesení k bodu

XI.

Stanovisko České národní rady k činnosti prokuratury

Jistě si vzpomínáte na průběh jednání o tomto bodu, které se konalo den 20. února. Byla přednesena řada návrhů na usnesení o jejichž jednotlivých částech se hlasovalo odděleně. Nedošlo však k hlasování o přijatých částech jako o celku v rozporu s § 26 jednacího řádu.

Při odděleném hlasování jsme schválili tyto tři části:

Česká národní rada vyslovuje nespokojenost s pomalým postupem při zajišťování individuální odpovědnosti jednotlivých osob za porušování zákonů před 17. listopadem 1989;

Česká národní rada konstatuje, že generální prokurátor České republiky vydal pokyn k zahájení trestního stíhání ve věci "Stanoviska k dalšímu postupu proti aktivizaci protisocialistických sil" z roku 1989 až po podnětu výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost k zahájení trestního stíhání;

Česká národní rada žádá Generální prokuraturu České republiky, aby předložila zprávu o tom, jak byly vyřízeny dosud podané podněty k postihu porušování zákonů ve vztahu k
politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989. Nyní musíme dát hlasovat o tomto usnesení jako o celku.

Prosím, kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku? 85.

Kdo je proti tomuto usnesení? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? 32.

Děkuji, usnesení bylo přijato.

Dalším bodem je

XII.

Volba členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

V první části 31. schůze jsme zvolili předsedu, místopředsedu a čtyři členy prezídia Pozemkového fondu a čtyři členy dozorčí rady.

Ve volbě zbývajících členů prezídia - máme zvolit ještě tři členy - budeme pokračovat třetím kolem. Do tohoto kola postupuje podle schváleného volebního řádu šest kandidátů, a to: Pavel Beran, Jindřich Koska, Svatomír Mlčoch, Jan Potužník, Karel Štolc a Zbyněk Žižka.

Při volbě členů dozorčí rady nebyl zvolen potřebný počet členů z předložených kandidátů. Zde tedy podle schváleného volebního řádu volby končí a může v nich být pokračováno až na příští schůzi České národní rady.

Než přistoupíme k třetímu kolu volby členů prezídia připomínám, že máme zvolit tři členy. Hlasovací lístky se začnou vydávat za pět minut, ukončení výdeje hlasovacích lístků bude od té doby za dvacet minut, to bude ve 13.50 hodin. Poté se opět sejdeme zde a než ověřovatelé zhodnotí výsledky voleb, mohli bychom jednat o dalším bodu našeho pořadu.

Takže na pět minut myslím, že nestojí za to začít s projednáváním dalšího bodu. Prosím, aby ti, kdo připravují volby, nám sdělili, zda skutečně budou hlasovací lístky připraveny za pět minut.

Hlasovací lístky jsou připraveny a když dovolíte, ještě bych této chvíli využila k tomu, abychom hlasovali o návrhu pana poslance Štindla na zpětvzetí. My jsme pouze zařadili tento bod. Pamatujete si, předpokládám, jak zněl návrh pana poslance Štindla. Zněl na zpětvzetí toho poslaneckého návrhu. Pan poslanec Štindl si přeje návrh opakovat.

Poslanec Karel Štindl: Vážená paní předsedkyně, mohu tomu rozumět tak, že teď je zařazen tento bod?

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Tento bod bychom zařadili teď, než budeme volit.

Poslanec Karel Štindl: Já tedy prosím sněmovnu, aby souhlasila s tímto návrhem usnesení:

"Česká národní rada souhlasí se zpětvzetím návrhu zahraničního výboru České národní rady zákona České národní rady o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy, tisk 361."

Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o návrhu pana poslance Štindla.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku? 118.

Předpokládám, že si nepřejete, abych dala hlasovat o tom, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, když je evidentně jasné, že tento návrh byl přijat. Můžeme se odebrat k volbám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání, ale dříve, než ověřovatelé spočítají výsledky voleb, mohli bychom snad jednat o dalším bodu pořadu. Hlásí se pan poslanec Benda.

Prosím o klid, prosím, abyste se usadili do lavic, kde je vaše místo. Nebudeme úřadovat ve stoje.

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, jedná se víceméně o faktickou poznámku a omlouvám se, že ji říkám se zpožděním, ale neměl jsem u sebe volební řád o tajném hlasování k volbě prezídia dozorčí rady Pozemkového fondu.

Na minulé schůzi bylo ověřovateli řečeno, že volby dozorčí rady Pozemkového fondu na této schůzi končí, resp. na minulé části této schůze. Po prostudování volebního řádu, po konzultaci s ověřovateli i s garančním výborem jsem přesvědčen o tom, že musí proběhnout třetí kolo volby dozorčí rady Pozemkového fondu. To znamená, že ti dva kandidáti, kteří nebyli ve druhém kole zvoleni, musí ještě postoupit do třetího kola a v tomto třetím kole musí ještě jednou tato volba proběhnout. Pak teprve je. možné volby ukončit a pokračovat na další schůzi i s novými kandidáty, podle bodu 15 schváleného volebního řádu. Bod 14 říká, že "... do dalšího kola postupuje z kandidátek z předcházejícího kola nejvýše dvojnásobek kandidátů, které je třeba ještě zvolit. Myslím si, že toto všechno je splněno a že musí třetí kolo proběhnout, protože nám to ukládá schválený volební zákon. Čili bych prosil, abychom toto ještě dneska provedli.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Bendovi, který byl tak laskav a ještě před přestávkou mě upozornil na to, že jsme posledně udělali chybu. Pan poslanec Benda má podle mého názoru skutečně pravdu a poprosila jsem již ověřovatele, aby připravili volby, ke kterým by mělo dojít ještě v průběhu dnešní schůze. Je někdo opačného názoru? Skutečně totiž národohospodářský výbor si zřejmě nesprávně vysvětlil bod 14 a domníval se, že tam musí kandidovat alespoň dvojnásobek kandidátů do příštího kola. Ten výklad je nesprávný a podle mého názoru musíme skutečně postupovat podle již schváleného volebního řádu. Jsou k tomu nějaké připomínky?

(Nejsou.)

Vše je tedy připraveno k tomu, abychom volby dokončili. Pan poslanec Benda je spokojen?

Děkuji.

Protože nyní budou skrutátoři počítat výsledky voleb, mám za to, že by bylo vhodné, abychom pokračovali ve schůzi projednáváním některého z dalších bodů. Měl by to být bod "Sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací podle usnesení ČNR č. 156 B". Se sdělením vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací nás seznámil poslanec Pavel Tollner v pátek 21. února. V závěru usnesení navrhl, aby se rozprava ke sdělení komise konala v souladu s usnesením ČNR č. 156 na příští schůzi ČNR, to je na 32. schůzi. Současně také přednesl návrh usnesení a poté bylo jednání k tomuto bodu přerušeno. Prosím tedy poslance Tollnera, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Tollner: Vážená paní předsedkyně, páni ministři, vážený český sněme, dovolte, abych vzal zpět návrh usnesení, který jsem přednesl na minulém zasedání, neboť dle výkladu ústavně právního výboru je to nadbytečné, neboť stejné usnesení již bylo přijato na minulých schůzích. Upozorňuji, že rozprava ke sdělení komise se bude konat ve smyslu usnesení č. 146 až na příští, to je 32. schůzi, kde bude zařazena v programu jako šestý bod. Žádám tedy, aby tento bod byl ukončen.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Tollnerovi a končím tento bod jednání. Rozprava se bude tedy konat na příští schůzi.

Dalším bodem by měl být vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/68 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění zákona ČNR č. 575/90 Sb. Dala jsem telefonovat do kanceláře k panu místopředsedovi Baudyšovi, aby se neprodleně dostavil, neboť je navrhovatelem. Zatím se tak však nestalo. Pokud byste tedy souhlasili, jako další bod, abychom nezdržovali schůzi, bychom zatím mohli probrat bod "Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 30. ledna do 18. února 1992". Souhlasíte s takto navrženou změnou programu? (Souhlas.) Má někdo nějaké námitky? (Nemá.) Podle mého názoru totiž nemůžeme udělat nic jiného, protože tu prostě pan místopředseda Baudyš není.

Takže Zprávu o činnosti předsednictva za období od 30. ledna do 18. února 1992 jste obdrželi jako sněmovní tisk č. 580. Byl vám také rozdán dodatek k tomuto tisku. Má někdo k této zprávě nějaké připomínky nebo dotazy? Pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, mám jednu poznámku, ne k tomu, co ve zprávě je, ale k tomu, co ve zprávě není, že totiž na zasedání předsednictva nebyl přikázán k projednání návrh zákona o lesích, který podala skupina poslanců, a tím předsednictvo pravděpodobně zapomnělo, že je vázáno usnesením pléna ze dne 21. února, kdy jsme odhlasovali, že žádáme, aby byl urychleně připraven zákon o lesích. To se stalo. A nyní na schůzi předsednictva tento zákon nebyl dále postoupen k projednání výborům ČNR. Já tímto žádám, aby na nejbližší schůzi předsednictva toto - doufám, že nedopatření, bylo napraveno a tento návrh zákona ještě v tomto volebním období byl dán výborům k projednání. Možná, že by se k tomu mohli ještě navrhovatelé vyslovit. Já mezi ně nepatřím.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Květovi. Musím bohužel reagovat, že nešlo o nedopatření, nýbrž o hlasování. A tento návrh nebyl přijat. Samozřejmě, že se tím můžeme zabývat na příštím předsednictvu. Tolik k vystoupení pana poslance Květa. Má někdo ještě další námět, připomínky? Pokud tomu tak není, navrhuji přijmout usnesení.

Česká národní rada souhlasí se Zprávou o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 30. ledna do 18. února 1992 podle sněmovního tisku 580 a jeho dodatku.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku. 87.

Kdo je proti? 1.

Kdo se zdržel hlasování? 14.

Děkuji, usnesení bylo přijato a upozorňuji na to, že jsme na hranici usnášeníschopnosti. Prosím tedy poslance, kteří jsou přítomni v budově, ale nikoliv ve sněmovně, aby se dostavili do sálu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Už jsou známy výsledky hlasování, prosím ověřovatele, aby se ujali slova.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolím si vám přečíst ze zápisu výsledky tajného hlasování při třetí volbě členů prezidia Pozemkového fondu. K volbě bylo ověřovateli převzato 200 hlasovacích lístků, z toho bylo vydáno 156 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 156 hlasovacích lístků. Žádné lístky z toho nebyly neplatné. Nebyl ani jeden neplatný lístek. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků 44, počet nevydaných hlasovacích lístků 44.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP