Úterý 17. března 1992

Začátek schůze České národní rady 17. března v 18.00 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády A. Baudyš, M. Lukeš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji 32. schůzi České národní rady.

S návrhem pořadu jste byli seznámeni na pozvánce této schůze. Vezměte si, prosím, návrh pořadu k ruce.

Nejprve bych vám chtěl sdělit, že u druhého bodu má být správně v názvu "Vzdání se funkce" místo "Odvolání na vlastní žádost". Blíže o tom budeme mluvit přímo při projednávaní tohoto bodu.

Oproti pozvánce předsednictvo ČNR navrhuje pořad schůze rozšířit o následující body:

- Zpráva generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989,

- Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Záblatí, okr. Jindřichův Hradec,

- Návrh na zrušení usnesení městské rady Uherské Hradiště.

Současně doporučujeme zařadit tyto body za 6. bod pořadu, před zprávu o činnosti předsednictva České národní rady.

Má někdo z vás k tomuto návrhu pořadu 32. schůze České národní rady, jak je uveden na pozvánce, a s právě přednesenými změnami, nějaký dotaz, připomínku nebo návrh na doplnění? Poslanec ČNR Vojtěch Dohnal: Prosím zařadit bod "Odvolání poslance Dohnala z vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací na jeho žádost".

Navrhuji tento bod zařadit za bod 3. navrženého programu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Hlásí se někdo další?

Poslanec ČNR Antonín Chutný: Pane předsedající, dámy a pánové, prosím sněmovnu, aby bod 3. "Volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky" byl přeřazen na závěr pořadu schůze. Zatím jsme totiž nedostali lustrační oznámení, tzn. vyřízení z Federálního ministerstva vnitra o kandidátech. Jde o to, aby nedošlo k nějakému omylu nebo nedopatření.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jedná se o návrh na změnu pořadu programu, ale na změnu programu jako takového. Nejedná se tudíž o návrh na stažení z programu schůze. Děkuji.

Hlásí se někdo další s návrhem změny nebo připomínkou? (Nikdo.) Můžeme přistoupit ke schvalování programu.

Je předložen návrh na doplnění programu panem poslancem Dohnalem s tím, že navrhuje zařadit tento bod jako bod 3.

Dále je předložen návrh na změnu pořadí jednotlivých bodů, tak jak byl právě precizován panem poslancem Chutným.

Navrhuji o těchto dvou návrzích hlasovat společně. Má někdo nějaký jiný názor? (Nikdo.)

Dávám hlasovat o těchto dvou návrzích, kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku. 97 Děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Návrh byl přijat.

Než dám hlasovat o celém návrhu pořadu, chci se zeptat, zda si přejete, abych ho znovu četl. Pořad máte před sebou, navíc jde o doplňky, které jsem právě četl. Přeje si sněmovna slyšet program znovu? (Nikoliv.) Děkuji.

Dávám hlasovat o celém programu.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu 32. schůze České národní rady, jak je uveden na pozvánce, s přednesenými a schválenými změnami, ať zvedne ruku. 103 Děkuji.

Kdo je proti? 1

Návrh pořadu je schválen.

Prvním bodem je

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 606 až 610, 620 až. 626 a 648 až 653. Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou jiné návrhy na způsob hlasování?

Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 606 (týká se Komory středoškolských veterinárních pracovníků), ať zvedne ruku. 38

Kdo je proti? 20

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 607 (týká se zákona o myslivosti), ať zvedne ruku. 52

Kdo je proti? 15 Zdržel se hlasování? 41

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 608 (týká se výkonu povolání autorizovaných architektů..), ať zvedne ruku. 38

Kdo je proti? 12

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 609 (týká se registrace církví a náboženských společností), ať zvedne ruku. 85

Kdo je proti? 5

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 610 (týká se zdravotní péče v nestátních zdravotních zařízeních), ať zvedne ruku. 99

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 620 (týká se zmírnění následků majetkových křivd), ať zvedne ruku. 71

Kdo je proti? 4

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 621 (týká se rozpočtových pravidel republiky), ať zvedne ruku. 87

Kdo je proti? 1

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 622 (týká se zřízení ministerstva mezinárodních vztahů), ať zvedne ruku. 74

Kdo je proti? 3

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 623 -týká se státní památkové péče - ať zvedne ruku. 83

Kdo je proti? 4

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu ústavního zákona ČNR podle sněmovního tisku 624 - týká se délky volebního období ČNR - ať zvedne ruku. 50

Kdo je proti? 4

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 625 týká se zemské samosprávy České republiky - zemské zřízení - ať zvedne ruku. 59

Kdo je proti? 24

Kdo se zdržel hlasování? 29

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 626... (poslanec Payne: Prosím přepočítat poslance.)

Je tedy námitka - žádám službu, aby přepočítala počet poslanců ve sněmovně. (Počítání poslanců.) 121 poslanců je přítomno, z toho 59 pro, takže tento návrh nebyl přijat.

Prosím vážené kolegyně a vážené kolegy, aby - ale vlastně já nemohu je nutit, aby hlasovali nebo nehlasovali. Takže tu poslední větu jako bych neřekl.

Faktická poznámka?

Hlas z pléna: Prosím, aby se hlasování opakovalo.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dobře, jestliže to doporučujete, tak není důvod opakovat hlasovaní. (Hlas z pléna: Tak navrhuji.)

Jestliže zpochybníte výsledky hlasování, tak já tomu rozumím, tomu co říkáte, tak je důvod to opakovat. Ptám se ještě jednou, kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 625, ať zvedne ruku. 64

Kdo je proti? 30

Kdo se zdržel hlasování? 20

Pan poslanec Payne má technickou poznámku.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážená vládo. Já bych chtěl říci, že první hlasování ve věci tohoto zkrácení lhůty proběhlo naprosto regulérně podle jednacího řádu, není důvod hlasování opakovat. Vzhledem k tomu, že první hlasování proběhlo právoplatně a nebylo revokováno, není možné o žádném dalším hlasování uvažovat, zda to prošlo nebo neprošlo. Mezitím samozřejmě došlo k pohybu poslanců, takže máme naprosto jiný počet, ale podle jednacího řádu to první hlasování bylo naprosto právoplatné.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Jestli dovolíte, od toho okamžiku, kdy jsme hlasovali po druhé, vstoupil pouze 1 poslanec. Abychom tu proceduru dokončili, žádám pracovnice Kanceláře ČNR, aby mi sdělily, kolik je v tomto okamžiku přítomno poslanců v jednací síni (paní poslankyni Röschovou taky nebudeme počítat).

(Počítání poslanců v jednací síni.)

Rekapitulace prvního hlasování - 59 pro, 24 proti, 29 se zdrželo, závěrečný součet 121. Každopádně návrh neprošel.

Pak zazněl návrh, - to už se zde stalo několikrát, který zpochybňoval výsledky hlasování, správnost součtu. Jestli se někdo domnívá, že je v jednacím řádě upraveno to, jakým způsobem se má postupovat dále, já jsem postupoval tak, jako se to dělo i v minulých případech, a to - dal jsem opakovat hlasování. Prostě ověřit hlasování ještě jednou. Pro bylo v druhém případě 64, proti 30 a zdrželo se hlasování 20, což dává součet 114. A v tom okamžiku jsem já požádal obdobným způsobem o ověření počtu poslanců ve sněmovně a součet byl 123, nepletu-li se. Při tomto druhém ověření by tento návrh prošel.

Mezi tím, nezlobte se na mne, vážené kolegyně, vážení kolegové, přišli tři z pravého křídla z mého pohledu, odešli dva z tohoto křídla, šel kouřit někdo další a mezi tím přišli další tři. Řekněte mi, jakým způsobem se domníváte, že je třeba v tomto okamžiku postupovat. Rád si nechám poradit.

Jedna faktická, druha faktická, třetí faktická.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl bych říci, že podobnou situaci jsme tady už řešili a že by bylo vhodné postupovat podle precedenčního práva, a to obdobně, jako se to již stalo. Poslanec může vznést námitky proti sčítání. V takovém případě už jednou vznikl obdobný spor a pan Kalvoda, tehdy jako předseda ústavně právního výboru, dovodil z jednacího řádu, že o odůvodněnosti zpochybnění hlasování musí Česká národní rada rozhodnout hlasováním. My jsme nehlasovali o tom, zda první hlasování považujeme za zmatečné či nikoliv, tudíž to hlasování proběhlo naprosto regulérně a je platné. Pokud dostanu dost času, mohu to doložit ze stenozáznamu, argumentaci pana Kalvody, jak zdůvodnil, že není možné na námitku jednoho poslance zpochybnit celé hlasování. V takovém případě, skutečně už jenom z praktických důvodů, bychom pravděpodobně neodhlasovali ani jediný zákon, protože vždycky by se našel jeden poslanec, který by zpochybnil některé z hlasování a nedostali bychom se vůbec nikam.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji za tuto faktickou pomoc. Další faktická poznámka.

Poslanec Jiří Frkal: Myslím, že musíme souhlasit s výkladem pana poslance Payna, tento výklad považuji za zcela správný. Proto vznáším procedurální návrh, abychom výsledky obou dvou hlasování zrušili a hlasovali po třetí a to po jménech, aby nemohlo dojít k těmto početním zmatkům. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Frkalovi. Paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Chtěla jsem pouze podotknout, že podle mne zpochybnění se rovná revokaci. Ovšem souhlasím s návrhem pana poslance Frkala, aby se hlasovalo po třetí a znova. Tak jak říká kolega, jeden poslanec může zpochybnit všechno.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Je tu tedy procedurální návrh pana poslance Frkala, který navrhuje, abychom svým vlastním rozhodnutím zrušili obě dvě předchozí hlasování a o návrhu abychom potom hlasovali po jménech. Tento návrh se samozřejmě musí rozdělit na dvě části: nejprve bychom hlasováním ne po jménech, ale aklamací rozhodli o zrušení předešlých hlasování a potom bychom přistoupili, doufejme, k třetímu a poslednímu rozhodnutí o osudu tisku 625. Prosím, kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Chtěl bych poprosit autory návrhu, kteří zpochybňují dokonce obě dvě hlasování, aby uvedli nějaké důvody. První hlasování proběhlo naprosto přesně podle jednacího řádu a nebyl uveden jediný důvod, proč by toto hlasování mělo být zpochybněno nebo revokováno. Prosím, uveďte důvody, proč je potřeba první hlasování zpochybňovat.

Poslanec Jiří Frkal: Chtěl bych upozornit, pane místopředsedo, že o procedurálním návrhu se dává hlasovat bez rozpravy. Ale protože jsem byl vyzván, tak zpochybňuji toto hlasování proto, že součet, který byl na základě žádosti poslance Payna učiněn, součet poslanců ve sněmovně byl jiný, než byl součet sečtených hlasů.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pan poslanec Janeček se hlásí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP