Úterý 14. dubna 1992

Začátek schůze České národní rady 14. dubna v 9.15 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 170 poslanců. Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředseda vlády M. Lukeš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr vnitra T. Sokol, ministr kultury M. Uhde, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, generální prokurátor L. Brunner, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji 34. schůzi České národní rady. Vítám na naší schůzi vládu České republiky vedenou jejím předsedou panem Petrem Pithartem. Současně mi dovolte, abych vám představil - jak mám uvedeno v materiálu - prezidenta Nejvyššího kontrolní úřadu České republiky pana Pavla Hussara - nicméně nevidím ho zde, takže tuto povinnost nemohu splnit.

S návrhem pořadu 34. schůze České národní rady jste byli seznámeni na pozvánce k této schůzi. Předsednictvo České národní rady tento návrh rozšiřuje o bod - Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání ústavního zákona České národní rady o volebním období České národní rady. Tento bod bychom zařadili jako bod 10., tedy za vládní návrh zákona o statistice.

Pokud bude někdo chtít dále doplnit pořad, prosím, aby tak učinil nyní, abychom nerozšiřovali již schválený pořad schůze v jejím průběhu. Hlásí se pan poslanec Hrazdíra.

Poslanec ČNR Antonín Hrazdíra: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o rozšíření pořadu 34. schůze ČNR o bod naléhavé interpelace, ve které bych chtěl interpelovat vládu ve věci transformačního zákona. Doporučuji zařadit tento bod jako bod č. 2.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Kelnar.

Poslanec ČNR Jaroslav Kelnar: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, podávám návrh na změnu programu, a to na zařazení bodu: Rezignace poslance Jaroslava Kelnara na členství v komisi ČNR pro otázky lustrací. Touto rezignací nemíním zpochybňovat práci vyšetřovací komise, ale žádám paní kolegyně a pány kolegy, kteří 2x zvedli ruku proti návrhu na změnu usnesení k obsahu práce vyšetřovací komise, aby nyní souhlasili se zařazením mého návrhu, a to za bod II.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, prosím, aby se ujal slova pan poslanec Litomiský, připraví se pan poslanec Kalfus.

Poslanec ČNR Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, podávám návrh na změnu pořadu jednání, aby byl vypuštěn bod 8. z dnešního pořadu jednání a přeřazen na příští 35. schůzi ČNR. Tento návrh přednáším z pověření výboru pro územní správu a národnosti. Bod, kterého se to týká, je návrh zákona o volbách do zastupitelstev a obcí a o místním referendu. Výbor pro územní správu se domnívá, že je vhodné, aby tento zákon byl projednáván současně s návrhy změn zákona o obcích a o okresních úřadech, protože jsou zde značné souvislosti a několik nevyřešených problémů.

Poslanec ČNR Jiří Kalfus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, abychom současný bod 2. zařadili za bod 14, protože k tomuto návrhu zákona se vláda nemohla vyjádřit a domníváme se, že je třeba, aby vláda k tomu mohla mít stanovisko. Toto stanovisko by zaujala zítra, a proto bychom navrhovali, abychom tento bod posunuli za bod 14.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, dále se hlásí pan poslanec Popovič.

Poslanec ČNR Pavel Popovič: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám prosbu o přeřazení, jako společný zpravodaj tisku 613. Žádám z technických důvodů a pravděpodobné časové kolize o přeřazení bodu č. 13, tj. projednání změny a doplnění zákona ČNR o České obchodní inspekci, tisk 613, tedy místo bodu 13, jako bod 10. programu. Je to tedy z důvodu časové kolize.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, čili pane poslanče, za vládní návrh zákona o státní statistice.

(Posl. Popovič: Ano.)

Dále se hlásí pan poslanec Balcárek.

Poslanec ČNR Pavel Balcárek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit jako zvláštní bod programu před bod 17 na tuto 34. schůzi České národní rady zprávu o plnění programového prohlášení vlády České republiky se zaměřením na problematiku zemské samosprávy a s tím souvisejícího bloku zákonů. Byli jste svědky toho, že vláda argumentovala proti ústavním zaměřením poslaneckých návrhů, což naprosto odporuje jako nonsens, jako kdybychom nebudovali revoluci, sametovou revoluci po 17. listopadu 1989, v kontrastu s komunistickou Ústavou nemůže být nic protiústavního a ještě k tomu dodávám, že vláda tím porušila a nerespektuje usnesení České národní rady z 3. července z roku 1990, které vládě ukládá aktivní součinnost při všech těchto opatřeních, týkajících se zemského uspořádání pro celou Českou republiku. Jak vstřícná vláda při projednávání a při plnění tohoto usnesení byla, to jsme se o tom všichni přesvědčili, nedodržela ani jeden z termínů, ani 20. únor, ani 20. březen, do kterýchžto termínů měla předat uvedený balík zákonů.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Balcárkovi. Dále má slovo pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, navrhoval bych, aby bod 8, o němž sice bylo navrženo, aby byl přeřazen na příští schůzi, aby byl zařazen v této schůzi za bod 16. Pokud výbor pro územní správu a národnosti má nějaké nevyjasněné problémy, kterých si nejsem vědom, aby je v průběhu této schůze ještě vyjasnil. Děkuji.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji, zdá se, že je to poslední návrh na rozšíření nebo doplnění programu, takže nyní s vaším dovolením dám o jednotlivých návrzích hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Hrazdíra mohl přednést naléhavou interpelaci, týkající se transformace a aby tato interpelace byla zařazena jako bod 2.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 67. Šedesát sedm.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 50. Padesát, návrh byl přijat.

Pan poslanec Kelnar požádal, aby na program této schůze byl zařazen bod rezignace na členství ve vyšetřovací komisi. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen nyní, po schválení návrhu poslance Hrazdíry, tedy jako bod 13.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku! 74. Sedmdesát čtyři.

Kdo je proti? 1.

Na základě předchozího hlasování konstatuji, že návrh pana poslance Kelnera byl přijat.

Pan poslanec Litomiský a pan poslanec Payne podali návrhy, týkající se bodu č. 8, tzn. zákona o volbách do zastupitelství obcí a o místním referendu. Pan poslanec Litomiský navrhuje z programu této 34. schůze tento bod vypustit, pan poslanec Payne navrhuje přeřadit tento bod za bod 14.

Dávám nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Litomiského.

Kdo souhlasí s tím, aby tento bod byl z pořadu 34. schůze vypuštěn, ať zvedne ruku 52. Padesát dva. Děkuji.

Kdo je proti? 20. Děkuji, dvacet.

Kdo se zdržel hlasování? 44. Děkuji, čtyřicet čtyři.

Návrh poslance Litomiského nebyl přijat.

Jestli dovolíte, dal bych hned hlasovat o návrhu pana poslance Payna, protože se týká téhož.

. Kdo tedy souhlasí, aby tento bod byl zařazen za bod 16, ať zvedne ruku. 80. Osmdesát, děkuji.

Kdo je proti? 1. Jeden, děkuji.

Návrh pana poslance Payne byl přijat.

Pan poslanec Kalfus navrhuje, aby zákon, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd byl z původního místa č. 2 přeřazen za bod 14.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kalfuse, ať zvedne ruku. 65. Děkuji, šedesát pět.

Kdo je proti? 13. Děkuji, třináct.

Kdo se zdržel hlasování? 38. Třicet osm. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Popovič navrhuje, aby bod týkající se České obchodní inspekce byl zařazen za bod, ve kterém bychom projednávali vládní návrh zákona o státní statistice, tedy z místa 14 na místo 10 v tom původním číslování.

Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Popoviče, ať zvedne ruku. 66. Šedesát šest, děkuji.

Kdo je proti? Nikdo.

Jestli souhlasíte, návrh byl přijat.

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Balcárka, aby před bod 17 byl zařazen bod "Kontrola programového prohlášení vlády České republiky".

Kdo souhlasí, aby tento bod byl zařazen na pořad již 34. schůze, připomínám, že je na programu 35. schůze.

Kdo souhlasí tedy, aby byl zařazen již na tuto schůzi, ať zvedne ruku. 20. Děkuji, dvacet.

Kdo je proti? 27. Dvacetsedm. Takže tento návrh přijat nebyl.

Než budeme hlasovat o celém návrhu pořadu, pokusím se ještě jednou přečíst návrh tak, jak jsme ho doplnili o některé další body.

Jako bod č. 1. Návrhy předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

2. Naléhavá interpelace poslance Hrazdíry

3. Návrhy poslance Dobala a dalších na vydání zákona o některých opatření související s ochranou veřejného zájmu

4. Návrh poslance Žáka a dalších na vydání zákona o referendu

5. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

6. Volba člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

7. Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o státní památkové péči

8. Vládní návrh zákona o statistice

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 64 o České obchodní inspekci

10. Je doplněný a předem avizovaný bod - Návrh poslance Výborného na vydání ústavního zákona České národní rady o volebním období České národní rady

11. Zpráva generálního prokurátora České republiky

12. Návrh na odvolání poslance Hejska z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

13. Návrh na odvolání poslance Kelnara z funkce člena vyšetřovací komise

14. Zpráva ke sdělení vyšetřovací komise pro otázky lustrací z 20. března. Rozprava ke sdělení - omlouvám se rozprava ke sdělení vyšetřovací komise pro otázky lustrací ze dne 20. března.

15. Vládní návrh zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

16. Vládní návrh zákona České národní rady o státním fondu kultury České republiky

17. Návrh poslanců Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

Tady bych si dovolil požádat pana poslance Payna nebo vás všechny, dámy a pánové, abychom bod, který jsem nyní označil jako bod 17 dali jako bod 18, protože vládní návrh zákona o státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie by bylo vhodné projednávat v návaznosti na bod č. 16, který se týká státního fondu kultury České republiky - tak to bylo myšleno. Já jsem to v přečíslování nepromítl správně do toho... Prosím - ano pan poslanec Kalfus - ano už to vidím.

Dámy a pánové, omlouvám se, začneme znovu od bodu 15.

15. Vládní návrh zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

16. Návrh poslance Waltra Piverky a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd

17. Návrh zákona o Státním fondu kultury České republiky

18. Návrh zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

19. Návrh poslanců Payna a Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu

20. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty

21. Vládní návrh zákona České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí

22. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. března do 13. dubna

Dámy a pánové, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Program byl schválen.

Pan poslanec Dohnal, pan poslanec Štindl.

Poslanec Vojtěch Dohnal: (z místa) Navrhuji, aby kancelář namnožila pro všechny poslance navržený program.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Já to zopakuji pro pana dr. Botura. Pan poslanec Dohnal navrhuje, aby kancelář schválený program namnožila tak, aby ho každý poslanec měl před sebou. Domnívám se, že to kancelář je schopna učinit. Pan poslanec Štindl s faktickou poznámkou.

Poslanec Karel Štindl: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, dámy a pánové, já pouze chci poprosit členy delegace, která má dnes jednat s delegací Zemského sněmu svobodné země Bavorsko, aby nezapomněli a za pět minut deset se dostavili do zasedací síně č. 106. Děkuji za pozornost.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za tuto faktickou poznámku.

Dámy a pánové. Prvním bodem jsou

I.

Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednávání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 706 730 a 735 - 740. Prosím o klid. Já bych, dámy a pánové, rád pokračoval, nicméně nedomnívám se, že je pro to vhodné prostředí tady, jestliže si pět poslanců vyřizuje jistě důležité záležitosti, tak ti ostatní se stěží mohou soustředit na to, co máme právě projednávat. Jde o 31 návrhů a protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji o každém sněmovním tisku hlasovat zvlášť. Není jiný návrh na způsob hlasování, takže budeme postupovat tak, jak jsem řekl před chvilkou.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady, podle sněmovního tisku 706, tj. zákon, který se týká posuzování vlivů na životní prostředí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP