Středa 15. dubna 1992

Začátek schůze České národní rady

15. dubna v 9.20 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 167 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, místopředsedové vlády A. Baudyš, M. Lukeš, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr financí K. Špaček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministr vlády J. Šabata, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, zahajuji druhý den 34. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám také přítomné členy vlády České republiky.

Ze schváleného pořadu 34. schůze ČNR zbývají k projednání tyto body:

Vládní návrh zákona České národní rady o státní statistice - sněmovní tisk 586 a 700,

Vládní návrh zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání - sněmovní tisk 615 a 702,

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR,

Vládní návrh zákona ČNR o posuzování vlivů na životní prostředí - sněmovní tisk 658 a 705,

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. března do 13. dubna 1992 - sněmovní tisk 694,

Návrh poslance W. Piverky a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd - sněmovní tisk 628 a 695,

Návrh poslanců J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu - sněmovní tisk 394 a 699.

Přistoupíme k projednávání našeho pořadu.

Prvním bodem dnešního jednání je

XVI.

Vládní návrh zákona České národní rady o státní statistice

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 586 a společnou zprávu výborů jako sněmovní tisk 700.

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně komplikovaný a obsáhlý návrh zákona, doporučovala bych, abyste souhlasili s tím, aby se dnešní schůze mohl zúčastnit předseda Českého statistického úřadu doc. Souček, jako poradce navrhovatele a zpravodaje. Dávám o tomto svém návrhu hlasovat.

Kdo je pro, aby sněmovna souhlasila s přítomností pana doc. Součka na této schůzi, ať zvedne ruku. 92.

Děkuji, protože je nás zapsáno 108, je to většina. Sněmovna souhlasí a já prosím pana doc. Součka, aby se zúčastnil schůze jako poradce navrhovatele a zpravodaje.

Nyní bych poprosila pověřeného člena vlády místopředsedu Baudyše, aby vládní návrh zákona odůvodnil.

Místopředseda vlády Antonín Baudyš: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, byl jsem pověřen vládou republiky, abych v tomto shromáždění odůvodnil vládní návrh zákona České národní rady o státní statistice.

Příprava tohoto návrhu zákona probíhala v souladu s legislativními pravidly vlády České republiky, v orgánech České národní rady byly projednávány i zásady tohoto zákona. Předložený návrh plně respektuje zásady rozdělení působnosti v oblasti státní statistiky mezi federaci a republiky obsažené v ústavním zákoně o čs. federaci č. 143/1968 Sb. v platném znění. Vzhledem k tomu, že podle čl. 23 odst. 1 zákon svěřuje do působnosti federace mimo jiné úpravu podmínek získávání statistických informací pro posuzování vývoje federace, a pro plnění mezinárodních závazků je účelem tohoto návrhu zabezpečit získávání statistických informací pro potřebu České republiky. Je přitom zachován princip jednoty státní statistiky v celé České a Slovenské Federativní Republice, nezbytný pro srovnatelnost informací o hospodářském a sociálním vývoji v obou republikách čs. federace a pro jejich využití pro mezinárodní účely. Zároveň je tím sledováno hledisko racionálnosti a efektivnosti statistické činnosti a také hospodárnosti při vynakládání hospodářských prostředků. Předkládaný návrh zahrnuje principy uplatňované pro státní statistiku v zemích Evropského společenství a bude jím vytvořen právní rámec statistiky kompatibilní s úpravou v těchto zemích. Uplatňuje shodné základní zásady jako je především nezávislosti na ostatních ústředních orgánech státní správy, určení zpravodajských povinností, ochrana individuálních údajů a zabezpečení vnitřní i mezinárodní srovnatelnosti statistických údajů zajištěním návaznosti metodických nástrojů statistiky na mezinárodní standardy a jejich jednotným uplatněním v rámci ČSFR.

Současně jsou vytvářeny právní předpoklady pro zabezpečování objektivních statistických informací o stavu a vývoji ekonomiky a společnosti.

Návrh zákona respektuje rovněž princip, že v demokratické společnosti je přirozené, že všichni občané mají právo být dobře informováni důvěryhodnými statistickými informacemi při současném zabezpečení jejich práva na ochranu individuálních dat o jejich soukromí a o soukromých majetkových poměrech.

Předkládaný návrh zákona byl připravován v úzké vazbě na přípravu zákonů obdobného obsahu na úrovni federace a ve Slovenské republice. Tyto tři nové zákony, pokud jde o státní statistiku, nahradí dosud platný zákon č. 21/1971 Sb. o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací ve znění zákona č. 128/1989 Sb. včetně navazujících předpisů, na úrovni republiky pak zákon ČNR č. 40/1972 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti sociálně ekonomických informací ve znění zákona č. 171/1989 Sb.

V porovnání s uvedenými zákony jsou v návrhu, který vám předkládám, uplatněny tyto nové principy:

osamostatnění statistiky jako speciální discipliny od ostatních oborů dosavadní soustavy sociálně ekonomických informací;

znovuvytvoření České statistické rady jako společenské záruky objektivního rozhodování o potřebě statistických informací,

jednoznačné vymezení obligatorních statistických zjišťování programem zjišťování a neomezování možnosti získávat údaje formou statistických zjišťování na základě dobrovolného poskytnutí údajů,

uplatnění principů obsažených v Listině základních práv a svobod,

ochrana individuálních dat spojená s formulací skutkové podstaty přestupku za porušení mlčenlivosti o individuálních údajích,

zakotvení vazeb tohoto komplexního informačního systému, zahrnujícího údaje o všech hospodářských subjektech na připravovaný státní informační systém prostřednictvím základních integračních nástrojů - příkladem je například identifikace živností pro účely statistiky, správu daní, bankovní účely, evidenci vedenou živnostenskými úřady atd.

Dále právo občanů na přístup ke statistickým informacím o ekonomickém, sociálním a ekologickém vývoji,

Z principů obsažených v dosavadních zákonech je zachovávána především základní podmínka pro získávání statistických dat, která je shodně upravena i v obdobných zákonech zemí Evropského společenství a to je zpravodajská povinnost. Především v tomto směru je v současné době pociťováno jisté právní vakuum a vůči nově se tvořícím ekonomickým subjektům lze jen obtížně uplatňovat požadavky na nezbytné statistické údaje.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o státní statistice je zpracován a je vám nyní předkládán s vědomím, že statistické zachycení sociálního a ekonomického vývoje společnosti je v moderním státě naprosto nezbytným předpokladem především pro možnost uplatnění práva každého občana demokratického státu být informován o stavu vývoji a perspektivách demografických, hospodářských, kulturních, sociálních, ekologických i dalších charakteristik společnosti. Je nástrojem posouzení vhodnosti postupů zvolených řídícími orgány pro řešení nejzávažnějších společenských úkolů. Vzhledem k tomu, že předpokládaný návrh je moderní právní normou, respektuje ověřené principy úpravy této důležité oblasti a vytváří právní rámec pro společensky nejvýznamnější a nejkomplexnější informační systém - státní statistiku, doporučuji vám jej schválit. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji navrhovateli a prosím společného zpravodaje výboru ČNR pana poslance Kapustu, aby se ujal slova.

Poslanec Jaromír Kapusta: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté. Byl jsem pověřen přednést zpravodajskou zprávu k návrhu zákona ČNR o státní statistice včetně pozměňovacích návrhů, které vzešly z projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech ČNR. Tímto návrhem se zabýval výbor rozpočtový a kontrolní, výbor ústavně právní a výbor národohospodářský. Byl tedy posouzen poslanci, kteří k problematice státní statistiky, jak po stránce tvorby dat, tak po stránce jejich využití a právních garancí, spojených s touto problematikou mají nejblíže.

S novou právní úpravou státní statistiky byla ČNR seznámena již ve fázi přípravy ve formě zásad, které nám byly v dostatečném časovém předstihu, vlastně téměř ročním, předloženy k posouzení. Vládní návrh zákona připomínky, které vzešly z projednávání zásad plně akceptoval. Souběžně jsme byli seznámeni i s návrhem FS o státní statistice, tak že jsme mohli plně posoudit respektování zásad rozdělení kompetencí mezi federaci a republiky v této oblasti, tak jak vyplývají z ústavního zákona o Čsl. federaci v platném, znění.

Při projednávání vládního návrhu tohoto zákona ve výborech ČNR bylo shodně konstatováno, že jde o moderně koncipovaný návrh zákona, který odpovídá právní úpravě státní statistiky obvyklé v zemích Evropského společenství. V zákoně jsou uplatněny evropské standardy datových fondů a získávané statistické informace budou využitelné pro mezinárodní srovnání. Návrhem jsou respektovány základní principy obsažené v Listině práv a svobod. Ve shodě s doporučeními právních expertů Evropského společenství a ve shodě s platnými zákony o statistice ve vyspělých zemích s tržním hospodářstvím - je nezbytné zdůraznit, že i ve shodě s právní úpravou této problematiky, platnou v období první Československé republiky zákon obsahuje tyto základní principy:

Za prvé stanoví zpravodajskou povinnost pro všechny ekonomické subjekty, ať už jde o osoby právnické nebo fyzické, garantuje ochranu dat, získané obligatorními statistickými zjišťováními před jejich zneužitím nebo jakýmkoliv využitím mimo základní statistické účely, obsahuje nástroje k zabezpečení přiměřenosti zatížení zpravodajských jednotek tak, aby byly v maximální míře zabezpečeny potřeby moderního státu a jeho občanů a zároveň byly chráněny zpravodajské jednotky před nadměrným nebo duplicitními statistickým zjišťováním.

Spolu s připraveným návrhem federálního shromáždění o statistice vytváří právní rámec pro jednotný statistický informační systém celé ČSFR.

Ti poslanci ČNR, kteří se tímto návrhem zákona a obecně problematikou státní statistiky a informačních systémů jako celku detailně zabývali, se shodli v názoru, že je vhodné jej s některými úpravami, které vyplynuly z přípravného projednávání schválit. Doporučují brát v úvahu že v pozměňovacích návrzích ke zpravodajské zprávě č. 700, kterých je kolem 30, jsou shrnuty připomínky a náměty všech poslanců, kteří dosud využili možnosti k tomuto návrhu se vyjádřit.

Dosavadní právní úprava obsažená v zákoně 21/71 Sb. v platném znění a v zákoně ČNR 40/72 Sb. v platném znění neodpovídá současným právním podmínkám, je v mnoha směrech překonaná a zejména je příčinou vážného právního vakua jak ve smyslu získávání prvotních dat pro statistické účely, tak ve smyslu jejího zpracování, využívání a ochrany individuálních dat, které s moderním pojetím statistiky bezprostředně souvisí.

Chtěl bych se ještě zmínit o společné zprávě, t. j. tisk 700, tak vzhledem k tomu, že došlo k vypuštění písm. d) v § 9 se promítne tato změna v § 8 v písm. c), požádal bych proto poslance, aby si doplnili tuto společnou zprávu.

K § 8 písm. b) slova "písm. e) až h)" nahradit slovy "d) až g)". Je to formální záležitost.

K § 9 písm. g) - v novém písm. g) se písm. g) nahrazuje v textu písm. f). Plyne to všechno z toho, že je vypuštěno písm. d) v § 9.

V závěru bych chtěl požádat poslance, kteří budou chtít předložit pozměňovací návrh, aby tak učinili písemně. Úplně na závěr bych doporučil sněmovně, aby tisk 586 ve znění společné zprávy tisk 700 schválila. Žádám paní předsedkyni, aby otevřela rozpravu.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu zpravodajovi, otevírám rozpravu. Prosím poslance, aby své přihlášky do rozpravy podávali písemně. Zatím tu nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Hlásí se tedy někdo do rozpravy? /Nikdo./ Zdá se, že tomu tak není, rozpravu uzavírám. Navrhuji panu navrhovateli, aby mně sdělil, zda chce ještě doplnit svou původní zprávu, kterou předkládal sněmovně. /Nechce./ Pan zpravodaj patrně také nikoliv? / Nechce./ Vzdávají se tedy oba závěrečných slov a budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona České národní rady o státní statistice podle sněmovního tisku 586 ve znění společné zprávy výborů ČNR podle sněmovního tisku 700 s dnes přednesenými pozměňovacími návrhy, ať zvedne ruku! 101.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? 4.

Děkuji. Návrh zákona jsme přijali.

/Potlesk./

Děkuji všem pánům zúčastněným.

Můžeme přejít k dalšímu bodu, kterým je

XVII.

Vládní návrh zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 615 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 702.

Nyní prosím pověřeného člena vlády České republiky pana ministra Kubáta, aby vládní návrh zákona odůvodnil.

Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych velmi stručně uvedl zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Všichni velmi dobře víte, jakým způsobem a jak dlouho tento zákon připravujeme, víte, jakým způsobem byl původně připravován na federálním ministerstvu hospodářství. Na poradě konané dne 11. ledna 1991 k řešení otázek souvisejících s přípravou legislativního programu federální vlády a dále k problému projednávání těchto předpisů rozhodl pan dr. Rychetský, že tento zákon bude v rámci kompetencí předán na úroveň české vlády a bude tedy připravován jako zákon české vlády. Na schůzi české vlády jsem byl pověřen přípravou tohoto zákona já, neboli náš resort. Z toho důvodu se také poněkud opozdilo předložení tohoto zákona, protože celou řadu věcí jsme museli upravovat, a vlastně se dostal na program až teď v závěru našeho volebního období.

Domnívám se, že je zbytečné, abych používal příliš dlouhé úvodní slovo, protože tak, jak je zákon koncipován do jednotlivých oblastí - do oblasti hospodářských zvířat, laboratorních zvířat, volně žijící zvěře a dále do oblastí chovů, zájmových chovů, neboli těch domácích mazlíčků - je zcela nesporné, že tento zákon v naší republice chybí, je velkou legislativní dírou, kterou bohužel v naší legislativě máme.

Chtěl bych podotknout, že význam především v oblasti hospodářských zvířat je velmi závažný, protože dochází nejen k hlubokým morálním chybám, ale dochází také k obrovským ekonomickým ztrátám vzhledem k tomu, že prostě tuto zákonnou normu nemáme. Do jisté míry bylo možné vycházet ze současných veterinárních zákonů a předpisů, ale ty jsou ve svém smyslu nedokonalé a především hluboko zaostávají za tím, co je přijato již dávno v jiných kulturních a solidních rozvinutých evropských státech.

Velmi významnou oblastí je kapitola laboratorních zvířat, protože teprve tímto zákonem jsou stanoveny příslušné komise, které mohou posuzovat kvalitu a zdravotní nezávadnost laboratorních zvířat. Vlastně na základě vydání atestů těchto komisí je možné provádět testy léků, které u nás vyrábíme, na základě toho je možné na mezinárodní úrovni obhajovat naše pokusy a vyvážet tyto léky do zahraničí.

Přesto, že vznikly problémy při projednávání tohoto zákona v některých výborech, domnívám se, že zákon má přijatelnou úroveň, je odpovídající evropskému standardu, neboť při jeho přípravě jsme vycházeli ze zákonů švédských, německých a švýcarských, takže se domnívám, že by nic nemělo bránit tomu, abychom mohli tento zákon projednat a nahradit tu velkou legislativní díru, kterou prostě v našich předpisech máme.

Myslím, že nebudu dále zdržovat úvodním slovem a poprosím, abychom přistoupili k projednání zákona.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu navrhovateli. Nyní prosím společného zpravodaje poslance Rudolfa Němečka, aby se ujal slova.

Poslanec Rudolf Němeček: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi předložit zpravodajskou zprávu k vládnímu návrhu zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání, sněmovní tisk 615. Tento tisk byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru ČNR, národohospodářskému výboru, výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus, výboru církevnímu a humanitárnímu a výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP