Čtvrtek 16. dubna 1992

Začátek schůze České národní rady 16. dubna v 9.30 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 156 poslanců.

Za vládu České republiky: vláda omluvena, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji třetí jednací den 34. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Ze schváleného pořadu 34. schůze České národní rady zbývají k projednání tyto body:

Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady,

Naléhavé interpelace poslankyně Gerty Mazalové,

Návrh poslance Františka Nerada na přijetí usnesení České národní rady a

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. března do 13. dubna 1992 - sněm. tisk 694.

Dále vás upozorňuji, že vláda nám posílá plnění programového prohlášení vlády, které vám bude ještě dnes rozdáno.

Hlásí se paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, vážená sněmovno, dovolte, abych navrhla rozšířit bod programu o jeden krátký bod - rozhodnutí o pozastavení vyhlášky č. 10 z r. 1991 města Plzně.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Slyšeli jste žádost paní poslankyně Röschové. Hlásí se pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Pane předsedající, žádám, aby paní poslankyně blíže upřesnila, oč jde, neboť podle mého názoru pozastavení obecní vyhlášky přísluší okresnímu úřadu a nikoliv České národní radě.

Poslankyně Anna Röschová: Omlouvám se, řekla jsem to v úvodu, tato vyhláška byla pozastavena okresním úřadem a tudíž to projednával výbor pro územní správu a národnosti a výbor ústavně právní. Jedná se tedy o zrušení či nezrušení.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji za toto vysvětlení, dávám hlasovat.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu dnešní schůze, ať zvedne ruku. 65.

Kdo je proti? 3.

Kdo se zdržel hlasování? 35.

Děkuji.

Konstatuji, že jsme usnášeníschopní a zařazení tohoto bodu programu bylo přijato. Tento bod bude zařazen před zprávu o činnosti předsednictva jako předposlední bod jednání schůze.

Nyní můžeme přistoupit k odpovědím členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR.

Ministr zdravotnictví ČR Martin Bojar odpověděl na interpelaci poslance Petra Loma na vládu ČR ve věci porovnání výše zvláštních odměn uvedených v § 17 a v § 51 vyhlášky č. 568/91 Sb. - tisk 600. Odpověď se předkládá jako tisk 600 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Petr Lom: Paní předsedkyně, pane místopředsedo, dovolte, abych se k odpovědi stručně vyjádřil.

Kritizoval jsem skutečnost, že federální vyhláškou je určena odměna policistovi v tzv. pohotovostní příslužbě, to znamená, že je na telefonu doma, částkou 5 Kčs za hodinu, kdežto lékaři jednou korunou za hodinu.

V interpelaci jsem se tázal, zda tento federální předpis byl konsultován, poněvadž i legislativní pravidla vlády ČSFR určují povinnost dát vyhlášku obdobně jako zákon k vyjádření resortním ministerstvům republikovým.

Nemám ověřeno, zda tak bylo učiněno či nikoliv, ale pravděpodobně se tento předpis ne dost důkladně respektuje.

Tázal jsem se dále, zda k tomu vláda ČR zaujme nějaké stanovisko, protože v současné situaci, která ve zdravotnictví je, tyto jevy jenom mohou podporovat obecné rozladění mezi zdravotníky, i když se v tomto případě nejedná o civilní zdravotníky.

Na to jsem neobdržel konkrétní odpověď a pan ministr mně ubezpečuje o tom, že to bude vyřešeno zákonem o platech a odměně při pracovní pohotovosti v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Já tento zákon neznám, takže nemohu se k němu vyjádřit.

Odpověď na svou interpelaci přijímám, účelem interpelace bylo upozornit na křiklavou diskriminaci a předpokládám, že toto upozornění bude mít svůj legislativní dopad. Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Lomovi, ptám se, zda si přeje k této interpelaci někdo vystoupit? Není tomu tak, končím rozpravu a přistoupíme k tomuto usnesení. "ČNR souhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Petra Loma, uvedenou ve sněmovním tisku 600 A".

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku. 77.

Kdo je proti? Nikdo.

Odpověď na interpelaci byla přijata.

Dále ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek, místopředseda vlády ČR Jan Stráský a ministr státní kontroly ČR Igor Němec odpověděli na interpelaci poslance Zbyňka Máci na místopředsedu vlády ČR Jana Stráského, ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáše Ježka a ministra státní kontroly ČR Igora Němce ve věci možnosti neradostných výsledků vynuceného ročního poslaneckého průzkumu procesu malé privatizace a činnosti okresních komisí pro privatizaci ve vztahu k neexistujícímu funkčnímu kontrolnímu systému malé privatizace s důrazem na nové úkoly okresních komisí pro privatizaci v procesu velké privatizace - tisk 611. Odpovědi se předkládají jako tisky 611 A, 611 B a 611 C.

Považuje pan poslanec odpovědi za uspokojivé?

Poslanec Zbyněk Máca: Dámy a pánové, prosím sněmovnu o přesunutí mého vyjádření na interpelaci na příští schůzi ČNR. Důvody jsou 3: Jednak potřeba času na komplexní vyjádření ke všem třem odpovědím, za druhé souvislost s mou další interpelací v podobné věci a za třetí poslední legislativní aktiv ta pana ministra Ježka, která se zdá být konečně jakousi reakcí na mé podněty a interpelaci.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji, přesuneme to na 35. schůzi, není potřeba o tom hlasovat.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Vopěnka odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Máci na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnku ve věci možnosti nesprávného postupu ředitele Školského úřadu v Českém Krumlově při rozhodnutí o odvolání 10 ředitelů školských a předškolských zařízení dle tzv. lustračního zákona tisk. 612. Odpověď se předkládá jako tisk 612 A.

Považuje pan poslanec odpověď za uspokojivou?

Poslanec Zbyněk Máca: Pan ministr odpověď na mou interpelaci podle mého názoru odbyl takovým způsobem, že se o odpovědi na poslaneckou interpelaci vlastně nedá vůbec mluvit. Proto s ní nelze ani souhlasit, zvlášť jde-li o tak závažnou politickou záležitost, jakou je řádné provádění lustračního zákona ve školství.

Musím připomenout, o co v mé interpelaci šlo a jaká byla reakce pana ministra, byla-li vůbec. V listopadu loňského roku dostali všichni ředitelé školských a předškolských zařízení k podpisu mimo jiné i formulář "Čestné prohlášení". Tím se měli distancovat od aktivit dle § 2 odst. 1 písm. g) a h) zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

Někteří z tehdejších ředitelů toto prohlášení nepodepsali a v souladu se zákonem byli odvoláni. Potom však pan ředitel úřadu měl prý několik telefonických upozornění, že některá z prohlášení - těch podepsaných - nejsou podepsána podle pravdy a tudíž není myslitelné, aby dotyčné osoby setrvávaly ve funkcích,

Pan ředitel se dle vlastních slov rozhodl měřit každému stejným metrem a prověřit pravdivost všech podepsaných prohlášení. Mně neznámým způsobem si opatřil nejrůznější podklady, na jejichž základě odvolal oněch 10 ředitelů v okrese Český Krumlov. Nejdříve si je všechny bez oznámení důvodů pozval ve stejnou dobu na úřad. Tam jim hromadně sdělil svá zjištění a vyzval je k odstoupení, jinak, že je odvolá. To také udělal. Odvolání znělo takto:

"Na základě § 14 odst. 1, zákona č. 451/1991 Sb. a v souladu s § 6, odst. 2. zákona ČNR č. 564 o státní správě a samosprávě ve školství vás odvolávám z funkce k 31. 5. 1992."

1) Bohužel odpověď na interpelaci neobsahuje žádné vyjádření k této věci.

2) V oněch odvoláních zcela chyběly běžné náležitosti, jako je datum, značka, číslo, referent, poučení. Ani k tomu se pan ministr ve své odpovědi nevyjadřuje.

3) Ve své interpelaci jsem popisoval podklady, na základě kterých pan ředitel školského úřadu odvolával oněch 10 ředitelů. Šlo o tzv. "záznamy o pracovně politickém hodnocení pracovníka" z roku 1970, které bez bližšího označení podepisovali tři až čtyři lidé za tzv. pohovorovou komisi. Pan ředitel mi nevysvětlil, jak se dostal k těmto materiálům, které byly brzy po převratu, v listopadu 1989 rozdávány s kádrovými materiály občanům. Nemohl tedy doložil, jak k nim přišel, nedoložil ani jejich kompletnost, ani hodnověrnost. Na jejich základě však usoudil, že u oněch deseti byla splněna litera § 2 tzv. lustračního zákona, tedy členství v prověrkové a normalizační komisi po 21. 8. 1968. Odvolával se též na jakési nařízení vlády č. 213 z roku 1970. Ani k této pasáži není v odpovědi na interpelaci řádné vyjádření. Pan ministr se jí nezabýval.

4) Jestliže se v podkladech píše o pohovorových komisích, jde terminologicky o něco jiného, než o prověrkové a normalizační komise uvedené v zákoně. Divím se, že pan ředitel školského úřadu neměl potřebu dotázat se alespoň na ministerstvu školství a nebo se dle tzv. lustračního zákona obrátit na nezávislou komisi při FMV.

Dále jsem v interpelaci uváděl, že je možné, že sepsání a podepsání onoho záznamu patřilo v r. 1970 k povinnosti ředitelů škol, jakožto vedoucích organizací a tudíž vyplývalo z pracovněprávních norem, zejména ze zákoníku práce a podobných předpisů, o čemž by svědčila i zmínka o nařízení vlády č. 213. Toto jsem žádal vysvětlit. Interpelace o tom vůbec nehovoří.

5) Pochybným se mi jevil stav, kdy ředitel školského úřadu se může samostatně rozhodovat o kvalitě, kvantitě a způsobu získávání materiálů, podle nichž se sám rozhodne o setrvání podřízených ředitelů ve funkci.

Pokud by se nepodařilo zjistit a prokázat, co to vlastně znamenají ony prověrkové a normalizační komise podle lustračního zákona ve srovnání s pohovorovými, o kterých se píše v onom záznamu, mohlo by se stát, že zákon nezasáhne tam, kde má a naopak, může se stát, že tyto záznamy budou klasifikovány jako pozdější tzv. komplexní hodnocení pracovníků, čímž získají pracovněprávní charakter a příslušné ustanovení zákona zaměřené na politickou odpovědnost, se stane bezzubým nebo neuplatnitelným.

Podle mého názoru, jak jsem v interpelaci uvedl, je nezbytné mít k dispozici vyjádření nezávislé komise při FMV a snad i názor FMV.

Bohužel ke všem uvedeným skutečnostem se odpověď pana ministra nevyjadřuje. Chybí mi sdělení pana ministra o jeho aktivitě po zjištění rozporu v terminologii. On jen pouze "konstatuje", "lituje", ale neodpovídá na otázku, co tedy v té věci hodlá udělat.

Ministerstvo zřejmě necítilo potřebu vejít v kontakt s federálním ministerstvem vnitra v zájmu vysvětlení tohoto rozporu. Znamená to - zní otázka - že případné právní spory a jejich případné finanční důsledky klidně ponese rozpočet škol nebo školských úřadů na úkor žáků a studentů?

Závěrem bych chtěl říci, že vůbec nešlo o to, aby pan ministr dělal hlupáčky z těch obcí, které podaly petici a možná zákon tzv. lustrační pořádně neznaly. Ten zákon měl znát především ředitel školského úřadu a neměl si z něj vybírat pasáže, které se mu hodily. A ještě něco. Z odpovědi pana ministra vyplývá, že oněch deset odvolání stále platí. Dá se očekávat, že někteří z odvolaných, ať už právem či neprávem odvolaných, se budou soudit, že své spory vyhrají a školský úřad bude platit. Opět se ptám, komu to bude ku prospěchu? Lustrační zákon bude k smíchu nebo k vzteku, státní peníze potečou jinam než školákům, jednotliví ředitelé budou užívat zákona dle libosti, dle osobních či politických vztahů a ve školství zavládne opravdu zbytečná nervozita a na dětech se to brzy pozná. Zdá se mi, že podobné problémy by se brzy mohly objevit i ve zdravotnictví i v celé rozpočtové sféře. Ministr školství mohl svou aktivitou předejít zpochybnění tzv. lustračního zákona. Svou pasivitou činí opak. Proto s jeho odpovědí nesouhlasím.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Mácovi. Otevírám rozpravu. Chce k tomuto problému někdo promluvit? Není tomu tak. Rozpravu končím. Usnesení:

"Česká národní rada nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance Zbyňka Máci uvedenou ve sněmovním tisku 612 A."

Kdo souhlasí s tímto negativním stanoviskem, ať zvedne ruku. 62.

Kdo je proti? 2.

Usnesení bylo přijato.

Ministr financí České republiky Karel Špaček odpověděl na interpelaci poslance Ladislava Krčmy na ministra financí České republiky Karla Špačka ve věci problémů ve financování vědy a technologií v České republice - tisk 636. Odpověď byla předložena jako tisk 636 A. Ptám se pana poslance Krčmy, zda odpověď je uspokojivá?

Poslanec Ladislav Krčma: Beru na vědomí.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Čili souhlas? (Souhlas.) Prosím, pan poslanec Kozánek.

Poslanec Petr Kozánek: Pane předsedající, domnívám se, že sněmovna není v usnášeníschopném stavu. (Hlasy: Počtu.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Prosím, spočítejte kolik je poslanců. 92. Odešel ústavně právní výbor. Měl by se nám vrátit. Ústavně právní výbor má příliš mnoho práce, za tohoto stavu přerušíme projednávání interpelací.

(Projevy nesouhlasu.)

Poslanec Dudešek. Prosím, aby kancelář došla pro ústavně právní výbor, aby se dostavil do sněmovny. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Petr Dudešek: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsme opět tzv. neusnášeníschopní čili usnášení neschopni a zdá se mi, že by tu měli sedět alespoň všichni ti, kteří jsou podepsaní, navrhuji za prvé, aby se provedla prezence po jménech. (Hlas: Proč?) Proč? Je to jasné, protože zase tady nejsou ti, kteří obyčejně nejvíc vyskakují.

Za druhé - ve včerejším komentáři v Československé televizi, na který jsem se díval, byla poznámka pana redaktora v tom smyslu, že Česká národní rada večer kvůli nekázni poslanců musela zakončit jednání. Ti lidé vůbec nevědí, že my, kteří jsme tu seděli jsme zakončili až v sedm, znamená to, že jsme tady seděli od devíti do sedmi. Jestli by takhle pracovali dělníci jako ti, kteří tady večer seděli, bude to dobré. To jen poznámku k Československé televizi. Strašně mě mrzí, že se takto vyjadřují, a proto teď doporučuji udělat to, co jsem říkal.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Panu poslanci Dudeškovi říkám, že nám skutečně chybí ústavně právní výbor a byli bychom usnášeníschopni. Ústavně právní výbor bude pozván do sněmovny, abychom mohli projednávat odpovědi na interpelace. Ještě připomínám, že zprávu vlády o plnění jejího programového prohlášení již máte ve výborech a prosím, abyste si jí potom vyzvedli. Pan poslanec Dudešek dal návrh zjišťovat účast po jménech. Nevím, jaké máte stanovisko, ale říkám, že je to zbytečné, protože nám chybí právě těch 16 lidí, kteří odešli na výbor.

(Nesouhlasný šum ve sněmovně.)

Poslanec Ivo Přikryl: Pane místopředsedo, domnívám se, že váš výpočet není správný. Tady nechybí ústavně právní výbor, tady chybí více než 100 poslanců.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: To máte pravdu, ale pak stačí vzít prezenční listinu a ti, kdo chybí, nejsou podepsáni.

Byl tady návrh pana poslance Dudeška a zkusíme udělat prezenci podle seznamu. Nedá se nic dělat.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP