Úterý 28. dubna 1992

Začátek schůze České národní rady 28. dubna v 9.30 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, a 177 poslanců. Za vládu České republiky: předseda vlády P. Pithart, ministr životního prostředí I. Dejmal, ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, ministr práce a sociálních věcí M. Horálek, ministr kultury M. Uhde, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Vopěnka, ministr zdravotnictví M. Bojar, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr průmyslu J. Vrba, ministryně obchodu a cestovního ruchu V. Štěpová, ministr státní kontroly I. Němec, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, ministra vlády J. Šabata, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté. Zahajuji 35. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Zejména vítám vládu České republiky vedenou jejím předsedou panem Petrem Pithartem. S návrhem pořadu 35. schůze jste byli seznámeni na pozvánce k této schůzi. Protože došlo k celé řadě změn, prosím o vaši pozornost, abyste mě mohli sledovat. Vezměte si laskavě k ruce pozvánku.

Především z původního návrhu pořadu schůze musíme vyloučit ty návrhy zákonů, k nimž nebyly alespoň 24 hodiny před dnešním začátkem schůze předloženy společné zprávy výborů ve smyslu jednacího řádu. Jde o tyto návrhy:

Pod bodem 9 - Máte před sebou prosím návrh pořadu. Návrh poslanců J. Kasala a dalších na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře, sněmovní tisk 484. (Z pléna: Který bod?) Bod 9 pozvánky, máte před sebou dvě pozvánky, jednu, která je s obálkou, to je tato, v této pozvánce je to bod 9, v té, co jste dostali původně. A pak je návrh pořadu tak, jak je upraven po úpravách. Takže tento si zatím vezměte, abyste si ho mohli upravovat a ten po úpravách máte před sebou také.

Pod bodem 11 pozvánky - Mluvím pořád o pozvánce. Návrh poslanců Hofhanzla a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje na řízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb., sněmovní tisk 670.

Pod bodem 12 pozvánky - Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění zákona ČNR č. 439/1991, zákona ČNR č. 485/1991 a zákona ČNR č. 553/1991, sněmovní tisk 673.

Pod bodem 13 pozvánky - Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1991 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a u některých dalších opatření s tím souvisejících, sněmovní tisk 676.

Pod bodem 14 pozvánky - Návrh poslanců Stibice a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon č. 172/1991, o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, sněmovní tisk 690.

Pod bodem 18 pozvánky - Vládní návrh zákona ČNR o notářích a jejich činnosti, sněmovní tisk 692

Pod bodem 20 pozvánky - Návrh poslance Žáka a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989, o jednacím řádu České národní rady ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 742.

Pod bodem 22 pozvánky - Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991, o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti ve znění zákona ČNR č. 64/1991, sněmovní tisk 741.

Tyto návrhy zákonů musíme samozřejmě projednat a to na další schůzi, která bude bezprostředně navazovat. Na této další schůzi, tedy 36. schůzi, bychom ještě projednali ty návrhy zákonů, které předsednictvo České národní rady chtělo původně zařadit na 35. schůzi, u nichž však také ještě nejsou předloženy společné zprávy. Jsou to:

- Vládní návrh zákona ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), sněmovní tisk 750;

- Vládní návrh zákona ČNR o zeměměřičských a katastrálních orgánech, sněmovní tisk 751;

- Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., a zákon ČNR 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákonů ČNR č. 285/1991 Sb. a č. 438/1991 Sb., sněmovní tisk 693;

- Dále návrh rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na vydání zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky, sněmovní tisk 732.

Protože podle našeho jednacího řádu se na konání schůze může usnést Česká národní rada, doporučuji hlasovat nyní o tom, že po této schůzi bude ihned následovat 36. schůze České národní rady k projednání těch návrhů zákonů, které jsem před chvílí navrhla vyřadit z návrhu pořadu naší 35. schůze a těch čtyř, o nichž jsem mluvila právě teď.

Domnívám se, že tento postup přispěje k našemu lepšímu přehledu o tom, co a kdy ještě projednáme.

Kdo s návrhem na svolání 36. schůze ČNR, tedy v bezprostřední návaznosti, tak, jak jsem jej nyní přednesla, souhlasí, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 28.

Děkuji, návrh byl přijat.

Nyní budeme pokračovat v dalším projednávání pořadu 35. schůze České národní rady.

Předsednictvo ČNR dále návrh pořadu 35. schůze rozšiřuje o následující body:

- Návrhy předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů (sněmovní tisky 772 až 774 a 776 až 778), které bychom zařadili na první místo v našem pořadu;

- Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, (sněmovní tisk 627);

- Návrh poslance F. Matějky na vydání zákona ČNR, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, (sněmovní tisk 597).

Dále:

- Vládní návrh zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové, (sněmovní tisk 672);

- Vládní návrh statutu Pozemkového fondu České republiky, (sněmovní tisk 744).

Tyto návrhy bychom zařadili za bod 22 návrhu pořadu podle pozvánky. Také bude zařazena

- Zpráva generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem jako pokračování přerušeného jednání z 34. schůze ČNR, a tu bychom zařadili jako bod 24 návrhu pořadu podle pozvánky.

Tolik ke změnám, které na jedné straně vedly k vypuštění a na druhé straně k zařazení dalších bodů pořadu schůze. Ještě dále prosím o pozornost, tentokrát k přesunům určitých bodů v rámci navrhovaného pořadu.

Protože pan ministr financí Karel Špaček je členem doprovodu pana prezidenta na jeho cestě do Japonska a Koreje a vrátí se nejdříve 29. dubna odpoledne, požádal pan premiér o posunutí návrhů daňových zákonů, uvedených v návrhu pořadu podle pozvánky pod čísly 4 až 8.

Aby je pan ministr Špaček mohl osobně odůvodnit, doporučuji před ně předřadit body pořadu 10, 15, 16 a 17 návrhu pořadu podle pozvánky. Pokud by ani to nestačilo, rozhodneme se pro případnou změnu na místě operativně. Protože změn je tentokrát mnoho a situace by se mohla stát nepřehlednou, byl vám upravený návrh pořadu 35. schůze České národní rady už také rozdán.

Z toho, co máme projednat na této a na bezprostředně následující další schůzi České národní rady je zřejmé, že budeme s velkou pravděpodobností jednat do 7. května, a to včetně pondělí 4. května. Jsem však přesvědčena, že s tím stejně počítáte, protože takový předpoklad už byl uveden na pozvánce a také v informaci pro poslanecké kluby. Pokud bude někdo chtít dále doplnit nebo změnit pořad, prosím, abyste tak učinili nyní, abychom nerozšiřovali již schválený pořad v průběhu této schůze.

Sama bych ráda ještě navrhla rozšíření pořadu schůze o informaci ke zprávě FBIS o seznamu pozitivně lustrovaných novinářů, kterou jsem obdržela. Navrhuji tento bod zařadit před bod zpráva o činnosti předsednictva a dávám v úvahu, zda si sněmovna přeje, aby se projednávání tohoto bodu zúčastnil ředitel FBIS Bačinský. Dále se hlásí pan poslanec Kužílek, pak paní Röschová, pak paní poslankyně Kolářová a potom pan poslanec Svoboda.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedkyně, vážená Česká národní rado, dovolil bych si navrhnout doplnění dvou krátkých bodů, které se týkají dozorčí komise České národní rady pro používání operativní techniky policie České republiky, jako bod 22, to jest před odpovědi členů vlády na interpelace bych navrhl zařadit bod zpráva dozorčí komise pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky. Šlo by o krátkou informaci statistického charakteru pro vaši potřebu.

Dalším bodem hned poté bych navrhl odvolání a volba člena dozorčí komise pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky. Důvodem je to, že pan poslanec Nedbálek, člen této pětičlenné komise vstoupil do Občanské demokratické aliance, v této pětičlenné komisi jsou tím pádem dva členové z jedné politické strany, což je v rozporu s principy, na základě kterých byla tato komise zvolena. Vzhledem k tomu, že v předvolebním období by mohlo nastat ještě několik problematických situací, byl bych rád, kdyby v této věci bylo zcela jasno a proto tuto věc předkládám sněmovně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, prosím paní poslankyni Röschovou, připraví se paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, klub poslanců ČNR za ODS navrhuje rozšíření programu o bod Projednání návrhu usnesení ČNR k vyžádání informací od FBIS a případné nakládání s těmito informacemi. Navrhujeme to jako bod před zprávu o činnosti předsednictva a domnívám se, že by toto šlo sloučit s bodem, který jste navrhovala vy, paní předsedkyně.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. To je v podstatě totožný návrh, je to zaujetí stanoviska. Prosím paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Daniela Kolářová: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážená sněmovno, chtěla bych požádat o zařazení jako bod 2 velmi naléhavé a závažné interpelace, ve věci továrna Rakona, dříve firma František Otta, továrna na mýdla a jedlé tuky, později a. s. Rakona a následný prodej 100% akcií vládou ČR americké firmě Procter and Gamble dne 21. 7. 1991 bez řádného přezkoumání právních nároků dědiců a potomků firmy František Otta.

Poslanec Ivo Svoboda: Vážená paní předsedkyně, vážení přítomní, na základě pověření rozpočtovým a kontrolním výborem navrhuji rozšířit pořad této schůze o projednání a přijetí usnesení pléna ČNR k zákonu o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách. Tento bod navrhujeme zařadit bezprostředně za projednání poslaneckého návrhu zákona. Podle nové pozvánky za bod 14.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovoluji si navrhnout zařadit za bod 21, tedy za bod odpovědi členů vlády ČR na interpelace na program 35. schůze ČNR stanovisko ve formě usnesení ČNR o rehabilitaci Moravskoslezské země, zrušené k 1. lednu 1949. Toto usnesení by navázalo na usnesení Federálního shromáždění z 9. května 1990 a usnesení ČNR z 15. května 1990, v nichž bylo zrušení této země označeno za akt totalitního režimu poplatný době nesvobody. Obsahem tohoto usnesení by mělo být závazné doporučení příštím parlamentům, a to jak Federálnímu shromáždění, tak České národní radě, aby při svých legislativních pracích a budoucích ústavách ve společném spolkovém státě respektovaly Moravu se Slezskem jako samosprávný subjekt. Domnívám se m. j., pokud by bylo takové usnesení přijato do programu této schůze, podstatně by zklidnilo předvolební atmosféru na Moravě.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu poslanci Balcárkovi. Hlásí se dále někdo s návrhem na rozšíření pořadu? Zdá se, že nikdo. Dám tedy hlasovat tak, jak byly jednotlivé návrhy předloženy.

Jako první jsem navrhla rozšíření pořadu já o informaci ke zprávě FBIS. Kdo je pro zařazení tohoto bodu na pořad, ať zvedne ruku. 109. Děkuji. Návrh byl přijat.

Jako druhý se přihlásil pan poslanec Kužílek s návrhem, aby jako bod 22 byla zařazena zpráva dozorčí komise o používání operativní techniky Policií ČR.

Prosím, dávám hlasovat o tomto návrhu na doplnění pořadu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 104.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Druhým bodem, který navrhuje pan poslanec Kužílek je odvolání a volba člena dozorčí komise. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 101.

Děkuji, tento návrh byl přijat.

Paní poslankyně Röschová navrhla doplnění bodu, který jsem navrhla už já na začátku s tím, že by sněmovna měla zaujmout stanovisko.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. Paní poslankyně Röschová chce ještě upřesnit tento návrh.

Poslankyně Anna Röschová: Tento bod programu by zněl: Projednání návrhu usnesení České národní rady k vyžádání informace od FBIS a případně nakládání s těmito informacemi. Já bych prosila, aby se hlasovalo o tomto a bylo to zařazeno za tím vaším bodem - dohromady.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Röschové.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 93.

Děkuji.

I tento návrh byl přijat.

Současně zjišťuji, že jsem dala hlasovat pouze o návrhu na rozšíření pořadu schůze a nikoliv o tom, zda sněmovna souhlasí s tím, abychom vyzvali ředitele FBIS pana Bačinského, aby se této části schůze zúčastnil. Dávám hlasovat o tomto návrhu zvlášť.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 109.

Děkuji.

I tento návrh byl přijat.

Paní poslankyně Kolářová navrhla, aby jako bod 2 byl zařazen bod interpelace na vládu ohledně firmy Rakona a možná, že paní poslankyně Kolářová by to mohla přesněji zdůvodnit, přečíst návrh usnesení, které máte připravené. Já jsem si to nestačila zaznamenat.

Poslankyně Daniela Kolářová: Ve věci: Továrna Rakona, dříve firma František Otta, továrna na mýdlo a jedlé tuky, později akciová společnost Rakona a následný prodej 100 % akcií vládou České republiky americké firmě Procter and Gamble, dne 21. 7. 1992 bez řádného přezkoumání právních nároků dědiců a potomků firmy František Otta.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji, dávám hlasovat o tomto návrhu na rozšíření pořadu.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. 110.

Děkuji, návrh byl přijat.

Pan poslanec Svoboda navrhl, aby sněmovna přijala usnesení k návrhu poslanců Cibuzara a dalších na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky, navrhl, abychom zařadili tento bod za bod 14.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 8.

Návrh byl přijat.

A konečně tady odezněl návrh pana poslance Balcárka, který si patrně všichni pamatujete. Byl dost dlouhý, nevím, zda si přejete, aby ho pan poslanec Balcárek znovu přečetl. Domnívám se, že ho máme všichni v živé paměti. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP