Středa 29. dubna 1992

/Zápis z tohoto turnu byl proveden z magnetofonové nahrávky./

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji druhý jednací den 35. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vláda ČR má dnes svoji pravidelnou schůzi, proto budou přítomni jenom ti její členové, jejichž účast bude potřebná při projednávání jednotlivých zákonů.

Ze schváleného pořadu 35. schůze ČNR jsme včera projednali 8 bodů a jeden - Volba členů prezidia Pozemkového fondu - jsme přerušili.

Jak si jistě dále vzpomínáte, jako první dva body dnešního pořadu jsme na návrh poslance Vondráčka schválili body uvedené pod čísly 7 a 8, což jsou návrhy zákonů týkající se vědy.

Dříve, než začneme vlastní jednání, chtěl bych se ještě vrátit k rozšíření pořadu schůze, které jsme včera odsouhlasili na návrh poslankyně Mazalové. Připomínám, že se to týká návrhu zákona skupiny poslanců Žáka, Müllera, Sapáka a o referendu - sněmovní tisk 657. Společná zpráva k tomuto návrhu zákona již byla podána jako sněmovní tisk 697 před zahájením 34. schůze ČNR, která začala 14. dubna.

Naše včerejší rozhodnutí však není podle mého názoru účinné, protože jsme rozšířili pořad o návrh zákona, k němuž nebyla zkrácena zákonná 60denní lhůta a tato pravidelná lhůta pro projednání návrhu zákona uplyne až 19. května. Proto doporučuji vyrovnat se s touto záležitostí tak, že za prvé budeme hlasovat o revokaci svého usnesení ze 14. dubna, v němž jsme nesouhlasili s návrhem předsednictva ČNR podle sněmovního tisku 709, aby návrh skupiny poslanců Žáka a dalších na vydání zákona ČNR o referendu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů od doby, kdy byl rozeslán poslancům ČNR s tím, že bude dodržena lhůta navržená 20 dnů.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená sněmovno, domnívám se, že nemůžeme dopustit, aby byť jen na přechodnou dobu nějaké usnesení platilo, jestliže je v rozporu s naším jednacím řádem. To znamená, že jediný správný postup je napřed revokovat usnesení o zařazení tohoto bodu na tuto schůzi, protože nejsou splněny předpoklady pro zařazení. Pak můžeme teprve znovu hlasovat o zkrácení lhůty a pak můžeme tento bod znovu případně zařadit. Myslím si, že jiný postup je v rozporu s jednacím řádem.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji vám pane kolego, protože tento způsob jsem chtěl vysvětlit. Napřed musíme revokovat to, že jsme nesouhlasili se zkrácením. (Šum ve sněmovně.)

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, pokoušela jsem se už včera asi čtyřikrát hlásit a vysvětlit situaci. Bohužel jsem nedostala slovo, tak to zkouším znovu.

Aby bylo učiněno zadost legislativě, vzhledem k předchozímu včerejšímu hlasování při mém vystoupení k programovému prohlášení, musím vám sdělit následující doplnění: Původně jsem žádala o revokaci usnesení parlamentu u dvou návrhů zákona, a to návrhu zákona o zemské samosprávě, ten neprošel o 9 hlasů, návrhu zákona o referendu, který prošel. Žádala jsem o revokaci.

Čili podle § 75 jednacího řádu může předsednictvo ČNR navrhnout České národní radě zkrácení lhůty 60 dnů. Toto předsednictvo ČNR učinilo, avšak Česká národní rada lhůtu nezkrátila. Nyní toto usnesení revokovala, čili platí stav, kdy předsednictvo ČNR učinilo zadost § 75 jednacího řádu a navrhlo zkrácení lhůty a je tedy možné navrhnout:

1. Podle § 75 zkrácení lhůty k projednání zákona sněmovní tisk 657, poslanci Žák, Sapák, Müller, a

2. V případě schválení navrhnout zařazení do programu 35. schůze ČNR ve smyslu § 13, odst. 3 na příslušné místo programu.

Podle mého názoru by tento návrh mohl být zařazen jako č. 22 před odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců. Děkuji vám. Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, upozorňuji na to - kolegyně Mazalová měla podle mého názoru naprostou pravdu až na ten konec. Tento návrh - pokud bychom odhlasovali zkrácení lhůty může být zařazen až na 36. schůzi, protože nebyla splněna podmínka jednacího řádu a společná zpráva nebyla rozdána 24 hodin před touto schůzí.

Děkuji.

(Šum ve sněmovně. Poslanec Sapák mluvil z místa - nesrozumitelné.)

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Po tomto intermezzu vás prosím, abyste mluvili na mikrofon, protože zde nemáme stenografa. Dovolte mi znovu zopakovat první krok této procedury. Budeme hlasovat o revokaci svého usnesení ze 14. dubna, v němž jsme nesouhlasili s návrhem předsednictva ČNR podle sněmovního tisku 709, aby návrh skupiny poslanců Žáka a dalších na vydání zákona ČNR o referendu, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů od doby, kdy byl rozeslán poslancům ČNR s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů.

Dávám nyní hlasovat o revokaci minulého našeho usnesení záporného z předešlé schůze.

Kdo souhlasí s revokací, ať zvedne ruku. 54.

Kdo je proti? 33.

Kdo se zdržel hlasování? 22.

Revokace nebyla přijata.

Pan poslanec Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, domnívám se, že nemůžeme bez stenografického záznamu jednat, protože záznam z magnetofonu není podle jednacího řádu platným záznamem. Proto vás žádám, pane místopředsedo, proč se má jednat bez stenozáznamu?

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Bylo spočítáno, o jeden hlas revokace nebyla přijata. Tím pro někoho bohužel, pro někoho bohudík, tento bod končí. Prosím, pan kolega Dohnal.

Poslanec Vojtěch Dohnal: Vážený pane předsedající, udělil jste mi slovo a vůbec na to nereagujete. Prosím vás, abyste na mou otázku odpověděl.

(Místopředseda Malík: Nerozuměl jsem vám, co jste před tím řekl.)

Znovu to zopakuji. Domnívám se, že podle jednacího řádu a podle všech zvyklostí není magnetofonový záznam platným záznamem z jednání České národní rady. Proto se vás znovu táži, proč zde nejsou pracovníci, kteří pro nás dělají stenografický záznam a žádám, abyste zjednal nápravu.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Ano, již přichází. Současně totiž probíhá jednání Federálního shromáždění.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, naprosto s kolegou souhlasím, hlasování bylo zmatečné a žádám, aby se opakovalo.

Poslankyně Hana Marvanová: Pane předsedající, domnívám se, že budeme muset znovu zahájit celé pokračování schůze za přítomnosti zapisovatele, protože jak vyplývá z § 28, odst. 3 jednacího řádu, o schůzi ČNR se "sepisuje těsnopisecký záznam podávající přesný průběh jednání".

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji paní poslankyni Marvanové, začneme tedy znovu. Byla zde ještě technická poznámka - pan poslanec Sapák.

Poslanec Jan Sapák: Pane předsedající, dávám procedurální návrh, aby se hlasovalo po jménech.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Spojuji tento návrh s vyjádřením poslankyně Marvanové. Prosím, pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že pravdu měla kolegyně Marvanová, a to, co zde teď probíhá, je volná rozprava zúčastněných občanů tohoto státu, nikoliv schůze České národní rady. Jakékoliv návrhy, které zde padly, nejsou vůbec žádné návrhy. Až zde bude příslušný počet stenografů, budeme zapisovat, začneme schůzi, a pak budou návrhy, bude se hlasovat. Pak teprve začneme.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Přerušuji, počkáme na stenografy a začneme schůzi znovu během 10 minut, stenografku zde již máme.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajujeme tedy druhý den jednání 35. schůze České národní rady. Prosím hlásí se paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, omlouvám se, o přestávce jsme si vyjasnili poněkud záležitosti. Tedy jenom stručně. Včera bylo odhlasováno, že se budeme tímto zákonem zabývat. K tomu je třeba za prvé revokace usnesení, jak se zjistilo, a za druhé zařazení bodu navrhuji tedy tak, jak jsme se dohodli, za daňové zákony.

Děkuji Vám.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Má ještě někdo k programu nějakou připomínku? Pan kolega Vondráček.

Poslanec Josef Vondráček: Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se moc omlouvám a prosím sněmovnu, kdyby podpořila tento náš návrh. Já jsem včera odpoledne žádal sněmovnu, aby projednávání zákona o České akademii věd a zákona o vědě a technologie bylo přeloženo na dnešek na ráno, protože jsem se domníval, že pan profesor Klener bude dnešnímu jednání přítomen. Nevěděl jsem, že pan profesor Klener je prezidentem kongresu světové zdravotnické organizace, která zasedá tady v Praze a vlastně celý tento týden je u paní předsedkyně omluven. Protože je u jednoho zákona předkladatelem a u druhého zákona zpravodajem, a protože od pana poslance Payna za klub ODS byly dány některé připomínky, byl bych rád a žádal bych sněmovnu, kdyby odsouhlasila přeložení těchto dvou návrhů zákona na příští schůzi, tzn. na příští týden. Moc se ještě jednou omlouvám za tento technický nedostatek.

Děkuji.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi, má ještě někdo nějaký požadavek? Není tomu tak, čili upravíme pořad tímto způsobem. jednak zde nemáme ještě pana ministra Špačka, jednak zde byl požadavek na odsunutí dvou zákonů o vědě, čili začali bychom dnes bodem osmnáct archivnictví, máme zde pana ministra Sokola, už tady hezkou chvíli čeká. Jako další je šestnáctý bod podle programu návrh rozpočtového a kontrolního výboru na přijetí usnesení České národní rady k zákonu atd. Pak by byl vládní návrh zákona o změně názvu vysokých škol čili bod dvacátý, a pak budou pokračovat zákony 21, 22 atd.

Souhlasíte s touto změnou? Dávám hlasovat.

Kdo souhlasí s přesuny, jak jsem je označil?

A návrh paní poslankyně Mazalové na revokaci, který byl teď formulován jasně, bude zařazen až za zákony týkající se daní, až přijde pan ministr Špaček. Myslím, že už nemusíme o tom dávat hlasovat, souhlasíte?

/Šum v sále./

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážená sněmovno promiňte, ale pan předsedající mě špatně pochopil. Měla jsem za to, že se bude hlasovat teď a v případě úspěchu bude tento bod zařazen za zákony.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dávám tedy znovu hlasovat o revokaci. Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, domnívám se, že revokace usnesení České národní rady a rovněž hlasování o usnesení o zkrácení lhůty je samostatným bodem pořadu. To znamená, napřed musíme na pořad zařadit dva nové body, musíme je zařadit na určité místo programu naší schůze a pak v rámci těchto bodů můžeme přijmout nějaké usnesení České národní rady.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Doplňujeme program o dva body, o revokaci a zařazení. O zařazení bodu revokace podle návrhu paní poslankyně Mazalové, bude-li kladně revokace přijata, budeme hlasovat o zařazení bodu projednání na schůzi. Je to jasné? Zase to není jasné. Prosím.

Poslanec Ivo Palkoska: Pane předsedající, nám je to jasné, vy jenom to trošičku špatně formulujete. Prosím vás, dejte teď hlasovat o tom, že Česká národní rada projedná bod revokace usnesení předsednictva České národní rady k návrhu zákona o referendu jako následující bod po daňových zákonech. Prosím dejte teď hlasovat.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Dávám tedy hlasovat o tom - prosím, pan poslanec Pospíšil.

Poslanec Petr Pospíšil: Dávám pozměňovací návrh, aby tento bod, o kterém mluvil pan poslanec Palkoska, byl zařazen teď, nikoliv po bodu dvaadvacet.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Děkuji. Dávám tedy hlasovat o protinávrhu.

Poslanec Ivo Palkoska: Pane předsedající, to byly dva procedurální návrhy, o kterých je třeba hlasovat po sobě tak, jak byly podány, nikoliv jako protinávrh.

Místopředseda ČNR Zdeněk Malík: Pánové, přerušuji na čtvrt hodiny schůzi, protože to už je potom licitace a chytání za slovo, to se nedostaneme z místa. Čtvrt hodiny pauza.


Začátek schůze České národní rady 29. dubna v 9.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík a 171 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr zemědělství B. Kubát, ministr vnitra T. Sokol, generální prokurátor ČR L. Brunner, předseda Nejvyššího soudu ČR A. Mokrý, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dobré jitro. Věřím, že v brzké chvilce budeme usnášeníschopni, takže zvu všechny poslance, kteří jsou na chodbě, aby přišli do sněmovny. Snad bychom mohli dosáhnout počtu sto.

Takže dámy a pánové, podle toho kam jste dospěli do této chvíle se domnívám, že je třeba hlasováním rozhodnout o tom, zda-li zařadíme bod "Revokace". K tomu byly dva návrhy pan poslanec Palkoska ve spolupráci s paní poslankyní Mazalovou či naopak se domnívají, že by tento bod hlasování o zařazení bodu revokace měl být zařazen po daních. Pan poslanec Pospíšil se domnívá, že by tento bod měl být zařazen ihned. Jako první dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Palkosky.

Kdo se domnívá, že bod hlasování o zařazení bodu "Revokace" by mělo být až po bodě 22, ať zvedne ruku? Paní poslankyně Mazalová má k tomu nějakou připomínku?

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já beru svůj návrh zpět a přidávám se k návrhu pana kolegy Pospíšila, aby to bylo zařazeno ihned.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže, já z původního svého návrhu, když jsem dával o tomto návrhu hlasovat, vynechám jméno paní poslankyně Mazalové, dám hlasovat pouze o návrhu pana poslance Palkosky, který navrhuje, aby tento bod byl zařazen až po bodu číslo 22.

Kdo souhlasí s názorem pana poslance Palkosky, ať zvedne ruku! 9.

Kdo je proti? 32.

Takže tento návrh pana poslance Palkosky přijat nebyl. Nyní dám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Pospíšila a paní poslankyně Mazalové, aby tento bod byl zařazen na projednávání v tuto chvilku.

Kdo souhlasí s názorem těchto dvou poslanců, ať zvedne ruku! 64.

Kdo je proti? 37.

Kdo se zdržel hlasování? 15.

Takže konstatuji, že tento návrh byl přijat. Tudíž jsme tento bod zařadili, bod "Revokace", na tuto chvíli. Takže dámy a pánové, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Dávám tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s revokací usnesení České národní rady ze 14. dubna 1992, v němž jsme vyjádřili nesouhlas s návrhem na zkrácení šedesáti denní lhůty podle sněmovního tisku 709, ať zvedne ruku! 59.

Kdo je proti? 45.

Kdo se zdržel hlasování? 16.

Takže poměrem hlasů 59:61 návrh nebyl přijat.

Domnívám se, že můžeme pokračovat v programu dále.

(Dotaz z pléna.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP