Čtvrtek 30. dubna 1992

Začátek schůze České národní rady 30. dubna v 9.30 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal a 158 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr financí K. Špaček, ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj K. Dyba, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, dovolte, abych zahájila třetí den 35. schůze. Všechny vás srdečně vítám. Za českou vládu vítám zejména pana ministra Špačka, který bude dnes hlavním aktérem. Ze schváleného pořadu 35. schůze jsme zatím projednali 19 bodů. Nyní přistoupíme k projednávání zbylých 12 bodů schváleného pořadu naší schůze. Dva návrhy zákonů, týkající se vědy, jsme se rozhodli projednat v každém případě v pondělí, takže v případě, že by se nám podařilo ukončit, pokud jde o ostatní zákony dnes, projednali bychom tyto dva návrhy až na 36. schůzi. Dnešní jednací den zahájíme bodem, kterým je

XX.

Vládní návrh zákona České národní rady o dani z nemovitostí

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 659 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 652. Prosím nyní pověřeného člena vlády České republiky pana ministra Karla Špačka, aby vládní návrh zákona odůvodnil.

Ministr financí ČR Karel Špaček: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s návrhy zákonů, které tvoří nedílnou součást daňové reformy. Federální shromáždění přijalo dne 15. dubna zákon o soustavě daní. Tento zákon stanoví, že soustavu daní v ČSFR tvoří:

1. Daň z přidané hodnoty

2. Daně spotřební

3. Daně z příjmů

4. Daně z nemovitostí

5. Daň silniční

6. Daň z dědictví a darování

7. Daň z převodu nemovitostí

8. Daně k ochraně životního prostředí

Zákon říká, že jiné daně, než jsou takto vyjmenovány nelze stanovit. Čili je to celkový rámec naší daňové soustavy. Z ústavního zákona o československé federaci plyne, že daň z přidané hodnoty, daně spotřební a daně z příjmů jsou v kompetenci Federálního shromáždění. Tyto zákony byly Federálním shromáždění přijaty. Dne 16. dubna byly schváleny zákony o dani z přidané hodnoty včetně daně při dovozu a dále o daních spotřebních. Dne 28. dubna pak byly přijaty zákony o daních z příjmů.

Další zákony vyjmenované v této soustavě jsou v kompetenci České národní rady. V pravomoci České národní rady je dále přijetí zákona o správě daní a poplatků a zákona o správních poplatcích. Na současném zasedání České národní rady předkládá vláda projednání všechny daňové zákony v působnosti České národní rady mimo daní k ochraně životního prostředí, které budou řešeny v dalším období.

Při přípravě daňových zákonů byly sledovány tyto hlavní zásady.

1. Zabezpečit nezbytné příjmy státního rozpočtu a obcí, a to při respektování daňové únosnosti.

2. Poskytovat všem ekonomickým subjektům, působícím v republice stejné podmínky pro uskutečňování jejich podnikatelské aktivity a prosadit daňovou spravedlnost, založenou na jednotnosti pravidel a na zrušení neodůvodněných výjimek.

3. Podporovat proces otvírání československé ekonomiky světu a v zájmu toho přiblížit československý daňový systém systémům uplatňovaným v hospodářsky vyspělých zemích.

4. Snížit daňové zatížení proti dosavadnímu stavu tak, aby na jedné straně daně přispívaly k makroekonomické regulaci a na druhé straně, aby motivovaly k žádoucím aktivitám.

5. Zajistit plnění daňových povinností a další související účinnou správu daní. Návrhy zákonů, které máte schvalovat, tvoří významnou a nedílnou součást daňové reformy, jejíž uplatnění se předpokládá od 1. ledna příštího roku. Předkládané daňové zákony byly nejdříve projednány v příslušných výborech ve formě zásad a dále projednány i v paragrafovém znění. Chtěl bych při této příležitosti ocenit významný podíl, který na přípravě a zkvalitnění těchto zákonů měly připomínky a stanoviska uplatněná při předchozích jednání v České národní radě.

A nyní dovolte, abych návrhy jednotlivých zákonů odůvodnil.

Jako první uvedu vládní návrh zákona o dani z nemovitostí. Předložený návrh zákona svým pojetím respektuje požadavek koncepce reformy daňové soustavy z daní s účinností od roku 1993 - pozemky a stavby, které se nacházejí na území České republiky.

Nově navrhovaná daň je konstruována jako daň majetková, tzn. že poplatníky této daně budou především vlastníci pozemků a staveb. Pouze výjimečně bude poplatníkem daně skutečný uživatel nemovitosti, např. když vlastník nemovitosti není znám, u pozemků sloučených do větších celků a u některých pozemků ve vlastnictví státu.

Při přípravě tohoto zákona byly zvažovány principy podobných dřívějších právních úprav a právních úprav daně z nemovitého majetku v zemích Evropského společenství, zejména pokud jde o rozsah předmětu daní. Zároveň bylo nezbytné přihlédnout k současnému stavu evidování vlastnického vztahu k nemovitostem, který není dobrý, dále k možnostem získat informace o všech nemovitostech v poměrně krátké době, neboť dosud se velká část nemovitého majetku vůbec nezdaňovala.

Bylo nezbytné vycházet z podmínky, že daň musí být pro poplatníky únosná. Navrhovanou daň z nemovitostí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. Dani z pozemků budou podléhat téměř všechny pozemky na území České republiky. Doposud zdanění podléhaly pouze pozemky vedené v evidenci nemovitostí jako zemědělská půda v lepších produkčních podmínkách a zahrady ve vlastnictví občanů. Do celkové výměry všech pozemků podléhajících dani z pozemků se nezapočítávaly pozemky patřící k rodinným domům a pozemky zemědělské půdy členů zemědělských družstev, které souvisely s pozemkem, na němž se nacházela obytná budova, nebo byl v zastavěném území obce. Ač měla jejich úhrnná výměra mimo zastavěnou plochu nejvýše 800 metrů čtverečních.

Nyní by měly podléhat zdanění veškeré pozemky zemědělské půdy, pozemky hospodářských lesů, rybníků s intenzívním chovem ryb, stavební pozemky, nádvoří, okrasné zahrady obytných domů a ostatní pozemky.

Ke stanovení základu daně bych chtěl uvést:

U zemědělské půdy, to znamená u orné půdy, vinic, chmelnic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin se navrhuje použít průměrných cen půdy v katastrálním území. Tyto ceny jsou odvozeny z bonitovaných půdně ekologických jednotek a pohybují se od 30 haléřů do 11.89 Kčs za metr čtvereční. Použití průměrné ceny na katastrálním území jako základu daně ze zemědělských pozemků bylo navrženo jako jediné technicky a organizačně proveditelné řešení od roku 1993, neboť evidence nemovitostí není dosud doplněna údaji o bonitě pozemků pro všechny jednotlivé konkrétní parcely. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná nejméně o osm miliónů parcel, práce na ocenění všech zemědělských pozemků by do začátku roku 1993 nebyly dokončeny.

Usnesením vlády České republiky ze dne 18. března 1992 bylo doplnění evidence nemovitostí údaji o bonitovaných půdně ekologických jednotkách uloženo provést do 31. prosince 1995. Od roku 1996 bude tudíž možno zdaňovat zemědělské pozemky podle konkrétních cen jednotlivých parcel.

Dále u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb, se základ daně navrhuje cena zjištěná podle cenového předpisu, to je u hospodářských lesů 3.80 Kčs za metr čtvereční a u rybníků s chovem ryb 3 Kčs za metr čtvereční.

U ostatních pozemků se navrhuje použít ke stanovení základu daně výměry nemovitostí, pokud ceny těchto pozemků nebudou v době účinnosti zákona k dispozici, protože nejsou zpracovány cenové mapy pro území celé České republiky.

Nyní, pokud jde o sazbu daní. U pozemků zemědělských se navrhuje sazba ve výši 1 % ze základu daně. Znamená to, že např. u pozemku průměrné bonity, kde cena je 4.60 Kčs za metr čtvereční, bude daň činit 460 Kčs za 1 hektar ročně. U pozemku nejnižší bonity, kde je cena 30 haléřů za 1 metr čtvereční, bude daň činit 30 Kčs za hektar. U pozemků nejvyšší bonity, kde je cena 11.89 Kčs, jak jsem již řekl, za metr čtvereční, bude daň činit 1 189 Kčs za 1 hektar. Vidíte tedy, že podle bonity budou v dani velké rozdíly.

Navrhuje se na dobu pěti let osvobodit od daně zemědělské pozemky, které byly vydány vlastníkům na základě úprav vlastnických vztahů k půdě, pokud vlastníci nebo osoby blízké na nich sami hospodaří. Zároveň se navrhuje osvobození pro rekultivované pozemky na dobu pěti let. Pro zajištění daňové spravedlnosti může vlastník zemědělského pozemku požádat o úlevu na dani z pozemku horší bonity ve srovnání s ostatními v katastrálním území obce.

U pozemků hospodářských lesů a rybníků s chovem ryb se navrhuje sazba 0.25 % ze základu daně, což představuje např. u hospodářských lesů daň ve výši 95 Kčs za 1 hektar, u rybníků s chovem ryb 75 Kčs za 1 hektar. Podobná osvobození jako u zemědělské půdy se navrhují i pro hospodářské lesy.

U nezastavených stavebních pozemků se navrhuje pevná sazba ve výši 2 Kčs za 1 metr čtvereční. U ostatních ploch, to znamená nádvoří a u zahrad u rodinných domků, které nejsou v zemědělském půdním fondu a u ploch, které evidence nemovitostí vede pod pojmem ostatní plocha, se navrhuje pevná sazba ve výši 10 haléřů za 1 metr čtvereční. Tato nízká sazba byla navržena vzhledem ke skutečnosti, že doposud nebyl takový pozemek zdaňován. V této věci se vyskytují někdy určitá nedorozumění. Připravil jsem proto příklad, který vysvětlí tuto věc, zdaňování pozemků, zdaňování zahrad u rodinných domků.

Mám tady tento příklad: Ze zahrady o výměře 800 metrů čtverečních u rodinného domku zaplatí vlastník daň ze svého pozemku ve výši 80 Kčs za rok. Vlastníci si přitom budou muset ověřit skutečnost, zda jejich zahrada v evidenci nemovitostí není vedena jako zemědělský půdní fond. V takovém případě by většinou to zdanění bylo ještě nižší a zahrada by se zdaňovala jako zemědělská půda a daň by činila při výměře 800 metrů čtverečních u těch úplně nejhorších pozemků 2.40 za celou plochu a horní hranice by byla 95 Kčs za celou tuto zahradu.

Další daní, která zde je, je daň ze staveb. Této dani budou podléhat všechny stavby, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a užívané stavby, které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají. Doposud zdanění podléhaly pouze budovy zřízené k trvalým účelům, včetně plochy již zastavěné. Nezdaňovaly se budovy v tzv. socialistickém vlastnictví, družstevním a státním.

Ke stanovení základu daně se navrhuje použít výměry zastavěné plochy stavbou, to znamená výměry půdorysu stavby.

Pokud jde o sazby daně, tak u obytných domů činí základní sazby 1 Kčs za metr čtvereční. Tato základní sazba se násobí koeficientem, který je stanoven podle počtu obyvatel v obci, a to od 0.3 až do 4.5. To znamená, že v menších obcích je zdanění nižší, ve velkých městech je naopak zdanění vyšší.

Mám tady zase příklad, tentokrát z Ústí nad Orlicí. Tam jsme si spočítali, že u jednopatrového rodinného domku o výměře zastavěné plochy 100 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí, bude daň ze staveb činit 350 Kčs, zatímco dosud činila domovní daň 300 Kčs. Vidíte, že nedochází k žádnému velkému zvýšení.

U ostatních staveb, které tvoří příslušenství k obytným domům, se z výměry přesahující 16 metrů čtverečních navrhuje sazba 1 Kčs za 1 metr zastavěné plochy. U chat a staveb pro individuální rekreaci se navrhuje sazba 3 Kčs za 1 metr čtvereční. U staveb pro podnikatelskou činnost se u navrhovaných sazeb přihlédlo ke skutečnosti, že tímto zákonem bude zrušen dislokační poplatek, který je uveden v zákoně o místních poplatcích.

Sazby daní jsou diferencovány od Kčs 1 do Kčs 10 za 1 m čtvereční. V závislosti na tom, zda jde o zemědělství, průmysl, stavebnictví, energetiku nebo ostatní podnikatelskou činnost.

U vícepodlažních staveb se základní stavba daně zvyšuje za každé další nadzemní podlaží o Kčs 0,85 za 1 čtvereční metr. Dani ze staveb nebudou podléhat stavby přehrad, vodovody, rozvody tepelné energie, kanalizace a veřejné dopravní cesty.

Zároveň se navrhuje řešit osvobození od daně. Například pro stavby nebo jejich části sloužící školám, školským zařízením, muzeím a galeriím, státním archívům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, vybraným objektům památkové péče, stavby sloužící pro zlepšení životního prostředí a stavby sloužící k poskytování veřejných dopravních služeb. Dále dani ze staveb nebudou podléhat novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob. Osvobození se navrhuje pro obytné domy vrácené do vlastnictví fyzických osob z titulu restituce, pro obytné domy nebo jejich části s byty převedenými do vlastnictví fyzických osob ze státního, družstevního a obecního vlastnictví.

Navrhovanou konstrukci základní daně nepovažuji za ideální ani perspektivní, je však pro nejbližší období jediným technicky proveditelným řešením. Správnějším řešením by byla taková konstrukce stanovení základu daně, která by vycházela z ceny nemovitostí. Pro splnění tohoto úkolu je však nezbytné vyřešit řadu technických problémů, např. přizpůsobit státní informační systém požadavkům této daně, ohodnotit všechny nemovitosti na území ČR a vytvořit cenové mapy. Zdanění nemovitostí podle výše jejich ceny bude tedy až druhým krokem ve zdaňování tohoto majetku.

Předpokládáme, že výnos daně v odhadované výši 5,5 mld. korun bude příjmem v rozpočtu obcí, v jejichž územním obvodě se nachází zdaňovaná nemovitost. To znamená, že finanční prostředky, které budou od poplatníků v obci na daních získány, bude obec používat na svůj rozvoj, takže daň bude poplatníkům vrácena v jiné formě, např. zlepšením infrastruktury v obci apod. Předpokládáme, že zejména malým obcím tato daň zajistí jejich finační soběstačnost.

Doposud obce získávaly z celkového výnosu daně z pozemků a domovní daně ve výši 2 mld. korun pouze 400 miliónů korun. Zbytek plynul do státního rozpočtu.

Dosud byl příjmem obce též dislokační poplatek, který je tímto návrhem zákona zrušen. V roce 1991 činil 1200 miliónů korun.

Návrh zákona byl projednán ve výborech ČNR. Se stanoviskem těchto výborů v zásadě souhlasím, neboť navrhovaná úprava slouží ke zlepšení vládního návrhu zákona. Současně doporučuji znovu zvážit navrhované zvýšení sazeb u zemědělské půdy, které je obsaženo ve společné zprávě výborů ČNR, neboť by tím došlo ke snížení celkového výnosu daně o 600 miliónů korun.

Jsem rád, že navrhovaná konstrukce tohoto daňového zákona byla výbory ČNR přijata a věřím, že zákon bude i plénem ČNR schválen.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji panu ministru Špačkovi. Prosím společného zpravodaje pana poslance Jančáryho, aby se ujal slova.

Poslanec Julius Jančáry: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zákon o dani z nemovitostí je jedním ze zákonů, který je svěřen do působnosti republiky. Technicky je rozdělen na daň ze staveb a daň z pozemků. Opírá se o zákon FS o soustavě daní, který stanoví, že jiné daně nelze vyměřit. Proto v jednotlivých ustanoveních je rušen § 8 zákona 565/90 o místních poplatcích (jedná se o dislokační poplatek) a zákon 143 z roku 1961 ve znění zákona 129/73 a navazujících předpisů o domovní dani.

Daně vzhledem k určení svého výnosu budou významným příspěvkem příjmové části obecních rozpočtů a umožní tak důsledněji uplatňovat samosprávnou funkci obce.

Návrh předkládaný jako tisk 659 projednal ústavně právní výbor ČNR, rozpočtový a kontrolní výbor ČNR a národohospodářský výbor ČNR v dubnu 1992 a doporučují ČNR, aby předložený návrh schválila ve znění připomínek uvedených v tisku 752, tj. ve společné zprávě výborů ČNR.

Do společné zprávy výborů nebyly zařazeny následující připomínky výborů ČNR:

V § 3 ve druhé větě navrhoval ústavně právní výbor vypustit slova "ani v mapách evidence nemovitostí". Tato připomínka nebyla zařazena z důvodu praktické neexistence majetkových podkladů u přídělů v pohraničí.

U § 8 odst. 1 navrhoval rozpočtový a kontrolní výbor první větu ve znění: "Poplatníkem je vlastník stavby a dále u stavby ve správě pozemkového fondu ČR její nájemce nebo vypůjčitel." Důvodem nezařazení této připomínky byl neexistující ekvivalent tohoto pozměňujícího návrhu u daně z pozemků.

Dalším návrhem byla změna v § 9 odst. 1 písm. k) na doplnění slov "zpřístupněných veřejnosti". Tato připomínka je ve společné zprávě řešena jinou formulací.

Rovněž tak je tomu u připomínky ústavně právního výboru k § 11 odst. 3, aby se v písmenu b) slova "o jednu kategorii" nahradila slovy "o jednu či dvě kategorie". Tento pozměňující návrh je řešen ve společné zprávě jinou formulací.

Poslední návrh byl k § 12. Je to otázka vložení nového odstavce 3 ve znění "Úlevy z pozemkové daně stanoví na základě zařazení pozemku do bonitních tříd (pozemkového výtěžku) finanční úřad na základě posouzení pozemkového úřadu." Tento návrh by zcela měnil filozofii zákona. Už zde hovořil pan ministr o neexistenci pozemkových map.

V závěru mi dovolte, abych doporučil návrh zákona ve znění společné zprávy ke schválení.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji společnému zpravodaji a otevírám rozpravu. Zatím se nikdo písemně do rozpravy nepřihlásil. Hlásí se pan poslanec Veselý a paní poslankyně Röschová. Prosím, abyste si přihlášky podávali písemně.

Poslanec Josef Veselý: Paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych měl několik pozměňujících návrhů k dani z nemovitostí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP