Pondělí 4. května 1992

Začátek schůze České národní rady 4. května v 10.20 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, J. Vlach a 150 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr financí K. Špaček.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážení poslanci, zahajuji další den jednání 35. schůze České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám také místopředsedu české vlády pana Baudyše. Ze schváleného pořadu 35. schůze ČNR jsme dosud projednali 19 bodů a u 6 jsme jednání přerušili.

Prvním bodem dnešního dne je

XXVI.

Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o České akademii věd

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 667 a společnou zprávu k němu jako sněmovní tisk 761. Za navrhovatele nám předložený návrh odůvodní pan poslanec Pavel Klener. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Klener: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Podle legislativního plánu měla vláda České republiky předložit již v loňském roce dva návrhy zákonů, týkající se oblasti vědy. Byl to zákon o vědě a výzkumu a zákon o České akademii věd, jehož předložení se jevilo nutné zejména proto, že podle zákona Federálního shromáždění se Československá akademie věd ruší ke dni 31. 12. 92. Zatímco ve Slovenské republice existuje Slovenská akademie věd, není v České republice pro soustavu vědeckých institucí stávající ČSAV právní podklad. V průběhu roku 91 bylo vypracováno několik návrhů zásad tohoto zákona, žádná z nich však nevyhovovala zejména proto, že v dostatečné míře neeliminovala původní strukturu akademie jako monopolní instituci na vědeckou činnost. Teprve v březnu 92 dospěla nově ustanovená koordinační rada vlády České republiky pro vědu ke kompromisnímu návrhu zásad přijatelnému zástupcům všech zainteresovaných složek. Jednání se zúčastnili zástupci ministerstva školství, ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, zástupci vysokých škol, resortních výzkumných ústavů i zástupci akademie. Pro časovou tíseň se ujal výbor pro vědu, vzdělání a kulturu iniciativy a předložil návrh zákona v paragrafovaném znění. Ve snaze předložit legislativně správný text, byla využita nabídka Ústavu státu a práva, kde však při legislativním zpracování došlo k řadě věcných odchylek od původně předložených zásad. Proto jak výbor pro vědu, vzdělání a kulturu, tak zejména ústavně právní výbor byl nucen tyto chyby opravit. Tolik pro vysvětlení geneze tisku 667 A.

Záměr předkladatele je tedy řešit právní postavení současných pracovišť ČSAV na území České republiky a upravit organizační strukturu pracovišť akademie způsobem osvědčeným v kulturně a ekonomicky vyspělých státech. Zde se již od konce 2. světové války pracoviště základního vědeckého výzkumu obvykle sdružují do větších celků např. Centre National de la Recherche Scientific ve Francii nebo Max-Planc Gesselschaft ve Spolkové republice Německo. Sdružení s charakterem veřejně právních institucí jsou zpravidla spojena společnou střešní organizací. Takovou střešní organizací, v budoucnu jistě ne jedinou, by měla být ve smyslu předkládaného zákona také budoucí akademie věd České republiky. Název není podstatný, mohlo by to být např. Národní vědecké sdružení, ale vzhledem k paralelnímu sdružení ve Slovenské republice nazývané Slovenská akademie věd, zůstáváme u názvu akademie.

Sdružení bývají velmi volná, neboť konkrétní vědecká práce je závislá především na úrovni jednotlivých pracovišť, jež musí mít značnou autonomii. Střešní organizace jako příjemce státní finanční podpory mají navíc grémium, zastupující širší společenské zájmy. V duchu těchto zásad je formulován předkládaný zákon o akademii věd České republiky. Akademie se zřizuje jako první a prozatím jediné ze zmíněných státních sdružení vědeckých pracovišť. Zákonem je vymezena jako rozpočtová organizace, která je zřizovatelem vědeckých pracovišť.

Pracoviště mají postavení právnických osob, vymezených jako příspěvkové či rozpočtové organizace. Tento charakter je akademii a jejím pracovištím přiznán zejména proto, že jejich činnost bude zajišťována především z rozpočtu České republiky. Pro zjednodušení způsobu rozdělování finančních prostředků z rozpočtu České republiky se akademii přiznává postavení ústředního orgánu státní správy, neboť by bylo obtížné, aby ve státním rozpočtu bylo 70 kapitol pro jednotlivé ústavy akademie. Tento statut je akademii přiznán výhradně a pouze pro rozpočtové účely. Zákon dále upravuje oprávnění akademie a pracovišť získávat pracovní prostředky i mimo rozpočet, a to v souladu s rozpočtovými pravidly České republiky a s vyhláškou č. 205/91 Sb., o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. Základní struktura, volně odvozená ze struktury již zmíněné Max-Plans Gesselschaft, respektuje autonomii pracovišť. Vrcholným orgánem sdružení je Akademický sněm, složený nejen z pracovníků akademie, ale též ze zástupců vysokých škol, zástupců státní správy a zástupců průmyslové a obchodní sféry. Zákon vymezuje sněmu zejména kontrolní kompetence. Sněm navrhuje též stanovy akademie a aby stanovy nemohly modifikovat vnitřní strukturu akademie nežádoucím způsobem, nabývají platnosti teprve po schválení vládou, popř. bude-li to sněmovna považovat za vhodné, po schválení Českou národní radou.

Ze zákona se dále ustavuje Akademická rada jako výkonný orgán sdružení. Vzhledem k tomu, že členy rady volí sněm ze svých členů, je umožněna, a je taky nejvíc žádoucí, účast externích členů na činnosti rady. Po vzoru Max-Plans Gesselschaft se vytváří poradní orgán rady, vědecká rada, složená z domácích i zahraničních vědců volených vědeckými radami pracovišť. Zákon vymezuje okruh problematiky, který je rada povinna s vědeckou radou projednávat. Analogický vztah vytváří zákon v rámci pracovišť mezi ředitelem a vědeckou radou pracoviště.

Vyjádřením záměru podporovat vytvoření otevřených a pružných organizačních struktur, umožňujících členění a propojování vědeckých pracovišť, jsou ustanovení, umožňující sněmu rozhodnout o sloučení, rozdělení, zřízení, popř. zrušení pracovišť a dále ustanovení umožňující v návaznosti na rozhodnutí sněmu a na obecně závazná právní ustanovení nebo právní předpisy, vyčlenění pracoviště ze svazku akademie. Přechodná ustanovení zahrnují i určité pojistky, směřující k tomu, aby nová právní úprava nevedla pouze k formálnímu přejmenování stávajících orgánů ČSAV.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, mohu vás ujistit, že výbor pro vědu, vzdělání a kulturu předložením tohoto zákona naprosto nesledoval petrifikaci nynějšího stavu ČSAV. Členové výboru pro vědu, vzdělání a kulturu jsou však přesvědčeni, že zánik soustavy vědeckých ústavů České republiky by představoval nenahraditelnou ztrátu, neboť spolu s málo produktivními ústavy, jejíž eliminaci z akademie nový zákon umožňuje, by zanikla i pracoviště s vynikajícím renomé doma i v zahraničí. Podobné stanovisko zaujali i experti OICD, který navštívili i náš výbor.

Doufám, že ke stejnému názoru dojdete i vy a že proto předložený zákon schválíte.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klenerovi a nyní bych měl předat slovo společnému zpravodaji, který však ještě není přítomen. Z toho důvodu mi dovolte, abych vám navrhl, abychom přešli ihned k projednávání toho druhého bodu, vzhledem k tomu, že pan poslanec Kozel, jako společný zpravodaj, je přítomen. Já bych v tom případě požádal pana poslance Klenera, aby odůvodnil návrh zákona České národní rady o vědě a technologiích. Já to ještě učinit nemohu, já se vás musím zeptat, já to navrhuji jako řešení této situace.

Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? Ta tematika spolu velice úzce souvisí.

Jestliže tomu tak není, já bych požádal pana profesora Klenera, aby se ujal opět slova a vystoupil jménem navrhovatelů.

Poslanec Pavel Klener: Děkuji. Vážená sněmovno, organizace vědecké činnosti a způsob jejího financování se stále uskutečňuje způsobem, který naše společnost zdědila po minulém systému. Tento způsob lze charakterizovat těmito základními prvky: neexistence koncepčních zásad a priorit v oblasti vědy;

Za druhé: politicky motivovaná izolace vědecké komunity, a to jak mezi vědeckou komunitou a společností, tak mezi vysokými školami a vědeckými ústavy a samozřejmě i mezi zahraničními vědeckými institucemi;

A za třetí: naprostá závislost na jediném zdroji financování, jehož rozdělování bylo v rukou struktur, zahrnujících v sobě koncepční, výkonnou i kontrolní činnost. Výsledkem byla sice narůstající kvantita vědeckých pracovníků i počet tzv. vědeckých prací, ale stále se horšící jejich kvalita. Opticky značná suma finančních prostředků ze státního rozpočtu se v podstatě nekontrolovatelně ztrácela. Hodnocení výsledků zadaných úkolů bylo značně formální.

Změnit tento nevyhovující systém je naprosto nezbytné. Vláda ve svém prohlášení, politika vlády České republiky v oblasti vědy a výzkumu si klade za cíl mimo jiné - cituji: "Vytváření podmínek svobodného podněcujícího tvůrčího prostředí, které vychází z principů demokratického státu na straně jedné a z impulsů tržní ekonomiky na straně druhé."

V souladu s programovými cíli vlády je předkládán i tento zákon. Předkládaný zákon vytváří legislativní prostředí potřebné k řešení problémů, soustředěných ve dvou okruzích. Jedná se jednak o problematiku mechanismu formulování priorit státní vědní politiky, jednak o problematiku průhledného, koncepčního a efektivního vynakládání prostředků státního rozpočtu, vyčleněných pro podporu vědy a orientování vývoje technologií.

K prvému okruhu problému: Výběr priorit ve vědě a vývoj technologií je velice složitý proces. V žádném případě nespočívá v dosud praktikovaném prostém periodickém sestavování seznamu několika výzkumných témat nebo technických oblastí, které obdrží privilegované financování. Věda a technologie, vědecké bádání a vývoj technologií se ovlivňují rozmanitými a měnícími se způsoby, stejně tak jako ekonomiky a jsou ve stálém procesu vývoje. Je třeba mít na zřeteli celkovou rovnováhu a integraci aktivit, témat a subjektů.

V procesu výběru priorit hrají významnou roli organizace, které umožňují kontakt vědecké komunity s politickými, ekonomickými a společenskými cíli. Zde se dospívá ke konkrétnímu definování priorit a k formulaci rozhodnutí o financování vědeckých a vývojových programů. Tyto tzv. strategické organizace mívají statut poradních orgánů vlád, resp. parlamentů. Tvorba státní politiky v oblasti vědy a vývoje technologií bude přenesena zejména na Radu vlády České republiky pro vědu a technologie, jako na objektivní a zdůrazňuji mimoresortní poradní orgán vlády, složený majoritně z odborníků, zabývajících se aktivně výzkumem nebo vývojem. Vedle nezbytných koordinačních a poradních funkcí, směřujících k odstranění resortních přístupů k realizaci státní vědní politiky, má tato Rada významnou úlohu v otázce financování. Vyjadřuje se k výši institucionálních prostředků v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu, což umožní zprůhlednění rozdělení finančních zdrojů na vědu a vývoj technologií a saturování prostředků v jednotlivých kapitolách, bez možnosti použití jich k jiným účelům.

Pro řešení problémů soustředěných ve druhém okruhu, zákon zavádí systém institucionálního a účelového financování vědecké činnosti z rozpočtových prostředků České republiky. Účelově vynakládané prostředky, jejichž podíl bude vzrůstat v souvislosti s poklesem objemu prostředků institucionálních, budou poskytovány výhradně na základě veřejné soutěže.

Navrhuje se zřízení Grantové agentury České republiky, jako výkonného orgánu pro udělování účelových finančních podpor, a to formou účelových dotací či návratných finančních výpomocí. Grantová agentura prostřednictvím veřejné soutěže otevře všem fyzickým a právnickým osobám možnost, ucházet se o finanční podporu jak projektů, které sami navrhnou, tak i projektů, naplňujících prioritní programy, schválené vládou. V souladu s novými zásadami státní politiky v oblasti vědy a vývoje - usnesení vlády České republiky č. 123/91, by měla postupně úloha Grantové agentury narůstat a poměr prostředků ze státního rozpočtu, vynakládaných institucionální a účelovou formou, by se měl postupně, leč rychle, měnit ve prospěch účelových prostředků.

Předpokládá se, že z institucionálně poskytovaných prostředků budou podporovány dlouhodobé programy a projekty základního výzkumu. Účelové financování je v této oblasti impulsem pro vznik nových námětů, které jsou mimo nebo na rozhraní hlavních směrů vědeckého výzkumu.

V oblasti vývoje technologií bude podíl účelových finančních dotací postupně klesat ve prospěch návratných finančních výpomocí. Vzhledem k tomu, že idea fondu vědy a techniky, spravovaného Grantovou agenturou, byla při přípravě vládní verze zákona neprůchodná pro zásadní námitky ministerstva financí, navrhuje se s ministerstvem financí projednaný model samostatné kapitoly rozpočtu České republiky pro Grantovou agenturu, a další zdroje vedené na zvláštním účtu a převoditelné z roku na rok. Zákon nepřináší změnu nároků na státní rozpočet. Je však pokusem o zavedení systému, který umožní efektivnější a průhlednější využití vyčleněných prostředků.

Nyní bych vás ještě rád informoval o postupu příprav zákona. Na přípravě návrhu zahájila práce vědecká komunita již v první polovině roku 1990, tj. ještě před přijetím příslušných usnesení vlád. Byly připraveny návrhy zákona o vědě a výzkumu, které se staly základem pro další návrhy zákonů, připravovaných kompetenčně příslušnými ústředními orgány státní správy, federálními i republikovými.

Podle plánu legislativních prací vlády České republiky, podle usnesení č. 110 z roku 1991, mělo ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky předložit do 31. 5. návrh zásad zákona České národní rady o vědě a technice a o fondech vědy a techniky. Rozpory v názorech na způsob financování vědy vedly ke změnám termínu i částečně ke změně pojetí úkolu. K 31. 12. předložila obě ministerstva materiál vládě České republiky. Po projednání v legislativní radě vlády bylo doporučeno vrátit zásady zákona k dopracování.

Na základě interpelace v České národní radě pak vláda České republiky svým usnesením č. 116 z roku 92 uložila předsedovi právě vzniklé Koordinační rady vlády České republiky pro vědu a technologie dopracovat zásady v Koordinační radě tak, aby byly způsobilé k projednávání ve vládě 11. března t. r.

Zásady zákona, předložené České národní radě vládou, se staly pak předlohou iniciativy skupiny poslanců. Nad rámec vládních zásad se zde objevil návrh na umožnění kontroly hospodaření Grantovou agenturou a mechanismu poskytování finančních podpor, prostřednictvím ustanovení nezávislé Dozorčí rady Grantové agentury jmenované Českou národní radou.

Vzhledem k ročnímu skluzu původně předpokládaného termínu pro zahájení činnosti Grantové agentury považujeme za neefektivní a nebezpečné zablokovat dalším prodlužováním příprav zákona možnost zřízení Grantové agentury, a tím znemožnit zásadní změnu systému finanční podpory vědecké činnosti a orientování vývoje technologií.

Jménem skupiny poslanců proto doporučuji, aby po projednání byl zákon v předloženém znění přijat. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Klenerovi a prosím nyní společného zpravodaje výboru České národní rady pana poslance Kozla, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážená paní předsedkyně, pane předsedající, vládo, dámy a pánové. Mým úkolem je uvést návrh zákona České národní rady o vědě a technologii sněmovní tisk č. 669. Tento tisk byl projednán dvěma výbory výborem pro vědu, vzdělání a kulturu a výborem ústavně právním. Oba výbory doporučily tento návrh České národní radě, aby jej schválila ve znění společné zprávy.

Předložený návrh zákona staví systém státní politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií na zcela nové základy. Nahrazuje dosavadní monopol administrativního řízení a institucionálního financování systémem, který je běžný ve vyspělých státech. Formulování státní politiky ve zmíněné oblasti přenáší návrh zákona zejména na Radu vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoj technologií, která je nadresortním poradním orgánem této vlády.

Rada má významnou úlohu danou již tím, že se vyjadřuje k primárnímu rozdělování zdrojů na prostředky pro financování institucionální a financování účelové. Institucionální financování bude prováděno prostřednictvím rozpočtových kapitol resortu, účelové prostřednictvím tímto zákonem zřízené Grantové agentury. Právě tento způsob financování vnese do oblasti vědecké činnosti a vývoje technologie prvky objektivnosti hodnocení práce vědeckých institucí a také velice žádoucí prvek konkurence.

Domnívám se, že není třeba dále rozvádět důvody pro přijetí tohoto zákona, bylo to řečeno panem předkladatelem. Navrhuji tedy proto projednávat tisk 669 ve znění společné zprávy, tisk 762.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a zahajuji rozpravu. Do rozpravy se přihlásil písemně pan poslanec Payne. Prosím, předávám mu slovo.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, pane místopředsedo vlády, vážená sněmovno, předložený návrh zákona o financování některých významných úkolů ve vědeckém bádání má nepochybně mnoho kladů a je to osvědčený způsob, který nelze než doporučit. Formálně bych ovšem k návrhu zákona chtěl přednést několik pozměňovacích návrhů.

První z nich by se týkal § 13, kde se říká, že "statutárním zástupcem Grantové agentury je předseda, který řídí její činnost". Za těmito slovy navrhuji udělat tečku a zbytek věty vypustit. Tzn. věta "Je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech", vyplývá již z jiných předpisů a jestliže řekneme, že je statutárním zástupcem - statutárním orgánem, pak není třeba dále říkat, jaká jsou jeho práva, těch práv je daleko více než jenom toto a je zbytečné tady uvádět pouze jedno z oprávněních, které má statutární zástupce. Tedy za slovem "činnost" ukončit větu a zbytek věty vypustit v § 13 odst. 1.

Dále v § 9 se dostáváme k závažnému problému v odst. 2. Tam se totiž říká, že Grantová agentura je právnickou osobou se sídlem v Praze. Za prvé žádná vesnice Praha pravděpodobně není míněná v tomto návrhu. Má se na mysli zřejmě Hlavní město Praha a podle zákona se Praha jmenuje správně Hlavní město Praha, tzn. pokud bychom chtěli to sídlo mít v Praze, pak je třeba, aby tam bylo uvedeno Hlavní město Praha, nemá-li se na mysli tedy nějaká jiná obec.

Hlavní problém ovšem nastává v kontradikci mezi odst. 2 § 9, kde se hovoří o právnické osobě a mezi § 10 odst. 1, kde se říká, že "Grantová agentura má postavení ústředního orgánu státní správy pro rozpočtové účely". Toto postavení je poměrně přesně definováno ve vyhlášce č. 205, která je vlastně prováděcím předpisem k rozpočtovým pravidlům republiky. Nikde ovšem není řečeno, že tento ústřední orgán státní správy je právnickou osobou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP