Úterý 5. května 1992

Začátek schůze České národní rady

5. května v 14.05 hodin.

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 164 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci T. Ježek, ministr financí K. Špaček, ministr státní kontroly I. Němec, předseda Nejvyššího soudu A. Mokrý, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu P. Hussar.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Zahajuji 36. schůzi ČNR. Vzhledem k tomu, že jednáme 40 minut, není samozřejmě nezbytné dělat přestávku a doporučuji, abychom se ihned začali zabývat schvalováním programu 36. schůze.

Dámy a pánové, 36. schůze má, tak jak jsem dostal doporučený program, 7 bodů. Není to tedy obvyklých 28. nebo 29. bodů a domnívám se, že při troše pozornosti, jste schopni sledovat, co budu číst. Za chvilku to samozřejmě dostanete všichni na lavice.

Jako bod 1. je navrhován "Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věci převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby..." atd.

Další bod je návrh skupiny poslanců na vydání zákona České národní rady o Hospodářské komoře.

Následuje návrh poslanců Hofhanzla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb. o úplatách ve vodním hospodářství atd.

Bodem číslo 4. by měl být vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (Obecní zřízení).

Bodem 5. je návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb. O okresních úřadech.

Dalším bodem je vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.

Bodem číslo 7. by měla být zpráva výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o výsledcích dosavadní činnosti jeho komise pro postavení ženy ve společnosti. Toť vše.

Nyní ovšem připomínám a zároveň žádám pana místopředsedu Vlacha, protože mě připadá nejjednodušší, aby znovu přednesl to, co přednesl před chviličkou, to znamená návrhy na zařazení určitých bodů do programu 36. schůze. Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Omezil bych se na dva návrhy a to je informace ke zprávě FBIS a návrh klubu ODS na přijetí usnesení ČNR, k vyžádání informací od FBIS a případné nakládání s těmito informacemi. Vzhledem k tomu, že nás čeká ještě 37. schůze, kde pak je převod některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, zjednodušeně řečeno notáři, platové poměry prezidenta, kontrolní úřad, katastr nemovitostí, zeměměřičské a katastrální orgány, domnívám se, že odsunutý bod "Odpovědi členů vlády ČR na interpelace", by mohl být zařazen až na 37. schůzi, v podstatě, tak jak o tom jednalo včerejší předsednictvo, takže návrh na doplnění dvou bodů, které souvisí s materií zákona, který nám bude právě doručen.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Kolářová Daniela.

Poslankyně Daniela Kolářová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, já ovšem trvám na odpovědi vlády na naléhavou interpelaci ve věci Rakona a mělo to být osmý den. To znamená zítra. Čili jako jeden z bodů 36. schůze požaduji odpověď.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Domnívám se, paní poslankyně, že návrhem pana poslance Vlacha tento váš nárok není nikterak zpochybněn. Paní poslankyně Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, chtěla jsem pouze upozornit, právě na mé dvě naléhavé interpelace, které se týkají zdravotnictví a jsou skutečně naléhavé, a kde také uplynula lhůta 12 dnů.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Ano, platí totéž. Pan poslanec Květ.

Poslanec Jan Květ: Pane předsedající, hlásím se jenom, aby formě bylo učiněno zadost a navrhuji zařadit tak, jak jsme to vlastně už předtím neformálně odhlasovali, na program 36. schůze dokončení projednání zákona o České akademii věd.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Takže jestli dovolíte... ještě pan poslanec Ježek má slovo.

Poslanec Josef Ježek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jménem skupiny 21 poslanců navrhuji, aby jako poslední bod 36. schůze byl projednán návrh skupiny poslanců ČNR na projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Tento zákon byl projednán ve výborech. Všechny lhůty jsou splněny, společná zpráva existuje, pouze se čekalo na schválení novely zákona o územním plánování a stavebním řádu, což se stalo zhruba před 14 dny ve Federálním shromáždění.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Ještě pan poslanec Jaroslav Matějka.

Poslanec Jaroslav Matějka: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem možná jeden zmála, ale mám výhrady k takovémuto způsobu zařazování bodů na program, nikoliv proto, že bych je nechtěl projednávat, ale především proto, že my, "přespolní", řadu materiálů, které jsou takto dodatečně zařazovány do programu samozřejmě nemáme sebou a já tedy nejsem schopen objektivně všechny návrhy, které jsou takovýmto způsobem plénu k projednání předkládány, posoudit. Doufám, že nejsem sám.

Děkuji vám.

(Potlesk).

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji za tuto faktickou poznámku. Takže uzavírám přijímání návrhů a budu hlasovat tak, jak zazněly.

Pan místopředseda Vlach navrhl rozšíření programu 36. schůze o 2 body, o bod "Informace ke zprávě FBIS" a o bod "Návrh poslanců klubu ODS k přijetí usnesení ČNR k vyžádání informací od FBIS a případné nakládání s těmito informacemi".

Domnívám se, že místo těchto dvou bodů je na závěr schůze, to znamená jako bod 8.

(Hluk).

Domnívám se ovšem, že vládní návrh zákona o zaměstnanosti a před zprávu výboru pro sociální politiku by měly logicky přijít zákony, to znamená, tam by měl být zařazen návrh výboru pro vědu, vzdělání a kulturu a vydání zákona o České akademii věd.

Ty další věci už nemají charakter zákona s výjimkou návrhu pana poslance Ježka, který si ovšem vysloveně přál, aby tento zákon byl projednán jako poslední bod této schůze. Dám hlasovat v pořadí, tak jak jednotlivé návrhy zazněly. Hlásí se ještě pan poslanec Palkoska a paní poslankyně Mašatová s faktickými poznámkami.

Poslanec Ivo Palkoska: Vážené kolegyně a kolegové, já se domnívám, že procedurální záležitost programu této schůze není tak důležitá, jak se na první pohled zdá. Program, který nám byl rozdán, obsahuje sedm bodů, které při sebelepší vůli nevyčerpáme dnes. Zítra ráno může začít 37. schůze, protože všechny společné zprávy k zákonům, které mají být projednány, už byly rozdány dneska ráno, podle mých informací, takže je možné zítra ráno zahájit další schůzi. Navrhoval bych, abychom ten program, který dnes schválíme v této zjednodušené podobě, respektive zbytek tohoto programu, zítra ráno přesunuli na 37. schůzi, zahájili 37. schůzi, v rámci 37. schůze si stanovili priority z toho zbytku, který máme projednat, co uděláme za středu a čtvrtek.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Palkoskovi. Věcně s ním souhlasím, nicméně rozhodovat o tom v tuto chvíli není nezbytné. Paní poslankyně Mašatová s faktickou poznámkou.

Poslankyně Milada Mašatová: Chci vznést dotaz. Znamená to, že už nebudou moci být podávány ani otázky, ani podněty, interpelace? Pouze ty naléhavé, které byly podány a tím to končí?

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pokud není tento bod zařazen na program, máte samozřejmě možnost požádat, aby tento bod byl zařazen na program, ale upozorňuji, že ze zákona vyplývá, že pokud není interpelace označena jako naléhavá, vláda má k dispozici určitý časový prostor a nevím, zdali se ještě sejdeme kolem 10. června.

Poslankyně Milada Mašatová: Mohu tedy požádat, aby byl zařazen bod - otázka na pana ministra Uhdeho ohledně Rudolfina, jako naléhavá?

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Samozřejmě, paní poslankyně, můžete požádat. Mrzí mne trochu, že jste tak učinila před chvilkou.

Poslankyně Milada Mašatová: Já se omlouvám, ale tady je 7 bodů a tím to končí.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Já jsem těch 7 bodů přečetl.

Poslankyně Milada Mašatová: Není tu napsána ani paní poslankyně Kolářová.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Pan místopředseda Vlach, pokud si dobře vzpomínám, podal návrh, aby bod "Odpovědi vlády" byl přesunut na běžné interpelace, až na 37. schůzi (nebo tu poslední) a paní poslankyně Kolářová i paní poslankyně Mazalová vystoupily zde s tím, že ony trvají na tom, aby vláda splnila námi odsouhlasený termín odpovědí na jejich naléhavé interpelace. V tomto smyslu já tomu rozumím a myslím, že není třeba o tom dále vést rozpravu. Vaši žádost ovšem registruji.

Dámy a pánové, dovolím si proti zvyklostem, ale v souvislosti s tím, co jsem zmiňoval o tom, že by bylo vhodné projednat blok zákonů pohromadě, navrhnout, aby jako bod číslo 7 byl zařazen návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd sněmovní tisky 667 a 761.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 85.

Kdo je proti? 6.

Tento návrh byl přijat.

Pan místopředseda Vlach navrhuje doplnit bod "Informace ke zprávě FBIS" - nyní aby to byl bod číslo 9.

Kdo souhlasí se zařazením tohoto bodu do programu 36. schůze, ať zvedne ruku. 56.

Kdo je proti? 4.

Kdo se zdržel hlasování? 32

Kdo nehlasoval? 11.

Tento návrh byl poměrem 56:46 schválen.

Dalším bodem navrženým místopředsedou Vlachem je návrh klubu ODS na přijetí usnesení ČNR k vyžádání informací od FBIS a případné nakládání s těmito informacemi.

Kdo souhlasí s tím, aby tento bod byl zařazen jako bod číslo 10, ať zvedne ruku. 41.

Kdo jej proti? 14.

Tento návrh nebyl přijat.

Dalším návrhem je návrh poslance Ježka, aby na program 36. schůze byl zařazen bod týkající se zákona k výkonu povolání architektů a inženýrů - prosím stenografy, aby doplnili řádný název tohoto zákona. Pan poslanec Ježek to raději upřesní.

Poslanec Josef Ježek: Jedná se o tisk 587 - návrh zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Kdo souhlasí s tím, aby tento zákon byl zařazen na 36. schůzi jako poslední bod, ať zvedne ruku. 57.

Kdo je proti? 18.

Kdo se zdržel hlasování? 34. Tento návrh byl přijat.

Dámy a pánové, dále vystoupila paní poslankyně Mašatová se žádostí ... (poslankyně Mašatová sděluje, že se její návrh týká 37. schůze). V tom případě není o čem hlasovat. Mohl by pan ministr Ježek přijít ke mně na chvilku?

(Děje se.)

Dámy a pánové, omlouvám se za zdržení, konzultujeme s panem ministrem Němcem, kdy by bylo nejvhodnější zařadit projednaní bodu "Odpovědi na naléhavé interpelace". Paní poslankyně Kolářová, termín uplyne zítra nebo ve čtvrtek?

(Zítra.)

Paní poslankyně Mazalová?

(Poslankyně Mazalová odpovídá, že jí pan ministr Ježek sice odpověděl, ale že tuto odpověď nemůže přijmout.)

Paní poslankyně Mazalová odpovídá, že termín odpovědi už uplynul, ovšem pan ministr odpověděl, ovšem paní poslankyně Mazalová odpověď nemůže přijmout.

Dámy a pánové, je souhlas s tím, aby byl vyzván pan ministr Bojar a pan ministr Ježek, aby přednesli před sněmovnou zítra dopoledne, že by se uvolnili na chvíli z jednání vlády. Jsou nějaké námitky? Nejsou. Takže zítra v 9.15 hodin.

Kdo souhlasí s tím, že tento bod bude zařazen zítra jako první bod, který bude projednáván, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 3. Tento návrh byl přijat.

Nyní dám hlasovat o pořadu 36. schůze ČNR jako o celku.

Kdo souhlasí s pořadem této schůze tak, jak jsem jej v úvodu přečetl včetně doplňovacích návrhů jak zazněly, ať zvedne ruku. 73.

Kdo je proti? 3.

Pořad 36. schůze ČNR byl schválen.

Rád bych se zeptal někoho, kdo je ve věci znalejší než já, nejlépe pana Botura, kdy se předpokládá příjezd pana ministra Ježka. (Pan ministr byl informován, aby se dostavil do České národní rady. Nachází se v Praze.)

Pan poslanec Palkoska navrhuje, abychom neztráceli čas a věnovali se schválenému bodu číslo 3 návrhu pana poslance Hofhanzla a dalších. (vzájemné dohadování.)

Dámy a pánové, je 14.30 hodin, ve 14.40 se sejdeme a začneme podle schváleného programu projednávat pořad 36. schůze České národní rady.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Dámy a pánové, prvním bodem programu je

I.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické osoby, ve znění zákona ČNR č. 171/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákonů ČNR č. 285/1991 Sb. a č. 438/1991 Sb.

Prosím, aby ti poslanci, kteří jsou ve sněmovně, zaujali svá místa v lavicích, protože v tuto chvíli sněmovní síň zdaleka nepřipomíná parlament, který by se chystal k projednávání tak vážného zákona.

Návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 693 a společnou zprávu výboru k němu jako sněmovní tisk 781. Prosím pana poslance Kozánka, aby zaujal své místo v lavici, abych mohl poprosit pověřeného člena vlády ČR pana ministra Ježka, aby vládní návrh zákona odůvodnil. Pane ministře, máte slovo.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Tomáš Ježek: Vážená Česká národní rado, předkládám novelu dvou privatizačních zákonů, zákonů České národní rady, které tvoří, jak já tomu říkám, dvojčata k privatizačním zákonům federálním. Zákon 500, který je českým zákonem k zákonu 427 o tzv. malé privatizaci a zákon 171, který tvoří český zákon k zákonu 92 o tzv. velké privatizaci. Novely, které předkládám, mají několik prvků. Všechny vyplynuly ze zkušeností z privatizačního procesu a velmi záleží na tom, abychom tyto novely přijali, neboť by se další privatizační proces doslova zadrhnul na tom, kdyby tyto novely přijaty nebyly. O co jde?

Zákon 500, jak víte, stanoví velmi přísně co se smí udělat s výnosy z malé privatizace, velmi restriktivně stanoví, co se smí udělat. Víte, že pro oživení paměti, jsou tam 3 důvody nebo 3 zákonné důvody, ze kterých se smí sahat do výnosů z malé privatizace. Podotýkám, že k dnešnímu dni máme asi 22 miliard na zvláštním úctě, kde se tyto výnosy z malé privatizace soustřeďují. Smí se používat k hrazení nákladů na samotný proces malé privatizace, na privatizační komise, dále se smí používat na hrazení nákladů spojených s podniků, které zanikly v důsledku malé privatizace a za třetí hradíme z těchto příjmů náhrady spojené s uplatňováním zákona 403 o zmírnění některých následků majetkových křivd a prvek, který rozšiřuje toto použití, je tím prvním prvkem, který přináší novela pod písmenem g.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP