Čtvrtek 7. května 1992

Začátek schůze České národní rady

7. května v 9.25 hodin

Přítomni:

Předsedkyně ČNR D. Burešová, místopředsedové ČNR J. Kalvoda, J. Kasal, Z. Malík, J. Vlach a 161 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš, ministr spravedlnosti J. Novák.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste zaujali svá místa ve sněmovně, abychom mohli zahájit dnešní jednání.

/Krátká pauza./

Z programu 36. schůze zbývá dokončit tyto body: Informace ke zprávě FBIS, rozhodnutí o odpovědi na naléhavou interpelaci poslankyně Daniely Kolářové, návrh skupiny poslanců ČNR na projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dalším bodem tedy je

VII.

Informace ke zprávě FBIS

K tomuto bodu jsme vyslechli informaci paní předsedkyně a návrh na usnesení. V rozpravě zaznělo několik pozměňovacích návrhů. Rozprava nebyla ukončena a bod jsme přerušili, abychom v dalším projednávání mohli pokračovat za přítomnosti ředitele FBIS pana Bačinského, kterého bohužel nemohu přivítat.

S faktickou poznámkou v polovině věty se hlásí paní ... Dobře, registruji to, že se hlásí paní poslankyně Röschová.

Panu Bačinskému jsme doručili text vystoupení pana poslance Müllera, který obsahuje některé otázky k činnosti FBIS, a také jsme mu předali návrh usnesení. Dříve než budeme pokračovat v rozpravě k tomuto bodu předal bych slovo paní předsedkyně Burešové, aby nám poskytla aktuální informaci k této záležitosti.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vážená sněmovno, jak víte, už před týdnem jsme požádali pana Bačinského o účast na naši schůzi. Včera jsme toto pozvání opakovali a dnes ráno jsem mluvila s panem Bačinským naposled. Musím upozornit, že podle § 15 našeho jednacího řádu pan Bačinský nepatří mezi osoby, které jsou povinny se na schůzi ČNR dostavit. S tímto odůvodněním se také pan Bačinský odmítl našeho zasedání zúčastnit s tím, že pokud ČNR od něho jako od ředitele FBIS žádá nějaké další vysvětlení, má tak učinit usnesením. On potom ve lhůtě odpoví.

Z toho důvodu navrhuji, aby včerejší návrh usnesení, tak jak jsem jej přečetla, byl doplněn v bodě tři o lhůtu jednoho týdne, abychom mohli požadované informace od pana Bačinského obdržel a také zpracovat.

Mluvila jsem s panem Bačinským deset minut a moje přesvědčování, ač dost důrazné, bylo marné. Skutečně také ČNR může jako orgán požádat FBIS o doplnění informací podle zákona o FBIS. Pan Bačinský, opakuji, není povinen se zúčastnit. Domnívala jsem se, že v rámci rychlého vyřízení věci bude ochoten přizpůsobit svůj časový program, což neučinil.

Pokud si usnesení nepamatujete, ještě bych vám je přečetla znovu s tím, že navrhuji doplnění tohoto bodu tři o lhůtu jednoho týdne. Táži se vás, zda si přejete, abych usnesení přečetla.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Faktickou poznámku má pan poslanec Karas.

Poslanec Jiří Karas: Já se omlouvám paní předsedkyni, ale domnívám se, že ta lhůta jednoho týdne je zbytečně dlouhá. Budeme zde příští týden v úterý dvanáctého, a tak se domnívám, že by tam mělo být napsáno do jedenáctého nebo do dvanáctého ráno. Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Kdybyste dovolil, já bych znovu přečetla usnesení, které jsem ve svém včerejším projevu přečetla, aby ČNR přijala. Toto usnesení zní: 1. ČNR doporučuje řediteli FBIS, aby tutéž zpravodajskou informaci poskytl FMV. 2. ČNR doporučuje FMV, aby s tímto seznamem naložilo ve smyslu § 21 odst. 1 lustračního zákona, tzn. aby: a) vydalo příslušné osvědčení vydavatelům periodického tisku a provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání, agenturního zpravodajství a audiovizuálních pořadů, kteří o tato osvědčení požádali, a b) sdělilo, že existuje tato možnost, těm oprávněným, kteří o vydání tohoto osvědčení zatím nepožádali. 3. ČNR žádá ředitele FBIS, aby seznam jmen, který je obsahem zprávy, doplnil do 11. 3. 1992 údaji o desorientačním působení konkrétních osob na veřejnost, aby se ČNR mohla co nejdříve rozhodnout o účinném zásahu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Ano, děkuji paní předsedkyni. Dále se o slovo přihlásil pan místopředseda Kasal, kterému se chystám vystoupení umožnit. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím pana poslance Fejfara.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedající, paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, chtěl bych se zeptat pana poslance Karase i paní předsedkyně i ostatních kolegů, zda si opravdu jsou schopni uvědomit, co chceme žádat od pana Bačinského a do kdy. Mně připadá nemožné, aby do úterka mohl tuto informaci doplnit o všechno, co bychom od něho žádali. Mně to připadá naprosto nemožné.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi. Pan poslanec Stodůlka má slovo, potom pan poslanec Müller.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu souhlasit s kolegou Fejfarem. Buď pan Bačinský, respektive jeho úřad údaje má a na základě nich vypracovával zprávu, a potom musí být schopen to ve lhůtě předložit, anebo je nemá a potom je v té lhůtě předložit nemůže.

/Potlesk./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Pan poslanec Müller stahuje svoji přihlášku do rozpravy. Prosím pana místopředsedu Kasala.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Paní předsedkyně, dámy a pánové. Já si vzpomínám na situaci, kdy jsme včera rozhodovali o tom, jak budeme postupovat dále při projednávání tohoto bodu. Mám pocit, že jsem dával hlasovat o tom, že požádáme pana Bačinského, aby přišel dnes ráno a aby odpověděl na podněty, které ve svém vystoupení vznesl pan poslanec Müller. O tom sněmovna rozhodla hlasováním. Nevím, jaké další usnesení směrem k panu Bačinskému by mělo ještě následovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Kdo se ještě hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Hana Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, pokud si pamatuji, ve včerejší rozpravě bylo také navrhováno, aby návrh usnesení, který přednesla paní předsedkyně, byl rozmnožen a projednán v klubech. To by myslím bylo dobré z toho důvodu, že mám určité pochybnosti, zda podle zákona o FBIS lze formulovat první bod tak, jak jej přečetla paní předsedkyně. Podle mého názoru totiž federální ministerstvo vnitra není ústavním orgánem, který má na mysli § 3 zákona o FBIS a nevím, zda můžeme tedy doporučovat řediteli FBS, aby předal zpravodajskou informaci takovému orgánu, který není zmíněným orgánem podle tohoto zákona.

A i z toho důvodu, abychom mohli posoudit tyto záležitosti, bych prosila, aby se zároveň hlasovalo o včerejším procedurálním návrhu, zda to projednají kluby.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové. To je v podstatě procedurální návrh. Jde jednak o žádost, abychom všichni měli návrh usnesení k dispozici, a pak vlastně o návrh přerušit projednávání tohoto bodu a umožnit klubům, aby se k tomu vyjádřily.

Pan kolega Kasal upřesňuje, že včera jsme vlastně hlasováním rozhodli o tom, že se kluby k tomu sejdou až vyslechneme zprávu pana ředitele Bačinského.

Nicméně je tu žádost o přerušení projednávání tohoto bodu.

Kdo souhlasí s návrhem paní poslankyně Marvanové, nechť zvedne ruku! 47.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh nebyl přijat, nicméně Kancelář ČNR zřejmě již pružně reaguje na náš požadavek. Pokud se ta věc už množí, pak si do ní zřejmě doplníme doplněk k bodu 3, tak, jak ho přednesla paní předsedkyně, tj. do 11. 5. 1992.

Kdo se tedy dále hlásí o slovo v rozpravě? Pan kolega Pospíšil, prosím.

Poslanec Petr Pospíšil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pan ředitel Bačinský nám podle mého názoru dal zcela jasně najevo, že netouží po tom, aby se Česká národní rada vůbec jeho zprávou zabývala. Nepokládám za nutné, abychom se tím dále zabývali a navrhuji tento bod ukončit.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní kolegyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážená sněmovno, je mi líto, že tento text nemáme písemně před sebou, protože jsem přednesla pochybnosti o prvním bodu. Myslím si, že první bod tohoto usnesení není v souladu se zákonem o FBIS. Protože hrozí, že bude rozprava ukončena, přednáším pozměňovací návrh vypustit první bod navrhovaného usnesení.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové, dále se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, domnívám se, že pokud bychom požádali o doplnění té zprávy panem ředitelem Bačinským, že bychom usnesení k tomuto bodu jako celku měli projednávat a schvalovat až poté, co se nám dostane tohoto doplňku. Mám dojem, že bez toho to nemá logiku.

Doporučuji tedy, aby bylo hlasováno pouze o té části usnesení, která se týká požadavku tohoto doplnění, a až poté abychom se k této záležitosti vrátili.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Šumanovi.

To je tedy návrh na to, abychom vlastně hlasovali o bodu 3 tohoto návrhu usnesení a projednávání v tomto okamžiku ukončili, respektive přerušili. Prosím paní předsedkyni.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Vzhledem k uvedeným námětům a pozměňovacím návrhům bych doporučila, abychom tento bod přerušili, pokud jde o projednávání usnesení v bodu 1 a 2, aby usnesení bylo rozmnoženo, předáno klubům, aby ty se k tomu mohly vyjádřit.

Přesto je, podle mého názoru nutné, aby sněmovna dnes přijala usnesení podle bodu 3, které výslovně říká - znovu to opakuji: "Česká národní rada žádá ředitele FBIS, aby seznam jmen, který je obsahem zprávy, doplnil do 11. 5. 1992 údaji o desorientačním působení konkrétních osob na veřejnost tak, aby se ČNR moha co nejdříve rozhodnout o účinném zásahu".

Pokud to neučiníme, neobdržíme od FBIS informace, které nutně potřebujeme, aby vůbec tato informace pro nás měla nějaký význam.

Z toho důvodu navrhuji, abychom rozdělili toto usnesení na dvě části. Pokud jde o bod č. 1 a 2, souhlasím s přerušením, pokud jde o bod 3, navrhuji, aby sněmovna přijala usnesení.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní předsedkyni.

S faktickou poznámkou se dále hlásí pan poslanec Müller.

Poslanec Jiří Müller: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem ve svých otázkách včera položil ještě jednu, o které si myslím, že by mohla být rovněž součástí usnesení, a to zda seznam, který FBIS dodala České národní radě, je úplný seznam všech osob, které jsou současně členy Syndikátu a současně jsou evidovány v registrech StB jako osoby dané kategorie, a nebo zda tento seznam není úplný a zda FBIS z nějakých důvodů provedla z něho selekci. (Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Müllerovi. Dále se hlásí paní poslankyně Marvanová, prosím.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážená sněmovno, aby text v bodě 3, tedy ČNR žádá ředitele FBIS, aby seznam jmen, který je obsahem zprávy, byl doplněn o upřesnění, o jakou zprávu jde. Myslím, že usnesení takto samostatně formulované by nemuselo být pro ředitele FBIS srozumitelné, takže by zde mohlo být uvedeno, který je obsahem zprávy, a který předsedkyně ČNR obdržela dne toho a toho. Nevím, který to byl den, nechť paní předsedkyně sama upřesní.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Marvanové, kdo se dále hlásí do rozpravy, jestliže nikdo rozpravu v tomto okamžiku končím.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: To datum si musím vyžádat od Kanceláře, protože materiál mám pochopitelně v trezoru, čili, požádám Kancelář, aby sdělila datum, kdy jsem to přesně obdržela.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Byl to čtvrtek, vy jste nás s tím seznamovala potom na předsednictvu a říkala jste dnes v poledne jsem obdržela. Já bych se chtěl zeptat teď paní předsedkyně, zda je možno se nějak vypořádat s těmito pozměňovacími nebo doplňujícími návrhy, které zazněly teď v závěru rozpravy? Pak zde vlastně zazněl procedurální návrh zabývat se jenom bodem 3 a tu věc přerušit.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Pan poslanec Fejfar uvedl, že by nám mělo být jasno, oč v doplnění zprávy ředitele FBIS žádáme. K tomu chci uvést, že pokud jde o tuto otázku, mám za to, že je nutné, aby zpráva byla zpřesněna jednak o tom, v kterých redakcích jsou ti kteří novináři zaměstnáni, zda jsou i nadále činní, zda píší do novin, či zda přestali s publicistickou činností. Jsou tam i někteří, kteří skutečně už zemřeli, kteří fyzicky neexistují. Dále je zapotřebí, aby tato zpráva byla doplněna ve smyslu § 21, tzv. lustračního zákona, zda se tito novináři podílejí na tvorbě myšlenkového obsahu uvedených sdělovacích prostředků. Těch otázek, které bychom měli po panu Bačinském žádat k doplnění, je celá řada. Domnívám se, že jsou tyto otázky staženy v tom jediném pojmu - údaj o desorientačním působení konkrétních osob. V tom je obsaženo všechno to, co jsem teď explicitně zmínila. Mám tedy zato, že je důvod, abychom o doplnění zprávy žádali.

Pan místopředseda Kasal uvedl, že jsme rozhodli o přítomnosti pana Bačinského hlasováním. To je správné, já jsem ovšem už před tím upozornila a pan místopředseda tady ještě nebyl, že podle jednacího řádu pan Bačinský nepatří mezi osoby, které jsou povinny se na zasedání České národní rady dostavit. Pokud jde o návrh na usnesení, jak jej doplňuje pan poslanec Müller, já bych doporučovala, abychom usnesení doplnili o tuto jeho...

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: ... promiňte paní předsedkyně, pan kolega Kasal se hlásí s faktickou poznámkou.

Místopředseda ČNR Jan Kasal: Smyslem mého vystoupení, paní předsedkyně, bylo upozornit na skutečnost, že Česká národní rada jakožto orgán, který ze zákona o FBIS má právo žádat informace pro svou činnost od FBIS, včera hlasováním rozhodl, že žádá, aby dnešního dne do 9.00 hodin pan ředitel nebo jiný pověřený zástupce odpověděl minimálně na to, co vznesl ve svém vystoupení jako podněty pan poslanec Müller. Já se domnívám, že je to naprosto v souladu se zákonem o FBIS.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já bych odpověděla sněmovně, já jsem měla velice kontroverzní rozhovor s panem Bačinským, teď ráno. Toto všechno jsem panu Bačinskému tlumočila. Pan Bačinský trval na tom, že zpravodajskou zprávu podá písemně, ale nikoli ústně. Dovolával se zákona o FBIS. Skutečně jsem také zjistila, že tady žádný zákonný podklad pro to, abychom mohli žádat jeho osobní přítomnost, nemáme. Z toho důvodů ho k tomu přinutit nemohu. Požádala jsem ho, aby faxoval okamžitě důvody, pro které se odmítá zúčastnit schůze ČNR, ač ho k tomu ČNR vyzvala usnesením. Předpokládám, že tento fax přijde během několika minut. To je vše, co mohu sněmovně říci. Na ten rozhovor mám svědky, dokonce.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní předsedkyni, můžeme pokračovat dále.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já bych ještě doporučila, abychom usnesení rozšířili o to, co navrhl pan poslanec Müller, pokud bude třeba, mohu to zopakovat.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pan poslanec Chromý se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Heřman Chromý: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážená sněmovno, v souladu s § 95 jednacího řádu zákona ČNR si dovoluji upozornit na to, že pan Bačinský je taktéž poslanec Federálního shromáždění a tento § 95 jasně říká - zejména mohou zvát pověřené poslance Slovenské národní rady a Federálního shromáždění na své schůze. Je to zjevné pohrdání naší sněmovnou.

/Mohutný potlesk./

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Chromému.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Bohužel, z tohoto ustanovení vyplývá pouze to, že můžeme poslance pozvat, ale nikoli, že se musí dostavit. My jsme se skutečně na to dívali dost zevrubně, zákonný podklad tady pro to není. Pan Bačinský mě výslovně prohlásil, že se odmítl vyjádřit k této věci ve Federálním shromáždění, že by tak neučinil ani ve Slovenské národní radě, a že tak nemíní učinit ani v České národní radě. Ještě bych chtěla doplnit informaci o to, že zprávu FBIS jsem obdržela 23. dubna, téhož dne jsem informovala o tom předsednictvo, takže by bylo třeba doplnit usnesení, které je obsahem zprávy ze dne 23. dubna 1992.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji. Mezitím jsme návrh usnesení dostali, můžeme dát hlasovat o doplněném bodu 3, jako o části usnesení? Já se domnívám, a pak bychom se měli pokusit vypořádat ještě s tím, co zaznělo v diskusním příspěvku pana poslance Müllera.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Já bych navrhla, aby bylo o tomto usnesení hlasováno tak, že nejprve by bylo hlasováno o tom, co jsem navrhla já - ČNR žádá ředitele FBIS, aby seznam jmen, který je obsahem zprávy ze dne 23. dubna 1992 doplnil do 11. 5. 1992 údaji o desorientačním působení konkrétních osob na veřejnost tak, aby se ČNR mohla co nejdříve rozhodnout o účinném zásahu. To je první část.

Druhá část je - ČNR žádá FBIS o sdělení, zda předala úplný seznam novinářů členům syndikátů evidovaných v registru StB jako agenti, či zda provedla selekci. Takto to zaznělo od pana poslance Müllera.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP