Čtvrtek 7. května 1992

Začátek schůze České národní rady

7. května v 10.00 hodin

Přítomni:

Místopředsedové ČNR J. Kalvoda, Z. Malík, J. Vlach a 158 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády A. Baudyš.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Dámy a pánové, nyní zahájíme 37. schůzi České národní rady. Obdrželi jste návrh pořadu 37. schůze, kterou vám předložilo předsednictvo ČNR. Před několikami desítkami vteřin jsme odhlasovali přesunutí dvou bodů z 36. schůze. Je to odpověď na naléhavou interpelaci paní poslankyně Kolářové a zákon o autorizovaných architektech s tím, že bylo navrhováno, aby tyto body byly zařazeny jako bod 5 a 6 do programu. Eviduji to logicky jako návrh na doplnění tohoto programu. kdo se dál hlásí s nějakým návrhem na doplnění programu 37. schůze.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, omlouvám se, že vám dnes dělám problémy ohledně program u, ale mám ještě jeden návrh na doplnění programu 37. schůze. Ten bych navrhovala doplnit za bod 1, to je zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady a návrh na vydání usnesení ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance České národní rady.

Poslanec Vladimír Kolmistr: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, navrhuji stažení bodu č. 1 z programu 30. schůze. Zdůvodnil bych to tím - 17. října minulého roku navrhl pan prezident novelizaci zákona 451/1991. Od té doby se novelizací tohoto zákona podle žádosti pana prezidenta nezabývalo ani Federální shromáždění ani jiné orgány. Ústavní soud, kterému bylo předloženo posouzení tohoto zákona, odložil vyjádření o tomto zákoně, že sdělí až po volbách v roce 1992. Tiskový mluvčí federálního ministerstva vnitra prohlásil, že vyhotovení seznamu podle navrhované novelizace by trvalo do roku 1994. Zákon 451 je zákon, který stanoví předpoklady pro zastávání některých funkcí ve státních orgánech ČSFR, České republiky a Slovenské republiky.

Návrh novely tak, jak byl projednáván už ve výborech však mění zcela smysl tohoto zákona. Domnívám se, že tak závažná změna s tak velkým časovým horizontem vyžaduje řádnou legislativní přípravu a domnívám se, že by nemělo o tak důležité záležitosti být rozhodováno nyní, aby se to stalo záležitostí předvolební kampaně. Ať voliči posuzují programy politických strana a ať se nelicituje o tom, jak kdo hlasoval a kdo co řekl k tomuto zákonu.

Děkuji. Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kolmistrovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ke schválení programu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím, a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

Nejprve tedy rozhodneme hlasováním o zařazení bodů, které jsme přesunuli ze 36. schůze včetně toho, že by byly zařazeny za blok zákonů notářský řád, katastrální zákon a zeměměřičské a katastrální orgány.

Kdo je pro toto doplnění programu, ať zvedne ruku. 72.

Kdo je proti? 1.

Tento návrh byl přijat.

Další návrh je návrh paní poslankyně Röschové, aby za bod 1 byl zařazen bod zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trestního stíhání poslance ČNR. Chystám se dát o tom hlasovat najednou, má někdo jiný názor? Není tomu tak.

Kdo je pro zařazení těchto bodů na program, ať zvedne ruku. 80.

Kdo je proti? 4.

Tento návrh byl přijat.

Pak zde zazněl návrh pana poslance Kolmistra na vypuštění bodu 1.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 29.

Kdo je proti? 30.

Děkuji, tento návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu jako o celku. Přejte si, abych ho zrekapituloval jenom zestručněně: zkrácení lhůty, zpráva mandátového a imunitního výboru, návrh na udělení souhlasu s trestním stíháním poslance, notářský řád, katastrální zákon, zeměměřičské a katastrální orgány, rozhodnutí odpovědi na naléhavou interpelaci, autorizovaní inženýři, komora středoškolských veterinárních pracovníků, odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců.

Kdo je pro schválení takového pořadu schůze, ať zvedne ruku. 71.

Kdo je proti? 2.

Konstatuji, že tento program byl schválen.

A nyní přistoupíme k prvnímu bodu pořadu, což je

I.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona.

K tomuto bodu vám byl rozdán sněmovní tisk 786. Protože podle paragrafu 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné 60 denní lhůty k projednání návrhu předsednictva ČNR na vydání zákona FS podle sněmovního tisku 786, ať zvedne ruku! 62.

Kdo je proti? 25.

Kdo se zdržel hlasování? 17. Děkuji tento návrh byl přijat.

Dalším bodem programu je

II.

Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR.

Já bych předal slovo paní poslankyni Röschové.

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, do ČNR došla 16. dubna t.r. žádost Okresní prokuratury v Novém Jičíně ze dne 13. dubna 1992 o souhlas s trestním stíháním poslance ČNR Vladimíra Zemana pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 3 trestního zákona. Žádost prokuratury vyplývá z článku 116 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci, podle něhož:

"Poslance nelze trestně ani právně stíhat ani ho vzít do vazby bez souhlasu národní rady. Odepře-li ČNR souhlas je stíhání odloženo navždy. Jednací řád ČNR v § 40 odst. 1 písm. d) pro takový případ ukládá mandátovému a imunitnímu výboru zjišťovat, zda jsou v imunitních věcech dány podmínky pro trestní stíhání poslance. K tomu výbor urychleně provede nutné šetření a umožní poslanci, aby se vyjádřil. Zprávu o výsledku svých zjištění pak předkládá mandátový a imunitní výbor České národní radě."

V souladu s tímto textem zákonného ustanovení se mandátový a imunitní výbor na svých jednáních ve dnech 29. a 30. dubna seznámil se žádostí Okresní prokuratury v Novém Jičíně ze dne 13. dubna 1992 o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Zemana pro trestní čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 3 trestního zákona. Dále se seznámil se spisy přiloženými k žádosti Okresní prokuratury v Novém Jičíně a s příslušným spisem Generální prokuratury ČR.

Na své schůzi dne 6. května 1992 výbor umožnil panu poslanci Vladimíru Zemanovi, aby se k této záležitosti vyjádřil. Ze spisu a z ústního vysvětlení pana poslance Zemana vyplynulo, že skutek se udál 18. 8. 1991. V místě bydliště poslance došlo k incidentu k němuž byla přivolána policie. Pan poslanec Zeman přitom jednoho z policistů napadl. Poslanec Zeman při jednání výboru uvedl, že si na tuto událost detailně nevzpomíná. Jednak uplynula delší doba a jednak byl v té době psychicky indisponován. Připustil však, že k uvedenému skutku došlo, čemuž nasvědčuje, že druhý den se policii písemně omluvil. Uvedený postup sám, ani postup orgánů činných v trestním řízení nedával poslanec Zeman do souvislosti se svou poslaneckou činností.

Na základě získaných poznatků a po vyjádření pana poslance Zemana navrhuje proto mandátový a imunitní výbor, aby ČNR přijala toto usnesení: /Dovolím si teď přečíst návrh usnesení./

ČNR v souladu s článkem 116 odst. 1 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů o československé federaci a na základě zprávy mandátového a imunitního výboru ČNR o projednání žádosti Okresní prokuratury v Novém Jičíně ze dne 13. dubna 1992 dává souhlas k trestnímu stíhání poslance ČNR Vladimíra Zemana pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 3 trestního zákona.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu tedy uzavírám. /Nesouhlas v sále./

Pan poslanec Balcárek se hlásí.

Poslanec Pavel Balcárek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vystupuji v této rozpravě za sebe. Prosím vás pěkně, mě to hrozně mrzí co se stalo, protože v programu naší společnosti je i morální obroda společnosti. Tímto způsobem se však provádět nedá. My jsme mnohokrát Zemanovi domlouvali k jeho chování a včera nám slíbil /mám na to svědky, že odstoupí/. Neudělal to. Vyvodím z toho morální závěry.

Při té příležitosti bych si dovolil adresovat výtku na adresu kolegů z pravicových stran ODS i ODA, kteří nepřiměřeným způsobem iritují to prostředí. Je to i výtka na adresu novinářů na galerii. Já podávám oznámení na Český deník, protože není možné, aby z nás dělal separatisty. Cituji Český deník ze dne 6. 5.: "žádající samostatnost Moravy a Slezska." My zde bojujeme celou tu dobu za samosprávnou Moravu v rámci jednoho spolkového státu, společného federativního státu. Tuto podpisovou rezoluci podepsalo devadesát dva občanů a je tam i podpis předsedkyně Dagmar Burešové. /Z poslaneckých lavic je slyšet nesouhlasný hluk a předsedající se snaží pana poslance zastavit./ Protestuji, aby ODS a další strany mi s tím mávaly před očima, že jsme separatické. Žádám, aby se kolegové vůči nám chovali slušně a hlavně hájili pravdu.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Já vám děkuji, pane poslanče, za vaše diskusní vystoupení.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pan poslanec Rezáč.

Poslanec ČNR Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, v roce 1967 doc. Otto Novotný napsal práci týkající se problematiky trestu, ve které uvedl, že je vždycky nesprávné, když kdokoliv z jakýchkoliv důvodů je nějakým způsobem zvýhodňován a je oddalováno jeho trestní stíhání, nebo něco podobného. Zákon platí pro všechny a platí i pro poslance.

Já nebudu hlasovat pro to, abychom tu dali souhlas ke stíhání poslance, z toho důvodu, že podle mého názoru se řada poslanců Federálního shromáždění dopustila daleko závažnějšího jednání na Smíchově ve známé věci a Federální shromáždění souhlas nedalo. A jestli se poslanec ČNR Vladimír Zeman dopustil jednání, které mělo charakter rodinného a manželského konfliktu, u kterého asistovala policie nějakým záhadným způsobem přímo někde v rodinném domku, pak se v tomto případě zdržím hlasování. (Smích.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Řezáčovi, hlásí se poslanec Štindl, prosím.

Poslanec ČNR Karel Štindl: Já se velice omlouvám, vážený pane předsedající, dámy a pánové, ale tohleto tak trochu není k vydržení.

Ta věc je v podstatě jasná. Dávat jí do souvislosti s postojem této sněmovny k jedné politické straně považuji za velmi špatné. Zrovna tak relativizovat pojetí zákona způsobem, jakým to dělá pan dr. Řezáč, považuji také za nepřípustné. (Potlesk.)

Byl jsem při každém projednávání této věci v imunitním výboru. Imunitní výbor postupoval přesně bez ohledu na to, jak se postupuje kde jinde.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štindlovi Pan poslanec Payne se hlásí o slovo. Prosím.

Poslanec ČNR Jiří Payne: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že bychom měli sdělit kritéria, která jsme brali mimo jiné v úvahu.

Pokud by některá osoba nebyla poslancem a dopustila se takového přečinu, normálním způsobem by běželo trestní řízení a soud by posoudil věc. My samozřejmě tu nejsme od toho, abychom posuzovali a kvalifikovali nějaký trestný čin.

Pokud by tedy pan kolega Zeman byl občanem této republiky, běželo by normálním způsobem trestní řízení. Otázka tedy zní, zda máme trestnímu řízení zabránit, a nebo zda pan občan Zeman má být posuzován jako každý jiný občan této republiky. To je otázka, která vám imunitní výbor dnes předkládá.

(Potlesk.)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Paynovi. Písemnou přihlášku do rozpravy nemám, ale hlásí se ještě pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec ČNR Čestmír Hofhanzl: Vážené kolegyně a kolegové, já mohu jen ocitovat z Voltaira, když říká, že, jak pravil velký filozof Candidemu, nezbývá, než že každý musíme okopávat svou vlastní zahrádku. To říkám všem lidem dobré vůle v tomto shromáždění.

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? - Jestliže nikdo, rozpravu končím.

V rozpravě nezazněl žádný pozměňovací návrh, je tedy možno dát hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je přednesla paní poslankyně Röschová. Přejete si ho slyšet ještě jednou? Není tomu tak.

Kdo je pro přijetí usnesení tak, jak bylo předneseno, ať zvedne ruku! 69.

Kdo je proti? Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? 50.

Děkuji.

Konstatuji, že usnesení bylo schváleno a tím jsme projednali tento bod programu.

Dalším bodem programu je

III.

Vládní návrh zákona o notářích a jejich činnosti

Návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk 692 a zprávu ústavně právního výboru k němu jako sněmovní tisk 764.

Prosím nyní pověřeného člena vlády České republiky ministra spravedlnosti pana Jiřího Nováka, aby vládní návrh zákona odůvodnil.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona České národní rady o notářích a jejich činnosti představuje základní zákon, který je třeba vydat na národní úrovni v rámci privatizace státních notářství.

Federální shromáždění přijalo dne 28. dubna 1992 ....

Místopředseda ČNR Jiří Vlach: Pan ministře, promiňte, že přerušuji Vaše vystoupení.

Dámy a pánové, pokud opouštíte sněmovnu, čiňte tak laskavě tiše, pokud zde setrváváte, zvažte, zda je nutno konverzovat tak hlasitě. Děkuji.

Omlouvám se panu ministru Novákovi a vracím mu slovo.

Poslanec ČNR Jiří Novák: Federální shromáždění přijalo dne 28. 4. 1992 tři federální zákony, které podmiňují proces privatizace státních notářství k datu 1. ledna 1993. Jedná se především o zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím a mění a doplňují se některé další zákony. Dále jde o zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a konečně o zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

Na tyto tři přijaté federální zákony bezprostředně navazuje nyní předkládaný vládní návrh zákona, který v rozhodující míře upravuje činnost budoucích privatizovaných notářů, kteří nahradí dosavadní státní notářství.

Privatizace státních notářství se úzce dotýkají i další čtyři návrhy zákonů, projednávané v současné době Českou národní radou. Je to návrh zákona České národní rady o katastru nemovitostí České republiky, návrh zákona České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech, návrh zákona ČNR o dani dědické, darovací a převodní a návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP