ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

1

Návrh předsednictva ČNR

na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi České národní rady

1. Před zahájením volby komise poslanců pro zjišťování výsledků hlasování (dále jen komise) zkontroluje volební schránky a zapečetí je. Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů a zda jsou opatřeny razítkem ČNR.

2. Hlasovací lístky jsou zvlášť pro volbu předsedy ČNR, místopředsedů ČNR, předsedy mandátového a imunitního výboru, předsedů dalších výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR. Jména kandidátů jsou psána v abecedním pořadí.

3. Nesouhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující škrtnutím jména u každého kandidáta zvlášť. Volební lístek upravený jiným způsobem je neplatný.

4. Pro úpravu hlasovacích lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování; poslanci vstupují do tohoto prostoru jednotlivě.

5. V místnosti, kde komise sčítá hlasy, jsou přítomni jen členové komise. Další osoby mohou být přítomny pouze se souhlasem této komise.

6. Platným hlasem pro navrženého kandidáta je odevzdaný hlasovací lístek pouze na předepsaném tiskopise. Jméno poslance, který nebyl předem navržen a uveden na kandidátce, se pro volbu nezapočítává.

7. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti komise; poznamená to v zápise o výsledku hlasování.

8. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů. Pokud obdrží nadpoloviční většinu více kandidátů než je počet obsazovaných míst, jsou zvoleni ti, kteří obdrželi více hlasů.

9. Provádí-li se volba z více než dvou kandidátů a žádný z nich neobdrží nadpoloviční většinu platných hlasů, koná se nová volba ze dvou kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů.

10. O výsledku hlasování sepíší členové komise zápis, který všichni podepíší.

V zápise o hlasování musí být uveden zejména:

a) počet vydaných hlasovacích lístků

b) počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků

c) počet hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta

d) počet hlasů odevzdaných proti navrženému kandidátovi

11. Výsledky hlasování oznámí České národní radě pověřený člen komise.

V Praze dne 26. června 1990

Jaroslav Šafařík v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP