ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

4

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. května do 26. června 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo k pěti schůzím, a to 18. května, 23. května, 30. května a 6. června a 18. června 1990.

Na své schůzi 18. května předsednictvo České národní rady

- přikázalo návrh zákona České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky k projednání ústavně právnímu výboru ČNR,

- jmenovalo předsedou Českého statistického úřadu ing. Eduarda Součka, CSc.,

- vyhlásilo podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci,

- zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované,

- zákon České národní rady o přestupcích,

- zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích,

- zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách,

- zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky,

- zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,

- zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky;

dále předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání tyto návrhy zákonů:

- vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích (tisk 222),

- vládní návrh zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě daní z příjmů obyvatelstva (tisk 223),

- vládní návrh zákona ČNR o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 224),

- vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (tisk 226),

- vládní návrh zákona ČNR o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky (tisk 227),

- vládní návrh zákona o přestupcích (tisk 228),

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- zásady zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky (tisk 225),

projednat všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního);

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad návrhu skupiny poslanců České národní rady na vydání zákona ČNR o zřízení Českého sněmovního ústavu (tisk 233) a přikázalo tento zákon projednat všem výborům ČNR (kromě MIV),

- nesouhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny;

souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal projednat

- žádosti 21 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, které zaslala ministryně spravedlnosti České republiky,

- společný návrh Sdružení společenských organizací České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky (tisk 230),

- společný návrh Sdružení společenských organizací České republiky a Nejvyššího soudu České republiky na volbu místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky (tisk 231),

ústavně právnímu výboru České národní rady.

Předsednictvo České národní rady rovněž ukončilo zasedání České národní rady dnem 18. května 1990.

Na své schůzi 23. května předsednictvo České národní rady

- vzalo na vědomí zprávu předsedy ČNR o návštěvě delegace České národní rady ve Španělsku,

- vzalo na vědomí informaci o přípravě ustavujících schůzí České národní rady a předsednictva České národní rady v VI. volebním období,

- nesouhlasilo se zkrácením zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona ČNR o zřízení Českého sněmovního ústavu (tisk 233) poslancům ČNR,

- vzalo na vědomí informaci o potřebě legislativních opatření na rozšíření působnosti NVP,

- projednalo zprávu o činnosti stálé komise předsednictva České národní rady pro bezpečnostní politiku v České republice,

- projednalo zprávu o technicko-ekonomickém zhodnocení dokončené stavby historické budovy České národní rady a o stavu zajištění dostavby areálu budov České národní rady,

- zmocnilo předsedu ČNR zaslat předsedovi vlády České republiky seznam interpelací, otázek a podnětů poslanců z 27. schůze České národní rady,

- ustavilo parlamentní komisi pro dohled nad majetkoprávním vyrovnáním Sdružení společenských organizací.

Na své schůzi 30. května předsednictvo České národní rady

- zabývalo se potřebnými legislativními opatřeními v působnosti NVP,

- schválilo zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 54/1990 Sb. o volbách do České národní rady, a posléze je vyhlásilo,

- vzalo na vědomí společnou zprávu výborů České národní rady k zásadám zákona ČNR o rozpočtových pravidlech republiky podle tisku 225,

- vyhlásilo

- úplné znění zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a

- úplné znění zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,

- vyslechlo ústní zprávu předsedkyně stálé komise předsednictva České národní rady pro právní ochranu občanů a vzalo ji na vědomí,

- vzalo na vědomí zprávu o hlavních poznatcích ze stížností, podnětů a oznámení občanů a organizací došlých České národní radě v roce 1989,

- schválilo zprávu o čerpání rozpočtu České národní za období od 1. 1. do 30. 4. 1990,

- schválilo předpokládaný časový harmonogram ustavující schůze ČNR, schůzí předsednictva České národní rady a klubů politických stran,

- vzalo na vědomí odpověď ministra Adama na interpelaci poslance Prudíka,

- doplnilo stálou komisi předsednictva České národní rady pro bezpečnostní politiku v České republice o poslance Jiřího Nováka.

Na své schůzi 6. června 1990 předsednictvo České národní rady

- souhlasilo s dosavadní přípravou ustavující schůze České národní rady a souvisejících akcí,

- schválilo vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některý případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku a posléze je vyhlásilo,

- vzalo na vědomí

- zprávu o činnosti dočasné komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky,

- zprávu o činnosti stálé komise předsednictva České národní rady pro právní ochranu občanů,

- ústní zprávu předsedy stálé komise předsednictva České národní rady pro bezpečnostní politiku v České republice, doplněnou o informaci I. náměstka ministra vnitra České republiky,

- schválilo přidělení příspěvků z prostředků vyčleněných pro bývalou Národní frontu České republiky následujícím politickým stranám, politickým hnutím a zájmovým organizacím ve výši:

Politické strany a hnutí:

Křesťansko-demokratická strana 200 000,- Kčs
Republikánská strana českého venkova 100 000,- Kčs
Strana moravského venkova50 000,- Kčs
Společnost pro Moravu a Slezsko 200 000,- Kčs

Zájmové organizace:

Svaz důchodců ČR200 000,- Kčs
Demokratický svaz Rómů 200 000,- Kčs
Česká tábornická unie 200 000,- Kčs
Moravské občanské hnutí 50 000,- Kčs
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 77 000,- Kčs
FOKUS100 000,- Kčs
Svaz diabetiků ČR100 000,- Kčs
Sdružení pro pomoc mentálně postižených 100 000,- Kčs

- požádalo vládu České republiky, aby zbývající prostředky ve výši více než 20 miliónů Kčs byly dány k dispozici pro finanční výpomoc (ve výši 1 200 000 Kčs) občanům postiženým živelnou pohromou v Jihomoravském kraji, a to především těm, kteří nebyli pojištěni,

- a dále pro krytí nákupu sanitních vozů pro zdravotnická zařízení České republiky;

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy ČNR, kterým přikázal projednat vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku (tisk 242)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty.

Na své schůzi 18. června předsednictvo České národní rady

- vzalo na vědomí informaci o výsledku voleb do České národní rady,

- svolalo Českou národní radu k zasedání dnem 26. června 1990,

- stanovilo termín a návrh pořadu ustavující schůze České národní rady,

- schválilo zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, a posléze je vyhlásilo,

- schválilo vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb. o územním členění státu, a posléze je vyhlásilo,

- souhlasilo s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách,

- pověřilo předsedu ČNR, aby předal dopis Ústřední kanceláře ČSL z 8. 6. 1990, adresovaný předsednictvu ČNR, předsednictvu ČNR zvolenému pro VI. volební období,

- vzalo na vědomí ústní informaci předsedy výboru ČNR pro plán a rozpočet o státním závěrečném účtu České republiky za rok 1989,

- souhlasilo, aby podle čl. 45 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci byl podán Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů.

V Praze 26.června 1990

Jaroslav Šafařík v.r.

předseda České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP