ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

14

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 6. června 1990

o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

(1) Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") [Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. ..../1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku.] osobám, které

a) nejsou poživateli důchodů a

b) nejsou v pracovním, členském nebo služebním poměru a

c) nepobírají peněžité dávky z nemocenského zabezpečení nebo mateřský příspěvek, anebo na něž nenáleží přídavky na děti nebo výchovné,

vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu těchto osob.

(2) Okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí příspěvek též na dítě, které je poživatelem sirotčího důchodu, jestliže na takové dítě nenáleží přídavky na děti nebo výchovné.

§ 2

(1) Okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla plátce příspěvku kontroluje správnost výplaty příspěvku a rozhoduje o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky, jde-li o příspěvky vyplácené osobám uvedeným v § 1, plní tyto úkoly Česká správa sociálního zabezpečení.

(2) Úkoly uvedené v odstavci 1 plní ministerstvo vnitra České republiky, jde-li o příspěvek vyplácený příslušníkům Sboru národní bezpečnosti a ministerstvo spravedlnosti České republiky, jde-li o příspěvek vyplácený příslušníkům Sboru nápravné výchovy.

(3) Je-li plátcem příspěvku k důchodu Česká správa sociálního zabezpečení, plní úkoly uvedené v odstavci 1 ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

§ 3

Do 31. srpna 1990 plní úkoly uložené tímto zákonným opatřením okresním správám sociálního zabezpečení okresní národní výbory a úkoly uložené České správě sociálního zabezpečení krajské národní výbory a Úřad důchodového zabezpečení.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Jaroslav Šafařík v. r.

předseda České národní rady

Petr Pithart v. r.

předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP