ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

24

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 3. do 10. července 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo ČNR sešlo k jedné schůzi, a to 4. července 1990.

Na této schůzi předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo usnesení ČNR přijatá ve 2. schůzi České národní rady,

- vzalo na vědomí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany; tyto údaje budou sděleny ministrovi financí České republiky k dalšímu opatření,

- souhlasilo, aby bylo ve výborech ČNR upuštěno od projednání zásad

a) zákona ČNR o státní správě ochrany ovzduší

b) zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

- souhlasilo s předložením návrhu na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání vládního návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky poslancům ČNR do jeho projednání v České národní radě, 3. schůzi České národní rady,

- stanovilo termín a návrh pořadu 3. schůze České národní rady,

- ustavilo stálou zemědělskopotravinářskou a lesnickou komisi předsednictva ČNR ve složení: předseda posl. Luděk Fendrych, členové: Jiří Dušek, Josef Janeček, Ivana Janů, Petr Kraus, František Matějka, Václav Moskal, Rudolf Němeček, Tomáš Ratiborský, Jaromír Stibic, Jiří Strašek, Miroslav Šabata, Jarmila Hofrová, Jaroslav Matějka

- vzalo na vědomí, že místopředsedové ČNR mají rozdělenou působnost ve vztahu k výborům ČNR takto:

místopředseda Václav Žák - rozpočtový a kontrolní výbor
- výbor petiční, pro právní ochranu a bezpečnost
místopředseda Michal Kraus - ústavně právní výbor
- národohospodářský výbor
místopředseda Zdeněk Malík - výbor pro ochranu životního prostředí a urbanismus
- výbor pro územní správu, národnost (a mezinárodní vztahy)
- výbor pro obchod a cestovní ruch
místopředseda Jan Kasal- církevní a humanitární výbor
- výbor pro vědu, vzdělání a kulturu
- výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

- uložilo dočasné komisi předsednictva České národní rady k vyšetření okolností smrti Pavla Wonky pokračovat v činnosti a pověřilo jejím vedením i nadále poslance Iva Palkosku,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedkyně ČNR, kterým přikázala k projednání

vládní návrh zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk FS 11)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- církevnímu a humanitárnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

- přikázalo k projednání

vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k souhlasu Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990 (tisk FS 12)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR, ve znění pozdějších předpisů a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů (tisk FS 13)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

vládní návrh zákona o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti (tisk FS 14)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci (tisk FS 16)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

vládní návrh státního závěrečného účtu čs. federace za rok 1989 (tisk FS 19)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

vládní návrh zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 22)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

V Praze 10. července 1990

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP