ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

25

Společná zpráva

výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 22)

Výbory České národní rady (kromě mandátového a imunitního) projednaly ve svých schůzích v červenci 1990 vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky (tisk 22).

Výbory doporučily, aby Česká národní rada vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky schválila s těmito úpravami:

k čl. I

V odstavci 3 písm. f) za slova "povrchových a podzemních vod" vložit čárku.

Odstavec 5 zní: "(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodou, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní spárvy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona.".

k čl. II

V bodě 6 se upravuje znění §5 takto:

"§ 5

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.".

V bodě 7 se upravuje znění § 6 takto:

"§ 6

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.".

V bodě 13 doplnit v navrhovaném znění § 19 odst. 2 za slova "výzkumu a průzkumu" slova "pro ekologický dohled nad těžbou".

V Praze dne 10. července 1990

Jan Kalvoda v. r.

předseda ústavně právního výboru ČNR

Petr Kozánek v. r.

předseda rozpočtového a kontrolního výboru ČNR

Vlastislav Švec v. r.

předseda národohospodářského výboru ČNR

Antonín Hrazdíra v. r.

předseda výboru ČNR pro územní správu, národnosti (a mezinárodní vztahy)

Vladimír Laštůvka v. r.

předseda výboru ČNR pro ochranu životního prostřední a urbanismus

Petr Lom

předseda výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

Vladimír Šuman v. r.

předseda výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost

Jaroslava Moserová v. r.

předsedkyně výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu

Antonín Procházka v. r.

předseda výboru ČNR církevního a humanitárního

Jiří Frkal v. r.

předseda výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP