ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

27

Zpráva

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. července do 4. září 1990

Podle § 32 odst. a) zákona České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se předkládá České národní radě zpráva o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo ČNR sešlo ke čtyřem schůzím, a to 10. července, 20. července, 23. srpna a 30. srpna 1990.

Na své schůzi 10. července 1990 předsednictvo České národní rady

- vyhlásilo zákon ČNR přijatý ve 3. schůzi České národní rady,

- stanovilo termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady,

- odvolalo tajemníka rozpočtového a kontrolního výboru ČNR,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedkyně ČNR, kterým přikázala projednat

- vládní návrh zákona o zřízení Federálního úřadu pro ochranu ústavy a demokracie (tisk FS 15)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk FS 17)

- vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk FS 18)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- vzalo na vědomí interpelaci poslance Jiřího Straška a postoupilo ji k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem ČNR,

- souhlasilo s uvolněním těchto poslanců ČNR, ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce, a to od 1. 7. 1990 do konce volebního období: Karel Štindl, Zdeněk Kotrlý, Petr Kozánek, Vratislav Švec, Anna Röschová, Richard Hájek, Oldřich Váca, Jiřina Pavlíková, Jan Sapák, Jaroslav Kelnar, Břetislav Zatloukal, Tadeusz Wantula, Petr Čermák, Ivo Přikryl, Jaroslav Štrait, Jan Kryčer, René Hába, Miroslav Wajsar, Ondřej Giňa, Zdeněk Bárta, Jiří Novák, Stanislav Zajíček, Jan Kalvoda, Luděk Fendrych, Vladimír Šuman, Heřman Chromý, Eva Kantůrková, Antonín Chutný, Leonard Danneberg, Tomáš Sojka, Jan Petr, Josef Hejsek, Ladislav Jakl, Jan Zahradníček, Karel Foniok, Eduard Vacek, Alexandr Karych, Jiří Strašek, Alois Válek, Jiří Maryt, Pavel Havlovič, Walter Piverka, Zdeněk Guži, Milan Tatár, Tomáš Fejfar, Ivana Janů, Lenka Šepsová, Pavel Tollner, Jaroslav Soural, Jaroslava Moserová, Václav Čundrle, Miroslav Wolf, Vladislav Vaňák, Jaroslav Žižka, Miloslav Šabata, Jan Růžička, Heda Čechová, Milada Mašatová, Pavel Dušek, Vladimír Líbal,

- souhlasilo s rozšířením stálé zemědělskopotravinářské komise předsednictva České národní rady o dva členy (posl. Jaroslava Kelnara a Kamila Procházku),(viz příloha),

- ustavilo dočasnou komisi předsednictva České národní rady pro otázky justice (viz příloha),

- prohlásilo svým usnesením per rollam z 19. července 1990 zasedání České národní rady za skončené dnem 19. červen 1990;

x x x

Na své schůzi 20. července 1990 předsednictvo České národní rady

- odvolalo z funkce generálního prokurátora České republiky Pavla Rychetského na jeho vlastní žádost a vyslovilo mu poděkování za jeho práci,

- jmenovalo generálním prokurátorem České republiky Ludvíka Brunnera,

- stanovilo náležitosti generálního prokurátora České republiky,

- souhlasilo s upuštěním od projednání zásad těchto návrhů zákonů:

vládní návrh zákona ČNR o obcích (obecní zřízení),

vládní návrh zákona ČNR o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,

vládní návrh zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích,

vládní návrh zákona ČNR o hlavním městě Praze,

návrh zákona ČNR iniciativní skupiny poslanců České národní rady o poslaneckých platech a náležitostech poslanců České národní rady;

dále souhlasilo

s předložením návrhu na projednání návrhů uvedených zákonů výjimečně před uplynutím zákonné lhůty 60 dnů od doby rozeslání návrhů zákonů poslancům do jejich projednání v České národní radě, 4. schůzi České národní rady s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů;

- přijalo zákonná opatření předsednictva České národní rady

o zřízení úřadů práce,

o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti,

o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého,

- zároveň tato tři zákonná opatření předsednictvo České národní rady vyhlásilo,

- pověřilo člena vlády České republiky Karla Dybu řízením ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj, Tomáše Ježka řízením ministerstva pro správu národního majetku a privatizaci, Miroslava Grégra řízením ministerstva strojírenství a elektrotechniky,

- zrušilo pověření člena vlády ČR Bohumila Kubáta řízením ministerstva zemědělství a výživy a pověřilo ho řízením ministerstva zemědělství,

- zrušilo pověření člena vlády ČR Bohumila Tichého řízením Výboru lidové kontroly a pověřilo ho řízením ministerstva státní kontroly,

- zrušilo pověření místopředsedy vlády ČR Františka Vlasáka řízením České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj;

- zrušilo své usnesení z 10. července, kterým stanovilo termín a pořad 4. schůze ČNR, a přijalo usnesení nové,

- souhlasilo s uvolněním dalších poslanců ČNR ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce, a to od 1. 7. 1990 do konce V. volebního období. Šlo o tyto poslance: Andrej Gjurič, Jiří Payne, Martin Syka, Jindřich Němčík, Karel Kříž, Miroslav Čapek, Helena Němcová, Rudolf Němeček, Jiří Fiedor, Vojtěch Dohnal, Oldřich Kužílek, Eva Kalousová, Karel Ledvinka, Martin Bursík, Jarmila Maleňáková, Vladimír Budinský, Josef Veselý, Jiří Kalfus, Richard Hájek, Karel Pecháček, Josef Šimeček, Julius Jančáry, Tomáš Ratiborský, Petr Kraus, Daniela Kolářová, Milada Vorlová, Hana Marvanová, Miroslav Raška, Josef Janeček, Anna Váchalová, Stanislav Klimeš, Jiří Dušek, Jaroslav Ortman, Vladimír Laštůvka, Ladislav Body,

změnilo usnesení předsednictva České národní rady č. 5 z 27. června 1990 (kterým se stanoví náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady v VI. volebním období) takto:

"Předsednictvo České národní rady

mění usnesení předsednictva České národní rady c. 5 z 27. června 1990 takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

(1) Na úhradu výdajů souvisejících s výkonem poslaneckého mandátu náleží poslanci České národní rady měsíční náhrada ve výši 3500 Kčs.

2. § 5 zní:

(1) Poslanci, který není v pracovním nebo obdobném poměru, poskytne náhradu ušlého výdělku ve výši jeho průměrného výdělku u posledního zaměstnavatele přímo Česká národní rada, a to po předložení příslušných podkladů; nepředloží-li je poslanec, přísluší mu paušální náhrada ušlého výdělku ve výši 3500 Kčs měsíčně.

(2) Poslanci, který je poživatelem důchodu nebo předpisu o sociálním zabezpečení, poskytne Česká národní rada částku rovnající se rozdílu mezi 3500 Kčs a výší pobíraného důchodu.

3. § 9 odst. 8 zní:

(8) Základní funkční plat a ostatní funkční náležitosti uvolněným funkcionářům České národní rady a vedoucímu Kanceláře ČNR od prvního dne v měsíci, ve kterém byli zvoleni nebo jmenováni do funkce, vyplácí se měsíčně předem. Základní funkční plat a paušální náhrada jim náleží po dobu tří měsíců od posledního dne v měsíci, v němž skončila jejich funkce."

- ustavilo dočasnou komisi předsednictva České národní rady pro likvidaci činnosti a pro majetkoprávní vyrovnání bývalé Národní fronty České republiky (viz příloha),

- schválilo návrh na doplnění dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky justice (viz příloha),

- jmenovalo členy parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním listopadových událostí v Praze (viz příloha),

- jmenovalo členy parlamentní komise pro dohled nad odchodem sovětských vojsk (viz příloha),

- jmenovalo členy parlamentní komise pro občanská práva (viz příloha),

- ustavilo stálou komisi předsednictva České národní rady pro mezinárodní vztahy (viz příloha),

- ustavilo stálou komisi předsednictva České národní rady pro rómské otázky (viz příloha),

- souhlasilo s rozhodnutím předsedkyně ČNR, kterým přikázala projednat

vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. (tisk FS 25)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru petičnímu, pro právní ochranu a bezpečnost

- přikázalo projednat

návrh zákona ČNR o poslaneckých platech a náležitostech poslanců ČNR (tisk 17),

návrh zákona ČNR o hlavním městě Praze (tisk 31),

návrh zákona ČNR o obcích (obecní zřízení) (tisk 32),

návrh zákona ČNR o okresních úřadech, jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 33),

návrh zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích (tisk 34)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

- schválilo rozdělovník písemných materiálů České národní rady a předsednictva ČNR pro VI. volební období,

- vzalo na vědomí předloženou informaci o koncepci budování informačního systému České národní rady;

x x x

Na své schůzi 23. srpna 1990 předsednictvo České národní rady

- svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání dnem 4. září 1990,

- změnilo své usnesení z 20. července, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 4. schůze ČNR a přijalo usnesení nové,

- souhlasilo s uvolněním dalších poslanců ČNR ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce. Šlo o tyto poslance: Pavel Balcárek od 1. 8. 1990, Vladimír Čech od 25. 7. 1990, Jarmila Hofrová od 1. 8. 1990, Karel Holomek od 1. 9. 1990, Greta Mazalová od 1. 8. 1990, Jaromír Kapusta od 1. 9. 1990, Zbyněk Stodůlka od 1. 9. 1990, Vladimír Zeman od 1. 8. 1990, Jiří Karas od 1. 8. 1990, Antonín Procházka od 1. 9. 1990, Petr Dudešek od 1. 8. 1990, Jiří Hájek od 1. 9. 1990, Jiří Honajzer od 27. 8. 1990, do konce volebního období;

- schválilo pracovní harmonogram k projednání státního závěrečného účtu za rok 1989 v orgánech ČNR,

- souhlasilo s rozhodnutími předsedkyně ČNR, kterými přikázala projednat

návrh zákona, kterým se mění devizový zákon č. 162/1989 Sb. (tisk FS 52)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru

- národohospodářskému výboru ČNR

návrh zákona, kterým se mění trestní zákon č. 40/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk FS 53)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní republiky Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a protokol k ní podepsané v Bruselu dne 24. dubna 1 989 (tisk FS 56)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

- národohospodářskému výboru ČNR

vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku (tisk FS 59)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví

- rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR

návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb.

- ústavně právnímu výboru ČNR

vládní návrh zákona o dani z příjmu obyvatelstva (tisk FS 66)

- všem výborům České národní rady (kromě mandátového a imunitního)

návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním (tisk FS 74)

návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku (tisk FS 75)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- vzalo na vědomí interpelace poslance Miroslava Čapka, poslance Miroslava Rašky, poslance Viktora Dobala a dalších a poslanců Zdeňka Malíka, Vladimíra Šumana a Jaroslavy Moserové a postoupilo je k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem ČNR,

- souhlasilo s doplněním stálé komise předsednictva ČNR pro mezinárodní vztahy (viz příloha),

- schválilo dočasnou komisi předsednictva České národní rady pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky (viz přílohy),

- stanovilo, aby se 2. Evropského kongresu o řízení ve dnech 22. - 25. října 1990 v Praze zúčastnil z každého výboru ČNR jeden tímto výborem určený poslanec,

- projednalo informaci o stavu přípravy a zabezpečení II. etapy "Dostavby areálu České národní rady",

- stanovilo týdenní program České národní rady a jejích orgánů takto:

Předsednictvo České národní rady

podle § 32 písm. j) a l) zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady,

I. stanoví

a) pravidelný týdenní program České národní rady a jejích orgánů:

pondělí:vyhrazeno pro práci poslanců mezi voliči a pro konzultace poslanců na připravovaná jednání České národní rady a jejích orgánů

b) další rámcový program

úterý:od 9.00 - 10.00 hod. porada předsedkyně a místopředsedů ČNR
od 10.00 - 12.00 hod. schůze klubů politických stran a hnutí
od 13.00 - 18.00 hod. vyhrazeno pro případná další jednání klubů politických stran a hnutí, komisí a výborů ČNR
středa:do 18.00 hod. schůze výborů ČNR
po 18.00 hod. vyhrazeno pro případná další jednání klubů politických stran a hnutí a komisí
čtvrtek:do 12.00 hod. schůze výborů ČNR
od 13.00 hod. schůze předsednictva ČNR, příp. porada předsedů výborů ČNR
pátek:schůze komisí předsednictva ČNR, příp. dalších komisí

c) ze schůze České národní rady budou svolávány na úterý a středu, příp. čtvrtek;

II. ukládá

a) předsedům výborů ČNR a předsedům komisí, aby při stanovení termínů schůzí vycházeli z tohoto týdenního programu,

b) předsedům výborů ČNR dodržovat časové lhůty jednání výborů podle konkrétního týdenního harmonogramu jednání České národní rady a jejích orgánů, a to zejména s ohledem na postupné odůvodňování návrhů zákonů týmž odůvodňovatelem ve více výborech,

c) Kanceláři ČNR zpracovávat konkrétní týdenní harmonogram jednání ČNR a jejích orgánů vždy v pátek předchozího týdne;

- zrušilo Směrnice pro poskytování odměn pracovníkům Kanceláře ČNR,

- na doporučení církevního a humanitárního výboru přijalo usnesení k problematice rumunských občanů a dalších běženců v České republice,

- zabývalo se přípravou návrhu koncepčního řešení zemského zřízení.

x x x

Na své schůzi 30. srpna 1990 předsednictvo České národní rady

- schválilo s úpravami návrh prohlášení České národní rady k výročí 21. srpna 1968 a pověřilo jeho přednesením na 4. schůzi České národní rady poslankyni Danielu Kolářovou,

- vzalo na vědomí informaci předsedů výborů ČNR o stavu projednání návrhů zákonů ve výborech České národní rady,

- souhlasilo s upuštěním od projednání zásad zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady a s předložením návrhu na projednání návrhu tohoto zákona před uplynutím 60 dnů do doby rozeslání návrhu zákona poslancům do jeho projednání v České národní radě s tím, že bude dodržena lhůta 30 dnů,

- vzalo na vědomí informaci předsedkyně ČNR o iniciativním návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákonů o restituci a reprivatizaci,

- přikázalo všem výborům ČNR k projednání návrh koncepčního řešení zemského zřízení, a to do 30. listopadu 1990,

- ustavilo stálou komisi předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky a delegovalo zástupce ČNR do příslušné parlamentní komise (viz příloha),

- jmenovalo předsedou stálé komise předsednictva České národní rady pro rómské otázky místopředsedu ČNR Václava Žáka a stanovilo, že při projednávání rómské problematiky bude k jednání předsednictva České národní rady vždy přizván zástupce rómských poslanců,

- změnilo název dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky justice na stálou komisi předsednictva ČNR pro otázky justice,

- souhlasilo s uvolněním těchto poslanců ČNR ze zaměstnání pro výkon poslanecké funkce, a to od 1. 9. 1990 do konce volebního období: František Homola, Josef Pavela, Jaroslav Cabal, Hana Sůvová, Antonín Andrle, Jan Kadlec, Václav Stieber, František Matějka, Zdenka Krejčová,

- vzalo na vědomí interpelace poslanců Pavla Havloviče a Daniely Kolářové a postoupilo je k dalšímu projednání v souladu s jednacím řádem ČNR

- rozšířilo návrh pořadu 4. schůze ČNR o dva body,

- souhlasilo s konáním společné pracovní schůzky předsednictev ČNR a SNR ve Strážnici v předpokládaném termínu 11. a 12. září 1990,

- uložilo předsedům komisí předsednictva České národní rady, aby předložili náplň práce svých komisí.

V Praze 4. září 1990

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP