ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

28

INTERPELACE

poslance Jiřího Straška na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta a na ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta ve věci řešení problémů zemědělství, zejména privatizace, soukromého podnikání a péče o vodní a lesní hospodářství.

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Jiřího Straška na předsedu vlády ČR Petra Pitharta a na ministra zemědělství ČR Bohumila Kubáta:

"Programové prohlášení vlády ČR, které jsme minulý týden projednali a s připomínkami, které jsou zakotvené v Návrhu usnesení ČNR k programovému prohlášení vlády ČR na volební období 1990 až 1992, schválili. Pan předseda vlády se nám všem zde omluvil, že programové prohlášení vlády ČR ve stati o zemědělství neobsahuje o privatizaci ani zmínku. Jako důvod uvedl, že toto se stalo nedopatřením. Proto jsme do našeho výše jmenovaného dokumentu zakotvili kromě jiného i tuto doslovnou připomínku: - Řešit problémy zemědělství, zejména privatizace, soukromého podnikání a péče o vodní a lesní hospodářství.

Poněkud podivně s tímto usnesením kontrastuje obsah rozhovoru, který pan ministr zemědělství poskytl dne 30. června Zemědělským novinám a který vyvolal doslova bouři odporu v řadách zájemců o soukromé podnikání v oblasti zemědělství. Cituji: "A podle mého názoru je okamžitě třeba zastavit na venkově rozbíhající se padesátá léta. Tenkrát byla udělána se samopalem v ruce kolektivizace a dnes jsou tendence opět se samopalem v ruce rozehnat hospodářská zvířata po deseti do maštalí." Dále cituji: "Přitom se podívejme na zemědělství v některých západních státech. Existují tam stáje i se dvěma tisíci dojnic, které mají vysokou užitkovost, nenarušuje se životní prostředí. Za žádnou cenu nesmíme připustit, aby se něco začalo bořit. Domnívám se, že také nebude možno, aby existovala část společného zemědělského hospodaření a vedle soukromí rolníci, to by vedlo k rozkrádání a šmelinaření." Tento výrok (který otiskl i Občanský deník OF dne 4. 7.) podle mého názoru, pokud nebyl zkreslen, by mohl ukazovat, jak pan ministr MVDr. Kubát chce a jakým směrem zřejmě bude řídit jemu svěřený resort. Domnívám se, že je přinejmenším nemorální budovat dále zemědělství na těch základech, které byly utvořeny právě se samopalem v ruce a přirovnávat oprávněné nároky vlastníků půdy právě k této době.

Žádám tedy pana předsedu vlády JUDr. Petra Pitharta, aby k postoji ministra zemědělství pana MVDr. Bohumila Kubáta zaujal konkrétní stanovisko, protože výše citované výroky podle mého názoru zpochybňují slova o pouhém opomenutí, jak zde byly panem předsedou vlády řečeny, ale přímo mohou poodhalovat pravou příčinu tohoto opomenutí, totiž záměr, udržet ve družstvech staré struktury za každou cenu a dále, aby si v nich udrželi své pozice ti lidé, kteří svojí odbornou působností na různých okresních a krajských zemědělských správách zapříčinili tento stav, který dnes existuje.

Dále požaduji:

- okamžité započetí řešení privatizace v zemědělství, nikoliv násilnou formou, ale zákon musí být postaven tak, aby umožnil všem zemědělcům svobodně se rozhodnout, jakou formu hospodaření si sami zvolí. Tímto zákonem nesmí být nikdo diskriminován,

- rovnocenný přístup k materiálnímu a technickému vybavení jak pro soukromě hospodařící rolníky, tak pro družstva, bez jakýchkoliv finančních omezení,

- pro začínající soukromě hospodařící rolníky vytvoření takového finančního a daňového zvýhodnění, které by jim v jejich začátcích pomohlo,

- přijetí nové Ústavy, která zrovnoprávní všechny formy vlastnictví majetku a půdy,

- zrušení všech diskriminačních zákonů a vládních nařízení pro oblast zemědělství přijatých po roce 1948 (zejména 55/1947 Sb., 50/1955 Sb. a 123/1975 Sb.),

- přijetí zákonů o půdě, o soukromém hospodaření zemědělců, o navrácení veškerého majetku původním vlastníkům (tj. půdy, objektů, strojů a živého inventáře),

- zrušení všech darovacích smluv, kterými byla půda darována státu, protože je všeobecně známo, za jakých mnohdy i drastických podmínek byly uzavírány, neboť jedině tím bude dána lidem možnost opravdu svobodného rozhodnutí, pro jakou formu hospodaření se rozhodnou,

- zpracování příslušných předpisů a prováděcích nařízení konkretizujících postup navrácení majetku v jednotlivých případech a určujících povinnost uhradit s tím související náklady současným uživatelům,

- vytvoření takových zákonných opatření, která by zabránila jakýmkoliv podvodným machinacím, které by směřovaly k vytváření jakýchkoliv akciových společností v zemědělství do doby, než bude zákonem nabídnuta půda a veškerý ostatní s tím související inventář jejich původním majitelům.

Dále žádám pana ministra zemědělství vlády ČR MVDr. Bohumila Kubáta, aby i on se k těmto bodům vyjádřil.

Dovolím si zde požádati paní předsedkyni ČNR JUDr. Dagmar Burešovou, aby odpověď na moji interpelaci byla projednána až na 5. schůzi ČNR ve čtvrtek dne 23. srpna, neboť v době konání čtvrté schůze ČNR dne 20. 7. budu mimo republiku.

Dále Vás žádám, paní předsedkyně, aby tato moje interpelace byla prostřednictvím ČTK dána do všech sdělovacích prostředků.

Požaduji, aby na 5. schůzi ČNR byl přizván i ministr zemědělství, kde by mohl osobně vysvětlit své stanovisko k celé problematice.

Dále žádám, aby byl ustaven řádný výbor při ČNR pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství a nikoliv pouze komise.

Ke své interpelaci přikládám dopis soukromých zemědělců z Klatovska a Domažlicka. Žádám pana ministra zemědělství, aby na něj v zákonné lhůtě odpověděl.

Klatovy, 9. července 1990 Jiří Strašek, v.r."

V Praze, dne 18. července 1990

Dagmar Burešová, v.r.

Příloha 1

Příloha

Sdružení soukromých zemědělců okresu Klatovy a Domažlice, projednávalo na své pravidelné schůzi v Bezděkově dne 8. VII. 1990 uveřejněný článek v zemědělských novinách dne 30. VI. 1990 panem ministrem zemědělství ing. Kubátem.

Nejprve nás udivuje, že vidíte pane ministře u nás na venkově rozbíhající se padesátá léta. Narodil jste se - dle tisku - v r. 1956 a tak nevíme jak a od koho jste tak zcestně informován, že nahlížíte na dnešní dobu jako na uplynulá léta, zejména padesátá. Přijeďte mezi nás na vesnici aby jsme Vám mohli dokladovat a vysvětlit jak padesátá léta vypadala.

Vy jste nezažil od bývalého režimu žádná příkoří, za něho jste vystudoval a dle tisku jste vyměnil dosti významných funkcí. To znamená, že jste byl zajisté dobře zapsán u starých pořádků.

My zemědělci nic nikomu neboříme ani nebereme, ale požadujeme svoje zpět! Když jste se zmínil o padesátých letech, propočtěte si co nám ti Vaši svěřenci a "lidumilové" ukradli s tím samopalem v ruce, které vždy většinou doprovázelo SNB a STB při této "akci". Uvážíme-li, že 10,- ha zemědělec s čistým výnosem 50 tis. Kčs a od r. 1956 by nahospodařil 1,700.000 Kčs, připočteme-li k této částce ukradený živý a mrtvý inventář je možno říci že takovýto zemědělec přišel zhruba o 2,000.000 Kčs.

Promítneme-li si, že tito zemědělci by uvedenou částku 2 mil. investovali do výstavby a výroby, jak by se bylo určitě stalo, věřte, že by se nemuseli od nikoho učit hospodařit, jak jim nabízíte. Nehledě k tomu s jakou výrobou a výrobky by byl zásoben náš trh. Byly by to potraviny a ne "otraviny". Zde máte zčásti malé vysvětlení, kdo je zloděj a nesvádějte nic na soukromé zemědělce. Tyto fráze o rozkrádání komunističtí mocipáni používali proti nám po celou dobu jejich éry, aby mohli svádět a ukazovat na nepřítele společnosti, v tom případě na soukromého zeměd. kdy pak většinou následovaly domovní prohlídky a jiná ponižující počínání. Kdo kradl je celé naší společnosti známo, nevíme proč to není jasné pane ministře právě Vám. Vaše vyjadřování působí dojmem, že k nám mluví člověk, který dostává stále nějaký příplatek od bývalých mocipánů.

Posíláte nás na západ, abychom se něčemu naučili. My však máme na to jiný názor. Vy jste zběhal hodně zaměstnání, ale v té Vaší velkovýrobě jste manuálně nepracoval. Jděte to tak znovu zkusit ale jako traktorista a za rok si zajisté uděláte správný úsudek, co vlastně z takových lidí velkovýroba udělala a jaký je rozdíl sám myslet a dělat na svém.

Za toto hrubé napadení a disorientaci, což se zajisté nesluší k vaší funkci v demokratické společnosti, Vás žádáme, aby jste podal demisi, neboť s Vámi již nemůžeme nikdy spolupracovat.

Na vědomí:

Prezidentu ČSFR Václavu Havlovi

ministr zeměď. Bohumil Kubátovi

předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi

Předsednictvu ČNR Praha

zemědělské noviny

Podpisy ze schůze dne 8. VII. 1990.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP