ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

28 A

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Jiřího Straška

předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi

a

ministrovi zemědělství České republiky Bohumilu Kubátovi

ve věci řešení problémů zemědělství, zejména privatizace, soukromého podnikání a péče o vodní a lesní hospodářství

Ministr zemědělství České republiky Bohumil Kubát odpověděl poslanci Jiřímu Straškovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 4. září 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady předkládám České národní radě odpověď ministra zemědělství České republiky Bohumila Kubáta na interpelaci poslance Jiřího Straška, která zní:

"Vážená paní předsedkyně,

vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolte, abych svoji odpověď na interpelaci pana poslance Jiřího Straška rozdělil do tří částí.

Nejprve k části podle mého soudu okrajové, totiž k mému rozhovoru pro Zemědělské noviny. Vždycky je problematické vysvětlovat taktické záměry nějakého prohlášení. Jejich předčasným zveřejněním lze někdy politickým protivníkům přebít argumenty, které potom mohou demagogicky zneužít. Nicméně od onoho rozhovoru již uplynul značný čas. Já nyní mohu poukázat na moji tehdejší snahu zabránit rozkrádání státního nebo družstevního majetku různými mafiemi či jak se nyní říká nomenklaturními bratrstvy. Snažil jsem se hájit společný majetek do doby, než ho bude možné - po přijetí příslušných zákonů - relativně spravedlivě reprivatizovat. Všichni víme, že lidé, kteří díky svým ekonomickým a politickým vazbám mohou těžit ze své lepší informovanosti a ze svých styků si začali ekonomicky upevňovat své pozice. A právě často po rouškou reprivatizace vlastně rozkrádali a šmelinařili.

Všichni chceme žít v právním státě. Právě proto musíme vytvořit takové zákony, které nám umožní napravit většinu křivd a krádeží, kterých se dopustil minulý režim. Přesto, že většina předpisů týkajících se zemědělství a financí je v působnosti federace, jak vyplývá z ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, připravujeme na českém ministerstvu řadu právních norem, které včleňujeme do zákonů transformačních a reprivatizačních. Z našeho podnětu se podařilo prosadit omezení zákona o státním podniku a zmrazení vzniku akciových společností. Značnou roli v této oblasti sehrává náměstek pro privatizaci a alternativní zemědělství, kterého jsem jmenoval právě k řešení této problematiky.

K mému údajnému záměru udržet v družstvech a v různých okresních a krajských zemědělských správách staré struktury a viníky dnešního zemědělství. Personální politika družstev je v kompetenci členské schůze toho kterého družstva. Personální změny ve státních statcích a potravinářských podnicích provádím na úrovni jejich ředitelů, přičemž nové opatření federální vlády mi až nyní dává pravomoc provádět změny také na úrovni jejich náměstků. V územních článcích ministerstva zemědělství jsem odvolal z funkcí všechny dosavadní ředitele a dočasným řízením pověřil pouze některé z nich. Změny v řízení zemědělsko-potravinářského komplexu se dále promítnou do zrušení dosavadních územních článků a jich nahrazením regionálními orgány ministerstva. V jejich čele budou stát jmenovaní zmocněnci, kteří svými odbornými i morálními kvalitami budou zárukou dalšího rozvoje zemědělství.

K okamžitému započetí řešení privatizace v zemědělství. Podařilo se nám celý proces urychlit a místo původně plánovaného započetí reformy k 1. lednu 1991 začíná již nyní po žních. Vycházíme přitom ze scénáře ekonomické reformy, který jsme mnohokrát připomínkovali a aktivně dotvářeli. Jeho samozřejmým předpokladem je rovnocennost všech forem vlastnictví a právo každého svobodně si formu vlastnictví zvolit.

K otázce podpory začínajících soukromě hospodařících rolníků. V rámci federace ji řeší zásady subvenční politiky, navazující na scénář ekonomické reformy v zemědělsko-potravinářském komplexu. Návrh, který jsme vypracovali, zahrnuje nejen podporu hospodaření soukromých rolníků, ale také podporu podnikatelských aktivit občanů v zemědělství a potravinářství, ve službách pro zemědělství a v potravinářském obchodě. Také je naší snahou zvýhodnit rolníky hospodařící alternativně, neboť si uvědomujeme jejich význam pro zdravou výživu i ekologii obecně.

K otázce zrušení diskriminačních zákonů a vládních nařízení. Také to je v kompetenci příslušných federálních orgánů. Odkazuji na návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd, který uvedenou problematiku řeší.

K otázce přijetí zákonů o půdě, soukromého hospodaření a o navrácení majetku. Všechny tyto otázky jsou zahrnuty v již zmíněném scénáři reformy a v návrhu zákona o privatizaci.

K otázce zrušení darovacích smluv. Tento problém by měl být podle mého názoru řešen společně s otázkou diskriminačních zákonů a vládních nařízení. Přijetí předpisů a prováděcích nařízení konkretizujících postup navrácení majetku v jednotlivých případech navazuje na přijetí příslušného zákona. S předstihem připravujeme různé alternativy, aby po přijetí zákona bylo možné proces vydání příslušných prováděcích předpisů urychlit.

K otázce vytvoření zákonných opatření bránících podvodným machinacím. I toto je v kompetenci federálních orgánů. Samozřejmě jsme aktivně vystupovali s příslušnými návrhy. Řešení obsahuje přijatý § 35a zákona č. 111/1990 o státním podniku. Vlivem prázdnin došlo k tomu, že na interpelaci pana poslance Jiřího Straška odpovídám s poměrně velkým časovým odstupem. Domnívám se, že dva měsíce mého snažení jasně naznačily, kterým směrem a s jakými lidmi chci řídit chod našeho zemědělství.

MUDr. Bohumil Kubát, v.r.
ministr zemědělství ČR"

V Praze, dne 27. září 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP