ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

29

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ........ 1990

o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1) Zřizuje se ministerstvo strojírenství a elektrotechniky České republiky jako ústřední orgán státní správy České republiky.

(2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb. a zákona České národní rady č. .../1990 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

"12. ministerstvo strojírenství a elektrotechniky,".

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

2. Za § 13 se vkládá nový § 14, který zní:

"§ 14

Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky je ústředním orgánem státní správy pro strojírenství, elektrotechniku a elektroniku a pro těžbu, úpravu a zušlechťování rud a magnezitu.".

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

Návrh zákona je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády České republiky, se kterým Česká národní rada vyslovila souhlas dne 3.července 1990 a reaguje na předpokládané změny ve vymezení kompetence mezi federací a republikami a s tím související úpravou působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.

Hlavním cílem návrhu je zřídit ministerstvo strojírenství a elektrotechniky České republiky jakožto ústřední orgán státní správy České republiky a současně vymezit jeho základní působnost. Stejně jako zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, který Česká národní rada schválila dne 10. července 1990, by navrhovaný zákon měl vytvořit zcela reálné předpoklady pro

- realizaci radikální ekonomické reformy,

- uskutečnění zásadních kvalitativních změn v řízení při důsledném upuštění od jeho direktivnosti,

- potřebnou orientaci všech subjektů činných v ekonomické oblasti.

Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky bude působit v oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky a těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu, přičemž svou zakladatelskou a podnikatelskou činnost bude zaměřovat zejména na strukturální přestavbu daných oborů, decentralizaci a demonopolizaci, podporu rozvoje ekonomických subjektů a na urychlení přechodu na tržní hospodářství.

V zájmu zabezpečení uvedených hlavních priorit bude ministerstvo strojírenství a elektrotechniky zejména

- připravovat a koordinovat strukturální průmyslovou politiku v České republice a to i ve vazbě na potřebné vstupy energetického, surovinového a materiálového zajištění,

- formulovat podnikatelské záměry a priority (včetně konkursních forem účasti na státních zakázkách) a obecně podporovat podnikatelskou činnost,

- navrhovat programy a projekty k realizaci strukturálních změn a rozvoje průmyslu a to včetně způsobů jejich financování,

- vykonávat podpůrnou a expertizní činnost u akcí, u nichž mají být použity finanční zdroje státního rozpočtu republiky, případně i federace,

- vykonávat zakladatelskou funkci a v rámci projektů deetatizace uskutečňovat a realizovat státní hospodářskou politiku,

- uplatňovat při realizaci stabilizační politiky v mezích stanovených obecně závaznými právními předpisy vůči jednotlivým ekonomickým subjektům i příslušné nástroje hospodářského řízení.

Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet České republiky a na počet pracovníků, neboť finanční a jiné zabezpečení bude řešeno v rámci stávajících zdrojů vyčleněných na výkon státní správy.

Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky by mělo mít cca 660 pracovníků. V souladu s připravovanými delimitačními dohodami budou totiž tito pracovníci uvolněni ze zrušovaného federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, přičemž k zabezpečení celkové činnosti tohoto ministerstva bude v rámci delimitace uvolněno ve prospěch státního rozpočtu České republiky cca 1 mld 800 mil. Kčs. Přitom se předpokládá, že vytvořením racionální struktury tohoto ministerstva bude dosaženo úspory cca 50,2 mil Kčs.

Stav přípravy delimitačních dohod (včetně zabezpečení potřebných prostor pro činnost nově zřizovaného ministerstva) dávají záruku toho, že ministerstvo strojírenství a elektrotechniky České republiky bude moci zabezpečovat své úkoly v plném rozsahu již dnem přijetí navrhovaného zákona.

V Praze dne 13.července 1990

JUDr. Petr Pithart, v.r.

předseda vlády

České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP