ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

30

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne .......... 1990

o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

O udělení souhlasu k vyklizení nemovitého majetku uvedeného ve zvláštním předpise [§ 1 zákona č. .../1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého], pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotnických, sociálních, spojů a telekomunikací, k zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti, rozhoduje ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem .......

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Návrh zákona České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého byl zpracován v návaznosti na návrh zákona Federálního shromáždění o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.

Navrhovaný federální zákon zakotvuje právo domáhat se vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1 tohoto zákona jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad, pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotních, sociálních, spojů a telekomunikací, k zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti.

V návaznosti na § 4 návrhu federálního zákona a s vědomím potřeby rychlého a jednotného postupu při rozhodování se dává právo udělovat souhlas k vyklizení nemovitostí sloužících k uvedeným účelům ministerstvu kultury České republiky, které je ústředním orgánem státní správy pro věci církví a náboženských společností. Tento orgán může nejlépe objektivně posoudit požadavky jak státu, tak církví a řeholí a uvést je do souladu s celospolečenskými zájmy.

Ministerstvo kultury České republiky může též patřičně zhodnotit i památkové hledisko, které je nutné vzít v úvahu téměř u všech uvedených objektů.

K zajištění možnosti příslušných ústředních orgánů vyjádřit se k otázkám spojených s vyklizením majetku, zakotvuje zákon povinnost ministerstva kultury s nimi před vydáním rozhodnutí věc projednat.

Den nabytí účinnosti navrhovaného zákona musí být stanoven shodně s dnem nabytí účinnosti příslušného zákona Federálního shromáždění.

Realizace navrhovaného zákona si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet.

V Praze dne 13.července 1990

JUDr. Petr Pithart, v.r.

předseda vlády

České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP