ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

32

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ............... 1990

o obcích (obecní zřízení)

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Hlava první

Obce, jejich vznik a zánik

Oddíl první

Základní ustanovení o obcích

§ 1

Obcemi [Čl. 4 odst. 1 ústavního zákona č. /1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů.] podle tohoto zákona jsou

a/ územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

b/ obce, které vzniknou po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 2

/1/ Městem je obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.

/2/ Městem je i obec, kterou určí předsednictvo České národní rady na návrh vlády České republiky (dále jen "vláda").

§ 3

Území měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem se člení na městské obvody. Na městské obvody se člení i území dalších velkých měst, o nichž to na návrh vlády stanoví předsednictvo České národní rady.

§ 4

/1/ Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

/2/ Obec má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

§ 5

Obec má právo na svůj historický název. Není-li zvláštním zákonem stanoveno jinak, mohou obce, jejich orgány a organizace užívat znak a prapor obce. Jiné orgány a organizace mohou tak učinit jen se souhlasem obecní rady.

§ 6

Každá část území České republiky přísluší k některé obci pokud zvláštní zákon nestanoví jinak [Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.]. Území každé obce je součástí některého okresu.

§ 7

/1/ Občany obce jsou všechny osoby, které mají v obci trvalý pobyt [Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci občanů.] nebo jim bylo uděleno čestné občanství obce.

/2/ Občané obce, kteří dosáhli věku 18 let jsou oprávněni

a/ zúčastnit se zasedání obecního zastupitelstva a nahlížet do zápisů o jeho jednání,

b/ vyjádřit svůj názor v místním referendu.

/3/ Každý má právo podávat petice orgánům obce.

§ 8

Obec může osobám, které se zasloužily o rozvoj obce, udělit čestné občanství obce. Obec může za významná umělecká, vědecká a jiná významná díla udělovat ceny obce.

Oddíl druhý

Sloučení a rozdělení obcí

§ 9

/1/ Dvě nebo více obcí se mohou na základě dohody sloučit v jednu obec, jestliže s tím souhlasí většina občanů obce v každé ze slučovaných obcí. Sloučením obcí vzniká nová obec, jejíž území tvoří území slučovaných obcí.

/2/ Sloučení obcí se předem projedná s okresním úřadem; název nově vzniklé obce se předem projedná s ministerstvem vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra"). Patří-li slučované obce do více okresů, je třeba k jejich sloučení souhlasu vlády, která současně rozhodne, do kterého okresu slučovaná obec patří.

/3/ Práva a závazky slučovaných obcí přecházejí na nově vzniklou obec dnem jejího vzniku.

/4/ Dohoda o sloučení obcí musí obsahovat den vzniku sloučené obce, její název a sídlo jejích orgánů.

§ 10

/1/ Obec se může rozdělit na dvě nebo více obcí. O rozdělení obce rozhoduje ministerstvo vnitra na návrh obce. Návrh obec podá na základě výsledků místního referenda.

/2/ Návrh na rozdělení obce může ministerstvo vnitra zamítnout jen tehdy, pokud by nově vzniklé obce nemohly plnit úkoly podle tohoto zákona.

/3/ Rozhodnutí o rozdělení obce musí obsahovat názvy nově vzniklých obcí, rozdělení majetku, finančních prostředků, ostatních práv a závazků, organizací a zařízení obce.

§ 11

Sloučení a rozdělení obcí lze provést pouze k počátku kalendářního roku.

Oddíl třetí

Svazky obcí

§ 12

/1/ Obce se mohou na základě dohody sdružovat ve svazky obcí, které jsou právnickou osobou. Obce, které vstoupí do svazku obcí, se mohou zříci ve prospěch tohoto svazku části svých práv samostatně spravovat místní záležitosti. Mohou na svazek obcí převést i svůj majetek a finanční prostředky.

/2/ Obce mohou vstoupit do svazku obcí nebo z něj vystoupit, jestliže s tím souhlasí většina občanů obce z každé obce, která do svazku vstupuje nebo z něj vystupuje.

§ 13

/1/ Při vystoupení ze svazku obcí musí být předem vypořádány finanční a majetkové otázky. Dnem vystoupení ze svazku obcí se obec stává subjektem všech práv a povinností, kterých se při vstupu do svazku obcí zřekla v jeho prospěch, pokud tato práva a povinnosti již nezanikly.

/2/ Podrobnosti o postavení a úkolech svazku obcí a vztahy obcí sdružených v tomto svazku stanoví statut svazku obcí.

Hlava druhá

Působnost obce

Oddíl první

Samostatná působnost

§ 14

/1/ Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

/2/ Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.

§ 15

/1/ Při výkonu samostatné působnosti obec zabezpečuje hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého územního obvodu, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí a uspokojování sociálních a kulturních potřeb občanů obce zejména tím, že

a/ samostatně hospodaří se svým majetkem,

b/ zakládá a zřizuje organizace a zařízení, popřípadě je ruší,

c/ účastní se podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob,

d/ zaujímá stanoviska k záměrům jiných orgánů a organizací, pokud se dotýkají života obce,

e/ zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku,

f/ spravuje předškolní zařízení, základní školu a zařízení jí sloužící,

g/ spravuje a udržuje místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu města a odvoz pevných domovních odpadů a jejich nezávadnou likvidaci,

h/ činí další opatření stanovená zákony.

/2/ Dále obec může

a/ zakládat a zřizovat organizace sloužící k uspokojování potřeb více obcí v dohodě s nimi,

b/ spravovat zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, ústavy sociální péče a další zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů,

c/ zřizovat střední školy, lidové školy umění a jazykové školy a zajišťovat jejich činnost, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

§ 16

/1/ Právnické a fyzické osoby, s výjimkou státních orgánů, potřebují souhlas obce k umístění své provozovny nebo její části na území obce.

/2/ Udělení souhlasu podle odst. 1 nemůže být odmítnuto, s výjimkou případu, jestliže by umístěním provozovny nebo její části mohlo dojít k vážnému narušení životního prostředí v obci.

/3/ Souhlas obce si právnické a fyzické osoby musí obstarat ještě před zahájením stavby nebo před uzavřením dohody o koupi nebo nájmu nemovitosti nebo její části, v níž má provozovna nebo její část provozovat svoji činnost.

§ 17

Obecně závazná nařízení

/1/ Obec může k plnění svých úkolů vydávat pro svůj územní obvod obecně závazná nařízení.

/2/ Obecně závazná nařízení musí být v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými k jejich provedení.

/3/ Obecně závazné nařízení musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se obecně závazné nařízení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení obecně závazného nařízení je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti obecně závazného nařízení. Kromě toho se obecně závazné nařízení uveřejní způsobem v obci obvyklým.

/4/ Obecně závazné nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může obecně závazné nařízení nabýt účinnosti již dnem vyhlášení. Tato skutečnost v něm musí být uvedena.

/5/ Obecně závazná nařízení musí být každému přístupna u obecního úřadu v obci, která je vydala.

§ 18

Obce mohou k obhajobě svých práv a zájmů vytvářet sdružení. Obce mají právo navazovat partnerské vztahy a spolupracovat s obcemi jiných států a být členem mezinárodních sdružení místních orgánů.

Hospodaření obcí

§ 19

/1/ Majetkem obce se rozumějí věci, k nimž má obec vlastnické právo, a dále majetková práva, jichž obec nabyla.

/2/ Obec hospodaří s věcmi, které jsou jejím vlastnictvím a majetkovými právy. Obec má právo majetek, se kterým hospodaří, držet, užívat jej a nakládat s ním v souladu s potřebami rozvoje svého územního obvodu.

/3/ Obec může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

§ 20

/1/ Obec sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků svého hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

/2/ Obec může zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy.

/3/ Příjmy obce tvoří

a/ výnos majetku obce a obecních fondů,

b/ daně podniků založených obcí, příjmy z činností organizací a zařízení zřízených obcí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a příjmy z vlastní podnikatelské činnosti obce,

c/ místní daně, dávky a poplatky,

d/ podíly na daních odváděných do státního rozpočtu a přirážky k těmto daním v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem,

e/ úvěry, půjčky a návratné výpomoci,

f/ sdružené prostředky, dary, výnosy sbírek a loterií a jiné nahodilé příjmy,

g/ dotace ze státního rozpočtu,

h/ jiné příjmy stanovené obecně závaznými právními předpisy.

§ 21

/1/ Obec vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o příjmech a výdajích a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu podle zvláštního právního předpisu.

/2/ Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny nejméně 15 dnů, v obcích nad 5 000 obyvatel nejméně 30 dnů, před projednáním v obecním zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané obce vyjádřit. Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit bud písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Oddíl druhý

Přenesená působnost

§ 22

/1/ Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").

/2/ Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

/3/ Zvláštní zákon stanoví způsob náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti.

§ 23

Obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadě městské národní výbory třetí kategorie, do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce v přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

§ 24

/1/ Pokud obec není schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti podle § 23 a nevstoupí do správního svazku obcí ani neuzavře dohodu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti jinou obcí, určí okresní úřad, že tuto působnost bude vykonávat pověřený obecní úřad.

/2/ Jakmile bude obec schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti, okresní úřad své opatření učiněné podle odst. 1 zruší.

§ 25

/1/ Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat obecně závazná nařízení ve věcech patřících do přenesené působnosti.

/2/ Pro vydávání obecně závazných nařízení podle ost. 1 platí ustanovení § 17 odst. 2 až 5.

Oddíl třetí

§ 26

/1/ Města uvedená v § 3 přijmou statut, ve kterém stanoví zejména

a/ území jednotlivých městských obvodů,

b/ úkoly zastupitelstva města, rady města a jejích orgánů, a to jak v samostatné, tak v přenesené působnosti,

c/ úkoly obvodních zastupitelstev, obvodních rad a jejich orgánů v samostatné působnosti svěřené obvodům zastupitelstvem města a úkoly v přenesené působnosti,

d/ vzájemné vztahy mezi orgány města a městských obvodů a v dohodě s úřadem města i vztahy úřadu města a úřadů městských obvodů.

/2/ Statut města schvaluje zastupitelstvo města.

Hlava třetí

Orgány obce

Oddíl první

Obecná ustanovení

§ 27

Samosprávu uskutečňují občané obce prostřednictvím obecního zastupitelstva a jeho orgánů a prostřednictvím místního referenda.

§ 28

Místní referendum

/1/ Místní referendum vyhlašuje obecní zastupitelstvo

a/ jedná-li se o sloučení obcí nebo o návrh na rozdělení obce nebo o vstup do svazku obcí a výstup z něho,

b/ požádá-li o to alespoň jedna třetina členů obecního zastupitelstva nebo jedna desetina občanů obce starších 18 let.

/2/ Místní referendum nelze vyhlásit, pokud ve věci již bylo rozhodnuto orgány obce.

/3/ Občané obce musí být současně s vyhlášením místního referenda informováni o návrhu, o kterém mají rozhodnout. V místním referendu občan vyjádří, zda je pro návrh nebo proti němu. Návrh je přijat, jestliže s ním vyjádří souhlas většina občanů obce. Rozhodnutí místního referenda provede obecní zastupitelstvo.

/4/ Návrh na rozdělení obce lze podat jen tehdy, jestliže s tím vyslovila v místním referendu souhlas většina občanů v té části obce, která se má stát samostatnou obcí. V tomto případě postačí vyhlásit místní referendum v této části obce.

/5/ Při místním referendu se přiměřeně použijí příslušná ustanovení zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích.

Oddíl druhý

Obecní zastupitelstvo

§ 29

/1/ Obecní zastupitelstvo je složeno z členů zastupitelstva jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem obecní zastupitelstvo před vyhlášením voleb.

/2/ Funkci obecního zastupitelstva plní

a/ ve městě městské zastupitelstvo,

b/ ve městě uvedeném v § 3 zastupitelstvo města,

c/ v obvodu města uvedeného v § 3 obvodní zastupitelstvo v rozsahu mu svěřeném.

§ 30

Obecní zastupitelstvo při stanovení počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu obce. Počet členů stanoví tak, aby obecní zastupitelstvo mělo

a/ v obcích do 3 000 obyvatel5 - 15 členů,
b/ v obcích nad 3 000 do 20 000 obyvatel 10 - 30 členů,
c/ v obcích nad 20 000 do 50 000 obyvatel 25 - 40 členů,
d/ v obcích nad 50 00035 - 50 členů,
e/ ve městech uvedených v § 3 50 - 70 členů,
f/ v obvodech měst uvedených v § 3 30 - 70 členů.

§ 31

/1/ Člen obecního zastupitelstva nabývá práv a povinností člena obecního zastupitelstva zvolením. Platnost volby ověřuje obecní zastupitelstvo na prvním zasedání, jehož se člen zastupitelstva zúčastní.

/2/ Člen obecního zastupitelstva skládá na prvním zasedání obecního zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji, že budu řádně plnit své povinnosti, hájit zájmy obce a jejích občanů, zachovávat Ústavu České republiky i Ústavu České a Slovenské Federativní Republiky, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy."

/3/ Odmítnutí složit slib nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu. Slib skládá člen obecního zastupitelstva do rukou předsedajícího zasedání obecního zastupitelstva. Složení slibu potvrdí člen obecního zastupitelstva svým podpisem.

§ 32

/1/ Funkční období člena obecního zastupitelstva končí dnem uplynutí volebního období. Funkční období členů obecního zastupitelstva, kteří jsou členy obecní rady, končí zvolením nové obecní rady po volbách do zastupitelstev v obcích.

/2/ Před uplynutím volebního období zaniká mandát člena obecního zastupitelstva jeho rezignací na funkci člena obecního zastupitelstva nebo ztrátou jeho volitelnosti [Zákon ČNR č. .../1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.].

§ 33

/1/ Výkon povinností vyplývajících z funkce člena obecního zastupitelstva se považuje za výkon veřejné funkce.

/2/ Člen obecního zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

§ 34

/1/ Členovi obecního zastupitelstva, který je pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání, se zachovává pracovní nebo jiný obdobný poměr. Místo mzdy nebo jiné odměny za práci mu přísluší od obce odměna stanovená podle nařízení vlády.

/2/ Členu obecního zastupitelstva, který není pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn ze svého zaměstnání, poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce v rozsahu stanoveném obcí potřebné pracovní volno s náhradou mzdy. Obec uhradí zaměstnavateli vyplacenou náhradu ze svých prostředků, jestliže o to zaměstnavatel před uvolněním požádá. Členům obecního zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo v jiném obdobném poměru, poskytne obec přiměřenou odměnu stanovenou podle nařízení vlády.

/3/ Členům obecního zastupitelstva uvedeným v odst. 2 může obec poskytnout za výkon funkce ještě odměnu stanovenou podle nařízení vlády.

§ 35

Náhrada skutečných výdajů, které členovi obecního zastupitelstva vzniknou v souvislosti s výkonem jeho funkce, mu náleží podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru.

§ 36

/1/ Člen obecního zastupitelstva má při výkonu své funkce právo

a/ předkládat obecnímu zastupitelstvu návrhy,

b/ vznášet dotazy, připomínky a podněty na obecní radu a její jednotlivé členy, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení, které obec založila nebo řídí; odpověď na ně mu musí být dána bezodkladně, a nejpozději však do 30 dnů,

c/ požadovat od pracovníků obecního úřadu a od státních orgánů, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce.

/2/ Státní orgány jsou povinny zabývat se dotazy, připomínkami a podněty člena obecného zastupitelstva a informovat ho o jejich vyřízení.

§ 37

Člen obecního zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání obecního zastupitelstva, popřípadě obecní rady a komise, je-li jejich členem, a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP