ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

33

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ................. 1990

o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Část první

Základní ustanovení

§ 1

V okresech se zřizují okresní úřady.

§ 2

Okresní úřady vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon České národní rady jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.

§ 3

Okresní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby občanů, organizací a státních orgánů, jen stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

Část druhá

Působnost okresních úřadů

§ 4

Okresní úřady

Okresní úřad

a/ vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,

b/ vykonává státní správu, která do počátku účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních právních předpisů okresním národním výborům, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad [§ 64 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] nebo se tímto zákonem neruší,

c/ vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu,

d/ přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)],

e/ kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti [§ 22 odst. 1 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc,

f/ stanoví pověřeným obecním úřadům [§ 64 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)] jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu [§ 64 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)].

§ 5

Okresní úřady příslušné pro města Brno, Ostravu, Plzeň a Ústí nad Labem vykonávají též státní správu, která do počátku účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních právních předpisů národním výborům těchto měst, pokud nebyla přenesena na úřad města [§ 65 odst. 2 zákona ČNR č. /1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)].

§ 6

Okresní úřady se ve své činnosti řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády České republiky (dále jen "vláda") a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

§ 7

/1/ V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministerstva vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo vnitra"), které stanoví jeho mzdu.

/2/ Přednosta okresního úřadu je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu.

§ 8

/1/ Celkový počet pracovníků okresních úřadů, jakož i výši osobních a věcných výdajů na výkon státní správy, stanoví ministerstvo vnitra se souhlasem vlády.

/2/ Okresní úřad se může členit na referáty. Organizaci okresního úřadu stanoví jeho přednosta se souhlasem ministerstva vnitra.

/3/ Podle zvláštních právních předpisů zřizuje přednosta okresního úřadu zvláštní orgány. Za zvláštní orgán se považuje i regresní komise [§ 5 vyhlášky č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách ve znění pozdějších předpisů] a komise péče o rodinu a děti [§ 5 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů].

§ 9

Rozhodnutí a jiná opatření okresního úřadu podepisuje přednosta tohoto úřadu nebo jím pověřený vedoucí příslušného referátu.

§ 10.

/1/ Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.

/2/ Rozpočet okresního úřadu musí být vyrovnaný. Příjmy okresního úřadu tvoří finanční prostředky získané vlastní činností, příjmy od organizací patřících do jeho hospodářství v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Část třetí

Náprava nesprávných opatření

§ 11

O přezkoumávání rozhodnutí okresních úřadů vydaných ve správním řízení platí obecné předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)].

§ 12

Jsou-li ostatní opatření okresních úřadů v rozporu se zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší je příslušný ústřední orgán státní správy.

Část čtvrtá

Vztahy ústředních orgánů státní správy k okresním úřadům

§ 13

Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů; přitom zejména

a/ sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům,

b/ řeší zásadní otázky týkající se výkonu státní správy okresními úřady.

§ 14

K zabezpečení řídící a kontrolní úlohy vlády ve vztahu k okresním úřadům ministerstvo vnitra

a/ pomáhá vládě při plnění úkolů uvedených v § 13 tohoto zákona,

b/ koordinuje vydávání směrnic (instrukcí) ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních úřadů,

c/ kontroluje činnost okresních úřadů, provádí rozbor jejich činnosti, organizuje porady přednostů okresních úřadů,

d/ zabezpečuje odbornou přípravu pracovníků okresních úřadů,

e/ podává vládě návrhy na jmenování a odvolání přednostů okresních úřadů.

§ 15

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy obecně závazným právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v okresních úřadech, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.

§ 16

Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,

a/ řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním obecně závazných právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic (instrukcí),

b/ přezkoumávají rozhodnutí okresních úřadů vydaná ve správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)],

c/ zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů,

d/ spolupracují s ministerstvem vnitra při kontrole a hodnocení činnosti okresních úřadů.

Část pátá

Úprava působnosti

§ 17

/1/ Působnost ve věcech uvedených v příloze II k tomuto zákonu se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

/2/ Působnost ve věcech uvedených v příloze III k tomuto zákonu se ruší.

Část šestá

Přechodná ustanovení

§ 18

V přechodném období, nejpozději do 31. prosince 1992, okresní úřad

a/ vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou dosud vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu; nesmí však založit nový státní podnik,

b/ řídí v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy vydanými v jejich mezích rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené do počátku účinnosti tohoto zákona okresními a krajskými národními výbory [§ 72 odst. 2 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)]; nové rozpočtové a příspěvkové organizace může zřizovat pouze se souhlasem ministerstva vnitra a ministerstva financí České republiky a příslušného ústředního orgánu státní správy.

§ 19

/1/ Práva a závazky, které měly do počátku účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházejí na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a závazky, které měly do počátku účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházejí na okresní úřady v sídlech krajů.

/2/ O přechodu práv a povinností, které měl do počátku účinnost tohoto zákona Středočeský krajský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.

§ 20

Funkce zakladatele státních podniků uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení uvedená v téže příloze se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.

§ 21

/1/ V územním obvodu okresního úřadu se do 60 dnů od voleb do obecních zastupitelstev zvolí okresní shromáždění. Počet členů okresního shromáždění stanoví okresní úřad se zřetelem na počet obcí a počet obyvatel v okrese tak, aby okresní shromáždění mělo nejméně 40 členů, nejvýše však 70 členů.

/2/ Členové okresního shromáždění jsou voleni nepřímou volbou tajným hlasováním obecními zastupitelstvy podle stanoveného směrného čísla. Obecní zastupitelstvo volí ze svých členů tolik členů okresního shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce. Obce, které mají nižší počet obyvatel, než je směrné číslo, volí společného člena okresního shromáždění. Okresní úřad stanoví, které obce volí jednoho společného člena okresního shromáždění.

/3/ Směrné číslo se stanoví tak, že celkový počet obyvatel okresu se dělí určeným počtem členů okresního shromáždění.

§ 22

/1/ Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň se do 60 dnů od voleb do obecního zastupitelstva zvolí městské shromáždění. Počet členů městského shromáždění stanoví okresní úřad podle počtu obyvatel těchto měst tak, aby shromáždění mělo nejméně 40, nejvýše však 70 členů.

/2/ Členové městského shromáždění jsou voleni nepřímou volbou tajným hlasováním obvodními zastupitelstvy podle směrného čísla. Obvodní zastupitelstvo volí ze svých členů tolik členů městského shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce.

/3/ Směrné číslo se stanoví tak, že celkový počet obyvatel obvodu se dělí určeným počtem členů městského shromáždění.

§ 23

/1/ Okresní shromáždění a městské shromáždění

a/ kontroluje činnost okresního úřadu,

b/ schvaluje rozpočet okresního úřadu a vyúčtování hospodaření okresního úřadu za uplynulý kalendářní rok.

/2/ Okresní shromáždění schvaluje rozdělení dotací a rozpis ukazatelů státního plánu na jednotlivé obce v okresech.

/3/ Okresní shromáždění a městské shromáždění (dále jen "shromáždění") prosazuje společné zájmy obcí a městských obvodů u obecního úřadu.

§ 24

/1/ Shromáždění se schází nejméně dvakrát ročně. Svolává a řídí je přednosta okresního úřadu.

/2/ Shromáždění může v rozsahu své pravomoci ukládat úkoly přednostovi okresního úřadu; ten zabezpečuje plnění usnesení shromáždění.

/3/ Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, zruší je vláda. V těchto případech přednosta okresního úřadu pozastaví výkon rozhodnutí a předloží je vládě.

§ 25

Shromáždění ukončí svoji činnost dnem, který stanoví vláda nařízením.

Část sedmá

Společná a závěrečná ustanovení

§ 26

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se mění takto:

1. V § 15

odstavec 2 zní:

"/2/ Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě.".

2. V § 16

odstavec 1 zní:

"/1/ Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení nebo rozdělení obcí, lze provést jen na základě dohody zúčastněných obcí a po předchozím projednání s okresním úřadem. Změnu hranic obcí, při níž dochází ke změně hranic okresu, lze provést jen se souhlasem příslušných okresních úřadů.";

v odstavci 2 první věta zní:

"Změny v pojmenování obcí a měst přísluší provádět okresnímu úřadu.".

§ 27

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 33

se v odstavci 1 na konci připojují slova "a krajské hygienické stanice",

odstavec 2 se vypouští.

2. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Krajské hygienické stanice jsou rozpočtové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví České republiky. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.",

dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. V § 75 odst. 1, 2 a 3 zní:

"/1/ K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby

a/ v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán ustanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,

b/ v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.

/2/ Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.

/3/ Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.",

dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 4, 5 a 6, za odstavec 6 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které zní:

"/7/ Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.

/8/ Krajský hygienik je odvolacím orgánem ve vztahu k rozhodnutím okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek [Zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek] vydané na základě podnětů okresních hygieniků.".

4. § 76 odst. 2 zní:

"/2/ Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 71 odst. 2 písm. d/ až f/, na odborné pracovníky okresních hygienických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c/ až e/ a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § 16 odst. 2.".

§ 28

Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 149/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 se v úvodní větě slova "Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory" nahrazují slovy "Pověřené obecní úřady [§ 64 zákona ČNR č. .../1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)]".

2. V § 3 se vypouští odstavec 3.

3. V § 3 se dosavadní odstavec 4 označuje jako odstavec 3 a zní:

"/3/ V případech uvedených v odstavci 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.".

4. Za ustanovení § 5 písm. l/ se vkládají tato nová ustanovení:

"m/ rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání s federálním ministerstvem vnitra,

n/ činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.".

5. V ustanovení § 5 se dosavadní písm. m/, n/ a o/ označují jako písm. r/, s/ a t/.

6. Ustanovení § 6 odst. 2 zní:

"Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, na území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží převážná část vodohospodářského díla. V pochybnostech o tom, v kterém okrese leží převážná část vodohospodářského díla, určí příslušnost okresního úřadu ministerstvo.".

7. § 6 odst. 3 se vypouští.

8. V ustanovení § 18 odst. 3 se slova "Krajských národních výborů" nahrazují slovy "Okresních úřadů".

9. V § 18 odst. 6 se vypouštějí slova "u povodňové komise krajského národního výboru".

§ 29

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se mění takto:

1. V § 32 odst. 1 písm. b/ zní:

"b/ dokumentace staveb včetně technologií u staveb, které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které si ze závažných důvodů k posouzení vyhradí.".

2. V § 73 odst. 2 první věta zní:

"Okresní úřady jsou oprávněny v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje.".

§ 30

V § 27 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní bánské správě, odstavce 2 a 3 zní:

"/2/ Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce velkého rozsahu při ostatních činnostech.

/3/ Okresní úřad povoluje trhací práce malého rozsahu při jiných činnostech, než při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a ohňostrojné práce.".

§ 31

Zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice se mění takto:

§ 2 zní:

"§ 2

/1/ Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.

/2/ Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.".

§ 32

/1/ Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jsou k správnímu rozhodování [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)] v prvním stupni příslušné okresní úřady.

/2/ Okresní úřady si správní rozhodnutí jimi vydaná samy vykonávají, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev r. 1990. Ustanovení § 19 odst. 2 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP