ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI.volební období

35

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ........ 1990

o zřízení úřadů práce

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Základní ustanovení

(1) Územními orgány státní správy na úseku pracovních sil jsou úřady práce.

(2) Sídla a územní obvody úřadů práce jsou totožná se sídly a územními obvody okresních národních výborů [Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.]; na území hlavního města Prahy [Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.] působí Úřad práce hlavního města Prahy.

(3) Úřady práce uvedené v odstavci 2 řídí ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele úřadu práce uvedeného v odstavci 2 je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky [§ 27 odst. 4 zákoníku práce.].

§ 2

Působnosti úřadů a ministerstva

(1) Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 26 odst. 1 a § 270b zákoníku práce, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 168/1980 Sb., nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.] okresním národním výborům, vykonávají úřady práce v okresech. Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 26 odst. 1 a § 270b zákoníku práce, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 168/1980 Sb., nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.] Národnímu výboru hlavního města Prahy a obvodním národním výborům v hlavním městě Praze, vykonává Úřad práce hlavního města Prahy.

(2) Působnost ve věcech pracovních sil, která přísluší podle zvláštních předpisů [Např. § 4 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., § 10 a § 12 vládního nařízení č. 92/1958 Sb.] krajským národním výborům, vůči úřadům práce, které zahájily činnost, vykonává ministerstvo.

§ 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

Do zahájení činnosti úřadu práce v okrese, nejpozději však do 15. listopadu 1990, vykonává působnost ve věcech pracovních sil ve svém územním obvodu okresní národní výbor; do zahájení činnosti Úřadu práce hlavního města Prahy vykonávají působnost ve věcech pracovních sil Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory v hlavním městě Praze. Zahájení činnosti úřadu práce v okrese a Úřadu práce hlavního města Prahy oznámí ministr práce a sociálních věcí České republiky radě příslušného národního výboru a rovněž radě příslušného krajského národního výboru.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady o zřízení úřadů práce

Návrh zákona je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády České republiky, se kterým Česká národní rada vyslovila souhlas dne 3. července 1990 a ze kterého vyplývá, že jednou ze základních institucí nezbytných pro realizaci radikální ekonomické reformy a pro přechod k tržní ekonomice jsou úřady práce.

Hlavním cílem navrhovaného zákona je konstituovat úřady práce jakožto orgány státní správy podřízené ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Tyto úřady budou zahajovat svou činnost postupně.

Se vznikem úřadů práce v celé České a Slovenské Federativní Republice se počítá v souvislosti s přijetím zákona Federálního shromáždění o zaměstnanosti, který má nahradit zastaralý zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, a založit tak novou hmotně-právní úpravu na úseku zaměstnanosti. Přestože je návrh zákona Federálního shromáždění o zaměstnanosti připravován tak, aby mohl být v krátké době předložen k projednání příslušným vládám a posléze zákonodárným orgánům, není časově reálné, aby nabyl účinnosti neprodleně. Z tohoto důvodu nemohou být tedy přijaty ani související zákony národních rad o působnosti orgánů republik na úseku zaměstnanosti.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a s přihlédnutím k prudce se zhoršující situaci v možnostech stávajících národních výborů zabezpečit odpovídající pracovní uplatnění všem uchazečům o zaměstnání, předkládá se již nyní výše uvedený návrh zákona České národní rady. Ten by měl vytvořit zejména organizační předpoklady pro zvládnutí daného stavu.

Krizová situace při pracovním umisťování osob vzniká zejména

- v souvislosti s velkým rozsahem organizačních změn podnikové sféry,

- v lokalitách, v nichž se začínají realizovat útlumové programy (např. těžební průmysl), ve kterých se zastavují projektované stavby a omezuje speciální výroba,

- při zprostředkování práce pro pracovníky uvolňované ze starých politických a státních struktur,

- při návratu občanů ze zkrácené základní vojenské služby a nástupu absolventů středních a vysokých škol do prvního zaměstnání,

- u občanů se změněnou pracovní schopností.

Kromě toho v okresních národních výborech není výkon státní správy na úseku pracovních sil jednotně zabezpečen. Některé národní výbory zřídily pro tuto problematiku samostatné odbory, některé ji začlenily do různých odborů. Okresní národní výbory na rychle se měnící úkoly na úseku pracovních sil nestačí personálně, technicky a většinou ani odborně.

Řešení problémů v péči o pracovní síly ztěžuje v současném období rovněž existenční nejistota pracovníků především stávajících okresních národních výborů v souvislosti s očekávanou novou právní úpravou územních správních orgánů, která má nahradit soustavu národních výborů. Se zřízením úřadů práce nelze tedy otálet.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto návrh zákona předpokládá, že úřady práce budou vykonávat ve věcech péče o pracovní síly působnost, která doposud příslušela okresním národním výborům. Současně se navrhuje, aby na ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky postupně přecházela v dané oblasti působnost krajských národních výborů.

Úřady práce musí být po profesní, kvalifikační i technické stránce schopny řešit složité úkoly v oblasti zaměstnanosti. Bude k tomu nezbytné nejenom využít vhodné dosavadní pracovníky z okresních a krajských národních výborů, ale i zvýšit počet pracovníků, objem mzdových prostředků, investiční náklady na doplnění potřebné výpočetní a jiné techniky a finanční náklady na vlastní provoz úřadů práce. Důležitou podmínkou činnosti těchto úřadů je zabezpečení prostor odpovídajících předpokládanému rozsahu služeb zaměstnanosti.

Předpokládá se, že stávající počet pracovních míst v dosavadních národních výborech (cca 800 míst a 13,5 mil. Kčs mzdových prostředků) bude nutno do 15. listopadu 1990 posílit o dalších cca 1.350 pracovníků a cca 18 mil. Kčs mzdových prostředků. Kromě toho musí být úřady práce urychleně vybaveny příslušnou výpočetní technikou v hodnotě zhruba 82 mil. Kčs, a to z části delimitací z krajských a okresních národních výborů, z části novým vybavením. Zvýšené finanční prostředky si vyžádá i provoz úřadů práce v rozsahu cca 26 mil. Kčs. Zvýšené finanční prostředky budou zajištěny v rámci rezerv vytvořených ve státním rozpočtu České republiky a plánu na rok 1990.

V Praze dne 18. července 1990

JUDr. Petr Pithart, v. r.

předseda vlády České republiky

Ing. Milan Horálek, CSc., v. r.

ministr práce a sociálních věcí České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP