ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

36

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 20. července 1990

o zřízení úřadů práce

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Základní ustanovení

(1) Územními orgány státní správy na úseku pracovních sil jsou úřady práce.

(2) Sídla a územní obvody úřadů práce jsou totožná se sídly a územními obvody okresních národních výborů [Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů]; na území hlavního města Prahy [Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu ve znění pozdějších předpisů] působí Úřad práce hlavního města Prahy.

(3) Úřady práce uvedené v odstavci 2 řídí ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo").

(4) V čele úřadu práce uvedeného v odstavci 2 je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí České republiky [§ 27 odst. 4 zákoníku práce.].

§ 2

Působnosti úřadů a ministerstva

(1) Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákonného opatření příslušela podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 26 odst. 1 a § 270 b zákoníku práce, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 168/1980 Sb., nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.] okresním národním výborům, vykonávají úřady práce v okresech. Působnost ve věcech pracovních sil, která do počátku účinnosti tohoto zákonného opatření příslušela podle zvláštních předpisů [Např. zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, § 26 odst. 1 a § 270 b zákoníku práce, vládní nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 168/1980 Sb., nařízení vlády České socialistické republiky č. 121/1970 Sb., o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb., o zemědělském družstevnictví, vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.] Národnímu výboru hlavního města Prahy a obvodním národním výborům v hlavním městě Praze, vykonává Úřad práce hlavního města Prahy.

(2) Působnost ve věcech pracovních sil, která přísluší podle zvláštních předpisů [Např. § 4 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., § 10 a § 12 vládního nařízení č. 92/1958 Sb.] krajským národním výborům, vůči úřadům práce, které zahájily činnost, vykonává ministerstvo.

§ 3

Přechodná a závěrečná ustanovení

Do zahájení činnosti úřadu práce v okrese, nejpozději však do 15. listopadu 1990, vykonává působnost ve věcech pracovních sil ve svém územním obvodu okresní národní výbor; do zahájení činnosti Úřadu práce hlavního města Prahy vykonávají působnost ve věcech pracovních sil Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní národní výbory v hlavním městě Praze. Zahájení činnosti úřadu práce v okrese a Úřadu práce hlavního města Prahy oznámí ministr práce a sociálních věcí České republiky radě příslušného obvodního národního výboru a rovněž radě příslušného krajského národního výboru.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady

Petr Pithart v.r.

předseda vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP