ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

39 B

ODPOVĚĎ NA INTERPELACI

poslance Miroslava Čapka vládě České republiky

ve věci

nesouhlasu s postupem vlády České republiky týkajícím se péče a finančních prostředků Severočeského kraje

Ministr životního prostředí České republiky Bedřich Moldan odpověděl poslanci Miroslavu Čapkovi na jeho interpelaci dopisem ze dne 4. října 1990.

Podle § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, předkládám České národní radě odpověď ministra životního prostředí České republiky Bohumila Moldana na interpelaci poslance Miroslava Čapka, která zní:

"V Praze dne 4. října 1990

Vážený pane poslanče,

obdržel jsem Vaši interpelaci, přednesenou v České národní radě, týkající se informací o finančních prostředcích pro Severočeský kraj a dalších záměrů vlády ke zlepšení životního prostředí v Severočeském kraji.

Pokud jde o Vámi uváděné krácení finančních prostředků o 320 mil. Kčs, ministerstvo životního prostředí ČR hospodaří pouze se zdroji Státního fondu vodního hospodářství. Jde zřejmě o částku, kterou zaplatily organizace se sídlem na území Severočeského kraje v roce 1989 do tohoto fondu za znečišťování vodních toků podle části třetí nařízení vlády ČSSR č. 2/1989 Sb. Finančních prostředků bylo využito na financování programu ekologických investic (pouze vodohospodářských) schváleného pro období let 1985 - 90 a dále byla v roce 1989 vrácena poměrná část do státního rozpočtu (91 mil. Kčs) na podkladě usnesení vlády ČSSR ze dne 27. 4. 1989.

Pokud jde o záměry vlády týkající se zlepšení životního prostředí, připravuje ministerstvo do jednání vlády "Program ozdravění životního prostředí v Severočeském kraji na léta 1991 - 1995 s výhledem do roku 2000". Tento program je v současné době projednáván s dotčenými ústředními orgány a bude předložen vládě do konce října t. r. V druhé polovině října také připravujeme ve spolupráci se Severočeským KNV a Koordinačním centrem ekofór pánevních okresů Severočeského kraje naše setkání s veřejností těchto pánevních okresů, na kterém budu informovat o výsledcích projednávání programu.

Program bude řešit problémy týkající se bezprostředně životního prostředí, jeho základní myšlenkou je poskytnout postiženým okresům pánevních oblastí státní podporu k realizaci odsíření a odpopílkování, teplofikaci, plynofikaci a dalších rozhodujících akcí ke zlepšení životního prostředí.

Pokud jde o výjezdní zasedání do Severočeského kraje, vláda ho uskutečnila v květnu t. r.

S pozdravem

Bedřich Moldan, v.r.

V Praze, dne 9. října 1990

Dagmar Burešová, v.r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP