ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

VI. volební období

40

INTERPELACE

poslance Miroslava Rašky předsedovi vlády České republiky Petru Pithartovi, ministru vnitra České republiky Tomáši Hradílkovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petru Vopěnkovi ve věci řešení prostorových podmínek pro zabezpečení činnosti dětských a mládežnických organizací.

Z pověření předsednictva České národní rady předkládám v souladu s § 89 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím rádu ČNR, poslancům České národní rady následující písemnou interpelaci poslance ČNR Miroslava Rašky předsedovi vlády České republiky a ministrům vnitra a školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

"V poslední době, na základě zákona ČNR o působnosti národních výborů a při provádění některých ustanovení federálního zákona o hospodaření s nebytovými prostory, dochází k výpovědím dětských a mládežnických organizací z nebytových prostor daných k realizaci zájmové činnosti v době volného času. Výpovědi dostávají od majitelů a správců nebytových prostor - ONV, OPBH, LBD, SBD. V lepším případě je za pronájem účtována úhrada dohodou. Navíc se mnohdy jedná o prostory vlastnoručně a vlastními náklady upravené z velmi nedůstojných podmínek, ve kterých je jako milodary přidělovaly ONV.

Nebytových prostor zřejmě u nás nebude nikdy dost. Poptávka ze strany podnikatelů, ale i spekulantů, nesmí byt řešena na úkor dětí a mládeže.

Zvažme, zda toto ekonomické chování majitelů a správců nebytových prostor je opravdu ekonomické pro společnost. A to v době růstu kriminality a dalších nežádoucích jevů i mezi dětmi a mládeží.

Protože však již výše zmíněná situace nabírá nežádoucích rozměrů, v mnoha místech byly již výpovědi dány, a tak mládež tyto prostory ztrácí. Navrhuji řešit situaci usnesením vlády ČR:

1. O prostorách a budovách, které jsou v pronájmu či trvalém užívání dětských a mládežnických organizací rozhodují výhradně NV v zájmu dětských a mládežnických organizací (zákon č. 116/90 § 15 odst. 2 a zákonem ČNR 124/90 § 1 písm. b).

2. Výši nájemného v těchto nebytových prostorách nezatěžovat progresivní sazbou - dle zákona ČNR 24/90 § 1 písm. b) považovat tyto prostory za prostory sloužící osvětové činnosti.

3. Obecně závazným předpisem upravit výši nájemného tak, aby odpovídala možnostem dětských a mládežnických organizací (zákon č. 116/1990 § 6 odst. 1).

4. Při uvolnění prostor v naléhavém zájmu obce či města přidělit odpovídající náhradní prostory.

5. Přijmout toto opatření od 17. 11. 1989.

V Praze, 6. srpna 1990 Miroslav Raška, v.r."

V Praze, dne 23. srpna 1990

Dagmar Burešová, v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP